Alkeran

Aspen

Alkylerende cytostatikum, sennepsgassanalog.

ATC-nr.: L01A A03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 2 mg: Hver tablett inneh.: Melfalan 2 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Myelomatose. Ovarial cancer.

Dosering

Absorpsjonen varierer etter oral administrering og det kan være nødvendig å øke dosen varsomt til myelosuppresjon sees, for å være sikker på at potensielt terapeutiske nivåer er nådd. Hyppig blodtelling under behandlingen er avgjørende, og doseringen må forsinkes eller justeres om nødvendig. Forlenget behandling >1 år har ikke vist å forbedre resultatene hos pasienter som responderer på behandlingen.
Intermitterende behandling: 0,2 mg/kg daglig i 5 dager. Gjentas hver 6. uke ved tilfredsstillende blodverdi.
Kontinuerlig behandling: 0,1-0,15 mg/kg daglig i 2-3 uker, deretter 2-4 mg daglig som vedlikeholdsbehandling etter behandlingsfri periode på ca. 4 uker. Ved myelomatose brukes melfalan svært ofte i kombinasjon med prednison og vinkristin i intermitterende kurer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Clearance kan være redusert og lavere startdose bør vurderes. Må observeres nøye pga. mulig uremisk benmargssuppresjon og dosereduksjon kan være nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Se lokale retningslinjer for håndtering og destruksjon av cytostatika.
Administrering: Tas peroralt. Mat kan redusere effekten og preparatet bør derfor ikke tas sammen med eller rett etter mat. Skal svelges hele med 1 glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Må bare brukes av lege med erfaring i bruk av potente cytotoksiske stoffer. Overvåkning: Nøye overvåkning av blodverdier er avgjørende for å unngå overdreven myelosuppresjon og risiko for irreversibel benmargsaplasi. Siden blodverdiene kan fortsette å synke etter avsluttet behandling, må behandlingen midlertidig stanses ved første tegn på et unormalt stort fall i antall leukocytter eller blodplater. Må brukes med varsomhet hos pasienter som nylig har fått strålebehandling eller kjemoterapi pga. økt fare for benmargstoksisitet. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Mutagenisitet: Kromosomavvik er observert under behandling. Karsinogenitet (ny primær malignitet): Akutt myelogen leukemi (AML) og myelodysplastisk syndrom (MDS): Melfalan kan gi leukemi, spesielt hos eldre etter langvarig kombinasjonsterapi og strålebehandling. AML er rapportert etter behandling for visse sykdommer, se SPC. Solide tumorer: Bruk er knyttet til utvikling av ny primær malignitet (second primary malignancy, SPM). Spesielt melfalan i kombinasjon med lenalidomid og prednison og, i mindre grad talidomid og prednison, er forbundet med økt risiko for solid SPM hos eldre med nylig diagnostisert myelomatose. Risiko for AML, MDS og solide tumorer må balanseres opp mot potensiell terapeutisk fordel av melfalan, spesielt i kombinasjon med talidomid og lenalidomid. Under behandling må pasienten derfor regelmessig undersøkes for å sikre tidlig påvisning av sekundær kreftsykdom og starte behandling om nødvendig.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01A A03
Nalidiksinsyre sammen med høye doser melfalan i.v. har gitt dødsfall hos barn pga. hemoragisk enterokolitt. Hos barn og ungdom kan administrering av melfalan <24 timer etter siste perorale busulfandose påvirke utviklingen av toksisiteter. Nedsatt nyrefunksjon er sett hos benmargstransplanterte som samtidig fikk ciklosporin for å forebygge graft-versus-host-disease (GVHD). Bruk av levende vaksiner ved nedsatt immunforsvar anbefales ikke pga. økt infeksjonsrisiko.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Gentoksisk og karsinogent. Dyrestudier viser reproduksjonstoksisitet med mulig risiko for humane fosterskader. Skal ikke brukes under graviditet unntatt når kvinnens kliniske tilstand tilsier at hun må behandles med melfalan. Kvinner som kan få barn må bruke pålitelig prevensjon når den ene partneren får melfalan.
Amming: Skal ikke brukes under amming.
Fertilitet: Undertrykker ovarialfunksjonen hos premenopausale kvinner, og gir amenoré hos et betydelig antall. Dyreforsøk indikerer skadelig effekt på spermatogenesen, og mulig forbigående eller permanent sterilitet hos menn. Det anbefales at menn som får behandling, unngår å gjøre noen gravide under behandlingen og i minst 6 måneder etter, og at de søker rådgivning om kryopreservering av sæd.
Melfalan

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Benmargssuppresjon (leukopeni, trombocytopeni, anemi). Gastrointestinale: Kvalme og brekninger (hos opptil 30%), diaré, stomatitt. Hud: Alopesi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Alopesi. Nyre/urinveier: Økt blodurea (forbigående signifikant økning initialt hos myelompasienter med nyreskade). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Sekundær malignitet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Hemolytisk anemi. Gastrointestinale: Stomatitt. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner, inkl. urticaria, ødem, hudutslett og anafylaktisk sjokk, særlig etter i.v. administrering, noen ganger i sammenheng med hjertestans. Makulopapuløst utslett og pruritus. Lever/galle: Hepatisk sykdom (fra unormale leverfunksjonstester til hepatitt/gulsott). Luftveier: Interstitiell pneumoni og pulmonal fibrose (inkl. fatale). Ukjent frekvens: Svulster/cyster: Sekundær akutt myelogen leukemi, myelodysplastisk syndrom. Kjønnsorganer/bryst: Azoospermi, amenoré.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Prinsipiell toksisk effekt er benmargssuppresjon som kan føre til leukopeni, trombocytopeni og anemi. Kvalme, brekninger og diaré er tidlige tegn på akutt oral overdose. Skade på gastrointestinal mucosa og hemoragisk diaré.
Behandling: Symptomatisk. Blodbildet må overvåkes nøye i minst 4 uker inntil bedring.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01A A03

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Dannelse av reaktive karboniumioner fra hver av de 2 kloretylgruppene muliggjør alkylering gjennom kovalent binding med guaninbaser i DNA, slik at kryssbinding mellom DNA-tråder oppstår og cellereplikasjonen opphører.
Absorpsjon: Variabel biotilgjengelighet 56-85%. Cmax nås innen 0,5-2 timer og forsinkes av samtidig matinntak.
Proteinbinding: 69-78%.
Halveringstid: 1,12 ± 0,15 timer.
Utskillelse: Ved renal ekskresjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

Sist endret: 09.03.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.01.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Alkeran, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg25 stk. (boks)
125125
SPC_ICONH-resept
-
742,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akutt myelogen leukemi (aml, akutt myeloid leukemi): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cancer (kreft): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enterokolitt (tarmkatarr, tynn- og tykktarmsbetennelse): Betennelse både i tynn- og tykktarmen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

pulmonal fibrose (lungefibrose): Arrdannelse i lungene.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.