N01B X04_1 Capsaicin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av perifere nevropatiske smerter hos voksne uten diabetes, alene eller i kombinasjon med andre smertestillende legemidler. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111, 112
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
ICDVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111, 112
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
Vilkår:
111

Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.

112

Behandlingen skal følges opp etter 3 måneder. Legen skal spesielt vurdere effekten opp mot bivirkninger, og behandlingen skal bare kontinueres dersom det har skjedd en vesentlig eller betydelig effekt som påvirker pasientens livskvalitet og/eller funksjonsevne. Dette skal dokumenteres i journal.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.