Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

ATC-nr.: L01X E31

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01X E31
Nintedanib
 
PNEC: 3,8 μg/liter
Salgsvekt: 19,287 kg
Miljørisiko: Bruk av nintedanib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nintedanib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nintedanib brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.04.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, myke 100 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Nintedanib (som esilat) 100 mg, resp. 150 mg, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt, gult og sort jernoksid (E 172).


Indikasjoner

I kombinasjon med docetaksel til behandling av voksne med lokalavansert, metastatisk eller lokalt tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) av typen adenokarsinom (tumorhistologi) etter kjemoterapi førstelinje.

Dosering

Behandling skal initieres og overvåkes av lege med erfaring fra kreftbehandling. Anbefalt dose 200 mg 2 ganger daglig med ca. 12 timers mellomrom, på dag 2-21 i en standard behandlingssyklus for docetaksel. Skal ikke tas samme dag som docetaksel (= dag 1). Anbefalt daglig dose skal ikke overskrides. Behandling kan fortsette etter seponering av docetaksel så lenge det sees kliniske fordeler eller til uakseptabel toksisitet inntreffer. Ved uakseptable bivirkninger bør behandling midlertidig avbrytes, og gjenopptas med redusert dose når aktuell bivirkning tillater fortsatt behandling. Dosejusteringer i trinn på 100 mg/dag basert på individuell sikkerhet og toleranse anbefales. Dersom en dose på 100 mg 2 ganger daglig ikke tolereres, bør behandling seponeres permanent. Se SPC for dosejustering ved diaré, oppkast, andre ikke-hematologiske og hematologiske bivirkninger, økninger i ASAT og/eller ALAT og bilirubin.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Justering av startdosen er ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B og C). Nedsatt nyrefunksjon: Justering av startdosen er ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), se Forsiktighetsregler. Barn og ungdom: Ingen data. Eldre: Ingen justering av innledende dose kreves.
Administrering: Tas helst med mat. Svelges hele med vann. Skal ikke tygges eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Gastrointestinale sykdommer: Alvorlige tilfeller av diaré med dehydrering og elektrolyttforstyrrelser er rapportert. Første tegn på diaré bør behandles med hydrering og legemidler mot diaré, som loperamid. Støttebehandling med antiemetika bør gis ved kvalme og oppkast. Behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering kan være nødvendig. Administrering av elektrolytter og væske kreves ved dehydrering. Plasmanivå av elektrolytter bør overvåkes ved gastrointestinale bivirkninger. Nøytropeni: Blodverdier bør overvåkes hyppig, spesielt ved kombinasjonsbehandling med docetaksel. Komplikasjoner som sepsis eller febril nøytropeni er sett. Lever: Legemiddelindusert leverskade, inkl. alvorlig med fatalt utfall, er sett. Nivåer av ASAT, ALAT, ALP og bilirubin bør måles før oppstart av kombinasjonsbehandling med docetaksel og overvåkes under behandling. Behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering kan være nødvendig ved økte nivåer av leverenzymer, bilirubin og legemiddelindusert leverskade. Nøye overvåkning anbefales ved kroppsvekt <65 kg, hos kvinner, hos asiatiske pasienter og ved økende alder. Nyrefunksjon: Nedsatt nyrefunksjon/-svikt, inkl. med fatalt utfall, er rapportert. Pasienten bør overvåkes under behandling, særlig ved risikofaktorer for nedsatt nyrefunksjon/-svikt. Behandlingsjustering skal vurderes. Blødning: VEGFR-hemming kan være assosiert med økt risiko for blødning. Blødninger, noen med fatalt utfall, er rapportert, inkl. hos pasienter med eller uten antikoagulasjonsbehandling/andre legemidler som kan gi blødning. Ved blødning skal dosejustering, avbrudd eller seponering vurderes. Pasienter som får samtidig antikoagulasjonsbehandling bør overvåkes for endring i protrombintid, INR og kliniske blødningsepisoder. Behandling av pasienter med aktive hjernemetastaser anbefales ikke. Pasienter med stabile hjernemetastaser bør overvåkes nøye for tegn og symptomer på hjerneblødning. Tromboemboliske hendelser: Pga. økt risiko for venøs tromboembolisme bør pasienten overvåkes nøye for tromboemboliske hendelser, spesielt ved ekstra risikofaktorer. Behandling bør seponeres ved livstruende venøse tromboemboliske reaksjoner. Forsiktighet må utvises ved forhøyet kardiovaskulær risiko, inkl. kjent koronarsykdom. Behandlingsavbrudd bør vurderes ved tegn eller symptomer på akutt myokardiskemi. Aneurismer og arteriedisseksjoner: VEGF‑hemmere kan fremme dannelsen av aneurismer og/eller arteriedisseksjoner hos pasienter med eller uten hypertensjon. Før oppstart må risikoen vurderes nøye hos pasienter med risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i anamnesen. Gastrointestinal perforasjon: Kan gi økt risiko for gastrointestinal perforasjon, inkl. tilfeller med fatalt utfall. Behandling bør seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal perforasjon. Nintedanib kan svekke sårtilheling. Ved perioperativt avbrudd kan behandling gjenopptas etter klinisk vurdering av adekvat sårtilheling. Kroppsvekt <50 kg: Nøye overvåkning anbefales pga. høyere risiko for bivirkninger. Soya: Inneholder soya. Pasienter med peanøttallergi kan ha økt risiko for alvorlige allergiske reaksjoner på soyapreparater.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X E31
Nintedanib er et P-gp-substrat. Samtidig bruk av potente P-gp-hemmere (f.eks. ketokonazol eller erytromycin) kan øke eksponeringen for nintedanib. Pasienten bør overvåkes nøye, og behandling av bivirkninger kan kreve avbrudd, dosereduksjon eller seponering av nintedanib. Potente P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, karbamazepin, fenytoin og johannesurt (prikkperikum)) kan redusere eksponeringen for nintedanib. Samtidig bruk bør vurderes nøye. Farmakokinetikken til nintedanib og docetaksel endres ikke i betydelig grad ved samtidig behandling.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Nintedanib kan gi fosterskade. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Human risiko er ukjent, da data fra gravide mangler. Graviditetstest bør utføres før behandling. Bør ikke brukes under graviditet med mindre klinisk tilstand krever behandling. Hensiktsmessig prevensjon bør brukes under behandling og i minst 3 måneder etter siste dose. Barriereprevensjon bør brukes som tilleggsprevensjon.
Amming: Små mengder utskilles i melk hos rotte. Risiko for diende spedbarn kan ikke utelukkes, og amming skal frarådes.
Fertilitet: Ingen tegn på nedsatt mannlig fertilitet basert på prekliniske data. Det foreligger ingen data for effekt på kvinnelig fertilitet.
Nintedanib

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeNøytropeni (inkl. febril)
VanligeTrombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanligePankreatitt, perforasjon
Ukjent frekvensKolitt
Hjerte
Mindre vanligeHjerteinfarkt
Hud
Svært vanligeAlopesi, mukositt (inkl. stomatitt, utslett)
VanligeKløe
Infeksiøse
VanligeAbscess, febril nøytropeni, sepsis
Kar
Svært vanligeBlødning
VanligeHypertensjon, venøs tromboembolisme, inkl. lungeembolisme
Ukjent frekvensAneurisme, arteriedisseksjon
Lever/galle
Svært vanligeØkt ALAT, økt ALP, økt ASAT
VanligeHyperbilirubinemi, økt γ-GT
Mindre vanligeLegemiddelindusert leverskade
Nevrologiske
Svært vanligePerifer nevropati
VanligeHodepine
Nyre/urinveier
Mindre vanligeNyresvikt
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeElektrolyttubalanse, redusert appetitt
VanligeDehydrering, redusert vekt
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeNøytropeni (inkl. febril)
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
HudAlopesi, mukositt (inkl. stomatitt, utslett)
KarBlødning
Lever/galleØkt ALAT, økt ALP, økt ASAT
NevrologiskePerifer nevropati
Stoffskifte/ernæringElektrolyttubalanse, redusert appetitt
Vanlige
Blod/lymfeTrombocytopeni
HudKløe
InfeksiøseAbscess, febril nøytropeni, sepsis
KarHypertensjon, venøs tromboembolisme, inkl. lungeembolisme
Lever/galleHyperbilirubinemi, økt γ-GT
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringDehydrering, redusert vekt
Mindre vanlige
GastrointestinalePankreatitt, perforasjon
HjerteHjerteinfarkt
Lever/galleLegemiddelindusert leverskade
Nyre/urinveierNyresvikt
Ukjent frekvens
GastrointestinaleKolitt
KarAneurisme, arteriedisseksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Økte leverenzymer og gastrointestinale symptomer.
Behandling: Behandling bør avbrytes, og støttebehandling igangsettes ved behov.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For proteinkinasehemmere L01X E

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Trippel angiokinasehemmer som blokkerer kinaseaktiviteten til vaskulære endotel-vekstfaktorreseptorer (VEGFR 1-3), blodplate-deriverte vekstfaktorreseptorer (PDGFR α og β) og fibroblast-vekstfaktorreseptorer (FGFR 1-3). Bindes kompetitivt til ATP-bindingssetet på disse reseptorene og blokkerer intracellulær signaloverføring, som er avgjørende for spredning og overlevelse av endoteliale så vel som perivaskulære celler. I tillegg blir Fms-lignende tyrosin-proteinkinase (Flt)-3, lymfocyttspesifikk tyrosin-proteinkinase (Lck) og protoonkogen tyrosin-proteinkinase (Src) hemmet.
Absorpsjon: Cmax nås etter ca. 2-4 timer under ikke-fastende forhold. Steady state nås senest 1 uke etter doseringsstart. Systemisk eksponering øker med ca. 20% når gitt samtidig med mat sammenlignet med faste.
Proteinbinding: Ca. 98% til humane plasmaproteiner in vitro, i stor grad til serumalbumin.
Halveringstid: Terminal t1/2 ca. 10-15 timer.
Metabolisme: Primært ved hydrolytisk esterasespalting til den frie syren BIBF 1202. Deretter glukuronidering vha UGT-enzymer til BIBF 1202-glukuronid.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces/galle (93,4%). Samlet utskillelse ble ansett som fullstendig 4 dager etter dosering.

Sist endret: 07.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.12.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Vargatef, KAPSLER, myke:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg60 stk. (endose)
529084
SPC_ICONH-resept
-
15550,90C
120 stk. (2 × 60 stk., endose)
442761
SPC_ICONH-resept
-
31065,60C
150 mg60 stk. (endose)
517980
SPC_ICONH-resept
-
31065,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ugt: UGT (uridindifosfat-glukuronosyltransferase) er en guppe enzymer som sammen med CYP450 er viktig for nedbrytningen (metabolisme) av legemidler i kroppen.

γ-gt (gammaglutamyltransferase, ggt): Er et enzym. Har betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene (katalyserer hydrolyse av visse peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider).