Xagrid

Shire

Blodplatereduserende middel, cytostatikum.

ATC-nr.: L01X X35

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKAPSLER, harde 0,5 mg: Hver kapsel inneh.: Anagrelid 0,5 mg (som anagrelidhydroklorid 0,61 mg), laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), svart jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Reduksjon av forhøyede blodplatetall hos risikopasienter med essensiell trombocytemi, som er intolerante overfor nåværende behandling, eller som ikke har oppnådd reduksjon i blodplatetall til et akseptabelt nivå av nåværende behandling.

Dosering

Behandling skal startes av kliniker med erfaring i behandling av essensiell trombocytemi. Anbefalt startdose: 1 mg/dag fordelt på 2 doser. Startdosen skal opprettholdes minst 1 uke før den ev. titreres på individuelt grunnlag til laveste effektive dose nødvendig for å redusere og/eller opprettholde blodplatenivå under 600 × 109/liter (ideelt 150 × 109/liter-400 × 109/liter). Ukentlig doseøkning skal ikke være >0,5 mg/dag. Anbefalt maks. enkeltdose skal ikke være >2,5 mg. Effekten skal måles regelmessig. Ved startdoser >1 mg/dag må blodplatetelling utføres annenhver dag den første behandlingsuken, og deretter minst 1 gang i uken til stabil vedlikeholdsdose er nådd. Fall i blodplatenivået sees typisk innen 14-21 dager etter behandlingsstart. Normalt sees og opprettholdes tilstrekkelig terapeutisk respons ved dosering 1-3 mg/dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Anbefales ikke ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon, da begrensede farmakokinetiske data for denne pasientgruppen foreligger. Ved mildt nedsatt leverfunksjon må risiko/fordel vurderes før behandlingsstart. Nedsatt nyrefunksjon: Risiko/fordel må vurderes før behandlingsstart. Barn: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Pasienten skal følges nøye og diagnosen revurderes regelmessig. Cytoreduktiv terapi vurderes vanligvis hos pediatriske høyrisikopasienter. Anagrelidbehandling skal innledes når pasienten har tegn på sykdomsprogresjon eller ved trombose. Dersom behandling innledes skal nytte/risiko overvåkes, og behov for fortsatt behandling vurderes regelmessig. Mål for blodplatenivå settes på individuell basis av behandlende lege. Seponering bør vurderes ved ikke-tilfredsstillende behandlingsrespons etter ca. 3 måneder.
Administrering: Til oral bruk. Tas helst til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Ikke knus eller fortynn kapselinnholdet med væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt).

Forsiktighetsregler

Ved nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon må risiko/fordel vurderes før behandlingsstart. Behandling anbefales ikke ved forhøyede transaminaser (>5 × øvre normalgrense). Full blodstatus, lever- og nyrefunksjonstester samt overvåkning av elektrolytter må tas før og regelmessig under behandling. Blodplatetallet øker innen 4 dager etter seponering og går tilbake til nivåene før behandling innen 10-14 dager, muligens til over baselineverdiene. Blodplater bør derfor overvåkes hyppig. Sykdomsprogresjon til myelofibrose eller AML kan oppstå. Barn har lengre sykdomsforløp og kan derfor ha økt risiko for malign transformasjon. Barn bør overvåkes regelmessig. Unormale funn skal utredes umiddelbart og relevante tiltak iverksettes (kan omfatte dosereduksjon, pause eller seponering). Forsiktighet hos pasienter i alle aldre med kjent eller mistenkt hjertesykdom, og behandling kun dersom fordelen oppveier potensiell risiko. Alvorlige kardiovaskulære bivirkninger har også oppstått hos pasienter uten mistenkt hjertesykdom og, med normale funn ved kardiovaskulære undersøkelser før behandling. Kardiovaskulære undersøkelser, inkl. EKG og ekkokardiografi, anbefales før behandlingsstart, samt kontinuerlig overvåkning under behandlingen. Forsiktighet skal utvises ved kjente risikofaktorer for forlengelse av QT-tiden, som medfødt lang QT-tid syndrom, kjent anamnese med ervervet QTC-forlengelse, legemidler som kan forlenge QTC-tiden og hypokalemi. Tett oppfølging mht. påvirkning av QTC-tiden anbefales. Pasientene må under behandlingen overvåkes for tegn på kardiovaskulære effekter som kan kreve videre kardiovaskulære undersøkelser og utredninger. Hypokalemi eller hypomagnesemi må korrigeres før behandlingsstart. Pulmonal hypertensjon er rapportert, og tegn/symptomer på underliggende kardiopulmonal sykdom bør evalueres før oppstart av og under behandling. Brukes med forsiktighet til barn. Ingen doseringsanbefalinger kan gis. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X X35
Effekten av legemidler med lignende egenskaper, f.eks. inotrope substanser som milrinon, amrinon, enoksimon, olprinon og cilostazol, kan forsterkes av anagrelid. Samtidig bruk anbefales derfor ikke. Samtidig bruk av acetylsalisylsyre har vært forbundet med store blødningsepisoder. Potensiell risiko ved samtidig bruk av acetylsalisylsyre vurderes før behandlingsstart, spesielt ved høy risikoprofil for hemoragi. CYP1A2-hemmere: Anagrelid metaboliseres i hovedsak av CYP1A2. CYP1A2 hemmes av flere legemidler, inkl. fluvoksamin og enoksacin, og slike legemidler kan teoretisk ha en negativ innflytelse på clearance av anagrelid. CYP1A2-induktorer: CYP1A2-induktorer kan redusere eksponeringen av anagrelid og øke eksponeringen av den aktive hovedmetabolitten. Det anbefales derfor klinisk og biologisk overvåkning ved samtidig behandling. Ved behov kan dosen av anagrelid justeres. Anagrelid kan forårsake intestinale forstyrrelser, og dermed forstyrre absorpsjon av orale prevensjonsmidler. Mat forsinker absorpsjonen av anagrelid, men endrer ikke systemisk eksponering i betydelig grad.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Kvinner i fertil alder skal benytte tilstrekkelige prevensjonsmetoder under behandling med anagrelid.
Graviditet: Utilstrekkelige data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet Anbefales ikke under graviditet.
Amming: Ukjent hvorvidt anagrelid/metabolitter utskilles i morsmelk hos mennesker. Skilles ut i melk hos dyr. Skal ikke brukes under amming.
Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier har vist avbrutt implantasjon ved doser høyere enn terapeutisk område.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Diaré, oppkast, abdominale smerter, kvalme, flatulens. Hjerte/kar: Takykardi, hjertebank. Hud: Utslett. Nevrologiske: Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon. Øvrige: Fatigue. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Pancytopeni, trombocytopeni, hemoragi, ekkymose. Gastrointestinale: Gastrointestinal hemoragi, pankreatitt, anoreksi, dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal sykdom. Hjerte/kar: Ventrikulær takykardi, kongestiv hjertesvikt, atrieflimmer, supraventrikulær takykardi, arytmi, hypertensjon, synkope. Hud: Alopesi, pruritus, misfarging av huden. Lever/galle: Forhøyde leverenzymer. Luftveier: Pulmonal hypertensjon, pneumoni, pleuraeffusjon, dyspné, epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, artralgi, ryggsmerte. Nevrologiske: Depresjon, amnesi, forvirring, insomnia, parestesi, hypoestesi, nervøsitet, tørr munn. Nyre/urinveier: Impotens. Stoffskifte/ernæring: Ødem, vekttap. Øvrige: Brystsmerte, feber, kuldegysninger, utilpasshet, svakhet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Kolitt, gastritt, gingival blødning. Hjerte/kar: Myokardinfarkt, kardiomyopati, kardiomegali, perikardial effusjon, angina pectoris, vasodilatasjon, postural hypotensjon. Hud: Tørrhet. Luftveier: Pulmonale infiltrat. Nevrologiske: Dysartri, migrene somnolens, unormal koordinasjon. Nyre/urinveier: Nyresvikt, nokturi. Stoffskifte/ernæring: Vektøkning. Undersøkelser: Økt blodkreatinin. Øre: Tinnitus. Øye: Diplopi, unormalt syn. Øvrige: Influensalignende syndrom, smerte, asteni. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Torsades de pointes. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: Interstitiell lungesykdom, inkl. pneumonitt og allergisk alveolitt. Nyre/urinveier: Tubulointerstitiell nefritt. Gradvis dosetitrering kan bidra til å redusere bivirkningene.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Etter markedsføring er det rapportert tilfeller av tilsiktet overdosering. Rapporterte symptomer omfatter sinustakykardi og oppkast. Symptomene forsvant med konservativ behandling.
Behandling: Nøye klinisk overvåkning (inkl. blodplatenivået mhp. trombocytopeni) er påkrevd. Dosereduksjon eller seponering etter behov til blodplatenivået er normalisert. Ved doser over det som er anbefalt, har tilfeller av hypotensjon vært observert. Én enkeltdose à 5 mg kan føre til blodtrykksfall, vanligvis fulgt av svimmelhet.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X X35

Egenskaper

Klassifisering: Syklisk AMP fosfodiesterase III-hemmer.
Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Anagrelid hemmer ekspresjonen av transkripsjonsfaktorer, inkl. GATA-1 og FOG-1, som er nødvendige for megakaryocytopoese, som igjen medfører redusert blodplateproduksjon. Anagrelid hemmer modningen av megakaryocyttene, samt deres størrelse og ploidy.
Absorpsjon: Minst 70%. Cmax innen ca. 1 time (fastende). Doseproporsjonalitet for doseområdet 0,5-2 mg. Samtidig matinntak reduserer biotilgjengeligheten med 14%, men øker AUC med 20%. Mat har en større effekt på den aktive metabolitten og reduserer Cmax med 29%, uten å påvirke AUC. Farmakokinetiske data fra barn/ungdom (7-16 år) og eldre (65-75 år) med essensiell trombocytemi indikerer høyere Cmax og AUC for anagrelid, sammenlignet med voksne, og høyere dosejustert eksponering for aktiv metabolitt hos barn/ungdom, men lavere hos eldre.
Halveringstid: Ca. 1,3 timer.
Metabolisme: Primært via CYP1A2.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene (<1% uendret).

Sist endret: 06.07.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.07.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Xagrid, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,5 mg100 stk. (boks)
021999
H-resept
Byttegruppe
5267,00CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

aml (akutt myelogen leukemi, akutt myeloid leukemi): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp1a2: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP1A2-hemmere og CYP1A2-induktorer.

cyp1a2-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP1A2. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP1A2, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP1A2: Cimetidin, ciprofloksacin, fluvoksamin, koffein, P-piller, vemurafenib.

cyp1a2-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP1A2. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP1A2, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP1A2: Fenobarbital (fenemal), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (naturlegemiddel), polysykliske aromatiske hydrokarboner (tobakksrøyking).

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

myelofibrose: Tilstand hvor benmargen omdannes til bindevev.

myokardinfarkt (hjerteinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

nokturi (nattlig vannlating, sengevæting): Behov for å late vannet om natten.

pneumoni: Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytemi (trombocytose, høyt blodplatetall): Forhøyet antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.