Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Warfarin Orion 2,5 mg tabletter

warfarinnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Warfarin Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Warfarin Orion
 3. Hvordan du bruker Warfarin Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Warfarin Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Warfarin Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Warfarin Orion brukes for å forebygge eller behandle blodpropp (tromboemboli) eller komplikasjoner som følge av blodpropp. Warfarin Orion reduserer blodets evne til å danne blodpropper (antikoagulerende effekt).
Dette legemidlet brukes til å:
 • forebygge og behandle blodpropper i beina (dype venetromboser i beina) og blodpropp i lungene (lungeemboli/blodpropp i lungearteriene)
 • forebygge dannelse av blodpropper hos enkelte pasienter med hjerterytmeforstyrrelser (hjertearytmi)
 • forebygge dannelse av blodpropper etter hjerteinfarkt
 • forebygge dannelse av blodpropper hos enkelte pasienter med kunstige hjerteklaffer.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Warfarin Orion
Bruk ikke Warfarin Orion:
 • dersom du er allergisk overfor warfarinnatrium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er gravid i de tre første månedene eller de fire siste ukene av svangerskapet (se også avsnittet «Graviditet og amming»)
 • dersom du har blødningstendens (hemofili, von Willebrands sykdom, redusert mengde blodplater (trombocytopeni) eller at funksjonen til blodplatene er endret)
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon eller leversykdom (cirrhose)
 • dersom du har ubehandlet eller ukontrollert høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • dersom du nylig har hatt hjerneblødning
 • dersom du har tendens til å falle på grunn av nevrologiske eller andre helserelaterte tilstander
 • dersom du nylig har gjennomgått et kirurgisk inngrep i sentralnervesystemet eller øyet, eller dersom du skal gjennomgå et slikt inngrep i nær framtid
 • dersom du tidligere har hatt blødninger i mage/tarm (f.eks. magesår, blodig eller sort avføring, oppkast av blod) eller urinveiene (uforklarlig blod i urin)
 • dersom du har hatt betennelse i årehinna i hjertet (endokarditt) eller betennelse i hjerteposen (perikarditt), eller hvis du har hatt utsiving av væske fra hjerteposen (perikardial effusjon)
 • dersom du lider av sløvsinn (demens), lider av psykose, alkoholisme eller andre situasjoner hvor behandling med Warfarin Orion ikke kan gis på en sikker måte
 • dersom du bruker Johannesurt (prikkperikum/Hypericum perforatum).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Warfarin Orion
 • dersom du bruker, starter eller stopper å bruke andre legemidler under behandling med Warfarin Orion (se avsnittet «Andre legemidler og Warfarin Orion»)
 • dersom du har økt eller nedsatt funksjon av skjoldkjertelen (hyper- eller hypotyreose)
 • dersom du har nedsatt hjertefunksjon forbundet med plutselige forverringer (episoder med økte hevelser (ødem) og åndenød)
 • dersom du har andre former for nedsatt leverfunksjon enn de som er nevnt over, eller leverbetennelse (hepatitt)
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du skal gjennomgå tannkirurgi eller foreta andre kirurgiske inngrep bør du rådføre deg med legen.
Drastiske endringer i kostholdet bør unngås siden mengden av vitamin K i maten kan påvirke behandlingen med warfarin. Tilstander som kan påvirke behandlingen er overgang til vegetarkost, ekstrem slanking, depresjon, oppkast eller diaré.
Andre legemidler og Warfarin Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legemidler
Svært mange legemidler kan påvirke effekten av Warfarin Orion, enten ved å forsterke den eller nedsette den.
Glukosamin (mot osteoartritt) kan øke effekten av Warfarin Orion.
Oppstart av nye legemidler og avslutning av behandling med legemidler må ikke foretas før lege er rådført. Alle endringer i legemidler som brukes samtidig kan endre balansen i antikoagulasjonsbehandlingen og hyppigere blodprøver kan være nødvendig.
Dersom du har behov for smertestillende legemidler, kontakt legen din. De fleste smertestillende legemidler som er tilgjengelige reseptfritt må ikke brukes samtidig med Warfarin Orion. Imidlertid kan legemidler som kun inneholder paracetamol som virkestoff, brukes ved midlertidig smertelindring eller som febernedsettende.
Naturlegemidler og naturmidler
Dersom du allerede bruker noen av følgende naturlegemidler, må du rådføre deg med lege før du avslutter behandlingen med disse naturlegemidlene. Ginkgo (Ginkgo biloba), hvitløk (Allium sativum), kinesisk kvann-middel (Angelica sinensis), papaya (Carica papaya) og rødrotsalvie (Salvia miltiorrhiza) kan forsterke effekten av Warfarin Orion. Johannesurt (Hypericum perforatum) og ginseng (Panax spp.) kan redusere effekten. Derfor må ikke bruk av disse naturlegemidlene igangsettes eller avsluttes under behandling med Warfarin Orion uten først å rådføre seg med lege.
Warfarin Orion og røyking
Røyking kan påvirke effekten av warfarin. Hyppigere kontroll av INR kan være nødvendig for deg dersom du har røyket lenge og slutter å røyke under behandling med warfarin. Kontakt lege dersom dette gjelder deg.
Inntak av Warfarin Orion sammen med mat og drikke
Inntak av vitamin K reduserer effekten av Warfarin Orion. Derfor bør inntak av matvarer som inneholder vitamin K være så stabilt som mulig under behandling med Warfarin Orion. Plutselige forandringer i kostholdet bør unngås. De mest vitamin K-holdige matvarer er, grønne grønnsaker, blader og planter.
Noen av disse er angitt nedenfor. Det er ikke nødvendig å unngå inntak av disse, men daglig bruk bør være så stabilt som mulig: amaranthusblader, avokado, brokkoli, rosenkål, kål, canolaolje, chayoteblader, gressløk, koriander, agurkskall (ikke agurk uten skall), sikorisalat (endevie), grønnkål, kiwi, hodesalat, mintblader, sennepsblader, olivenolje, persille, erter, pistasjenøtter, lilla sjøgress, spinatblader, vårløk, soyabønner, soyabønneolje, teblader (men ikke te), turnips eller brønnkarse.
Tranebærjuice og andre tranebærprodukter kan forsterke effekten av warfarin og derfor bør samtidig bruk unngås.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Warfarin Orion skal ikke brukes i graviditetens første tre måneder (første trimester), samt i de fire siste ukene. Hvis mulig bør bruk av Warfarin Orion unngås under hele graviditeten, men i spesielle tilfeller kan behandling vurderes av en spesialist.
Warfarin utskilles ikke i morsmelk. Amming kan opprettholdes under behandling med Warfarin Orion.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Warfarin Orion har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Warfarin Orion inneholder laktose
Tablettene inneholder laktose (51,4 mg/tablett). Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Andre hjelpestoffer
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som natriumfritt.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Warfarin Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Det er nødvendig å ta blodprøver regelmessig. Dosen justeres individuelt og dosen kan variere fra dag til dag. Det er helt nødvendig å følge doseringsanvisningene og å ta blodprøver.
Dersom du tar for mye av Warfarin Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ikke forsøk å kaste opp. Hvis en stor overdose har blitt tatt, kan aktivt kull inntas som førstehjelp. På tross av dette må lege kontaktes straks siden det vil være behov for videre behandling.
Dersom du har glemt å ta Warfarin Orion
Dersom du glemmer én dose og blir klar over dette før det har gått 12 timer, kan du ta den glemte dosen umiddelbart. Ta neste dose som normalt. Dersom det har gått mer enn 12 timer siden den glemte dosen, del den glemte dosen i to eller tre og ta dem sammen med de neste dosene slik at den ukentlige dosen ikke endres. Dersom du glemmer mer enn én dose, kontakt legen din for videre instruksjoner.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Warfarin Orion
Dersom behandling med Warfarin Orion avsluttes, kan den blodfortynnende effekten vare i 2-5 dager.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noe av de følgende under behandling med Warfarin Orion:
 • Økt tendens eller følsomhet for å få blåmerker, blødninger i nese eller tannkjøtt, blod i urin, sort eller blodig avføring, oppkast av blod eller økt eller forlenget menstruasjonsblødning. Disse symptomene kan være tegn på for stor effekt av warfarin.
 • Smertefullt hudutslett. I sjeldne tilfeller kan warfarin føre til alvorlige tilfeller av hudreaksjoner, inkludert en tilstand som kalles kalsifylaksi. Kalsifylaksi kan starte med smertefullt hudutslett, men kan føre til andre alvorlige komplikasjoner. Disse alvorlige reaksjonene oppstår oftere hos pasienter med kronisk nyresykdom.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
Blødning, kvalme, oppkast, diaré.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
Dødt hudvev (på grunn av kumarin), ”blå tå”-syndrom (blå, smertefulle hudområder på tærne og fotsålene).
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
Overfølsomhetsreaksjoner som hudutslett, reversibel økning i leverenzymverdiene, gallesmerter, betennelse i venene, reversibelt hårtap, forlenget smertefull ereksjon (vanligvis i begynnelsen av behandlingen), forkalkning i luftrøret, kolesterolblodpropp (kolesterolembolisering).
Følgende bivirkninger er også rapportert (hyppighet er ikke kjent):
Opphopning av kalsium i blodåreveggene, noe som kan føre til sår i huden som forverres og blir smertefulle.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Warfarin Orion
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Warfarin Orion
 • Virkestoff er 2,5 mg warfarinnatrium per tablett.
 • Andre innholdsstoffer er vannfri laktose, maisstivelse, kalsiumfosfat, povidon, magnesiumstearat.
Hvordan Warfarin Orion ser ut og innholdet i pakningen
Hvit til off-white, rund, bikonveks, udrasjert tablett (7 mm i diameter). Delestrek på begge sider.
Tabletten kan deles i to like deler.
Pakningsstørrelse:
100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark: Warfarin Orion
Norge: Warfarin Orion 2,5 mg tabletter
Sverige: Warfarin Orion 2,5 mg tabletter
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

endokarditt (betennelse i endokardiet): Betennelse i hinnen på innsiden av hjertet, inkludert hjerteklaffene. Årsaken er ofte mikroorganismer som bakterier, virus og sopp. Ubehandlet kan hjerteklaffene skades og tilstanden bli livstruende.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

osteoartritt (artrose, osteoartrose, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

von willebrands sykdom: Blødersykdom med slimhinneblødninger som vanligste symptom.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.