Antibakterielt middel (trimetoprim + sulfonamid).

J01E E01 (Trimetoprim, Sulfametoksazol)MIKSTUR, suspensjon: 1 ml inneh.: Sulfametoksasol 40 mg, trimetoprim 8 mg, natriumkarboksymetylcellulose, sorbitol 70%, polysorbat 80, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), renset vann. Banan- og vaniljesmak.


TABLETTER: Hver tablett inneh.: Sulfametoksasol 400 mg, trimetoprim 80 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Akutt purulent bronkitt, akutt forverring av kronisk bronkitt. Pneumocystis jirovecii-pneumoni. Profylakse mot Pneumocystis jirovecii-pneumoni, særlig hos alvorlig immunsupprimerte pasienter. Urinveisinfeksjoner. Tyfoid og paratyfoid feber. Akutte salmonelloser, dersom antibakteriell terapi er indisert. Infeksjoner i øvre luftveier. Primær akutt klamydiainfeksjon der tetrasyklinbehandling er kontraindisert. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler. Mikstur: Voksne, ungdom, barn og spedbarn ≥6 uker. Tabletter: Voksne, ungdom og barn ≥6 år.

Dosering

Ved akutte infeksjoner er anbefalt behandlingstid minst 5 dager eller inntil pasienten har vært symptomfri i 2 dager.
Dosering gjeldende for alle indikasjoner utenom de nevnt under tabellen:

Mikstur:

 

 

Voksne og barn >12 år:

20 ml

2 ganger daglig

Barn 6 uker-5 måneder:

2,5 ml

2 ganger daglig

Barn 6 måneder-5 år:

5 ml

2 ganger daglig

Barn 6-12 år:

10 ml

2 ganger daglig

Tabletter:

 

 

Barn 6-12 år:

1 tablett

2 ganger daglig

Voksne og barn >12 år:

 

 

Standarddosering:

2 tabletter

2 ganger daglig

Langtidsbehandling (>14 dager):

1 tablett

2 ganger daglig

Høyeste dosering
(i særlig alvorlige tilfeller):


3 tabletter


2 ganger daglig


Pneumocystis jirovecii-pneumoni: 20 mg trimetoprim og 100 mg sulfametoksazol (1/4 tablett eller 2,5 ml mikstur) pr. kg pr. døgn fordelt på 4 døgndoser. Behandlingsvarighet 14 dager.
Profylakse mot Pneumocystis jirovecii-pneumoni: Halv standarddosering, f.eks. svarende til 2 tabletter eller 20 ml mikstur 1 gang daglig til voksne. Primærprofylakse mot Pneumocystis jirovecii-pneumoni hos hiv-smittede bør begrenses til pasienter med betydelig immunsvikt (CD4+-tall <200/μl).
Ukomplisert cystitt hos ikke-gravide kvinner: Korttidsbehandling. 2 tabletter eller 20 ml mikstur 2 ganger daglig i 3 dager. Pasienten bør etterkontrolleres mht. bakteriuri.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosen bør tilpasses ClCR. Dersom en ikke har ClCR-verdien, kan dosen beregnes etter serumkreatininverdiene. Doseringsanbefaling til barn med nedsatt nyrefunksjon (<30 ml/minutt) er ikke fastsatt, men bør baseres på nyrefunksjonen. Barn: Dosering til barn tilsvarer ca. 6 mg trimetoprim og 30 mg sulfametoksazol pr. kg pr. døgn. Følgende doseringsskjema anbefales:

ClCR
(ml/minutt)

Serumkreatinin
(μmol/liter)

Dosering

>30

<320

Dosering som for pasienter med normal nyrefunksjon.

15-30

320-405

Normaldosering i 3 døgn, deretter dosering hver 24. time så lenge kontrollanalysen tillater.

<15

>405

Skal ikke brukes.

Hemodialyse

 

Normal startdose, ettefulgt av ytterligere en halv dose etter hver hemodialyse.

Peritonealdialyse

 

Ikke anbefalt.

Administrering: Mikstur: Ristes godt før bruk. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller sulfonamider. Alvorlig leverskade. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <15 ml/minutt). Folsyremangel. Vitamin B12-mangel. Bloddyskrasier. Spedbarn <6 uker. Skal ikke gis i kombinasjon med dofetilid.

Forsiktighetsregler

Alvorlige hudreaksjoner: Sjeldne, livstruende hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom, legemiddelutløst utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) og toksisk epidermal nekrolyse er sett. Pasienten skal informeres om symptomer på hudreaksjoner og overvåkes nøye. Hudreaksjonene utvikles vanligvis under de første ukene av behandlingen. Ved slike hudreaksjoner skal preparatet seponeres umiddelbart. Langtidsbehandling: Preparatet kan gi hematologiske endringer ved langtidsbehandling. Blodbildet, folsyrestatus, nyre- og leverfunksjon bør kontrolleres, spesielt ved langtidsbehandling, hos eldre og hos svekkede personer med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon. Ved signifikant reduksjon i antall blodceller bør preparatet seponeres. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal dosen reduseres eller intervallene forlenges for å unngå kumulativ effekt. Endringer i blodbildet pga. folsyremangel kan reverseres med folsyretilskudd. Adekvat diurese: Bør opprettholdes under behandling for å redusere risiko for krystalluri. Renale effekter: Serumkalium bør måles hyppig, spesielt ved underliggende sykdommer relatert til kalium, nedsatt nyrefunksjon eller ved høye doser. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-30 ml/minutt): Det bør kontrolleres nøye for tegn og symptomer på toksisitet (som kvalme, oppkast, hyperkalemi). Øvrige: Høye trimetoprimdoser gir en progressiv, reversibel økning av serumfosfatkonsentrasjonen hos mange pasienter. Alvorlig hyperkalemi kan derfor forekomme ved endret fosfatmetabolisme, nyresvikt eller ved samtidig bruk av hyperkalemiinduserende midler. Hos disse pasientene må serumfosfat og/eller kaliumnivå monitoreres. Ved glukose-6-fosfathydrogenasesvikt kan det oppstå hemolyse, slik at behandling kun må igangsettes hvis absolutt nødvendig, og da ved lavest mulig dose. Sulfonamider kan lettere gi idiosynkratiske reaksjoner hos langsomme acetylatorer. Forsiktighet må utvises ved allergi eller bronkialastma, porfyri og tyreoide sykdommer. Interferens med in vitro-tester: Trimetoprim reduserer fenylalaninmetabolismen og vil kunne påvirke thyreoideafunksjonstester. Kan også påvirke serum-/plasmakreatininbestemmelser, hvis alkalisk pikratreagens benyttes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ved samtidig bruk av ciklosporin er det sett reversibel forverring av nyrefunksjonen hos nyretransplanterte. Hos eldre kan samtidig bruk med digoksin gi økt digoksinnivå i plasma, og nivået bør monitoreres. Sulfonamider, inkl. sulfametoksazol, kan gi høyere systemisk eksponering av metotreksat. Trimetoprim kan øke toksisiteten av metotreksat, spesielt hos eldre, pasienter med hypoalbuminemi, nedsatt nyrefunksjon, liten benmargsreserve og de som får høydose metotreksat. Risikopasienter bør behandles med folsyre eller kalsiumfolinat for å motvirke effekten av metotreksat på hematopoesen. Trimetoprim hemmer renal utskillelse av legemidler som transporteres via OCT2 og gir økt systemisk eksponering av: Dofetilid som kan gi ventrikkelarytmi assosiert med QT-forlengelse, inkl. torsades de pointes, amantadin og memantidin som kan gi nevrologiske bivirkninger (delirium og myoklonus), lamivudin som kan gi økt effekt. Klozapin og trimetoprim-sulfametoksazol hemmer benmargsfunksjonen. Samtidig bruk bør unngås. Hos eldre som også behandles med enkelte typer diuretika (hovedsakelig tiazider), bør trombocyttall måles regelmessig. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av preparater som øker kaliumnivået, pga. økt risiko for hyperkalemi. Sulfametoksazol øker systemisk eksponering av legemidler som hovedsakelig metaboliseres via CYP2C9, og for kumariner (warfarin) bør koagulasjonen monitoreres, for fenytoin bør pasienten monitoreres for tegn på fenytointoksisitet og fenytoinkonsentrasjonen i plasma måles, og ved samtidig bruk av sulfonylderivater bør hypoglykemi monitoreres. Trimetoprim øker systemisk eksponering av legemidler som hovedsakelig metaboliseres via CYP2C8, og samtidig bruk av paklitaksel eller amiodaron anbefales ikke. Ved samtidig bruk med dapson bør methemoglobinemi monitoreres eller annet antibiotikum vurderes, og ved bruk av repaglinid, rosiglitazon og pioglitazon bør hypoglykemi monitoreres. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av midler som er myelosuppressive eller som kan gi nedsatt nyrefunksjon. Ved samtidig bruk bør pasienten monitoreres for myelotoksiske eller nefrotoksiske bivirkninger. Interferens med in vitro-tester: Trimetoprim reduserer fenylalaninmetabolismen og vil kunne påvirke thyreoideafunksjonstester. Kan også påvirke serum-/plasmakreatininbestemmelser, hvis alkalisk pikratreagens benyttes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerthet ikke klarlagt. Trimetoprim og sulfametoksazol passerer placenta og utgjør en mulig risiko for fosteret. Studier antyder økt risiko for spontanabort ved trimetoprimbehandling alene eller i kombinasjon med sulfametoksazol de første 20 graviditetsuker. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet, inkl. misdannelser. Bør kun brukes under graviditet dersom potensiell nytte for moren oppveier potensiell risiko for fosteret, og bør ikke brukes i 1. trimester. Ved bruk under graviditet, bør pasientens folsyrestatus kontrolleres og ev. folsyretilskudd gis. Må ikke brukes etter uke 30 av graviditeten pga. fare for kjerneikterus, gulsott og hemolytisk anemi.
Amming: Trimetoprim går over i morsmelk. Det er ukjent hvor mye sulfametoksazol som går over. Premature barn eller barn med hyperbilirubinemi eller glukose-6-fosfatdehydrogenasesvikt skal ikke ammes ved maternalt inntak av sulfametoksazol. Det er lite sannsynlig at friske barn som ammes påvirkes.

 

Bivirkninger

Bivirkningsfrekvensen er økt hos eldre og hos hiv-infiserte. Risikoen er doserelatert og øker med behandlingstiden.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeLeukopeni
SjeldneAgranulocytopeni, agranulocytose, methemoglobinemi, pancytopeni, trombocytopeni
Megaloblastisk, hemolytisk/autoimmun eller aplastisk anemi.
Gastrointestinale
VanligeDiaré, glossitt, kvalme
Mindre vanligePseudomembranøs kolitt
SjeldneAkutt pankreatitt, stomatitt
Hjerte
SjeldneAllergisk myokarditt
Hud
VanligeKløe, utslett
Mindre vanligeUrticaria
SjeldneDRESS, erythema multiforme, fotosensitivitet, Henoch-Schönleins purpura, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
VanligeFeber
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, angioødem, overfølsomhet/allergiske reaksjoner, serumsyke
Infeksiøse
Mindre vanligeSoppinfeksjon (f.eks. candidiasis)
Kar
SjeldnePolyarteritis nodosa
Ukjent frekvensGranulomatøs polyangiitt, nekrotiserende vaskulitt, vaskulitt
Lever/galle
VanligeØkte transaminaser
Mindre vanligeHepatitt
SjeldneKolestase, levernekrose, vanishing bile duct syndrom
Luftveier
Ukjent frekvensPulmonal vaskulitt
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneArtralgi, myalgi
Svært sjeldneRabdomyolyse
Nevrologiske
Mindre vanligeKramper
SjeldneAseptisk meningitt/meningittlignende symptomer, ataksi, nevropati, svimmelhet
Ukjent frekvensCerebral vaskulitt
Nyre/urinveier
VanligeForhøyet serumkreatinin, økning av serumurea
SjeldneInterstitiell nefritt, krystalluri, nyresvikt, polyuri
Psykiske
SjeldneHallusinasjon
Stoffskifte/ernæring
SjeldneHypoglykemi
Undersøkelser
SjeldneHyperkalemi, hyponatremi
Øre
SjeldneTinnitus
Øye
SjeldneUveitt
Ukjent frekvensRetinal vaskulitt
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, glossitt, kvalme
HudKløe, utslett
ImmunsystemetFeber
Lever/galleØkte transaminaser
Nyre/urinveierForhøyet serumkreatinin, økning av serumurea
Mindre vanlige
Blod/lymfeLeukopeni
GastrointestinalePseudomembranøs kolitt
HudUrticaria
InfeksiøseSoppinfeksjon (f.eks. candidiasis)
Lever/galleHepatitt
NevrologiskeKramper
Sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytopeni, agranulocytose, methemoglobinemi, pancytopeni, trombocytopeni
Megaloblastisk, hemolytisk/autoimmun eller aplastisk anemi.
GastrointestinaleAkutt pankreatitt, stomatitt
HjerteAllergisk myokarditt
HudDRESS, erythema multiforme, fotosensitivitet, Henoch-Schönleins purpura, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, angioødem, overfølsomhet/allergiske reaksjoner, serumsyke
KarPolyarteritis nodosa
Lever/galleKolestase, levernekrose, vanishing bile duct syndrom
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi
NevrologiskeAseptisk meningitt/meningittlignende symptomer, ataksi, nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveierInterstitiell nefritt, krystalluri, nyresvikt, polyuri
PsykiskeHallusinasjon
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi
UndersøkelserHyperkalemi, hyponatremi
ØreTinnitus
ØyeUveitt
Svært sjeldne
Muskel-skjelettsystemetRabdomyolyse
Ukjent frekvens
KarGranulomatøs polyangiitt, nekrotiserende vaskulitt, vaskulitt
LuftveierPulmonal vaskulitt
NevrologiskeCerebral vaskulitt
ØyeRetinal vaskulitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Akutt overdosering: Kvalme, oppkast, diaré, hodepine, vertigo, svimmelhet, mentale og visuelle forstyrrelser, krystalluri, hematuri og anuri i alvorlige tilfeller. Kronisk overdosering: Benmargsdepresjon, trombocytopeni eller leukopeni og andre hematologiske forandringer pga. folsyremangel.
Behandling: Forebygge ytterligere absorpsjon, øke renal utskillelse ved forsterket diurese (alkalisering av urin øker utskillelsen av sulfametoksazol), monitorering av blod- og elektrolyttstatus. Kalsiumfolinat motvirker ev. påvirkning av benmargen. Både trimetoprim og sulfametoksazol kan dialyseres ved hemodialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Trimetoprim og sulfametoksazol blokkerer 2 påfølgende enzymatiske trinn i bakterienes folsyresyntese. Gir baktericid virkning i konsentrasjoner der enkeltkomponentene hver for seg kun har bakteriostatisk effekt. Dette reduserer faren for resistensutvikling, og det oppnås ofte god effekt på mikroorganismer som ellers er resistente overfor enkeltkomponentene. Det antibakterielle spektrum omfatter både grampositive og gramnegative bakterier.
Absorpsjon: Raskt og nesten fullstendig. Tmax 1-4 timer. Steady state hos voksne nås etter 2-3 dagers dosering.
Proteinbinding: 37% og 62% for hhv. trimetoprim og sulfametoksazol (til plasmaproteiner).
Fordeling: Vd er ca. 1,6 liter/kg for trimetoprim og ca. 0,2 liter/kg for sulfametoksazol. Konsentrasjonen av trimetoprim i f.eks. prostatavæske, saliv, sputum og vaginalsekret er vanligvis høyere enn konsentrasjonen i plasma. Spesielt høy konsentrasjon oppnås i lungevev. I kammervann og cerebrospinalvæske er konsentrasjonen tilstrekkelig for antibakteriell effekt.
Halveringstid: Ca. 11 timer for begge virkestoffene hos voksne.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene, 2/3 av trimetoprimdosen og 1/5 av sulfametoksazoldosen utskilles uforandret i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bactrim, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 ml
124511
Blå resept
-
55,60C

Bactrim, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 stk. (blister)
424466
Blå resept
-
60,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.06.2019