Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Xylometazolinhydroklorid Norfri 0,5 mg/ml nesespray, oppløsning uten konserveringsmiddel.

xylometazolinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 10 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xylometazolinhydroklorid Norfri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xylometazolinhydroklorid Norfri
 3. Hvordan du bruker Xylometazolinhydroklorid Norfri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Xylometazolinhydroklorid Norfri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Xylometazolinhydroklorid Norfri er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Xylometazolinhydroklorid Norfri inneholder virkestoffet xylometazolin og er et legemiddel som brukes lokalt i nesen. Virkestoffet får blodårene til å trekke seg sammen og letter dermed luftpassasjen ved tett nese ved forkjølelse.
Barn 2-11 år: korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse.
Effekten av Xylometazolinhydroklorid Norfri starter innen noen minutter og varer i opptil 12 timer.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Xylometazolinhydroklorid Norfri
Bruk ikke Xylometazolinhydroklorid Norfri:
 • dersom du er allergisk overfor xylometazolinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du nylig har vært gjennom en operasjon som har blitt gjort gjennom nesen (hjerneoperasjon som er utført gjennom nesen eller munn)
 • dersom du har et øyesykdom som kalles for trangvinklet grønn stær
 • dersom du har en kronisk betennelse i nesen med veldig tørre slimhinner i nesehulen (rhinitis sicca eller atropisk rhinitt).
Informer lege eller apotek dersom noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Xylometazolinhydroklorid Norfri ved følgende tilstander:
 • høyt blodtrykk
 • hjertesykdom (f.eks. lang QT-tid-syndrom)
 • sykdom (overaktivitet) i skjoldbruskkjertelen
 • sukkersyke (diabetes mellitus)
 • hvis du samtidig bruker et legemiddel som inneholder bromokriptin
 • hvis du har en forstørret prostata (prostatahypertrofi)
 • hvis du har en godartet svulst i binyrene som produserer store mengder adrenalin og noradrenalin (feokromocytom)
 • hvis du samtidig får behandling for depresjon med et legemiddel som inneholder monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt et slikt legemiddel i løpet av de siste to ukene.
Dersom noe av dette gjelder deg bør du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker Xylometazolinhydroklorid Norfri.
Xylometazolinhydroklorid Norfri bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn og 10 sammenhengende dager hos voksne. Bruk over lengre tid kan føre til vedvarende nesetetthet (”rebound” effekt). Ved uriktig bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn. Overstig ikke anbefalt dose, dette er særlig viktig hos barn og eldre.
Som andre produkter mot tett nese, kan Xylometazolinhydroklorid Norfri gi søvnforstyrrelser, svimmelhet og skjelving hos enkelte pasienter. Rådfør deg med lege dersom slike symptomer blir plagsomme.
Xylometazolinhydroklorid Norfri skal ikke brukes i øyne eller munn.
Barn
Xylometazolinhydroklorid Norfri 0,5 mg/ml er anbefalt til barn fra 2 til 11 år og skal ikke brukes til barn yngre enn 2 år.
Nesesprayen bør brukes under tilsyn av en voksen.
Andre legemidler og Xylometazolinhydroklorid Norfri
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Spesielt skal du ikke bruke Xylometazolinhydroklorid Norfri hvis du tar noen legemidler mot depresjon. Disse legemidlene er:
 • monoaminoksidase (MAO) hemmere: ikke bruk Xylometazolinhydroklorid Norfri hvis du tar MAO-hemmere eller har brukt MAO-hemmere i løpet av de siste 14 dagene.
 • tri-/tetra-sykliske antidepressiva.
Hvis du bruker noen av legemidlene over, snakk med en lege før du bruker Xylometazolinhydroklorid Norfri.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Xylometazolinhydroklorid Norfri skal ikke brukes av gravide.
Under amming bør Xylometazolin Norfri kun brukes etter anbefaling fra lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Xylometazolinhydroklorid Norfri har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Xylometazolinhydroklorid Norfri
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Barn 2-11 år:
1 spray i hvert nesebor ved behov, inntil 3 ganger daglig. Den siste dosen kan tas kort tid før sengetid. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Xylometazolinhydroklorid Norfri bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn. Langvarig bruk av nesespray som inneholder xylometazolin kan føre til at du forblir tett i nesen.
Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandling med Xylometazolinhydroklorid Norfri.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør du ta kontakt med lege umiddelbart.
Hver spray (ca. 0,07 ml) av Xylometazolinhydroklorid Norfri inneholder 35 mikrogram xylometazolinhydroklorid.
Bruksanvisning
 1. Du må klargjøre pumpen før første gangs bruk. For å gjøre dette tar du av beskyttelseshetten og holder flasken loddrett med tommelen under flasken og spissen mellom to fingre. Holdt flasken bort fra deg og andre og unngå å få produktet i øynene. Trykk utløseren 4 ganger ned. Pumpen er deretter vanligvis klar til bruk i hele behandlingsperioden. Hvis pumpen ikke avgir spray når du trykker på den, eller om sprayflasken ikke har vært i bruk i mer enn 7 dager, må du klargjøre den på nytt med 4 trykk på utløseren.
 2. Puss nesen.
 3. Len deg litt forover og plasser spissen i ett av neseborene.
 4. Spray og pust inn gjennom nesen samtidig.
 5. Rengjør og tørk av spissen på flasken rett etter bruk og før beskyttelseshetten settes på.
For å unngå smitte skal sprayen kun brukes av en person.
Dersom du tar for mye av Xylometazolinhydroklorid Norfri
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Xylometazolinhydroklorid Norfri
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stopp bruken av Xylometazolinhydroklorid Norfri og søk legehjelp umiddelbart dersom du opplever noe av det følgende, som kan være tegn på en allergisk reaksjon:
 • vanskeligheter med å puste eller svelge
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals
 • sterk kløe i huden, med rødt utslett eller vabler
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 pasienter)
Tørrhet, svie eller ubehag i nesen
Hodepine
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter)
Irritasjon i nese, munn og svelg
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 pasienter)
Kvalme
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 000 pasienter)
Allergiske reaksjoner (hudutslett, kløe), forbigående synsforstyrrelser, nervøsitet, uregelmessig eller rask hjerterytme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Xylometazolinhydroklorid Norfri
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Holdbarhet etter åpning: 1 år.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Xylometazolinhydroklorid Norfri
 • Virkestoff er: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er:
  glyserol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, renset vann. Uten konserveringsmiddel.
Hvordan Xylometazolinhydroklorid Norfri ser ut og innholdet i pakningen
10 ml plastflaske med dosepumpe.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd
Sverige
Tilvirker
Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestraße 3566129 Saarbrücken
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.11.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.