C09D A04_1 Irbesartan og diuretika

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon, når monoterapi med angiotensin II-reseptor antagonist eller hydroklortiazid ikke har gitt tilstrekkelig effekt.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
ICDVilkårnr.
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)