AmBisome liposomal

Gilead


Antimykotikum.

J02A A01 (Amfotericin B)PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, dispersjon 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Amfotericin B 50 mg, liposomer (hydrert soyafosfatidylkolin 213 mg, kolesterol 52 mg, distearoylfosfatidylglyserolnatrium 84 mg), lyofilisat (sukrose 900 mg, dinatriumsuksinat(heksahydrat) 27 mg), alfatokoferol 0,64 mg, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering).


Indikasjoner

Systemiske og invasive soppinfeksjoner. Det skal tas hensyn til offisielle behandlingsretningslinjer, se SPC for ytterligere informasjon om effekter på ulike sopparter. Visceral leishmaniasis. Empirisk behandling av antatt soppinfeksjon hos febrile nøytropene pasienter.

Dosering

Systemiske og/eller invasive soppinfeksjoner (inkl. aspergillose, candidiasis, kryptokokkose): Voksne: Startdose 3-5 mg/kg/dag i minst 14 dager.
Mucormykose: Voksne: Startdose 5 mg/kg/dag. Individuell behandlingsvarighet, vanligvis ≤56 dager, ev. lengre ved dyptliggende infeksjoner, langvarige kjemoterapikurer eller nøytropeni. Doser >5 mg/kg kan gis, men pga. begrensede data vedrørende sikkerhet og effekt bør det da foretas en individuell nytte-/risikovurdering.
Visceral leishmaniasis: Voksne: En alternativ dosering kan brukes ved behandling av visceral leishmaniasis. 1-1,5 mg/kg/dag i 21 dager eller 3 mg/kg/dag i 10 dager kan brukes.
Empirisk behandling av febril nøytropeni: Voksne: 3 mg/kg/dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Data som kan danne grunnlag for en doseanbefaling foreligger ikke. Nedsatt nyrefunksjon: I kliniske studier ble doser på 1-5 mg/kg/dag gitt til pasienter med underliggende nedsatt nyrefunksjon, uten at justering av dose eller doseringshyppighet var nødvendig. Barn <1 måned: Sikkerhet og effekt ukjent. Barn og ungdom 1 måned-18 år: Dosering bør beregnes pr. kg kroppsvekt på samme måte som hos voksne. Eldre >65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Skal tilberedes under kontrollerte og validerte aseptiske forhold, og av personell med erfaring, som f.eks. på sykehusapotek. Bruksanvisningen i SPC skal følges nøye mht. rekonstituering og fortynning. Anbefalte konsentrasjoner er 0,2-2 mg/ml. AmBisome liposomal kan ikke byttes ut med andre amfotericinpreparater. Uforlikelighet: Ikke kompatibelt med NaCl-oppløsninger. Innhold av bakteriostatiske stoffer i oppløsningsvæsken, f.eks. benzylalkohol, kan føre til utfelling. Skal ikke gis sammen med andre legemidler eller elektrolytter.
Administrering: Skal gis som i.v. infusjon i løpet av 30-60 minutter. Ved doser >5 mg/kg/dag, anbefales i.v. infusjon over en 2-timers periode.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, med mindre legen mener at tilstanden som krever behandling er livstruende og kun mottagelig for AmBisome liposomal-behandling.

Forsiktighetsregler

Anafylaksi og anafylaktoide reaksjoner er rapportert. Ved alvorlig anafylaktisk/anafylaktoid reaksjon, skal infusjonen umiddelbart avbrytes og pasienten ikke få ytterligere infusjon. Andre alvorlige infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR) kan oppstå under administrering. Selv om IRR vanligvis ikke er alvorlige, bør tiltak for forebygging eller behandling av slike reaksjoner vurderes. Langsommere infusjonshastighet (>2 timer) eller rutinemessige doser av difenhydramin, paracetamol, petidin og/eller hydrokortison er rapportert å være effektive til forebygging eller behandling. AmBisome liposomal er vist å være mindre toksisk enn konvensjonell amfotericin B, spesielt mht. nyretoksisitet, men bivirkninger, inkl. nyrepåvirkning, kan likevel oppstå. Høyere doser (5, 6 eller 10 mg/kg daglig) gir betydelig økt forekomst av økt serumkreatinin, hypokalemi og hypomagnesemi sammenlignet med dose 3 mg/kg/dag. Det bør tas regelmessige laboratorieprøver av serumelektrolytter, spesielt kalium og magnesium, samt nyre-, lever- og hematopoetisk funksjon. Dette gjelder spesielt ved samtidig behandling med nyretoksiske legemidler. Pga. risiko for hypokalemi kan kaliumtilskudd være nødvendig. Dersom det oppstår klinisk signifikant reduksjon i nyrefunksjon eller forverring av andre parametre, bør dosereduksjon, behandlingsavbrudd eller seponering vurderes. Akutt lungetoksisitet er rapportert hos pasienter som har fått amfotericin B (som natriumdeoksylkolatkompleks) under eller kort tid etter leukocyttransfusjoner. Det anbefales at disse infusjonene gis med så langt mellomrom som mulig og at lungefunksjonen kontrolleres. Hjelpestoffer: Ved behandling av diabetikere må man være oppmerksom på at hvert hetteglass innholder 900 mg sukrose.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av amfotericin B og andre nyretoksiske substanser (f.eks. ciklosporin, aminoglykosider og pentamidin) kan øke risikoen for legemiddelindusert nyretoksisitet hos enkelte. Hos pasienter som fikk samtidig ciklosporin og/eller aminoglykosider var imidlertid AmBisome liposomal forbundet med signifikant mindre nyretoksisitet enn konvensjonell amfotericin B. Regelmessig kontroll av nyrefunksjon anbefales ved samtidig behandling med nyretoksiske legemidler. Samtidig bruk av kortikosteroider, ACTH og diuretika (loop-diuretika og tiazider) kan gi økt hypokalemi. Amfotericin B-indusert hypokalemi kan gi økt digitalistoksisitet og økt kurarelignende effekt av muskelrelakserende midler (f.eks. tubokurarin). Samtidig bruk av flucytosin kan øke toksisiteten av flucytosin, ved muligens å øke cellulært opptak og/eller hemme nyreutskillelse. Samtidig bruk av antineoplastiske midler kan øke faren for nyretoksisitet, bronkospasme og hypotensjon. Samtidig bruk av antineoplastiske midler bør foretas med forsiktighet. Akutt lungetoksisitet er rapportert hos pasienter som har fått amfotericin B (som natriumdeoksykolatomkompleks) under eller kort tid etter leukocyttransfusjoner. Det anbefales at disse infusjonene gis med så langt mellomrom som mulig og at lungefunksjonen kontrolleres.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ikke klarlagt. Bør kun brukes under graviditet hvis fordelen oppveier mulig risiko.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Beslutning om å amme under behandling bør ta hensyn til mulig risiko for barnet, samt barnets nytte av amming og morens nytte av behandling.
Fertilitet: Ukjent om fertiliteten påvirkes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Trombocytopeni
Ukjent frekvens Anemi
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme, oppkast
Vanlige Diaré, magesmerter
Generelle
Svært vanlige Feber, stivhet
Vanlige Brystsmerter
Hjerte
Vanlige Takykardi
Ukjent frekvens Arytmi, hjertestans
Hud
Vanlige Utslett
Ukjent frekvens Angioødem
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktoid reaksjon
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Kar
Vanlige Flushing, hypotensjon, vasodilatasjon
Lever/galle
Vanlige Hyperbilirubinemi, unormal leverfunksjonstest, økt ALP
Luftveier
Vanlige Dyspné
Mindre vanlige Bronkospasme
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Ryggsmerter
Ukjent frekvens Muskel-skjelettsmerter (beskrevet som artralgi eller bensmerter), rabdomyolyse (forbundet med hypokalemi)
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Mindre vanlige Kramper
Nyre/urinveier
Vanlige Økt karbamid i blod, økt kreatinin
Ukjent frekvens Nyreinsuffisiens, nyresvikt
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypokalemi
Vanlige Hyperglykemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi
Undersøkelser
Ukjent frekvens Falsk økning i serumfosfat kan forekomme når prøver fra pasienten analyseres vha. PHOSm-analyse
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme, oppkast
Generelle Feber, stivhet
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, magesmerter
Generelle Brystsmerter
Hjerte Takykardi
Hud Utslett
Kar Flushing, hypotensjon, vasodilatasjon
Lever/galle Hyperbilirubinemi, unormal leverfunksjonstest, økt ALP
Luftveier Dyspné
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter
Nevrologiske Hodepine
Nyre/urinveier Økt karbamid i blod, økt kreatinin
Stoffskifte/ernæring Hyperglykemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi
Mindre vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni
Immunsystemet Anafylaktoid reaksjon
Luftveier Bronkospasme
Nevrologiske Kramper
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Anemi
Hjerte Arytmi, hjertestans
Hud Angioødem
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter (beskrevet som artralgi eller bensmerter), rabdomyolyse (forbundet med hypokalemi)
Nyre/urinveier Nyreinsuffisiens, nyresvikt
Undersøkelser Falsk økning i serumfosfat kan forekomme når prøver fra pasienten analyseres vha. PHOSm-analyse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Ved overdosering må videre infusjon øyeblikkelig stoppes. Tiltak for å begrense ev. symptomer må iverksettes. Nyrefunksjonen bør spesielt overvåkes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Amfotericin B innkapslet i liposomer. Fungistatisk eller fungicid effekt, avhengig av vevskonsentrasjon og soppens følsomhet. Ved binding til steroler i soppcellmembranen endres membranpermeabiliteten som medfører lekkasje av celleinnholdet. Virkningsmekanismen ved behandling av leishmania-protozoer er ikke klarlagt.
Fordeling: Pga. sin stabilitet forblir preparatet intakt i sirkulasjonen i høye konsentrasjoner over lang tid. Dette resulterer i en bred distribusjon til infiserte organer. Liposomene nedbrytes i kroppen ved endocytose av celler i metaboliserende organer hovedsakelig til lever, milt, nyre og lunger. Avhengig av liposomenes størrelse fordeles de til ulike organ.
Halveringstid: Ca. 7 timer. Steady state oppnås raskt. Gjennomsnittlig clearance ved steady state er uavhengig av dose.
Utskillelse: Pga. liposomenes størrelse skjer det ingen glomerulær filtrering eller eliminasjon via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Før bruk/anbrudd: Oppbevares <25°C. Etter anbrudd (rekonstituering/fortynning): Er uten konserveringsmiddel og bør brukes umiddelbart. Rekonstituert stamoppløsning i hetteglass er holdbar i 24 timer ved <25°C under normale lysforhold. Rekonstituert stamoppløsning i hetteglass og polypropylensprøyte er holdbar opptil 7 døgn ved 2-8°C. Delvis brukte hetteglass skal ikke oppbevares til senere bruk. Fortynnet infusjonsvæske i infusjonspose (PVC eller polyolefin), oppbevares ved høyst 25°C under normale lysforhold, eller ved 2-8°C, se SPC for ytterligere oppbevaringsinformasjon. Rekonstituert stamoppløsning eller fortynnet dispersjon skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

AmBisome liposomal, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, dispersjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg 10 × 50 mg (hettegl.)
587222
Blå resept
-
14052,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05/2020