Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Xolair 75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

omalizumab

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xolair er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xolair
 3. Hvordan du bruker Xolair
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Xolair
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Xolair er og hva det brukes mot
Xolair inneholder virkestoffet omalizumab. Omalizumab er et kunstig protein som ligner naturlige proteiner som produseres i kroppen. Det tilhører en klasse legemidler som kalles monoklonale antistoffer. Det brukes for å forhindre at astma blir verre ved å kontrollere symptomer på alvorlig allergisk astma hos voksne, ungdom og barn (6 år og eldre) som allerede behandles med astmamedisiner, men som ikke har god nok kontroll av sine astmasymptomer ved bruk av medisiner som høye doser inhalasjonssteroider eller beta-agonister til inhalasjon.
Xolair virker ved å hemme en substans som kalles immunglobulin E (IgE), som produseres i kroppen. IgE spiller en viktig rolle ved allergisk astma.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Xolair
Bruk ikke Xolair
 • dersom du er allergisk overfor omalizumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis du tror du kan være allergisk overfor noen av innholdsstoffene, si ifra til legen din, du må da ikke bruke Xolair.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Xolair:
 • hvis du har nyre- eller leverproblemer.
 • hvis du har en sykdom der immunsystemet ditt angriper deler av kroppen din (autoimmun sykdom).
 • hvis du reiser til et område der infeksjoner forårsaket av parasitter er vanlige eller dersom du reiser til et slikt område. Xolair kan svekke motstandsdyktigheten din mot slike infeksjoner.
 • hvis du tidligere hatt en alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi), for eksempel som en reaksjon på et legemiddel, et insektbitt eller mat.
 • Hvis du noen gang hatt en allergisk reaksjon mot lateks. Nålehetten til sprøyten kan inneholde tørr gummi (lateks).
Xolair behandler ikke akutte astmasymptomer, som et plutselig astmaanfall. Xolair skal derfor ikke brukes til å behandle slike symptomer.
Xolair er ikke ment å forebygge eller behandle andre allergitilstander som plutselige allergiske reaksjoner, hyperimmunoglobulin E syndrom (en arvelig immunsykdom) aspergillose (en sopp-relatert lungesykdom), matallergi, eksem eller høysnue fordi Xolair ikke har blitt undersøkt under disse forholdene.
Vær oppmerksom på symptomer på allergiske reaksjoner og andre alvorlige bivirkninger
Xolair kan potensielt forårsake alvorlige bivirkninger. Når du bruker Xolair må du må være oppmerksom på symptomer på disse tilstandene. Kontakt en lege umiddelbart hvis du merker symptomer som indikerer en mulig alvorlig bivirkning. Slike symptomer er oppført under "Alvorlige bivirkninger" under avsnitt 4.
Før du selv eller en person, som ikke er helsepersonell, injiserer Xolair, er det viktig, at legen din gir deg opplæring slik at du kan gjenkjenne tidlige symptomer på alvorlige allergiske reaksjoner og hvordan du skal håndtere disse reaksjonene hvis de oppstår (se avsnitt 3 “ Hvordan du bruker Xolair”). Flertallet av alvorlige allergiske reaksjoner forekommer i løpet av de første 3 dosene av Xolair.
Barn (under 6 år)
Xolair skal ikke gis til barn under 6 år. Det er ikke tilstrekkelig data fra denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Xolair
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette er spesielt viktig dersom du tar:
 • legemidler brukt for å behandle en infeksjon forårsaket av en parasitt. Xolair kan redusere effekten av behandlingen.
 • kortikosteroider til inhalasjon og andre legemidler til behandling av allergisk astma.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du er gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil diskutere fordeler og mulig risiko med deg ved bruk av dette legemidlet under graviditeten.
Ta straks kontakt med legen din dersom du blir gravid under behandlingen med Xolair.
Xolair kan skilles ut i morsmelk. Hvis du ammer eller planlegger å amme, snakk med legen din før du bruker dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at Xolair vil påvirke din evne til å kjøre og bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Xolair
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, sykepleier eller apotek hvis du er usikker.
Hvordan Xolair skal brukes
Xolair skal gis som en injeksjon under huden din (kjent som en subkutan injeksjon).
Injeksjon av Xolair
 • Du og legen din vil bestemme om du skal injisere Xolair selv. De første 3 dosene vil alltid bli gitt av eller under tilsyn av helsepersonell (se avsnitt 2).
 • Det er viktig å være riktig opplært i hvordan legemidlet skal injiseres før du injiserer på egenhånd.
 • En omsorgsperson (for eksempel en forelder) kan også gi deg Xolair-injeksjonen etter at han eller hun har fått riktig opplæring.
For detaljerte instruksjoner om hvordan du injiserer Xolair, se "Instruksjoner for bruk av Xolair ferdigfylt sprøyte" på slutten av dette pakningsvedlegget.
Opplæring for å gjenkjenne alvorlige allergiske reaksjoner
Det er også viktig at du ikke injiserer Xolair på egenhånd før du har blitt opplært av legen din eller sykepleier på følgende punkter:
 • Hvordan man gjenkjenner de tidlige tegnene og symptomene på alvorlige allergiske reaksjoner.
 • Hva skal man gjøre hvis symptomene oppstår.
For mer informasjon om tidlige tegn og symptomer på alvorlige allergiske reaksjoner, se avsnitt 4.
Hvor mye skal brukes
Legen din bestemmer hvor mye Xolair du trenger og hvor ofte du trenger det. Dette avhenger av kroppsvekten din og resultatene av en blodprøve som er utført før behandlingen begynner for å måle mengden IgE i blodet.
Du vil trenge 1 til 4 injeksjoner per gang. Du kommer til å trenge injeksjoner enten hver annen eller hver fjerde uke.
Du må fortsette å bruke den vanlige astmamedisinen din under behandlingen med Xolair. Du må ikke slutte med noen astmamedisiner uten først å ha snakket med legen din.
Det er ikke sikkert at du vil se en umiddelbar bedring av astmaen din etter at du har begynt behandlingen med Xolair. Det tar vanligvis mellom 12 og 16 uker før fullstendig effekt oppnås.
Bruk av Xolair hos barn og ungdom
Xolair kan brukes hos barn og ungdom i alderen 6 år og eldre, som allerede får astmamedisin, men hvor astmasymptomene ikke er godt nok kontrollert av medisiner slik som høye doser inhalasjonssteroider eller beta-agonister til inhalasjon. Legen din vil finne ut hvor mye Xolair barnet ditt trenger, og hvor ofte det må gis. Dette vil være avhengig av ditt barns vekt og resultatet av en blodprøve som er tatt før behandlingen starter, for å måle mengden IgE i hans/hennes blod.
Barn (6 til 11 år) forventes ikke å injisere Xolair selv. Hvis det imidlertid anses hensiktsmessig av legen kan en omsorgsperson gi dem Xolair-injeksjonen etter riktig opplæring.
Dersom en dose med Xolair blir glemt
Hvis du har glemt en time, kontakt legen eller sykehuset så snart som mulig for å få en ny time.
Hvis du har glemt å injisere en dose av Xolair selv, injiser dosen så snart du husker det. Snakk deretter med legen din for å diskutere når du skal injisere neste dose.
Dersom du avbryter behandling med Xolair
Ikke stopp behandlingen med Xolair hvis ikke legen sier at du skal det. Dersom du avbryter eller stopper behandlingen med Xolair, kan du få tilbakefall av astmasymptomene dine.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger forårsaket av Xolair er vanligvis milde til moderate, men kan noen ganger være alvorlige.
Alvorlige bivirkninger:
Kontakt lege umiddelbart hvis du merker symptomer på følgende bivirkninger:
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer)
 • Alvorlige, allergiske reaksjoner (inkludert anafylaksi). Symptomene kan omfatte utslett, kløe eller elveblest, hevelse i ansiktet, lepper, tunge, strupehode (larynx), luftrør eller andre deler av kroppen, rask hjerterytme, svimmelhet og ørhet, forvirring, kortpustethet, tungpustethet eller pustevansker, eller blå misfarging av hud eller lepper, kollaps og bevissthetstap. Dersom du tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) som ikke er relatert til Xolair kan du ha høyere risiko for å utvikle en alvorlig allergisk reaksjon etter bruk av Xolair.
 • Systemisk lupus erythomatosus (SLE). Symptomer kan være muskelsmerter, leddsmerter og hevelse, utslett, feber, vekttap og utmattelse (fatigue).
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Churg-Strauss syndrom eller hypereosinofilt syndrom. Symptomene kan omfatte ett eller flere av følgende: hevelse, smerte eller utslett rundt blod- eller lymfeårer, høyt antall av en spesiell type hvite blodceller (uttalt eosinofili), forverring av pusteproblemer, tett nese, hjerteproblemer, smerte, nummenhet, prikkende følelse i armer og ben.
 • Lavt antall blodplater med symptomer som lettere forekomst av blødninger og blåmerker enn normalt.
 • Serumsyke. Symptomene kan omfatte ett eller flere av følgende: leddsmerte med eller uten hevelse eller stivhet, utslett, feber, hovne lymfeknuter, muskelsmerte.
Andre bivirkninger inkluderer:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • feber (hos barn)
Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer)
 • reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerter, hevelse, kløe og rødhet.
 • smerte i øvre del av magen (hos barn)
 • hodepine (svært vanlig hos barn)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer)
 • følelse av svimmelhet, søvnighet eller tretthet
 • kribling eller nummenhet i hender eller føtter
 • besvimelse, lavt blodtrykk når du sitter eller står (postural hypotensjon), rødme
 • sår hals, hoste, akutt pustebesvær
 • kvalme, diaré, fordøyelsesbesvær
 • kløe, elveblest, utslett, økt følsomhet for sollys på huden
 • vektøkning
 • influensalignende symptomer
 • hovne armer
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer)
 • infeksjon forårsaket av parasitter
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • leddsmerte, muskelsmerte og hovne ledd
 • hårtap
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Xolair
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
 • Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
 • Bruk ikke en pakning som er skadet eller viser tegn til å ha blitt tuklet med.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Xolair
 • Virkestoff er omalizumab. En sprøyte med 0,5 ml oppløsning inneholder 75 mg omalizumab.
 • Andre innholdsstoffer er L-arginin hydroklorid, L-histidin hydroklorid, L-histidin, Polysorbat 20 og vann til injeksjonsvæsker.
 • Nålehetten til sprøyten kan inneholde tørrgummi (lateks).
Hvordan Xolair ser ut og innholdet i pakningen
Xolair injeksjonsvæske, oppløsning er en klar til svakt opaliserende, fargeløs til blek brungul oppløsning i en ferdigfylt sprøyte.
Xolair 75 mg injeksjonsvæske, oppløsning finnes i pakninger med 1 ferdigfylt sprøyte og multipakninger med 4 (4 × 1) eller 10 (10 × 1) i ferdigfylt sprøyter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i alle land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irland
Tilvirker
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06/2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu
 
INSTRUKSJONER FOR BRUK AV XOLAIR FERDIGFYLT SPRØYTE
Les gjennom ALLE instruksjonene før du injiserer. Hvis legen din bestemmer at du eller en omsorgsperson kan være i stand til å gi injeksjoner av Xolair hjemme, så trenger du opplæring av legen din, sykepleier eller apotek før du injiserer på egen hånd eller andre. Barn (6 til under 12 år) forventes ikke å injisere Xolair selv, men hvis det anses hensiktsmessig av legen, kan en omsorgsperson gi dem Xolair injeksjon etter riktig opplæring. Pakningen inneholder Xolair ferdigfylt sprøyte (er) individuelt forseglet i et plastbrett.
Din Xolair 75 mg ferdigfylte sprøyte
Mangler tekstalternativ for bilde
Når legemidlet er blitt injisert, aktiveres nålebeskyttelsen for å dekke nålen. Dette er ment for å beskytte mot uheldige nålestikkskader.
Andre ting du trenger for injeksjonen din:
 • Injeksjonstørk med alkohol.
 • Bomullsdott / gaskompress).
 • Kanylebeholder.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Viktig sikkerhetsinformasjon
Advarsel: Oppbevar sprøyten utilgjengelig for barn.
 • Nålehetten på sprøyten kan inneholde tørrgummi (lateks). Alle som er følsomme for dette stoffet skal ikke håndtere hetten.
 • Du må ikke åpne den forseglede ytterpakningen før du er klar til å bruke dette legemidlet.
 • Du må ikke bruke dette legemidlet dersom enten forseglingen på ytterpakningen eller forseglingen på plastbrettet er brutt, da det kanskje ikke er sikkert for deg å bruke det.
 • La aldri sprøyten ligge tilgjengelig så uvedkommende kan røre den.
 • Ikke rist sprøyten.
 • Vær forsiktig så du ikke berører nålebeskyttelsevingene før bruk. Hvis vingene berøres, kan nålebeskyttelsen aktiveres for tidlig.
 • Ikke fjern nålehetten før du er klar til å gi injeksjonen.
 • Sprøyten må ikke gjenbrukes. Kast den brukte sprøyten umiddelbart etter bruk i en kanylebeholder.
Oppbevaring av Xolair ferdigfylt sprøyte
 • Oppbevar dette legemidlet forseglet i sin ytterpakning beskyttet mot lys. Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). MÅ IKKE FRYSES.
 • Husk å ta sprøyten ut av kjøleskapet og la den oppnå romtemperatur (25ºC) før den klargjøres til injisering (det vil ta ca. 20 minutter). Oppbevar sprøyten i ytterkartongen for å beskytte mot lys. Det må ikke gå mer enn 4 timer i romtemperatur (25ºC) før sprøyten tas i bruk.
 • Bruk ikke sprøyten etter utløpsdato som står på ytterpakningen og etiketten på sprøyten. Lever hele pakningen tilbake til apoteket hvis utløpsdatoen har gått ut.
Injeksjonsstedet
Injeksjonsstedet er stedet på kroppen hvor du skal bruke sprøyten.
 • Det anbefalte stedet er forsiden av låret. Du kan også bruke nedre del av magen, men ikke i området 5 centimeter rundt navlen.
 • Hvis du må gi mer enn én injeksjon for fullføre dosen så velg et nytt injeksjonssted hver gang du injiserer.
 • Ikke injiser i områder hvor huden er øm, blå, rød eller hard. Unngå områder med arr eller strekkmerker.
Dersom en omsorgsperson gir deg injeksjonen, kan den også injiseres på yttersiden av overarmen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Klargjøring av Xolair ferdigfylt sprøyte for bruk
Legg merke til: Avhengig av dosen som er foreskrevet av legen din så må du kanskje klargjøre en eller flere ferdigfylte sprøyter og injisere innholdet av dem alle. Følgende tabell viser eksempler på hvor mange injeksjoner av hver styrke du trenger for en gitt dose:
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Ta pakningen med sprøyten ut av kjøleskapet og la den ligge uåpnet i ca. 20 minutter så den oppnår romtemperatur (behold sprøyten i pakningen for å beskytte mot lys).
 2. Når du er klar til å bruke sprøyten vask hendene grundig med vann og såpe.
 3. Rens injeksjonsstedet med et injeksjonstørk som inneholder alkohol.
 4. Ta plastbrettet ut av pakningen og ta vekk papirforseglingen. Hold i midten på den blå sikkerhetshylsen og løft sprøyten ut av brettet.
 5. Kontroller sprøyten. Væsken skal være klar til lett ugjennomsiktig. Fargen kan variere fra fargeløs til lys brun-gul. Du kan se en luftboble. Det er helt normalt. BRUK IKKE sprøyten hvis den er skadet eller hvis væsken er tydelig uklar, tydelig brun eller inneholder partikler. I alle disse tilfellene skal hele pakningen leveres tilbake til apoteket.
 6. Hold sprøyten horisontalt og sjekk utløpsdatoen som er printet på etiketten i vinduet. Legg merke til: Det er mulig og rotere den indre delen av sprøyten så etiketten kan leses i vinduet. BRUK IKKE legemidlet hvis utløpsdatoen har gått ut. Hvis den har gått ut på dato lever hele pakningen tilbake til apoteket.
Hvordan Xolair ferdigfylt sprøyte skal brukes
Mangler tekstalternativ for bilde
Ta forsiktig av nålehetten fra sprøyten og kast den. Det kan være en væskedråpe i enden av kanylen. Det er helt normalt.
Mangler tekstalternativ for bilde
Klyp forsiktig i huden på injeksjonsstedet, og sett inn kanylen som vist på bildet. Press nålen hele veien inn for å sikre deg at alt legemiddel blir administrert.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hold sprøyten som vist på bildet. Press stempelet langsomt, så langt inn som det går slik at stempelhodet når helt inn mellom nålebeskyttelsesklemmene.
Mangler tekstalternativ for bilde
Fortsette å holde stemplet helt inne mens du forsiktig løfter kanylen rett ut fra injeksjonsstedet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Slipp stempelet langsomt. Nålebeskyttelsen vil da automatisk dekke nålen.
Det kan være litt blod på injeksjonsstedet. Du kan presse en bomullsdott eller tupfer / gaskompresst på injeksjonsstedet i 30 sekunder. Ikke gni på injeksjonsstedet. Hvis det er nødvendig, kan du dekke det med et lite plaster.
Forholdsregler for destruksjon
Mangler tekstalternativ for bilde
Brukt sprøyte kastes umiddelbart i en kanylebeholder for spisse gjenstander (en beholder som er tett og lukket). For din egen og andres sikkerhet må kanyler og brukte sprøyter aldri gjenbrukes. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Du må ikke kaste legemiddelet i avløpet eller i husholdningsavfall. Spør apoteket hvordan du kaster legemidlet. Disse tiltak hjelper å beskytte miljøet.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

Xolair ferdigfylt sprøyte