Trisekvens

Novo Nordisk

Østrogen-progestogen sekvenspreparat.

ATC-nr.: G03F B05

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 G03A C01
Noretisteron
 
PNEC: 0,0005 μg/liter
Salgsvekt: 15,789995 kg
Miljørisiko: Bruk av noretisteron gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Noretisteron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Noretisteron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 G03C A03
Østradiol
 
PNEC: 0,00029 μg/liter
Salgsvekt: 21,663343 kg
Miljørisiko: Bruk av østradiol gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Østradiol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Østradiol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.05.2018) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte: Hver pakning inneholder 12 blå, 10 hvite og 6 røde tabletter. Hver blå tablett inneh.: Østradiolhemihydrat tilsv. østradiol 2 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171). Hver hvit tablett inneh.: Østradiolhemihydrat tilsv. østradiol 2 mg, noretisteronacetat 1 mg, laktose, hjelpestoffer. Hver rød tablett inneh.: Østradiolhemihydrat tilsv. østradiol 1 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Hormonell substitusjonsbehandling (HRT) mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner minst 6 måneder etter siste menstruasjon. Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for frakturer, og som ikke tåler andre legemidler godkjent for osteoporoseprofylakse eller der slike legemidler er kontraindisert. Erfaring med behandling av kvinner >65 år er begrenset.

Dosering

1 tablett pr. dag kontinuerlig i følgende rekkefølge: Østrogenbehandling (blå tabletter) i 12 dager etterfulgt av 10 dager med østrogen/progestogenbehandling (hvite tabletter) og 6 dager med østrogenbehandling (røde tabletter). Ved oppstart og ved fortsatt behandling av postmenopausale symptomer bør laveste effektive dose og korteste varighet brukes. En menstruasjonslignende blødning opptrer vanligvis når de røde tablettene tas. Etter inntak av den siste røde tabletten skal behandlingen fortsette neste dag med den første blå tabletten i ny pakning. Hos kvinner som ikke får HRT eller kvinner som går over fra et kontinuerlig kombinasjons-HRT-preparat, kan behandlingen starte på en hvilken som helst passende dag. Kvinner som går over fra en annen sekvensiell HRT-behandling bør starte dagen etter at forrige behandlingsregime er ferdig. Effekten på benmineraltettheten er doserelatert og beskyttelsen synes å være effektiv så lenge behandlingen fortsettes.
Glemt dose: Hvis pasienten har glemt å ta 1 tablett bør tabletten tas så snart som mulig innen de neste 12 timene. Hvis det har gått >12 timer, bør tabletten kastes. Forglemmelse av en dose kan øke sannsynligheten for gjennombruddsblødning og sporblødning.
Administrering: Tas oralt, fortrinnsvis på samme tid hver dag. Tas med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft. Kjente, tidligere eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriekreft). Udiagnostisert genitalblødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller pågående venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, lungeemboli). Aktiv eller tidligere arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Kjente trombofile sykdommer (f.eks. protein C-mangel, protein S-mangel eller antitrombinmangel). Akutt eller tidligere leversykdom der leverfunksjonstester ikke er normalisert. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Porfyri.

Forsiktighetsregler

Ved behandling av postmenopausale symptomer, bør HRT bare startes hvis symptomene har negativ innvirkning på livskvaliteten. I alle tilfeller bør risiko kontra nytte vurderes grundig minst én gang pr. år og HRT bør bare fortsettes så lenge nytten oppveier risikoen. Informasjon vedrørende risikoen knyttet til HRT-behandling av prematur menopause er begrenset. Pga. lav absolutt risiko hos yngre kvinner kan likevel nytte-/risikobalansen være mer fordelaktig hos yngre enn hos eldre kvinner. En fullstendig anamnese (inkl. familieanamnese) og en nøye generell klinisk undersøkelse (inkl. underliv og bryst) bør foretas før behandlingen initieres eller gjeninnsettes. Under behandlingen bør pasienten følges opp rutinemessig. Kvinner bør rådes om hva slags forandringer i brystene som bør rapporteres til legen. Undersøkelser, inkl. egnet billeddiagnostikk, f.eks. mammografi, bør utføres iht. gjeldende screeningpraksis, og tilpasses den enkelte. Hvis noen av følgende tilstander er tilstede, har forekommet tidligere og/eller forverret seg under svangerskap eller tidligere hormonbehandling bør pasienten overvåkes nøye: Leiomyomer (uterine fibroider), endometriose, risikofaktorer for tromboembolisk sykdom, risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer, f.eks. 1. grads arvelig disposisjon for brystkreft, hypertensjon, leversykdom (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten karkomplikasjoner, cholelithiasis, migrene eller sterk hodepine, systemisk lupus erythematosus, tidligere endometriehyperplasi, epilepsi, astma, otosklerose. Behandlingen bør avsluttes umiddelbart hvis en kontraindikasjon oppdages og i følgende situasjoner: Gulsott eller nedsatt leverfunksjon, signifikant økt blodtrykk, nye anfall av migrenelignende hodepine og graviditet. Endometriehyperplasi og karsinom: Langtids behandling med østrogener alene ved intakt uterus øker risikoen for endometriehyperplasi og karsinom. Tillegg av et progestogen syklisk i minst 10 dager pr. måned/28 dagers syklus eller kontinuerlig kombinert østrogen-progestogen-behandling hos ikke-hysterektomerte kvinner hindrer den økte risikoen som er forbundet med behandling med østrogen alene. Gjennombruddsblødning og sporblødning kan forekomme i løpet av de første behandlingsmånedene. Hvis gjennombruddsblødning eller sporblødning fortsetter etter de første behandlingsmånedene, begynner etter en tid med behandling, eller hvis blødningen vedvarer etter seponering av behandlingen, bør årsaken avklares. Dette kan inkludere endometriebiopsi for å utelukke endometriemalignitet. Brystkreft: Samlet informasjon tyder på økt risiko for brystkreft hos kvinner som tar østrogen-progestogenkombinasjoner, og muligens også ved østrogen alene, og at risikoen er avhengig av varigheten av HRT. Den økte risikoen viser seg etter ca. 3 års bruk, men går tilbake til basislinjen innenfor noen få år (maks. 5 år) etter avsluttet behandling. HRT, spesielt østrogen-progestogen kombinasjonsbehandling, øker tettheten på mammografibildene, noe som kan ha negativ påvirkning på den radiologiske påvisningen av brystkreft. Ovariekreft: Epidemiologiske funn fra en stor metaanalyse antyder noe økt risiko hos kvinner som bruker HRT med østrogen alene eller østrogen-progestogen i kombinasjon. Økt risiko vises innen 5 års bruk, og avtar over tid etter at behandlingen er avsluttet. Noen andre studier antyder at bruk av kombinasjons-HRT kan være forbundet med lik eller noe lavere risiko. Venøs tromboembolisme: HRT er forbundet med en høyere risiko (1,3-3 ganger) for å utvikle venøs tromboembolisme (VTE), dvs. dyp venetrombose eller lungeemboli. Forekomsten av et slikt tilfelle er mer sannsynlig i det første behandlingsåret. Pasienter med kjente trombofile tilstander har økt risiko for VTE, og HRT kan øke risikoen ytterligere. HRT er derfor kontraindisert hos disse. Hvis pasienten må immobiliseres i lengre tid etter elektiv kirurgi, anbefales midlertidig avbrudd i HRT-behandlingen, i 4-6 uker før inngrepet. Behandlingen bør ikke gjenopptas før kvinnen er fullstendig mobil igjen. HRT er kontraindisert ved familiær trombofil tilstand, som har gitt seg utslag i venøs tromboembolisme hos et familiemedlem, eller ved alvorlig koagulasjonsdefekt (f.eks. antitrombinmangel, protein S-mangel, protein C-mangel eller kombinasjon av defekter). For kvinner som allerede får kronisk antikoagulasjonsbehandling kreves grundig nytte-/risikovurdering ved bruk av HRT. Pasienten bør rådes til umiddelbart å kontakte lege ved mulige symptomer på tromboemboli (f.eks. smertefull hevelse i et ben, plutselig brystsmerte, dyspné). Koronar arteriesykdom: Det foreligger ingen bevis fra studier mht. beskyttelse mot hjerteinfarkt hos kvinner med eller uten eksisterende koronar arteriell sykdom, som fikk østrogen-progestogenkombinasjoner eller østrogen alene. Relativ risiko for koronar arteriesykdom ved bruk av østrogen-progestogenkombinasjoner er svakt økt. Absolutt risiko for koronar arteriesykdom ved basislinje er svært aldersavhengig, og antall ekstra tilfeller av koronar arteriesykdom pga. østrogen-progestogenbruk er svært lav hos friske kvinner nær menopausen, men vil øke med økende alder. Iskemisk slag: Østrogen-progestogenkombinasjoner og behandling med østrogen alene er forbundet med opptil 1,5 × økt risiko for iskemisk slag. Relativ risiko forandres ikke med alder eller tid etter menopause. Risiko for slag ved basislinje er likevel svært aldersavhengig, og total risiko for slag ved HRT-bruk vil øke med alderen. Andre tilstander: Østrogener kan gi væskeretensjon, og pasienter med kardial eller renal dysfunksjon bør derfor overvåkes nøye. Kvinner med tidligere hypertriglyseridemi bør følges nøye, da sjeldne tilfeller av forhøyede plasmatriglyseridnivåer har ført til pankreatitt. Østrogener øker tyreoidbindende globulin (TBG), som gir økt sirkulerende totalt thyreoideahormon. Opptak av T3-resin reduseres, noe som reflekterer forhøyet TGB. Konsentrasjonene av fritt T4 og T3 er uforandret. Andre bindende proteiner, som kortikoidbindende globulin (CBG) og kjønnshormonbindende globulin (SHBG), kan være forhøyet i serum, og gi økte konsentrasjoner av hhv. sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Andre plasmaproteiner kan økes (angiotensinogen-/reninsubstrat, α1-antitrypsin, ceruloplasmin). HRT-bruk forbedrer ikke kognitiv funksjon. Det er noe evidens for økt risiko for sannsynlig demens hos kvinner som starter behandling med kontinuerlig kombinert HRT eller HRT med østrogen alene etter fylte 65 år. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03F B05
Metabolismen av østrogener og progestogener kan økes ved samtidig inntak av substanser som induserer legemiddelmetaboliserende enzymer, spesielt CYP450, slik som antiepileptika (f.eks. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) og antiinfektiver (f.eks. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz). Ritonavir, telaprevir og nelfinavir har induserende virkning på steroider. Urtepreparater som inneholder johannesurt (prikkperikum) kan indusere metabolismen av østrogener og progestogener. Klinisk kan en økt metabolisme av østrogener og progestogener gi nedsatt effekt og forandringer av den uterine blødningsprofil. Det er sett redusert østradiolnivå ved samtidig bruk av antibiotika (f.eks. penicilliner og tetrasykliner). Legemidler som hemmer aktiviteten til mikrosomale leverenzymer, f.eks. ketokonazol, kan øke de sirkulerende nivåene av de aktive substansene i preparatet. Samtidig administrering av ciklosporin kan gi økte blodnivåer av ciklosporin, kreatinin og transaminaser, pga. redusert ciklosporinmetabolisme i lever. Visse laboratorietester kan påvirkes av østrogenbehandling, slik som glukosetoleransetest eller thyreoideafunksjonstest.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Preparatet er ikke indisert ved graviditet eller amming. Ved graviditet skal behandlingen avsluttes umiddelbart.
Noretisteron|Østradiol

Bivirkninger

Vanligst rapportert (10-20%) er vaginale blødninger og brystsmerte/ømhet. Vaginale blødninger og brystsmerter forekommer fortrinnsvis de første behandlingsmånedene. Svært vanlige (≥1/10): Kjønnsorganer/bryst: Brystsmerter eller brystømhet. Menstruasjonsuregelmessighet eller menoragi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, magesmerter, utspilt mage eller magebesvær. Infeksiøse: Genital candidiasis eller vaginitt. Kjønnsorganer/bryst: Uterine fibroider, forstørrede eller tilbakefall av uterine fibroider, brystødem eller brystforstørrelse. Muskel-skjelettsystemet: Leggkramper, ryggsmerter. Nevrologiske: Hodepine, migrene eller forverret migrene. Psykiske: Depresjon eller forverret depresjon. Øvrige: Perifert ødem, væskeretensjon, vektøkning. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Flatulens eller oppblåsthet. Hud: Alopesi, hirsutisme, akne, pruritus eller urticaria. Kjønnsorganer/bryst: Endometriehyperplasi, dysmenoré. Psykiske: Nervøsitet. Øvrige: Hypersensitivitet, overflatisk tromboflebitt. Uvirksomt legemiddel. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Lungeemboli, dyp tromboflebitt. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Dyspepsi, oppkast. Hjerte/kar: Svimmelhet, slag, forverret hypertensjon, hjerteinfarkt, blodtrykksøkning. Hud: Seboré, utslett, anginevrotisk ødem. Kjønnsorganer/bryst: Vulvovaginal pruritus. Lever/galle: Galleblæresykdom, cholelithiasis, forverret cholelithiasis, tilbakefall av cholelithiasis. Psykiske: Insomnia, angst, nedsatt/økt libido. Svulster/cyster: Endometriekreft. Undersøkelser: Vektreduksjon. Øye: Synsforstyrrelser. Øvrige: Generaliserte hypersensitivitetsreaksjoner (f.eks. anafylaktisk reaksjon/sjokk). Andre bivirkninger rapportert ved østrogen-/progestogenbehandling: Chloasma, erythema multiforme, erythema nodusum, vaskulær purpura, mulig demens >65 år. Økning i risiko: Brystkreft: Opptil dobling av risikoen ved bruk av kombinert østrogen-progestogen >5 år, risikonivået er avhengig av behandlingsvarighet. Gjennomsnittlig 9-17 av 1000 kvinner (50-79 år) som ikke bruker HRT, får brystkreft i løpet av en 5 års periode. Av 1000 kvinner som bruker østrogen-progestogen kombinasjons-HRT er det sett 4-6 ekstra tilfeller i løpet av en 5 års periode. Se for øvrig SPC. Endometriekreft: Risikoen er ca. 5 for hver 1000 kvinner med uterus, som ikke bruker HRT. Ved intakt uterus anbefales ikke bruk av østrogen alene pga. økt risiko for endometriekreft. Det er ikke sett økt risiko i studier ved bruk av kombinasjons-HRT i 5 år. Venøs tromboembolisme: 4-7 av 1000 kvinner (50-59 år) som ikke bruker HRT, kan få VTE over en periode på 5 år. Av 1000 kvinner (50-59 år) som bruker østrogen-progestogen kombinasjons-HRT er det sett 5 ekstra tilfeller i løpet av en 5 års periode. Se Forsiktighetsregler. Iskemisk slag: 8 av 1000 kvinner (50-59 år) som ikke bruker HRT kan få slag. Av 1000 kvinner (50-59 år) som bruker HRT er det sett 3 ekstra tilfeller i løpet av en 5 års periode. Se Forsiktighetsregler. Ovariekreft: 2 av 2000 kvinner (50-54 år) som ikke bruker HRT kan få ovariekreft over en 5 års periode. Av 2000 kvinner (50-54 år) som bruker HRT er det sett 1 ekstra tilfelle over en 5 års periode. Se Forsiktighetsregler. Koronar arteriesykdom: Risikoen er svakt økt hos brukere av østrogen-progestogen kombinasjons-HRT >60 år. Se Forsiktighetsregler.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme og oppkast.
Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For østrogener G03C og progestogener G03D

Egenskaper

Klassifisering: Trefasisk kontinuerlig sekvensielt kombinasjonspreparat. Preparatet består av 17-β-østradiol som er kjemisk og biologisk identisk med endogent humant østradiol samt progestogenet noretisteronacetat i behandlingens annen fase.
Virkningsmekanisme: Substituerer redusert østrogenproduksjon, forebygger bentap etter menopausen. Noretisteronacetat reduserer risikoen for østrogenindusert endometriehyperplasi. Lindring av menopausale symptomer oppnås i løpet av de første få ukers behandling.
Absorpsjon: Mikronisert østradiol absorberes raskt, Tmax nås innen 6 timer. Noretisteronacetat absorberes raskt, Tmax nås innen 1 time.
Proteinbinding: Ca. 37% bindes til kjønnshormonbindende globulin (SHBG), 61% til albumin.
Halveringstid: Ca. 18 timer for østradiol i plasma, terminal t1/2 for noretisteronacetat ca. 10 timer.
Metabolisme: Østradiol: Hovedsakelig i lever og tarm, men også i målorganene. Noretisteronacetat: Lever og tarm.
Utskillelse: Østrogener: Via galle (enterohepatisk sirkulasjon), hovedsakelig i urin (inaktiv form). Noretisteronacetat: I urin (som sulfat- eller glukuronidkonjugater).

Sist endret: 16.06.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.04.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Trisekvens, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
511303
SPC_ICONBlå resept
-
182,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antitrombinmangel: Antitrombin er en viktig hemmer av blodlevringen, og mangel på antitrombin gir økt risiko for plodpropp.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

menoragi (kraftig menstruasjonsblødning, økt menstruasjonsblødning): Kraftig og regelmessig menstruasjon som varer mer enn 8 dager og/eller med blødningsmengde over 80 ml/menstruasjon. Hos de fleste er årsaken ukjent, men kjente årsaker er livmorinnlegg (spiral) og livmorknuter (myomer).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

seboré: Økt utskillelse av talg fra hudens talgkjertler. Hvis det dannes tørre flak blir det flass.

tbg: Tyroksinbindende globulin.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

østrogenmangel: Mangel på kvinnelig kjønnshormon. Østrogennivået faller når kvinnen kommer i overgangsalderen.