Anagrelide AOP

AOP Orphan


Blodplatereduserende middel, cytostatikum.

L01X X35 (Anagrelid)KAPSLER, harde 0,5 mg: Hver kapsel inneh.: Anagrelidhydrokloridmonohydrat tilsv. anagrelid 0,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), indigokarmin (E 132).


Indikasjoner

Reduksjon av forhøyede blodplateverdier og tilhørende kliniske symptomer hos pasienter med høy risiko for essensiell trombocytemi. En pasient med høy risiko for essensiell trombocytemi er definert av ett eller flere av følgende kjennetegn: Alder ≥60 år, blodplateverdi ≥1000 × 109/liter, økning i trombocyttverdier ≥300 × 109/liter innen 3 måneder, alvorlig trombohemoragiske eller iskemiske symptomer i anamnesen, vaskulære risikofaktorer.

Dosering

Behandling skal igangsettes av leger med erfaring i behandling av essensiell trombocytemi. Doseringen skal bestemmes individuelt, og skal kontrolleres av legen. Anbefalt startdose: 0,5-1 mg daglig. Startdosen skal opprettholdes i minst 1 uke, før den ev. justeres for å oppnå laveste dose nødvendig for å opprettholde blodplateverdi <600 × 109/liter (ideelt 150-400 × 109/liter). Økning i daglig dose bør ikke være >0,5 mg pr. uke, og maks. enkeltdose bør ikke være >2,5 mg. Total daglig dose bør ikke være >5 mg. Hvis total daglig dose er >0,5 mg daglig, skal den fordeles på morgen og kveld (hver 12. time) eller 3 ganger daglig (hver 8. time). Behandlingseffekten bør kontrolleres regelmessig. Når behandlingen startes, skal blodplateverdien måles ukentlig helt til individuell optimal respons er nådd (normalisering av blodplateverdien eller en reduksjon til <600 × 109/liter). Deretter bør blodplateverdien kontrolleres med jevne mellomrom etter legens skjønn. Normalt sees en reduksjon i blodplateverdien etter 14-21 dager. Vanligvis oppnås og opprettholdes tilstrekkelig terapeutisk respons ved dosering 1-3 mg/dag. Preparatet er beregnet for kontinuerlig bruk. Ved seponering vil blodplateverdien øke innen 4-8 dager, og etter 10-14 dager vil verdiene være de samme som før behandling.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Data mangler. Levermetabolisme er viktigste eliminasjonsvei for anagrelid, og nedsatt leverfunksjon forventes å påvirke clearance. Ved lett nedsatt leverfunksjon må risiko/fordel vurderes før behandling, og hyppige leverfunksjonstester er nødvendig, spesielt ved behandlingsstart. Kontraindisert ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Data mangler. Ved nedsatt nyrefunksjon må risiko/fordel vurderes før behandling påbegynnes, og hyppige nyrefunksjonstester er nødvendig, spesielt ved behandlingsstart. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Aldersspesifikke doseendringer ikke nødvendig.
Administrering: Tas helst til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Skal svelges hele med litt væske. Skal ikke knuses. Kapselinnholdet skal ikke blandes ut i væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kardiovaskulær sykdom grad 3 med negativ fordel/risiko-vurdering eller grad 4 (kriteriene til South West Oncology Group). Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Generelt: Skal bare brukes dersom potensiell fordel oppveier potensiell risiko. Behandling krever nøye klinisk overvåkning inkl. fullstendig blodtelling (hemoglobin, hvite blodceller og blodplater) og tester for leverfunksjon (f.eks. ALAT og ASAT), nyrefunksjon (serumkreatinin og urea) og elektrolytter (kalium, magnesium og kalsium). Kardiovaskulære effekter: Alvorlige kardiovaskulære bivirkninger, inkl. torsades de pointes, ventrikkeltakykardi, kardiomyopati, kardiomegali og kongestiv hjertesvikt, er sett. Det bør utvises forsiktighet ved kjente risikofaktorer for forlengelse av QT-intervallet, f.eks. medfødt lang QT-syndrom, kjent historikk med ervervet QTC-forlengelse, legemidler som kan forlenge QTC-intervallet og hypokalemi. Nøye overvåkning for effekt på QTC-intervallet tilrådes. Forsiktighet bør utvises hos pasienter som kan ha høyere Cmax av anagrelid eller dets aktive metabolitt, 3-hydroksyanagrelid, f.eks. ved nedsatt leverfunksjon eller bruk av CYP1A2-hemmere. Kardiovaskulær undersøkelse, inkl. baseline EKG og ekkokardiografi, anbefales før behandlingsstart. Pasienten bør overvåkes for tegn på kardiovaskulære effekter som kan kreve ytterligere kardiovaskulære undersøkelser og utredninger. Hypokalemi eller hypomagnesemi må korrigeres før anagrelid kan gis, og bør overvåkes regelmessig under behandlingen. Anagrelid hemmer syklisk AMP-fosfodiesterase III (PDE III), og bør brukes med forsiktighet hos pasienter i alle aldre med kjent eller mistenkt hjertesykdom pga. positive inotrope og kronotope effekter. Det er også sett alvorlige kardiovaskulære bivirkninger hos pasienter uten mistanke om hjertesykdom og ved normal kardiovaskulær undersøkelse før behandling. Palpitasjoner og hodepine sees ofte ved behandlingsstart. Dette kan reduseres ved å øke doseringen sakte, med en startdose på 0,5-1 mg daglig, og vil vanligvis avta i løpet av noen få uker. Pulmonal hypertensjon: Er sett. Pasienten skal evalueres for tegn og symptomer på underliggende kardiopulmonal sykdom før oppstart og under behandling. Laktose: Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ikke studert. Ved svimmelhet frarådes det å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekter av andre substanser på anagrelid: Anagrelid metaboliseres hovedsakelig av CYP1A2. CYP1A2-hemmere kan teoretisk redusere anagrelidclearance. Digoksin og warfarin påvirker ikke farmakokinetikken til anagrelid. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av legemidler som kan forlenge QTC-intervallet eller gi hypokalemi. Effekter av anagrelid på andre substanser: Anagrelid er en begrenset CYP1A2-hemmer, og kan teoretisk interagere med andre CYP1A2-substrater. Anagrelid er en PDE III-hemmer og kan påvirke effekten av legemidler med lignende egenskaper, f.eks. de inotrope midlene milrinon, enoksimon, amrinon, olprinon og cilostazol. Anagrelid øker antiaggregerende effekt av acetylsalisylsyre (ASA) additivt in vitro. Anagrelid kan teoretisk potensere effekten av andre legemidler som hemmer eller modifiserer blodplatefunksjonen. Store blødninger er sett ved samtidig bruk av ASA og anagrelid. Pga. manglende data bør potensiell risiko vurderes før samtidig behandling påbegynnes, spesielt ved høy risikoprofil for blødning. Anagrelid kan gi tarmforstyrrelser og nedsette absorpsjonen av hormonelle orale prevensjonsmidler. Grapefruktjuice hemmer CYP1A2 og kan redusere anagrelidclearance.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelig data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Anbefales ikke under graviditet, da potensiell risiko er ukjent. Ved bruk under graviditet, eller hvis pasienten blir gravid under behandling, bør hun informeres om potensiell risiko for fosteret. Fertile kvinner bør bruke adekvate prevensjonsmetoder under behandlingen.
Amming: Ukjent om anagrelid/metabolitter utskilles i morsmelk. Data fra dyr har vist utskillelse i melk. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Amming bør opphøre under behandling.
Fertilitet: Ingen humane data. Ingen effekt på fertilitet eller reproduksjonsevne hos hannrotter. Hos hunnrotter forstyrret anagrelid implantasjon ved bruk av høye doser.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, ekkymose
Mindre vanlige Blødning, hematom, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dyspepsi, kvalme
Mindre vanlige Flatulens, forstoppelse, magesmerter, oppkast
Sjeldne Appetittløshet, gastritt
Generelle
Vanlige Fatigue
Mindre vanlige Smerter, svakhet
Sjeldne Frysninger, influensasymptomer, malaise
Hjerte
Vanlige Hypertensjon, palpitasjoner, takykardi
Mindre vanlige Arytmi, hjertesvikt, kongestiv hjertesvikt, supraventrikulær takykardi, synkope, ventrikkeltakykardi
Sjeldne Angina pectoris, atrieflimmer, hjerteinfarkt, ortostatisk hypotensjon, Prinzmetal-angina
Ukjent frekvens Torsades de pointes
Hud
Vanlige Eksem
Mindre vanlige Alopesi, kløe
Sjeldne Hudutslett
Lever/galle
Sjeldne Økte leverenzymer
Luftveier
Vanlige Epistakse
Mindre vanlige Dyspné, luftveisinfeksjon, pulmonal hypertensjon
Sjeldne Astma, pleuraeffusjon, pneumoni
Ukjent frekvens Lungefibrose
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Ryggsmerter
Mindre vanlige Artralgi, myalgi
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Insomni, parestesi, svimmelhet
Mindre vanlige Depresjon, hypoestesi, migrene, munntørrhet, nervøsitet
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nyresvikt, urinveisinfeksjon
Sjeldne Nokturi
Ukjent frekvens Tubulointerstitiell nefritt
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Ødem
Mindre vanlige Økt vekt
Øre
Mindre vanlige Tinnitus
Øye
Mindre vanlige Konjunktivitt, unormalt syn
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, ekkymose
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, kvalme
Generelle Fatigue
Hjerte Hypertensjon, palpitasjoner, takykardi
Hud Eksem
Luftveier Epistakse
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter
Nevrologiske Insomni, parestesi, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Ødem
Mindre vanlige
Blod/lymfe Blødning, hematom, trombocytopeni
Gastrointestinale Flatulens, forstoppelse, magesmerter, oppkast
Generelle Smerter, svakhet
Hjerte Arytmi, hjertesvikt, kongestiv hjertesvikt, supraventrikulær takykardi, synkope, ventrikkeltakykardi
Hud Alopesi, kløe
Luftveier Dyspné, luftveisinfeksjon, pulmonal hypertensjon
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Nevrologiske Depresjon, hypoestesi, migrene, munntørrhet, nervøsitet
Nyre/urinveier Nyresvikt, urinveisinfeksjon
Stoffskifte/ernæring Økt vekt
Øre Tinnitus
Øye Konjunktivitt, unormalt syn
Sjeldne
Gastrointestinale Appetittløshet, gastritt
Generelle Frysninger, influensasymptomer, malaise
Hjerte Angina pectoris, atrieflimmer, hjerteinfarkt, ortostatisk hypotensjon, Prinzmetal-angina
Hud Hudutslett
Lever/galle Økte leverenzymer
Luftveier Astma, pleuraeffusjon, pneumoni
Nyre/urinveier Nokturi
Ukjent frekvens
Hjerte Torsades de pointes
Luftveier Lungefibrose
Nyre/urinveier Tubulointerstitiell nefritt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Reduksjon av blodtrykket som kan medføre hypotensjon og takykardi. En enkeltdose på 5 mg kan redusere blodtrykket, vanligvis etterfulgt av svimmelhet. Rapporterte symptomer omfatter sinustakykardi og oppkast. Symptomene ble bedre med konservativ behandling.
Behandling: Nøye klinisk observasjon inkl. overvåkning av blodplateverdien mht. trombocytopeni. Hvis nødvendig bør dosen reduseres eller behandlingen avbrytes til blodplateverdien går tilbake til normalt nivå.

Egenskaper

Klassifisering: Anagrelid er en syklisk AMP fosfodiesterase III-hemmer.
Virkningsmekanisme: Hemmer blodplateproduksjonen ved å forsinke modning og redusere størrelse og ploidi av megakaryocytter.
Absorpsjon: Ca. 75% absorberes i mage-tarmkanalen.
Fordeling: Vd 12 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 1,38 timer.
Metabolisme: Raskt, hovedsakelig av CYP1A2 i lever, og danner 3-hydroksyanagrelid som metaboliseres videre til 2-amino-5,6-diklor-3,4,-dihydrokinasolin. 3-hydroksyanagrelid påvirker megakaryopoese på samme måte som anagrelid, og er en enda sterkere hemmer av fosfodiesterase III.
Utskillelse: 75% utskilles i urin i løpet av 6 dager, 10% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal destrueres 100 dager etter anbrudd.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Anagrelide AOP, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg 100 stk. (boks)
110090
H-resept
Byttegruppe
4084,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.12.2020