Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Xylocain 100 mg/ml spray, oppløsning

Lidokain

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xylocain er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xylocain
 3. Hvordan du bruker Xylocain
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Xylocain
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Xylocain er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens/tannlegens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Xylocain spray inneholder 10 mg lidokain i hver dose. Lidokain er et lokalbedøvende middel.
Xylocain spray kan brukes av voksne og barn fra 2 års alder.
Xylocain spray kan benyttes på slimhinner
 • ved undersøkelser og/eller bruk av medisinske instrumenter, for eksempel ved undersøkelser av bronkiene.
 • for å lindre smerter ved mindre operasjoner i hals, munn- eller nesehulen.
 • for å lindre smerter ved punktering av kjevehulen (øvre del mot nesen).
 • for å lindre smerter i sluttfasen av en fødsel, før kirurgisk inngrep og sutur av perineum.
 • for å lindre smerter eller ubehag ved tannbehandling, for eksempel før injeksjon.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Xylocain
Bruk ikke Xylocain
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor lidokain eller lignende lokalbedøvende midler, eller et av de andre innholdsstoffene i Xylocain.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Xylocain:
 • dersom du har sår eller skade på slimhinnen i området hvor sprayen skal påføres
 • hvis du har en sykdom som kalles akutt porfyri
 • bruk av Xylocain spray i munn eller hals forårsaker nummenhet som i disse områdene kan forstyrre svelging og åndedrettet. Nummenhet i kinnslimhinner kan også øke faren for bittskader
 • dersom du er eldre, har dårlig allmenntilstand, alvorlig hjerte-, nyre- eller leversykdom bør du snakke med legen eller tannlegen din før du bruker sprayen
For store doser av lidokain, for kort tid mellom dosene, eller påføring på bronkialtreet (luftrør, bronkier, lunger) kan gi for høye konsentrasjoner i blodet og dermed gi alvorlige bivirkninger.
Andre legemidler og Xylocain
Rådfør deg med lege, tannlege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Hvis du bruker legemidler mot uregelmessig hjerterytme (antiarytmika) må du si ifra til legen/tannlegen før behandlingen med Xylocain spray starter. Bruk av slike legemidler sammen med Xylocain kan øke faren for virkningene beskrevet i avsnittetDersom du tar for mye av Xylocain”.
Bruk av andre legemidler kan ha betydning for beregning av riktig dose av Xylocain spray. Derfor må du alltid infomere legen eller tannlegen om alle medisiner du tar.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er usannsynlig at sporadisk bruk av Xylocain spray under graviditet vil ha skadelig effekt på fosteret.
Lidokain går over i morsmelken, men i så liten grad at det sannsynligvis ikke har noen effekt på det ammende barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege, tannlege eller apotek.
Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men kan, avhengig av dosen, gi forbigående nedsatt bevegelses- og koordinasjonsevne.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Xylocain
Bruk alltid Xylocain slik legen/tannlegen din har fortalt deg. Kontakt lege, tannlege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er mellom 20 mg og 200 mg (2-20 sprayinger), avhengig av hvor Xylocain påføres og hva det benyttes for. Legen/tannlegen tilpasser dosen til deg.
For barn mellom 2 og 12 år bør ikke dosen overstige 3 mg/kg ved bruk i halsen og ikke over 4-5 mg/kg ved påføring i nese og munnen.
For nyfødte og spebarn er det anbefalt å bruke lidokainløsninger med lavere konsentrasjoner.
Si i fra til lege/tannlegen hvis du føler at Xylocain virker for sterkt eller for svakt.
Dersom du tar for mye av Xylocain
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege, tannlege eller apotek.
De første tegnene på at du har brukt for mye Xylocain spray er vanligvis ørhet, svimmelhet og av og til synsforstyrrelser. Ved alvorlig overdose kan man få skjelving, kramper og bevisstløshet.
Hvis man merker de tidlige tegnene på overdose og stopper å bruke Xylocain spray, vil faren for alvorlige bivirkninger raskt minske. Si derfor ifra til legen/tannlegen din dersom du merker noen av disse tegnene.
Spør lege, tannlege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Xylocain forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Lokal irritasjon på påføringsstedet kan forekomme.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos mindre enn 1 av 1000 behandlede pasienter):
Allergiske reaksjoner (i verste fall anafylaktisk sjokk).
Lidokain kan gi akutte symptomer på forgiftning ved høye konsentrasjoner i blodet etter rask absorpsjon eller overdosering.
Kontakt lege, tannlege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Xylocain
Oppbevares ved høyst 25ºC. Ved oppbevaring under +8ºC kan man få utfellinger (kornete, uklar oppløsning). Dette løses igjen ved oppvarming til romtemperatur.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Xylocain etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Xylocain
 • Virkestoff er lidokain 100 mg/ml.
 • Hjelpestoffer er etanol 96%, (241 mg), makrogol, banansmak, mentol, sakkarin og renset vann.
Hvordan Xylocain ser ut og innholdet i pakningen
Xylocain spray inneholder en klar eller nesten klar oppløsning. Den er svakt rosa eller gulfarget, og lukter sprit, mentol og banan.
Xylocain spray kommer i en 50 ml pumpeflaske med et kort sprayrør ca 120 mm.
Lange, sterile sprayrør, ca 230 mm må bestilles separat.
Rørene, begge typene, skal ikke gjenbrukes og må kastes umiddelbart etter bruk.
Både korte og lange sterile rør er tilgjengelig separat i forpakninger på 50 stk.
Røret må ikke bøyes eller kuttes før bruk, fordi sprayfunksjonen da vil ødelegges.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Aspen Pharma Trading Limited,
3016 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24, Irland
Tel: + 47 21984376
Tilvirker:
AstraZeneca AB, Sverige
eller
Aspen Bad Oldesloe GmbH, 32-36 Industriestrasse, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 29.04.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.