N06A X21_2 Duloksetin

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomatisk behandling av kroniske sterke smerter ved perifer diabetisk nevropati med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111, 166
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136, 166
ICDVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111, 166
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136, 166
Vilkår:
111

Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

166

Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt trisyklisk antidepressivum (TCA) med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Det er ikke et krav at TCA må forsøkes først dersom tungtveiende medisinske grunner taler mot slik bruk. Dette skal begrunnes i journal.