Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Xalatan 50 mikrogram/ml øyedråper

latanoprost

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt legen din, legen som behandler barnet ditt, eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg eller til barnet ditt. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt legen din, legen som behandler barnet ditt, eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xalatan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xalatan
 3. Hvordan du bruker Xalatan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Xalatan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Xalatan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Xalatan tilhører gruppen prostaglandiner, og reduserer forhøyet trykk i øyet ved å øke drenasjen av kammervann.
Xalatan brukes til behandling av glaukom (grønn stær) og okulær hypertensjon (høyt trykk i øyet) hos voksne.
Xalatan brukes også til behandling av forhøyet trykk i øyet, samt glaukom, hos barn i alle aldre og spedbarn.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Xalatan
Xalatan kan brukes hos voksne menn og kvinner (inkludert eldre), samt hos nyfødte og barn opp til 18 år. Xalatan har ikke blitt undersøkt hos for tidlig fødte spedbarn (født før uke 36 i svangerskapet).
Bruk ikke Xalatan
 • dersom du er allergisk overfor latanoprost, overfor konserveringsmiddelet benzalkoniumklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i Xalatan.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med legen din, legen som behandler barnet ditt, eller apotek før du bruker Xalatan eller før du gir det til barnet ditt dersom du tror noe av det følgende gjelder for deg eller barnet ditt:
 • hvis du eller barnet ditt har blandingsfarge på øynene, bør du diskutere muligheten for pigmentering med legen din, eller legen som behandler barnet ditt, før behandlingen begynner. Personer med blandet farge i regnbuehinnen, dvs. gulbrune, gråbrune, blåbrune eller grønnbrune øyne, kan få permanent økt pigmentering slik at regnbuehinnen blir brunere. Fargeforandringer i rent blå øyne er ikke sett, og fargeendring i rent grå, grønne eller brune øyne er sjeldne. Den brune pigmenteringen kommer langsomt, vanligvis i løpet av de første 8 månedene av behandlingen, men kan hos enkelte komme senere. Pigmenteringen blir sannsynligvis varig. Økt pigmentering har ikke vist å ha noen negative kliniske følger (basert på 5 års klinisk erfaring), og behandling med Xalatan kan opprettholdes selv om fargeforandring oppstår. Legen din, eller legen som behandler barnet ditt, vil imidlertid følge deg eller barnet ditt opp regelmessig. Får man behandling i bare ett øye, kan det oppstå fargeforskjell mellom øynene.
 • hvis du eller barnet ditt skal gjennomgå eller nylig har gjennomgått en øyeoperasjon, så informer legen.
 • hvis du eller barnet ditt har astma, bør du diskutere dette med legen før behandling starter.
 • hvis du eller barnet ditt bruker kontaktlinser, må disse fjernes før drypping og ikke gjeninnsettes før etter 15 minutter. Dette fordi Xalatan inneholder benzalkoniumklorid som kan tas opp av kontaktlinser.
 • hvis du er gravid, prøver å bli gravid, eller dersom du ammer.
 • hvis du eller barnet ditt har hatt eller har en virusinfeksjon i øyet som skyldes herpes simplex virus (HSV).
Andre legemidler og Xalatan
Hvis andre øyedråper gis samtidig med Xalatan, skal disse gis minst 5 minutter før eller etter drypping med Xalatan.
Xalatan bør ikke brukes samtidig med andre øyedråper av samme type (som inneholder prostaglandiner eller prostaglandinanaloger). Informer legen din eller legen som behandler barnet ditt dersom du eller barnet ditt bruker andre øyedråper samtidig.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du eller barnet ditt bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler (eller øyedråper).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet: Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Xalatan dersom du er gravid.
Amming: Det er ukjent om Xalatan går over i morsmelk. Rådfør deg med lege før bruk av Xalatan ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Men hvis du opplever for eksempel tåkesyn må du ta hensyn til det i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet som for eksempel bilkjøring. Rådfør deg eventuelt med legen din.
Viktig informasjon om noen av innholdsstoffene i Xalatan
Xalatan inneholder et konserveringsmiddel som heter benzalkoniumklorid, som kan gi øyeirritasjon eller forandring av øyets overflate. Benzalkoniumklorid kan absorberes i kontaktlinser og kan gi misfarging av myke kontaktlinser. Unngå derfor at Xalatan kommer i kontakt med myke kontaktlinser.
Se instruksjoner for kontaktlinsebrukere under punkt 3.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Xalatan
Bruk alltid Xalatan slik legen din eller legen som behandler barnet ditt har fortalt deg. Kontakt legen din, legen som behandler barnet ditt eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen for voksne (inkludert eldre) og barn er én dråpe én gang daglig i det berørte øyet/øynene. Det er best å ta dosen om kvelden. Ikke bruk Xalatan mer enn én gang daglig. Behandlingen kan bli mindre effektiv hvis du bruker Xalatan oftere.
Fortsett behandlingen helt til legen sier at behandlingen skal avsluttes.
Dersom du tar for mye av Xalatan
Dersom du drypper for mange dråper i øyet, kan det føre til en mild irritasjon i øyet, og øynene kan bli røde og rennende. Dette skal gå over av seg selv, men dersom du er bekymret kan du kontakte legen din eller legen som behandler barnet ditt for å få råd.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Xalatan
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Neste dråpe skal tas som vanlig neste dag uten kompensasjon for den du har glemt.
Dersom du avbryter behandling med Xalatan
Snakk med legen din eller legen som behandler barnet ditt dersom du eller barnet ditt ønsker å slutte med Xalatan.
Kontaktlinsebrukere
Hvis du eller barnet ditt bruker kontaktlinser skal de fjernes før bruk av Xalatan. Etter bruk av Xalatan skal man vente 15 minutter før kontaktlinsene settes tilbake på øynene.
BRUKSANVISNING:
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Vask hendene. Du bør sette deg ned, eller stå i en behagelig stilling.
 2. Flasken har en gjennomsiktig ytre plasthette som forsegling (Figur 1). Denne skal du fjerne og kaste.
 3. Skru av korken og ta vare på den (Figur 2).
 4. Nedre øyelokk på øyet som skal dryppes dras forsiktig ned med en finger (Figur 3).
 5. Plassér spissen på flasken inn mot øyet, uten at den kommer i kontakt med øyet.
 6. Trykk forsiktig på flasken slik at kun én dråpe kommer i øyet, slipp deretter øyelokket.
 7. Trykk en finger mot øyekroken ved nesen. Hold i 1 minutt, mens du holder øyet lukket.
 8. Gjenta i det andre øyet dersom legen har sagt at du skal gjøre det.
 9. Sett korken tilbake på flasken.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Xalatan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkninger oppstår i eller rundt øyet etter at du har dryppet deg, og de fleste er forbigående.
Tilleggsinformasjon om bivirkninger i øyet:
Irritasjon i øyet (brennende følelse, følelse av å ha rusk/sand på øyet, kløe, svie, følelse av å ha fremmedlegeme i øyet).
Hvis du opplever at øynene dine er så irriterte at de enten renner usedvanlig mye eller gjør at du vurderer å slutte å ta legemidlet, kontakt lege, apotek eller sykepleier raskt (innen en uke). Det kan være nødvendig med en ny vurdering av behandlingen din, for å forsikre seg om at du fortsatt får egnet behandling for din sykdom.
Følgende bivirkninger er kjente bivirkninger ved bruk av Xalatan:
Vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasienter):
 • Irritasjon i øyet (brennende følelse, følelse av å ha rusk/sand på øyet, kløe, svie og følelse av fremmedlegeme på øyet)
 • Smerter i øyet
 • Forandringer av øyevipper (lengre, tykkere, mørkere og økt antall øyevipper)
 • Røde øyne på grunn av økt blodmengde i øyet (konjuktival hyperemi)
 • Regnbuenhinnen kan får en brunere farge, spesielt hos personer med blandet øyefarge, se avsnitt 2 for mer informasjon
 • Betennelse i øyelokket (blefaritt)
 • Øyekatarr
Mindre vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter):
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Hevelse i netthinnen (maculaødem) som kan foråsake nedsatt syn,
 • Lysskyhet (fotofobi)
 • Hevelse i øyelokk
 • Hornhinnebetennelse (keratitt)
 • Betennelse i øyets årehinne (uveitt)
 • Forverring av hjertekrampe (angina pectoris)
 • Hjertebank
 • Astma
 • Pustevansker
 • Utslett
 • Muskelsmerter
 • Leddsmerter
 • Brystsmerter
Sjeldne (kan påvirke flere enn 1 av 10000, men færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • Kløe
 • Utvikling av virusinfeksjon i øyet som skyldes herpes simplex virus
 • Betennelse i regnbuehinnen
 • Betennelse i hornhinnen (punktkeratitt)
 • En skade på hornhinnen (korneaerosjon)
 • Øyevipper som bøyes innover, i noen tilfeller gir dette irritasjon
 • Uklart syn
 • Endringer omkring øyehulen som fører til innsunkne øyne (fordyping av øyelokkets fold)
 • Mørkere farge på øyelokkene
 • Lokale hudreaksjoner på øyelokket
 • Cyste på øyets regnbuehinne
 • Tørre øyne
 • Hevelse i huden rundt øynene
 • Ekstra rad med øyevipper
 • Hevelse på hornhinnen
 • Betennelse i øyets regnbuehinne (iritt)
Kontakt lege dersom du får nedsatt syn.
I svært sjeldne tilfeller har noen pasienter med alvorlig skade på det blanke, ytterste laget av øyet (hornhinnen) utviklet uklare flekker på hornhinnen. Dette skyldes opphopning av kalsium (forkalkning) i løpet av behandlingen.
Bivirkninger som er sett oftere hos barn enn hos voksne er rennende, kløende nese og feber.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Oppbevaring av Xalatan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og flasken etter Utløpsdato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Uåpnet flaske skal oppbevares i romtemperatur (ved høyst 25ºC). Beskyttes mot lys.
Åpnet flaske må brukes innen 4 uker og skal oppbevares i romtemperatur (ved høyst 25ºC). Når du ikke bruker Xalatan, skal flasken oppbevares i ytterkartongen for å beskyttes mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Xalatan
 • Virkestoff er latanoprost (50 mikrogram/ml).
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat (E339a), vannfritt dinatriumfosfat (E339b), vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Xalatan ser ut og innholdet i pakningen
Xalatan øyedråper er en klar, fargeløs væske.
Xalatan finnes i pakningsstørrelser på 1 og 3 flasker. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. Hver flaske inneholder 2,5 ml med Xalatan øyedråper.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Pfizer AS, Postboks 3, 1324 Lysaker. Tlf: 67 52 61 00
Tilvirker:
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.09.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet): Lysømfintlighet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

korneaerosjon (corneaerosjon, hornhinneerosjon): Skader (rift eller avskrapning) i øyets horhinne.

maculaødem (makulaødem): Hevelse i makula.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.