H-resept: L04A X07_1 Dimetylfumarat

Refusjonsberettiget bruk:

Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe.

Vilkår:
216

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.