Aclasta

Novartis

Benresorpsjonshemmer.

ATC-nr.: M05B A08

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 M05B A08
Zoledronsyre
 
PNEC: 31 μg/liter
Salgsvekt: 0,183233 kg
Miljørisiko: Bruk av zoledronsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Zoledronsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Zoledronsyre brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/100 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre 50 μg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.


Indikasjoner

Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner og voksne menn med økt risiko for frakturer, inkl. de som nylig har hatt en lavtraume hoftefraktur. Behandling av osteoporose relatert til langtids systemisk glukokortikoidbehandling hos postmenopausale kvinner og voksne menn med økt risiko for frakturer. Behandling av Pagets bensykdom hos voksne.

Dosering

Tilstrekkelig tilskudd av kalsium og vitamin D anbefales i forbindelse med administrering. Ved Pagets bensykdom anbefales det i tillegg tilskudd av kalsium, tilsvarende minst 500 mg kalsium 2 ganger daglig i minimum 10 dager etter administrering. Ved en nylig lavtraume hoftefraktur anbefales en startdose på 50 000-125 000 IE vitamin D (peroralt eller i.m.) i forkant av 1. infusjon. Pasienten skal få utdelt pakningsvedlegg og pasientkort.
Postmenopausal osteoporose, osteoporose hos menn og ved behandling av osteoporose relatert til langtids systemisk glukokortikoidbehandling: Anbefalt dose er 1 enkelt i.v. infusjon av 5 mg zoledronsyre, 1 gang i året. Optimal behandlingsvarighet ved osteoporose er ikke fastslått. Behovet for fortsatt behandling bør revurderes jevnlig, basert på individuell nytte-/risikovurdering, spesielt etter bruk i 5 år eller mer. Etter en nylig lavtraume hoftefraktur anbefales det at infusjonen gis minst 2 uker etter hofteoperasjonen.
Pagets bensykdom: Bør kun forskrives av leger med erfaring i behandling av Pagets bensykdom. Anbefalt dose er 5 mg som 1 enkelt i.v. infusjon. Rebehandling ved tilbakefall består av ytterligere i.v. infusjon av 5 mg zoledronsyre etter 1 år eller lengre fra initial behandling.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved ClCR ≥35 ml/minutt. Kontraindisert ved ClCR <35 ml/minutt. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Tilberedes aseptisk. Oppløsningen skal være klar, uten partikler eller misfarging. Romtempereres før bruk (ved oppbevaring i kjøleskap). Se pakningsvedlegg.
Administrering: Pasienten må være godt hydrert før administrering, spesielt gjelder dette eldre (≥65 år) og pasienter behandlet med diuretika. Gis i.v. med konstant, langsom infusjonshastighet via et infusjonssett med ventil. Infusjonstiden skal ikke være <15 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller for bisfosfonater. Hypokalsemi. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon med ClCR <35 ml/minutt. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Nyrer: Nedsatt nyrefunksjon og sjeldne tilfeller av nyresvikt er sett, se Bivirkninger. ClCR bør derfor regnes ut, basert på faktisk kroppsvekt vha. Cockcroft-Gault-formelen, før hver dose. Forbigående økning i serumkreatinin kan være større ved underliggende nedsatt nyrefunksjon. Monitorering av serumkreatinin bør vurderes hos risikopasienter. Hypokalsemi: Ved hypokalsemi skal tilstrekkelig tilskudd av kalsium og vitamin D gis før behandlingsstart. Andre forstyrrelser i mineralmetabolismen må også behandles adekvat (f.eks. redusert parathyreoideareserve, malabsorpsjon av kalsium fra tarm). Klinisk monitorering bør vurderes. Da effekten av zoledronsyre på benomsetningen inntreffer raskt, kan forbigående hypokalsemi utvikles (i noen tilfeller symptomatisk), spesielt i løpet av de 10 første dagene. Pasienter bør informeres om symptomer på hypokalsemi og få tilstrekkelig oppfølging i løpet av risikoperioden. Serumkalsiummåling anbefales før infusjon. Sjeldne tilfeller av alvorlige skjelett-, ledd- og/eller muskelsmerter, som i enkelte tilfeller har medført tap av arbeidsevne, er sett hos pasienter som tar bisfosfonater. Osteonekrose i kjeven: Er sett. Ved åpne bløtvevslesjoner i munnen bør behandlingsstart eller nytt behandlingsforløp utsettes. Ved samtidige risikofaktorer anbefales tannundersøkelse med forebyggende tannbehandling, og individuell nytte-risikovurdering før behandlingsstart. Ved vurdering om risiko for utvikling av osteonekrose i kjeven overveies følgende: Potensen av legemidlet som hemmer benresorpsjon (høyere risiko for høypotente preparater), administreringsvei (høyere risiko ved parenteral administrering), kumulativ dose ved behandling av benresorpsjon, kreft, komorbide tilstander, røyking, samtidige behandlinger (kortikosteroider, kjemoterapi, angiogenesehemmere, strålebehandling mot hode/nakke), dårlig munnhygiene, periodontal sykdom, dårlig tilpassede tannproteser, tidligere tannsykdom og invasiv tannbehandling. Alle bør oppfordres til god munnhygiene, rutinemessig tannlegesjekk og om å umiddelbart rapportere om eventuelle orale symptomer som dental mobilitet, smerte eller hevelse, og sår som ikke gror eller væsker. Invasiv tannbehandling bør utføres med forsiktighet under behandling, og unngås ved nær tilknytning til behandlingen. Ved utvikling av osteonekrose i kjeven bør en behandlingsplan mellom behandlende lege og tannlege eller kjevekirurg settes opp. Midlertidig seponering bør vurderes inntil bedring, og risikofaktorer reduseres om mulig. Osteonekrose i ytre øregang: Er sett, primært ved langtidsbruk. Mulige risikofaktorer inkluderer bruk av steroider og kjemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infeksjon eller traume. Ved øresymptomer som kronisk øreinfeksjon bør muligheten for osteonekrose i ytre øregang vurderes. Fraktur: Atypiske subtrokantære frakturer og frakturer i diafysen i lårbenet er sett, primært ved langtidsbruk. Disse tverrgående eller korte, skrå frakturene kan oppstå hvor som helst langs lårbenet fra rett under trochanter minor til rett over den suprakondylære flaten. Frakturene kan inntreffe etter lite eller intet forutgående traume. Frakturene er ofte bilaterale og lårbenet på motsatt side bør derfor undersøkes ved tidligere brudd i lårbensskaftet. Frakturene heles trolig dårlig. Seponering av bisfosfonatbehandling hos pasienter med mistanke om atypiske frakturer i lårbenet er tilrådelig i påvente av individuell nytte-/risikovurdering. Pasientene oppfordres til å si ifra hvis de opplever smerter i lår, hofte eller lyske, og enhver pasient med slike symptomer bør undersøkes mtp. et ufullstendig lårbensbrudd. Akuttfasereaksjon: Akuttfasereaksjoner eller symptomer etter dosering, f.eks. feber, myalgi, influensalignende symptomer, artralgi og hodepine, er sett og kan være alvorlige eller av forlenget varighet. Forekommer primært innen 3 dager etter bruk. Symptomforekomst kan reduseres ved å gi paracetamol eller ibuprofen kort tid etter bruk. Behandlingsutsettelse anbefales ved klinisk ustabilitet pga. akutt medisinsk tilstand og akuttfasereaksjon som kan være problematisk. Annet: Kombinasjon med andre legemidler med zoledronsyre/andre bisfosfonater bør unngås, da effekten er ukjent. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. 100 ml, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger, som svimmelhet, kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se M05B A08
Forsiktighet må utvises ved kombinasjon med legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen i vesentlig grad (f.eks. aminoglykosider eller diuretika som kan forårsake dehydrering).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Human risiko er ukjent. Bruk er ikke anbefalt hos fertile kvinner.
Amming: Kontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent.
Fertilitet: Virkning på human fertilitet er ukjent.
Zoledronsyre

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Bivirkningsoppslag

Feber, myalgi, influensalignende sykdom, artralgi og hodepine kan oppstå etter infusjonen.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme, oppkast
Mindre vanligeAbdominalsmerte, dyspepsi, forstoppelse, gastritt (kun ved samtidig bruk av glukokortikoider), gastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, tannpine, øsofagitt, øvre abdominalsmerte
Generelle
Svært vanligeFeber
VanligeAsteni, frysninger, influensalignende sykdom, malaise, reaksjon på infusjonsstedet, smerte, tretthet
Mindre vanligeAkuttfasereaksjon, ikke-kardiale brystsmerter, perifert ødem, tørste
Ukjent frekvensDehydrering sekundært til akuttfasereaksjoner (bivirkninger etter dosering, som feber, oppkast og diaré)
Hjerte
VanligeAtrieflimmer
Mindre vanligePalpitasjoner
Hud
Mindre vanligeErytem, hyperhidrose, kløe, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner inkl. sjeldne tilfeller av bronkospasme, urticaria og angioødem og svært sjeldne tilfeller av anafylaktisk reaksjon/sjokk er sett etter markedsføring
Infeksiøse
Mindre vanligeInfluensa, nasofaryngitt
Kar
Mindre vanligeFlushing, hypertensjon
Ukjent frekvensHypotensjon
Luftveier
Mindre vanligeDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
Mindre vanligeArtritt, hovne ledd, leddstivhet, muskel-skjelettsmerte i bryst, muskel-skjelettsmerter, muskel-skjelettstivhet, muskelkramper, muskelsvakhet, nakkesmerte
SjeldneAtypiske subtrokantære frakturer og frakturer i diafysen i lårbenet
Svært sjeldneOsteonekrose i ytre øregang (klasseeffekt)
Ukjent frekvensKjeveosteonekrose
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Mindre vanligeLetargi, parestesi, smaksforstyrrelse, somnolens, synkope, tremor
Nyre/urinveier
Mindre vanligePollakisuri, proteinuri, økt kreatinin i blod
Ukjent frekvensNedsatt nyrefunksjon
Sjeldne tilfeller av nyresvikt med behov for dialyse og sjeldne tilfeller med fatalt utfall hos pasienter med preeksisterende nedsatt nyrefunksjon eller andre risikofaktorer1
Psykiske
Mindre vanligeInsomni
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypokalsemi (ved behandling av Pagets bensykdom)
Mindre vanligeRedusert appetitt
SjeldneHypofosfatemi
Undersøkelser
VanligeØkt CRP
Mindre vanligeRedusert kalsium i blod
Øre
Mindre vanligeVertigo
Øye
VanligeOkulær hyperemi
Mindre vanligeKonjunktivitt, øyesmerte
SjeldneEpiskleritt, iritt, uveitt
Ukjent frekvensParoftalmi, skleritt

Bivirkningsoppslag

Feber, myalgi, influensalignende sykdom, artralgi og hodepine kan oppstå etter infusjonen.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleFeber
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, frysninger, influensalignende sykdom, malaise, reaksjon på infusjonsstedet, smerte, tretthet
HjerteAtrieflimmer
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringHypokalsemi (ved behandling av Pagets bensykdom)
UndersøkelserØkt CRP
ØyeOkulær hyperemi
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleAbdominalsmerte, dyspepsi, forstoppelse, gastritt (kun ved samtidig bruk av glukokortikoider), gastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, tannpine, øsofagitt, øvre abdominalsmerte
GenerelleAkuttfasereaksjon, ikke-kardiale brystsmerter, perifert ødem, tørste
HjertePalpitasjoner
HudErytem, hyperhidrose, kløe, utslett
InfeksiøseInfluensa, nasofaryngitt
KarFlushing, hypertensjon
LuftveierDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetArtritt, hovne ledd, leddstivhet, muskel-skjelettsmerte i bryst, muskel-skjelettsmerter, muskel-skjelettstivhet, muskelkramper, muskelsvakhet, nakkesmerte
NevrologiskeLetargi, parestesi, smaksforstyrrelse, somnolens, synkope, tremor
Nyre/urinveierPollakisuri, proteinuri, økt kreatinin i blod
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserRedusert kalsium i blod
ØreVertigo
ØyeKonjunktivitt, øyesmerte
Sjeldne
Muskel-skjelettsystemetAtypiske subtrokantære frakturer og frakturer i diafysen i lårbenet
Stoffskifte/ernæringHypofosfatemi
ØyeEpiskleritt, iritt, uveitt
Svært sjeldne
Muskel-skjelettsystemetOsteonekrose i ytre øregang (klasseeffekt)
Ukjent frekvens
GenerelleDehydrering sekundært til akuttfasereaksjoner (bivirkninger etter dosering, som feber, oppkast og diaré)
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner inkl. sjeldne tilfeller av bronkospasme, urticaria og angioødem og svært sjeldne tilfeller av anafylaktisk reaksjon/sjokk er sett etter markedsføring
KarHypotensjon
Muskel-skjelettsystemetKjeveosteonekrose
Nyre/urinveierNedsatt nyrefunksjon
Sjeldne tilfeller av nyresvikt med behov for dialyse og sjeldne tilfeller med fatalt utfall hos pasienter med preeksisterende nedsatt nyrefunksjon eller andre risikofaktorer1
ØyeParoftalmi, skleritt

1Inkl. høy alder, samtidig bruk av nyretoksiske legemidler, samtidig diuretikabehandling eller dehydrering etter administrering av Aclasta.

Øvrige klasseeffekter av bisfosfonater

Merkbar reduksjon i serumkalsiumnivåer (<1,87 mmol/liter) er sett. Hypokalsemi (kan være symptomatisk hos noen pasienter, spesielt ved Pagets bensykdom).

Øvrige klasseeffekter av bisfosfonater

Merkbar reduksjon i serumkalsiumnivåer (<1,87 mmol/liter) er sett. Hypokalsemi (kan være symptomatisk hos noen pasienter, spesielt ved Pagets bensykdom).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring. Pasienter bør overvåkes nøye. Signifikant hypokalsemi kan reverseres ved tilførsel av oralt kalsium og/eller i.v. infusjon av kalsiumglukonat.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: M05B A08

Egenskaper

Klassifisering: Nitrogenholdig bisfosfonat med spesifikk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastmediert benresorpsjon.
Virkningsmekanisme: Selektiv virkning er basert på høy affinitet til mineralisert ben. I.v. administrert zoledronsyre distribueres hurtig til ben og lokaliseres fortrinnsvis i områder med benresorpsjon. Viktigste molekylære mål i osteoklastene er enzymet farnesylpyrofosfatsyntase, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Den relativt langvarige effekten av zoledronsyre skyldes den høye bindingsaffiniteten til det aktive setet til farnesylpyrofosfat (FPP)-syntase, og dens sterke bindingsaffinitet til benmineral.
Proteinbinding: Ca. 43-55%.
Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med t1/2 på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av eliminasjonsfase med terminal t1/2 på 146 timer. Ingen akkumulering i plasma etter multiple doser gitt hver 28. dag.
Utskillelse: Uendret form, via nyrene. Total clearance fra kroppen er ca. 5 liter/time, uavhengig av dose.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter åpning: 24 timer ved 2-8°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Dersom preparatet ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C.

Sist endret: 18.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.03.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Aclasta, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/100 ml100 ml (flaske)
113088
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
3046,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

episkleritt: Betennelse i det øverste laget av øyets senehinne, vanligvis kortvarig og enkel å behandle.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malabsorpsjon: Redusert opptak av næringsstoffer fra tarmen.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.