Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Weifapenin tabletter, filmdrasjerte 400 mg eller 650 mg

Weifapenin mikstur, oppløsning 50 mg/ml

Fenoksymetylpenicillinkalium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Weifapenin er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Weifapenin
 3. Hvordan du bruker Weifapenin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Weifapenin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Weifapenin er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning angitt på apoteketiketten.
Weifapenin er et antibiotikum av typen penicilliner. Weifapenin virker mot bakterier ved å ødelegge bakterienes cellevegg slik at de dør. Weifapenin virker ikke mot infeksjoner som skyldes virus, for eksempel vanlig forkjølelse og influensa.
Weifapenin brukes ved infeksjoner fremkalt av penicillinfølsomme bakterier f.eks forskjellige typer luftveisinfeksjoner (infeksjoner i øre, hals, bihuler, bronkier, lunge). Sår og hudinfeksjoner i kombinasjon med bakteriedrepende krem, salve eller lignende.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Weifapenin
Bruk ikke Weifapenin:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor penicilliner eller et av de andre innholdsstoffene i Weifapenin
Advarsler og forsiktighetsregler:
Hvis du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør doseringen av Weifapenin vurderes nøye av legen din.
Natriumbenzoat kan øke risikoen for gulsott hos nyfødte.
Andre legemidler og Weifapenin:
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege i slike tilfeller.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Weifapenin går over til fosteret, men det er ingen kjent risiko ved bruk under graviditet. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Weifapenin under graviditet.
Weifapenin går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Weifapenin under amming.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Weifapenin påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Weifapenin
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Avhengig av hva legemidlet brukes mot vil doseringen variere. Følg legens anvisning som angitt på apoteketiketten. Vanlig dosering for voksne og barn er 25-50 mg/kg kroppsvekt/døgn. Doseringstidspunktene bør fordeles jevnt utover døgnet. Det anbefales å gi lik dosering 4 ganger i døgnet.
Legemidlet kan inntas både med mat og uten mat. Vanlig behandlingstid er 7-10 døgn. Fullfør alltid kuren slik legen har bestemt selv om du føler deg bedre. Infeksjonen kan blusse opp igjen hvis du avslutter kuren for tidlig.
Dersom du tar for mye av Weifapenin:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Weifapenin:
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Weifapenin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Langvarig behandling med høy dose Weifapenin kan føre til soppinfeksjoner. Vanlige bivirkninger: Kvalme og diaré, spesielt ved høye doser.
Mindre vanlige bivirkninger: Allergiske reaksjoner. Ved utslett må lege kontaktes straks.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Weifapenin
Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke Weifapenin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Weifapenin tabletter oppbevares ved høyst 30ºC. Weifapenin mikstur skal ikke oppbevares ved temperaturer over 25ºC. Etter tilberedning er miksturen holdbar i 2 uker i kjøleskap. Preparatene er holdbare til den utløpsdato som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som ikke er nødvendig lenger. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Weifapenin
Tabletter
 • Virkestoff er: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg eller 650 mg
 • Hjelpestoffer er: Hydroksypropylcellulose, titandioksyd (E 171), makrogol, hypromellose, magnesiumstearat, parafin spesial.
Mikstur
 • Virkestoff er: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg/ml
 • Hjelpestoffer er: Sakkarose (579 mg), sakkarinnatrium, natriumbenzoat (E 211), appelsinaroma (inneholder bl.a: akasiagummi, sitronsyre, butylhydroksyanisol (E 320)), paraoransje (E110), nykokkin (E 124), natriumklorid og natriumsulfat.
Hvordan Weifapenin ser ut og innholdet i pakningen
400 mg tabletter: Hvite avlange tabletter, 20 og 30 tabletter
650 mg tabletter: Hvite avlange tabletter, 20, 30, 40, 50 og 100 tabletter
Mikstur: Klar oransje løsning, 100 ml og 200 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker
Tabletter: Recipharm Strängnäs AB, Strängnäs, Sverige.
Mikstur: Athlone Laboratories, Irland.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet, bes henvendelser rettes til innehaveren av markedsføringstillatelsen (ev. den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen).
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 19.06.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).