M04A A01_1 Allopurinol

Refusjonsberettiget bruk:

Urinsyregikt og andre tilstander med hyperurikemi. Som profylakse mot og eventuelt behandling av urinsyrenefropati ved intensiv behandling med cytostatika eller radioterapi samt ved andre tilstander med øket nukleoproteinnedbrytning. Behandling og profylakse ved gjentatte tilfeller av nyrestensanfall hos pasienter med hyperurikemi, urinsyrenefropati eller med tendens til å danne uratstener.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
T92Urinsyregikt-
U88Glomerulonefritt/nefropati9
U95Sten i urinveier-
ICDVilkårnr.
M10Urinsyregikt-
N14Tubulointerst. og tubulære tilst. utl. av legemidl./tungmet.9
N20Sten i nyre og urinleder-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.