G04C A53_1 Tamsulosin og solifenacin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av moderate til alvorlige symptomer ved blærefylling (vannlatingstrang, økt vannlatingsfrekvens) og blæretømming forbundet med benign prostatahyperplasi hos menn som ikke i tilstrekkelig grad responderer på monoterapibehandling.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
Y85Prostatahyperplasi109
ICDVilkårnr.
N40Benign prostataobstruksjon109
Vilkår:
109

Refusjon ytes kun når det kan dokumenteres at pasienten har moderate eller alvorlig prostataplager (IPSS>8) og behov for symptomlindring. Behandlingen skal evalueres etter 6 måneder og seponeres dersom ønsket effekt ikke er oppnådd.