Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Weifa C-vitamin 1000 mg brusetabletter med appelsinsmak

askorbinsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger, som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Weifa C-vitamin er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Weifa C-vitamin
 3. Hvordan du bruker Weifa C-vitamin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Weifa C-vitamin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Weifa C-vitamin er, og hva det brukes mot
C-vitamin har bl.a. betydning for utvikling av brusk, benvev og tenner. C-vitamin har også betydning for sårheling, øker opptak av jern fra kosten og beskytter cellene ved å fange opp frie radikaler.
Bruksområde: Weifa C-vitamin brukes ved mangel på og økt behov for C-vitamin.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Weifa C-vitamin
Bruk ikke Weifa C-vitamin
 • dersom du er allergisk overfor askorbinsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Store doser C-vitamin i blodet kan gi feil resultat (falsk negativ reaksjon) ved test av sukker i urinen. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Andre legemidler og Weifa C-vitamin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Weifa C-vitamin kan brukes under graviditet og amming.Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Weifa C-vitamin inneholder
Dette legemiddelet inneholder 11,7 mmol (eller 270 mg) natrium per tablett. Dette kan ha betydning dersom du går på saltfattig diett.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Weifa C-vitamin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for reseptfritt legemiddel for voksne er 1/2-1 brusetablett 1-2 ganger daglig. Brusetablettene skal løses opp i 1/2 glass vann og gir da en drikk med frisk appelsinsmak.
Dersom du tar for mye av Weifa C-vitamin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Dersom du har glemt å ta Weifa C-vitamin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Weifa C-vitamin
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Store doser (4-12 g) kan gi diaré og stendannelse i urinveiene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Weifa C-vitamin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen. Hold beholderen tett lukket.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Weifa C-vitamin
 • Virkestoff er: Askorbinsyre 1000 mg per tablett.
 • Andre innholdsstoffer er: Vannfri sitronsyre, natriumhydrogenkarbonat, vannfritt natriumkarbonat, natriumcyklamat, risstivelse, rødbeteekstrakt (E 162) samt maltodekstrin, natriumsitrat, riboflavinnatriumfosfat, sakkarinnatrium, mannitol, appelsinolje, mandarinolje, triglyserider av middels kjedelengde, glukonolakton, sorbitol, appelsinaroma.
  Natriuminnhold: 270 mg.
Hvordan Weifa C-vitamin ser ut og innholdet i pakningen
Runde, lys rosa brusetabletter med små røde spetter, 25 brusetabletter per pakning.Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerKaro Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 11.04.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.