Qlaira

Bayer AB

Kombinasjons-p-pille med østrogen- og progestogen.

ATC-nr.: G03A B08

 Miljørisiko i Norge
 G03D B08
Dienogest
 
PNEC: 0,0044 μg/liter
Salgsvekt: 1,100813 kg
Miljørisiko: Bruk av dienogest gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Dienogest har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Dienogest er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2018) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 G03C A03
Østradiol
 
PNEC: 0,00029 μg/liter
Salgsvekt: 21,663343 kg
Miljørisiko: Bruk av østradiol gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Østradiol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Østradiol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 29.05.2018) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte: Hver mørkegul tablett inneh.: Østradiolvalerat 3 mg, laktose. Hver mellomrød tablett inneh.: Østradiolvalerat 2 mg, dienogest 2 mg, laktose. Hver lysegul tablett inneh.: Østradiolvalerat 2 mg, dienogest 3 mg, laktose. Hver mørkerød tablett inneh.: Østradiolvalerat 1 mg, laktose. Hver hvit tablett (placebo) inneh.: Laktose. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). En pakning inneh. totalt 28 tabletter: 2 mørkegule, 5 mellomrøde, 17 lysegule, 2 mørkerøde og 2 hvite tabletter (placebo).


Indikasjoner

Oral antikonsepsjon. Behandling av kraftig menstruasjonsblødning uten organpatologi hos kvinner med behov for oral antikonsepsjon. Beslutning om å forskrive Qlaira bør være basert på den enkelte kvinnes nåværende risikofaktorer, spesielt risikofaktorer for venøs tromboembolisme og hvordan risikoen for venøs tromboembolisme med Qlaira er sammenlignet med andre kombinerte hormonelle prevensjonsmidler.

Dosering

Tablettene skal tas i rekkefølgen anvist på brettet.
Vanlig oppstart: 1 tablett tas daglig i 28 påfølgende dager. Neste brett påbegynnes uten pause mellom brettene. Bortfallsblødning begynner normalt under inntak av de siste tablettene på brettet, men kan også starte etter at de første tablettene på neste brett er tatt. Behandlingen starter på menstruasjonsblødningens 1. dag.
Overgang fra andre prevensjonsmetoder: P-piller: Oppstart dagen etter siste virksomme tablett av tidligere preparat. P-ring eller p-plaster: Oppstart dagen ring/plaster fjernes. Ved overgang fra preparat som kun inneholder progestogen må tilleggsprevensjon benyttes de første 9 dagene. Minipille: Oppstart hvilken som helst dag. Implantat eller spiral: Oppstart dagen implantat/spiral fjernes. Injeksjonspreparat: Oppstart når neste injeksjon skal administreres.
Oppstart etter abort/fødsel: Abort 1. trimester: Behandlingen kan startes umiddelbart. Fødsel/abort 2. trimester: Oppstart dag 21-28 anbefales. Ved senere oppstart anbefales tilleggsprevensjon de første 9 dagene. Graviditet må ev. utelukkes før behandlingsstart, ellers må oppstart vente til 1. menstruasjon.
Glemt dose: Hvis tablettene tas mer enn 12 timer for sent, kan antikonsepsjonen være redusert. Avhengig av når i syklusen tabletten glemmes, kan det være behov for tilleggsprevensjon (se pakningsvedlegg). Det skal ikke tas mer enn 2 tabletter i løpet av én dag.
Pakningsvedlegg: Qlaira Bayer AB
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig leversykdom. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data. Eldre: Ikke indisert til bruk etter menopause.
Administrering: Tas peroralt til omtrent samme tid hver dag, ev. sammen med litt væske.

Kontraindikasjoner

Seponeres straks hvis noen av følgende tilstander inntreffer. Forekomst av eller risiko for VTE: Nåværende/tidligere VTE. Kjent hereditær/tilegnet predisponering for VTE, f.eks. APC-resistens (inkl. Faktor V Leiden), antitrombin III-mangel, protein C-mangel, protein S-mangel. Omfattende kirurgi med langvarig immobilisering. Høy risiko for VTE pga. flere risikofaktorer. Forekomst av eller risiko for ATE: Nåværende/tidligere ATE eller prodromal tilstand. Nåværende/tidligere cerebrovaskulær sykdom som slag eller prodromal tilstand. Kjent hereditær/tilegnet predisponering for ATE, f.eks. hyperhomocysteinemi og antifosfolipidantistoffer. Migrene med fokale nevrologiske symptomer i anamnesen. Høy risiko for ATE pga. flere risikofaktor eller pga. tilstedeværelse av én alvorlig risikofaktor som diabetes mellitus med vaskulære symptomer, alvorlig hypertensjon, alvorlig dyslipoproteinanemi. Øvrige: Nåværende/tidligere alvorlig leversykdom så lenge leverfunksjonsverdiene ikke er normalisert. Tidligere/nåværende levertumorer (god- eller ondartede). Kjønnshormonsensitive kjente/mistenkte maligniteter i genitalia/bryst. Ikke-diagnostisert vaginal blødning. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Advarslene og forsiktighetsreglene er hovedsakelig basert på data for kombinasjons-p-piller med etinyløstradiol. Medisinsk undersøkelse/konsultasjon: Før igangsetting/gjenopptak bør fullstendig medisinsk anamnese (inkl. familiehistorie) innhentes, graviditet utelukkes og blodtrykk måles. Senere kontroller avgjøres ut fra etablert praksis og tilpasses individuelt. Fysisk undersøkelse bør utføres mht. kontraindikasjoner og advarsler. Informer kvinnen om venøs og arteriell trombose, inkl. risiko sammenlignet med andre kombinerte hormonelle prevensjonsmidler, symptomer på VTE/ATE, kjente risikofaktorer og tiltak dersom trombose mistenkes. Oppfordre kvinnen til å lese pakningsvedlegget nøye og følge de råd som gis. Hyppighet og type undersøkelser baseres på etablerte kliniske retningslinjer og tilpasses individuelt. Informer kvinnen om at preparatet ikke beskytter mot hiv-infeksjon og andre seksuelt overførbare sykdommer. Hvis noen av tilstandene eller risikofaktorene som er nevnt nedenfor er til stede, bør behandlingens egnethet diskuteres med kvinnen. Ved forverring eller første forekomst skal lege kontaktes, og seponering vurderes. Skal seponeres ved mistenkt/bekreftet VTE/ATE. Ved flere risikofaktor for VTE/ATE kan total risiko være større enn summen av enkeltfaktorene, og preparatet skal ikke forskrives dersom nytte-risikoforholdet anses å være negativt. Er antikoagulasjonsbehandling igangsatt, skal alternativ prevensjonsmetode initieres pga. antikoagulasjonsbehandlingens teratogenisitet (kumariner). VTE: Kombinert hormonell prevensjon (CHC) gir økt risiko for VTE. Preparater med levonorgestrel, norgestimat eller noretisteron er forbundet med lavest VTE-risiko. Begrensede data viser at risiko med Qlaira kan ligge i samme område. Før beslutning om bruk tas, skal legen forsikre seg om at kvinnen forstår VTE-risikoen, hvordan nåværende risikofaktorer påvirker VTE-risikoen og at VTE-risiko er høyest 1. året. Risikoen er økt når bruk av CHC gjenopptas etter en pause på ≥4 uker. Hos ikke-gravide kvinner som ikke bruker CHC vil ca. 2 av 10 000 utvikle VTE i løpet av 1 år (risikoen kan være høyere pga. underliggende risikofaktorer). 6-12 av 10 000 kvinner som bruker lavdose CHC med <50 µg etinyløstradiol, vil utvikle VTE i løpet av 1 år. Ca. 6 av 10 000 kvinner som bruker CHC med levonorgestrel, vil utvikle VTE i løpet av 1 år. Antall tilfeller av VTE pr. år er lavere enn antallet som er forventet ved graviditet eller i barselsperioden. VTE kan være dødelig i 1-2% av tilfellene. Ekstremt sjeldent har trombose inntruffet i andre blodårer, f.eks. i vener/arterier i lever, mesenterie, nyrer eller i retina. VTE-risiko kan øke betraktelig ved ytterligere risikofaktorer, spesielt ved flere enn én risikofaktor. VTE-risikofaktorer: Alder, spesielt >35 år. Fedme med BMI >30 kg/m² (risiko øker kraftig når BMI øker), spesielt viktig å vurdere ved flere risikofaktorer. Langvarig immobilisering (inkl. midlertidig immobilisering som flyreiser >4 timer, spesielt ved flere risikofaktorer), omfattende kirurgi, all kirurgi som omfatter ben eller bekken, nevrokirurgi eller store traumer. Seponering av p-pillen (>4 uker før ev. planlagt kirurgi) anbefales og bruk skal ikke gjenopptas før 2 uker etter fullstendig remobilisering. Annen prevensjon bør brukes for å unngå utilsiktet graviditet. Antitrombotisk behandling skal vurderes dersom Qlaira ikke seponeres i forkant. Positiv familiehistorie (VTE hos søsken/foreldre, spesielt i ung alder, f.eks. <50 år). Dersom arvelig predisponering mistenkes, skal kvinnen henvises til spesialist før beslutning om bruk tas. Andre tilstander forbundet med VTE: Kreft, SLE, hemolytisk-uremisk syndrom, kronisk inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt) og sigdcellesykdom. Uklart hvilken rolle åreknuter og overflatisk tromboflebitt har for utvikling/forverring av VTE. Økt VTE-risiko ved graviditet og spesielt de første 6 ukene av barselstiden må vurderes. ATE: Bruk kan være forbundet med økt risiko for ATE (hjerteinfarkt) eller cerebrovaskulære hendelser (f.eks. TIA, slag), som kan være dødelige. Komplikasjonsrisikoen ved ATE eller en cerebrovaskulær hendelse øker ved tillegg av risikofaktorer. ATE-risikofaktorer: Alder, spesielt >35 år. Fedme med BMI >30 kg/m² (risiko øker kraftig når BMI øker), spesielt viktig å vurdere ved flere risikofaktorer. Positiv familiehistorie (ATE hos søsken/foreldre, spesielt i ung alder, f.eks. <50 år). Dersom arvelig predisponering mistenkes, skal kvinnen henvises til spesialist før beslutning om bruk tas. Røyking; kvinner bør ikke røyke ved bruk. Annen prevensjon bør brukes hos kvinner >35 år som røyker. Hypertensjon. Migrene; økt hyppighet eller alvorlighetsgrad av migrene under bruk (som kan være forløpet til cerebrovaskulær hendelse), kan være grunn til umiddelbar seponering. Andre medisinske tilstander forbundet med negative vaskulære hendelser, som diabetes mellitus, hyperhomocysteinemi, hjerteklaffsykdom, forkammerflimmer, dyslipoproteinanemi og systemisk lupus erythematosus. Svulster: Økt risiko for livmorhalskreft er rapportert ved langtidsbruk (>5 år), men årsak er ikke fastslått. Noe økt risiko for brystkreft. Økt risiko forsvinner gradvis i løpet av 10 år etter avsluttet bruk. Levertumor må vurderes som differensialdiagnose ved sterk smerte i øvre abdomen, forstørrelse av lever eller tegn på intraabdominal blødning. Øvrige: Kvinner med hypertriglyseridemi eller familiær sykehistorie for dette, kan ha økt risiko for pankreatitt. Ved vedvarende økt blodtrykk bør behandlingen seponeres og hypertensjonen behandles. Bruken kan gjenopptas hvis normotensive verdier oppnås ved behandling med antihypertensiver. Tilbakevendende kolestatisk gulsott og/eller kolestaserelatert pruritus, som tidligere har forekommet under graviditet eller tidligere bruk av kjønnshormoner, krever at preparatet seponeres. Ved akutt eller kronisk leverfunksjonsforstyrrelse seponeres preparatet inntil leverfunksjonsverdiene normaliseres. Kan påvirke perifer insulinresistens og glukosetoleranse, og diabetikere må følges opp nøye, særlig ved behandlingsstart. Nedstemthet og depresjon er kjente bivirkninger. Kvinner bør rådes til å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter behandlingsstart. Kvinner med tendens til kloasme bør unngå sollys og UV-stråling. Nøye overvåkning ved hjerte- eller nyredysfunksjon, da østrogener kan føre til væskeretensjon. Pasienter med terminal nyresvikt må overvåkes nøye, da nivået av sirkulerende østrogen kan være forhøyet etter administrering. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Antikonsepsjonseffekten kan være redusert ved gastrointestinale forstyrrelser (f.eks. oppkast eller diaré) og tilleggsprevensjon må benyttes. Graviditet må utelukkes ved uteblitt bortfallsblødning i 2 påfølgende sykluser, eller når tablett glemmes og neste bortfallsblødning uteblir. Uregelmessige blødninger (sporblødning eller gjennombruddsblødninger) kan forekomme, særlig i løpet av de første månedene. Hvis uregelmessige blødninger vedvarer eller inntrer etter menstruasjonssykluser som før var regelmessige, bør ikke-hormonelle faktorer vurderes, og ondartet sykdom eller graviditet må utelukkes, ev. utskraping. Amenoré forekommer i ca. 15% av syklusene.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03A B08
Samtidig bruk av enzyminduktorer kan gi gjennombruddsblødning og/eller nedsatt prevensjonseffekt. Ved korttidsbehandling med enzyminduktorer bør barrieremetode eller annen prevensjon brukes i tillegg, se SPC. Ved langtidsbehandling med enzyminduktorer anbefales annen pålitelig ikke-hormonell prevensjon i tillegg. Følgende enzyminduktorer kan gi nedsatt prevensjonseffekt: Barbiturater, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin, ritonavir, nevirapin, efavirenz og muligens også felbamat, griseofulvin, oksarbazepin, topiramat og johannesurt (prikkperikum). Samtidig bruk av hiv-proteasehemmere og ikke-nukleoside revers transkriptasehemmere, inkl. kombinasjoner med hemmere av hepatitt C-virus (HCV), kan gi økte eller reduserte plasmakonsentrasjoner av østrogen eller progestagener. Nettoeffekt kan være klinisk relevant. Se Felleskatalogtekst for aktuelt hiv/HCV-preparat. I tvilstilfeller skal barrieremetode benyttes i tillegg. Klinisk relevans av interaksjon med enzymhemmere er ukjent. Sterke og moderate CYP3A4-hemmere kan øke plasmakonsentrasjonene av østrogen og/eller progestin. Kombinasjonspreparater kan påvirke metabolismen av andre legemidler. Plasma- og vevskonsentrasjonen kan enten øke (f.eks. ciklosporin) eller gå ned (f.eks. lamotrigin).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes under graviditet. Behandlingen skal avsluttes umiddelbart ved graviditet.
Amming: Kan utskilles i morsmelk i mengder som kan påvirke barnet. Kan gi redusert mengde og endret sammensetning av morsmelken. Anbefales ikke under amming.
Fertilitet: Forhindrer graviditet ved undertrykkelse av follikkelutvikling. Ovarieaktivitet går tilbake til samme nivå som før behandling i løpet av 1. syklus etter avsluttet behandling.
Dienogest|Østradiol

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerte inkl. abdominal oppblåsthet og smerter i øvre/nedre del av abdomen, kvalme. Hud: Akne, inkl. pustuløs akne. Kjønnsorganer/bryst: Amenoré, ubehag i brystene, inkl. brystsmerter, ømme bryster, plager/smerter i brystvortene, dysmenoré, intrasykliske blødninger (metroragi), inkl. uregelmessig menstruasjon. Nevrologiske: Hodepine, inkl. spennings- og sinushodepine. Øvrige: Vektøkning. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, oppkast. Hjerte/kar: Hetetokter, hypertensjon. Hud: Alopesi, hyperhidrose, pruritus, inkl. generalisert og utslettspreget pruritus, utslett, inkl. makuløst utslett. Infeksiøse: Soppinfeksjon, vulvovaginal soppinfeksjon, inkl. vulvovaginal candidiasis og sopparter identifisert i cervix, vaginal infeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Forstørrede bryster, inkl. hevelse, brysttumor, cervikal dysplasi, dysfunksjonell uterusblødning, dyspareuni, fibrocystisk brystsykdom, menoragi, menstruasjonsforstyrrelser, ovariecyste, bekkensmerter, premenstruelt syndrom, uterint leiomyom, spasmer i uterus, genital/uterin/vaginal blødning, inkl. spotting, vaginal utflod, tørrhet i vulva og vagina. Lever/galle: Økte nivåer av leverenzymer, inkl. økt ALAT, ASAT og gamma-GT. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer. Nevrologiske: Svimmelhet, migrene, inkl. med og uten aura. Psykiske: Depresjon/nedsatt stemningsleie, følelsesmessige forstyrrelser, inkl. gråt og følelsesmessig labilitet, insomni, nedsatt eller manglende libido, psykisk lidelse, endringer og svingninger i stemningsleie. Stoffskifte/ernæring: Økt appetitt. Øvrige: Fatigue, irritabilitet, ødem, inkl. perifert ødem, vektnedgang, blodtrykksendringer, inkl. økt og nedsatt blodtrykk. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Obstipasjon, munntørrhet, dyspepsi, gastroøsofageal refluks. Hjerte/kar: Myokardinfarkt, palpitasjoner, blødende varicer, VTE, ATE, hypotensjon, flebitt i overflatiske vener, venesmerte. Hud: Allergisk hudreaksjon inkl. allergisk dermatitt og urticaria, kloasme, dermatitt, hirsutisme, hypertrikose, nevrodermatitt, pigmentforstyrrelser, seboré, hudlidelser, inkl. stram hud. Infeksiøse: Candidiasis, oral herpes, inflammasjonssykdom i bekkenet, antatt okulær histoplasmose, tinea versicolor, urinveisinfeksjon, bakteriell vaginose. Kjønnsorganer/bryst: Unormal seponeringsblødning, godartet brystneoplasme, brystkreft in situ, brystcyste, utflod fra brystene, cervixpolypp, cervixerytem, blødning under samleie, galaktoré, genitalutflod, hypomenoré, forsinket menstruasjon, ruptur av ovariecyste, vaginal lukt, svie og ubehag i vulva og vagina. Lever/galle: Fokal nodulær hyperplasi i leveren, kronisk kolecystitt. Luftveier: Astma, dyspné, epistaksis. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, smerter i kjeven, tunghetsfølelse. Nevrologiske: Oppmerksomhetsforstyrrelser, parestesi, vertigo. Nyre/urinveier: Smerter i urinveiene. Psykiske: Aggresjon, angst, dysfori, økt libido, nervøsitet, mareritt, rastløshet, søvnforstyrrelser, stress. Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon, hypertriglyseridemi. Øye: Intoleranse for kontaktlinser, tørre øyne, hevelser i øyet. Øvrige: Brystsmerter, utilpasshet, pyreksi, unormalt cervixutstryk. Alvorlige bivirkninger er: VTE, ATE, brystkreft (sammenheng med bruk av kombinasjons-p-piller er ukjent), levertumor, erythema nodosum, erythema multiforme, brystsekresjon, hypertensjon, induksjon eller forverring av symptomer på angioødem ved arvelig angioødem, akutt eller kronisk leverfunksjonsforstyrrelse, kloasme, overfølsomhet. Forekomst eller forverring av tilstander der årsakssammenhengen med kombinasjons-p-piller er usikker: Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, epilepsi, migrene, uterint myom, porfyri, SLE, herpes gestationis, Sydenhams chorea, hemolytisk uremisk syndrom, kolestatisk gulsott, gallesten, otoskleroserelatert hørselstap. Forverring av endogen depresjon er sett.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast og, hos unge jenter, lett blødning fra skjeden.
Behandling: Symptomatisk behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For antikonseptiva, hormoner, systemiske G03A

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ovulasjonshemming, endringer i cervixsekretet og endometriet. Ved dysfunksjonell uterusblødning reduseres blodtapet med 88% etter 6 måneder, og 29% av kvinnene blir symptomfrie.
Absorpsjon: Dienogest: Raskt og nesten fullstendig. Tmax: 1 time (østradiolvalerat 2 mg, dienogest 3 mg). Absolutt biotilgjengelighet: Ca. 91%. Østradiol: Fullstendig. 3% av dosen er direkte biotilgjengelig i form av østradiol. Cmax: 70,6 pg/ml. Tmax: 1,5-12 timer (3 mg østradiolvalerat dag 1).
Proteinbinding: Dienogest: Ca. 90% uspesifikt til albumin. Østradiol: 38% til SHBG, 60% til albumin.
Fordeling: Dienogest: Vd: 46 liter etter i.v. administrering av 85 µg 3H-dienogest. Østradiolvalerat: Vd ca. 1,2 liter/kg etter i.v. administrering.
Halveringstid: Dienogest: Ca. 11 timer. Steady state nås etter 3 dager (dienogest 3 mg, østradiolvalerat 2 mg). Total clearance etter i.v. administrering av 3H-dienogest er 5,1 liter/time. Østradiol: T1/2: Ca. 90 minutter. Etter oral administrering 13-20 timer.
Metabolisme: Dienogest: Nesten fullstendig via hydroksylering og konjugering, hovedsakelig via CYP3A4. Østradiol: Gjennomgår omfattende first pass-metabolisme, og en betydelig del metaboliseres i tynntarmens mucosa. Ca. 95% metaboliseres før systemisk sirkulasjon.
Utskillelse: Dienogest: 86% via urin og feces etter 6 dager. Østradiol: Hovedsakelig via urin, ca. 10% via feces.

Andre opplysninger

Kan påvirke resultatet av visse laboratorieundersøkelser, inkl. biokjemiske parametre for lever-, skjoldkjertel-, binyre- og nyrefunksjon, plasmakonsentrasjon av (transport-) proteiner, f.eks. kortikosteroidbindende globulin og lipid-/lipoproteinfraksjoner, parametre for karbohydratmetabolisme og parametre for koagulasjon og fibrinolyse.

Sist endret: 23.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.12.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Qlaira, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
028371
SPC_ICON-
-
346,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antikonsepsjon (prevensjon): Metoder som forhindrer uønsket svangerskap hos seksuelt aktive.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bakteriell vaginose (skjedekatarr): Ubalanse i skjedens bakterieflora. Ofte er det for mye av bestemte typer bakterier, blant annet Gardnerella vaginalis, i tillegg er det en nedgang i melksyrebakterier. Det er uklart om betennelsen forårsakes av overproduksjon av bestemte baktereier eller om den skyldes nedgang i antall melkesyrebakterier. Betennelsen vil ofte gå over av seg selv, men kan ellers behandles med legemidler.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

dyspareuni (smerte under samleie): Smerte ved samleie.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forkammerflimmer (atrieflimmer, atriefibrillering, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

intraabdominal blødning: Blødning i bukhulen. Bukhulen består av organer som magesekk, tolvfingertarm, tynntarm, tykktarm, lever, milt, bukspyttkjertel, nyrer, urinveier og urinblære.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

menoragi (kraftig menstruasjonsblødning, økt menstruasjonsblødning): Kraftig og regelmessig menstruasjon som varer mer enn 8 dager og/eller med blødningsmengde over 80 ml/menstruasjon. Hos de fleste er årsaken ukjent, men kjente årsaker er livmorinnlegg (spiral) og livmorknuter (myomer).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

seboré: Økt utskillelse av talg fra hudens talgkjertler. Hvis det dannes tørre flak blir det flass.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.