Pioglitazone Accord

Accord

Antidiabetikum, tiazolidindion.

ATC-nr.: A10B G03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk

Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk
Miljørisiko i Norge
 A10B G03
Pioglitazon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av pioglitazon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Pioglitazon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at pioglitazon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 15 mg og 30 mg: Hver tablett inneh.: Pioglitazonhydroklorid tilsv. pioglitazon 15 mg, resp. 30 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Andre- eller tredjelinjebehandling av diabetes mellitus type 2: Som oral monoterapi: Til voksne pasienter (spesielt overvektige) som er utilstrekkelig kontrollert vha. diett og mosjon og som ikke kan benytte metformin pga. kontraindikasjon eller intoleranse. Som kombinasjonsbehandling med ett annet peroralt antidiabetikum: Metformin til voksne pasienter (spesielt overvektige) med utilstrekkelig glykemisk kontroll tross bruk av maks. tolererbare dose metformin som monoterapi. Sulfonylurea, kun til voksne pasienter som ikke kan benytte metformin pga. kontraindikasjon eller intoleranse og med utilstrekkelig glykemisk kontroll tross bruk av et sulfonylurea som monoterapi. Som kombinasjonsbehandling med 2 andre perorale antidiabetika: Metformin og sulfonylurea hos voksne pasienter (spesielt overvektige) med utilstrekkelig glykemisk kontroll tross kombinasjon av 2 perorale antidiabetika. Pioglitazon er også indisert i kombinasjon med insulin hos voksne type 2-diabetikere med utilstrekkelig glykemisk kontroll under insulinbehandling, der metformin er uegnet pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. Generelt: Etter initiering av behandling med pioglitazon bør pasienter undersøkes etter 3-6 måneder for å vurdere om behandlingsrespons er tilfredsstillende (f.eks. reduksjon av HbA1c). Hos pasienter som ikke viser tilfredsstillende respons bør behandling med pioglitazon seponeres. Pga. mulig risiko ved langvarig behandling, bør forskriver bekrefte at fordelene ved pioglitazon er opprettholdt ved etterfølgende rutineundersøkelser.

Dosering

Voksne: Behandling startes med 15 mg eller 30 mg, 1 gang daglig. Dosen kan økes trinnvis opp til 45 mg, 1 gang daglig. I kombinasjon med insulin kan eksisterende insulindose opprettholdes ved start av pioglitazon. Ved hypoglykemi skal insulindosen reduseres.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Bør ikke brukes (se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler). Nedsatt nyrefunksjon Dosejustering ikke nødvendig. Data mangler for dialysepasienter, og bruk frarådes. Barn og ungdom <18 år: Data mangler. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig. Behandling bør starte med laveste tilgjengelige dose, og økes gradvis, spesielt om pioglitazon brukes i kombinasjon med insulin.
Administrering: Svelges med et glass vann. Tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hjertesvikt eller tidligere hjertesvikt (NYHA klasse I-IV). Nedsatt leverfunksjon. Diabetisk ketoacidose. Nåværende eller tidligere blærekreft. Ikke tidligere undersøkt makroskopisk hematuri.

Forsiktighetsregler

Væskeretensjon og hjertesvikt: Kan forårsake væskeretensjon som kan forverre eller utløse hjertesvikt. Ved behandling av pasienter som har minst én risikofaktor for utvikling av kongestiv hjertesvikt (f.eks. tidligere myokardinfarkt eller symptomatisk koronar arteriell lidelse, eller hos eldre), bør man starte med laveste tilgjengelige dose og øke dosen gradvis. Pasienten bør observeres for symptomer på hjertesvikt, vektøkning eller ødem, særlig ved redusert hjertefunksjon. Hjertesvikt er sett ved samtidig bruk med insulin eller tidligere hjertesvikt. Siden både insulin og pioglitazon er assosiert med væskeretensjon, kan samtidig bruk øke risikoen før ødem. Tilfeller av perifert ødem og hjertesvikt er sett ved samtidig bruk av NSAID, inkl. selektive COX-2-hemmere. Behandling bør avsluttes ved forverring av kardial status. Eldre: Kombinasjonsbruk med insulin bør vurderes med forsiktighet pga. økt risiko for alvorlig hjertesvikt. Aldersrelaterte risikofaktorer (spesielt blærekreft, brudd og hjertesvikt) gjør at nytte-/risikoforhold bør vurderes nøye, både før og under behandling. Blærekreft: Er sett. Risikofaktorer for blærekreft bør vurderes før initiering av behandlingen. Enhver årsak til makroskopisk hematuri bør undersøkes før initiering av behandling. Pasienten bør oppfordres til å kontakte lege umiddelbart hvis makroskopisk hematuri eller andre symptomer som dysuri eller blæretenesmer oppstår i løpet av behandlingen. Monitorering av leverfunksjon: Det anbefales at leverenzymverdier kontrolleres regelmessig, og før initiering av behandling. Behandling bør ikke initieres ved forhøyede leverenzymverdier eller andre tegn på leversykdom. Vektøkning: Doserelatert vektøkning som kan skyldes fettakkumulering er sett, i noen tilfeller assosiert med væskeretensjon. I visse tilfeller kan vektøkning være symptom på hjertesvikt, og vekten bør derfor overvåkes nøye. Pasienten bør rådes til å følge en kalorikontrollert diett. Hematologi: Det er sett en liten reduksjon i gjennomsnittlig hemoglobin og hematokritverdi, samsvarende med hemodilusjon. Tilsvarende endringer ble sett hos pasienter behandlet med metformin, samt i noe mindre utstrekning hos pasienter behandlet med sulfonylureapreparat og insulin. Hypoglykemi: Som følge av økt insulinfølsomhet kan pasienter som får pioglitazon i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller insulin, ha risiko for doserelatert hypoglykemi, og dosereduksjon av sulfonylureapreparat eller insulin kan være nødvendig. Øyelidelser: Nye tilfeller eller forverring av makulaødem med redusert synsskarphet er sett, ofte med samtidig perifert ødem. Det er uklart om det er en direkte sammenheng mellom pioglitazon og makulaødem, men forskriver bør være oppmerksom dersom pasienten rapporterer om synsforstyrrelser. Annet: Det er sett økt insidens av frakturer hos kvinner. Dette skal tas i betraktning ved langtidsbehandling. Som en konsekvens av økt virkning av insulin kan pioglitazonbehandling hos pasienter med polycystisk ovariesyndrom føre til fornyet eggløsning. Disse pasientene har større risiko for å bli gravide, og bør være oppmerksomme på dette. Om en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, bør behandling seponeres. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A10B G03
Brukes med forsiktighet sammen med CYP2C8- hemmere eller -induktorer. Samtidig bruk av gemfibrozil gir en 3-dobbel økning i AUC for pioglitazon. Reduksjon av pioglitazon kan være nødvendig, og nøye monitorering av glykemisk kontroll skal vurderes. Samtidig bruk av rifampicin gir 54% reduksjon i AUC for pioglitazon. Reduksjon av pioglitazon være nødvendig, og nøye monitorering av glykemisk kontroll skal vurderes.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet pga. manglende data.
Amming: Ukjent om preparatet skilles ut i morsmelk. Bør ikke gis til ammende.
Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Bruk av pioglitazon i monoterapi

OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet og allergiske reaksjoner
Infeksiøse
VanligeØvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeSinusitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeBenbrudd
Nevrologiske
VanligeHypoestesi
Mindre vanligeInsomni
Svulster/cyster
Mindre vanligeBlærekreft
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
Ukjent frekvensØkt ALAT
Øye
VanligeSynsforstyrrelse
Ukjent frekvensMakulaødem

Bruk av pioglitazon i monoterapi

FrekvensBivirkning
Vanlige
InfeksiøseØvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemetBenbrudd
NevrologiskeHypoestesi
UndersøkelserØkt vekt
ØyeSynsforstyrrelse
Mindre vanlige
InfeksiøseSinusitt
NevrologiskeInsomni
Svulster/cysterBlærekreft
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhet og allergiske reaksjoner
UndersøkelserØkt ALAT
ØyeMakulaødem

Bruk av pioglitazon i kombinasjon med metformin

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeFlatulens
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet og allergiske reaksjoner
Infeksiøse
VanligeØvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeSinusitt
Kjønnsorganer/bryst
VanligeErektil dysfunksjon
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, benbrudd
Nevrologiske
VanligeHodepine, hypoestesi
Mindre vanligeInsomni
Nyre/urinveier
VanligeHematuri
Svulster/cyster
Mindre vanligeBlærekreft
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
Ukjent frekvensØkt ALAT
Øye
VanligeSynsforstyrrelse
Ukjent frekvensMakulaødem

Bruk av pioglitazon i kombinasjon med metformin

FrekvensBivirkning
Vanlige
InfeksiøseØvre luftveisinfeksjon
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, benbrudd
NevrologiskeHodepine, hypoestesi
Nyre/urinveierHematuri
UndersøkelserØkt vekt
ØyeSynsforstyrrelse
Mindre vanlige
GastrointestinaleFlatulens
InfeksiøseSinusitt
NevrologiskeInsomni
Svulster/cysterBlærekreft
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhet og allergiske reaksjoner
UndersøkelserØkt ALAT
ØyeMakulaødem

Bruk av pioglitazon i kombinasjon med sulfonylurea

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeFlatulens
Generelle
Mindre vanligeTretthet
Hud
Mindre vanligeSvetting
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet og allergiske reaksjoner
Infeksiøse
VanligeØvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeSinusitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeBenbrudd
Nevrologiske
VanligeHypoestesi, svimmelhet
Mindre vanligeHodepine, insomni
Nyre/urinveier
Mindre vanligeGlukosuri, proteinuri
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHypoglykemi, økt appetitt
Svulster/cyster
Mindre vanligeBlærekreft
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
Mindre vanligeØkt LDH
Ukjent frekvensØkt ALAT
Øre
Mindre vanligeVertigo
Øye
Mindre vanligeSynsforstyrrelse
Ukjent frekvensMakulaødem

Bruk av pioglitazon i kombinasjon med sulfonylurea

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleFlatulens
InfeksiøseØvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemetBenbrudd
NevrologiskeHypoestesi, svimmelhet
UndersøkelserØkt vekt
Mindre vanlige
GenerelleTretthet
HudSvetting
InfeksiøseSinusitt
NevrologiskeHodepine, insomni
Nyre/urinveierGlukosuri, proteinuri
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi, økt appetitt
Svulster/cysterBlærekreft
UndersøkelserØkt LDH
ØreVertigo
ØyeSynsforstyrrelse
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhet og allergiske reaksjoner
UndersøkelserØkt ALAT
ØyeMakulaødem

Bruk av pioglitazon i kombinasjon med metformin og sulfonylurea

OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet og allergiske reaksjoner
Infeksiøse
VanligeØvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeSinusitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, benbrudd
Nevrologiske
VanligeHypoestesi
Mindre vanligeInsomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeHypoglykemi
Svulster/cyster
Mindre vanligeBlærekreft
Undersøkelser
VanligeØkt CK, økt vekt
Ukjent frekvensØkt ALAT
Øye
Ukjent frekvensMakulaødem

Bruk av pioglitazon i kombinasjon med metformin og sulfonylurea

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi
Vanlige
InfeksiøseØvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, benbrudd
NevrologiskeHypoestesi
UndersøkelserØkt CK, økt vekt
Mindre vanlige
InfeksiøseSinusitt
NevrologiskeInsomni
Svulster/cysterBlærekreft
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhet og allergiske reaksjoner
UndersøkelserØkt ALAT
ØyeMakulaødem

Bruk av pioglitazon i kombinasjon med insulin

OrganklasseBivirkning
Generelle
Svært vanligeØdem
Hjerte
VanligeHjertesvikt
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet og allergiske reaksjoner
Infeksiøse
VanligeBronkitt, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeSinusitt
Luftveier
VanligeDyspné
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, benbrudd, ryggsmerter
Nevrologiske
VanligeHypoestesi
Mindre vanligeInsomni
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypoglykemi
Svulster/cyster
Mindre vanligeBlærekreft
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
Ukjent frekvensØkt ALAT
Øye
Ukjent frekvensMakulaødem

Bruk av pioglitazon i kombinasjon med insulin

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleØdem
Vanlige
HjerteHjertesvikt
InfeksiøseBronkitt, øvre luftveisinfeksjon
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, benbrudd, ryggsmerter
NevrologiskeHypoestesi
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi
UndersøkelserØkt vekt
Mindre vanlige
InfeksiøseSinusitt
NevrologiskeInsomni
Svulster/cysterBlærekreft
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhet og allergiske reaksjoner
UndersøkelserØkt ALAT
ØyeMakulaødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen symptomer etter inntak av 120 mg/dag i 4 dager, og deretter 180 mg/dag i 7 dager.
Behandling: Symptomatiske og generelle støttende tiltak.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A10B G03

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Effekt skyldes trolig reduksjon i insulinresistens, via aktivering av spesifikke nukleære reseptorer (peroksisomproliferatoraktivert reseptor gamma) som fører til økt insulinsensitivitet i lever, fett og muskel-skjelettceller. Reduserer hepatisk glukoseproduksjon og øker perifer glukoseomsetning ved insulinresistens.
Absorpsjon: Tmax vanligvis 2 timer. Proporsjonal øking i plasmakonsentrasjon for doser fra 2-60 mg.
Proteinbinding: Pioglitazon og alle aktive metabolitter >99%.
Fordeling: Vd 0,25 liter/kg.
Halveringstid: 5-6 timer for pioglitazon og 16-23 timer for aktive metabolitter. Steady state etter 4-7 dager.
Metabolisme: Primært via CYP2C8.
Utskillelse: I feces (55%) og urin (45%).

Sist endret: 04.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.02.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Pioglitazone Accord, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 mg30 stk. (blister)
449672
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
312,60 (trinnpris 158,10)C
98 stk. (blister)
570063
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
865,30 (trinnpris 401,70)C
30 mg98 stk. (blister)
440097
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
1329,90 (trinnpris 606,40)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

cyp2c8: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C8-hemmere og CYP2C8-induktorer.

cyp2c8-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2C8. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2C8, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2C8: Gemfibrozil, montelukast, trimetoprim.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukosuri (glykosuri): Sukker i urinen. Glukose finnes normalt i svært lav konsentrasjon i urinen, men konsentrasjonen øker kraftig ved visse sykdomstilstander som for eksempel diabetes mellitus og ved nyreskader.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hba1c: HbA1c er en langtidsprøve som gjenspeiler det gjennomsnittlige blodsukkeret de siste 6-8 uker før prøvetakingen. Man måler den andel hemoglobin som har bundet sukker til seg. Norge gikk over til ny skala for HbA1c (fra % til mmol/mol) 30. september 2018. Konverteringskalkulator finnes på www.noklus.no

hematuri: Blod i urinen.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

myokardinfarkt (hjerteinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.