N05A X12_1 Aripiprazol - Tablett

Refusjonsberettiget bruk:

Schizofreni.Til behandling av moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar lidelse og for forebygging av tilbakefall med nye maniske episoder hos pasienter som i hovedsak tidligere har hatt maniske episoder, hvor de maniske episodene responderte på aripiprazolbehandling.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse175
ICDVilkårnr.
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse175
Vilkår:
175

Refusjon ytes kun når pasienten ikke har oppnådd tilstrekkelig effekt eller har fått uakseptable bivirkninger av olanzapin, eller andre tungtveiende medisinske grunner tilsier at olanzapin ikke kan benyttes. Årsaken til bruk av aripiprazol skal dokumenteres i journal.