Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Spinraza 12 mg injeksjonsvæske, oppløsning

nusinersen

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du eller barnet ditt får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du eller barnet ditt opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Spinraza er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du du eller barnet ditt får Spinraza
 3. Hvordan Spinraza gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Spinraza oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Spinraza er og hva det brukes mot
Spinraza inneholder virkestoffet nusinersen som tilhører en gruppe legemidler som kalles antisense- oligonukleotider. Spinraza brukes til å behandle en genetisk sykdom som kalles spinal muskelatrofi (SMA).
Spinal muskelatrofi skyldes mangel på et protein som kalles survival motor neuron (SMN) i kroppen. Dette medfører tap av nerveceller i ryggmargen, som gir svekkelse av musklene i skuldre, hofter, lår og øvre del av ryggen. Det kan også svekke musklene som brukes ved pusting og svelging.
Spinraza virker ved å bidra til at kroppen lager mer av SMN-proteinet som personer med SMA mangler. Dette minsker tapet av nerveceller og kan dermed bedre muskelstyrken.
 
2. Hva du må vite før du du eller barnet ditt får Spinraza
Spinraza skal ikke gis:
 • dersom du eller barnet ditt er allergisk overfor nusinersen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Snakk med lege eller sykepleier før du eller barnet ditt får Spinraza hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Det er en fare for at det kan oppstå bivirkninger etter at Spinraza er gitt ved spinalpunksjon (se avsnitt 3). Dette kan omfatte hodepine, oppkast og ryggsmerter. Det kan også være vanskelig å gi et legemiddel ved bruk av denne metoden hos svært unge pasienter og de med skoliose (vridning og sideveis skjevhet i ryggraden).
Det er vist at andre legemidler som tilhører samme legemiddelgruppe som Spinraza påvirker cellene i blodet som bidrar til blodlevring. Før du eller barnet ditt får Spinraza kan legen velge å ta en blodprøve for å sjekke om ditt eller ditt barns blod levrer seg slik det skal. Det er ikke sikkert dette er nødvendig hver gang du eller barnet ditt får Spinraza.
Det er vist at andre legemidler som tilhører samme legemiddelgruppe som Spinraza påvirker nyrene. Før du får Spinraza kan legen velge å ta en urinprøve for å sjekke om nyrene dine fungerer normalt. Det er ikke sikkert dette er nødvendig hver gang du eller barnet ditt får Spinraza.
Det er rapportert at noen få pasienter har utviklet hydrocephalus (“vannhode”, en ansamling av for mye væske rundt hjernen) etter at de har fått Spinraza. Noen av disse pasientene måtte få satt inn en anordning som kalles en ventrikuloperitoneal shunt (VP-shunt, et dren) for å behandle hydrocephalus. Dersom du merker symptomer på økt hodestørrelse, nedsatt bevissthet, vedvarende kvalme, oppkast eller hodepine, eller andre symptomer som bekymrer deg, skal du informere din eller barnets lege for å få nødvendig behandling. Nytte og risiko ved å fortsette med Spinraza etter at det er lagt inn en
VP-shunt er per i dag ikke kjent.
Snakk med lege før du eller barnet ditt får Spinraza.
Andre legemidler og Spinraza
Snakk med lege dersom du eller barnet ditt bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler i fremtiden.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du får dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk av Spinraza bør helst unngås under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Spinraza har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Spinraza inneholder en liten mengde natrium
Hver dose av Spinraza inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium. Det er så godt som “natriumfritt” og kan brukes av personer som er på en diett med lavt inntak av natrium (salt).
 
3. Hvordan Spinraza gis
Den vanlige dosen av Spinraza er 12 mg.
Spinraza gis:
 • På den første dagen av behandlingen, dag 0
 • Deretter rundt dag 14, dag 28 og dag 63
 • Deretter én gang hver 4. måned.
Spinraza gis som en injeksjon i nedre del av ryggen. Denne injeksjonen, som kalles spinalpunksjon, utføres ved å føre en kanyle inn i hulrommet rundt ryggmargen. Dette gjøres av en lege med erfaring i å utføre spinalpunksjon. Du eller barnet ditt kan også få et legemiddel for å få slappe av eller sove under prosedyren.
Hvor lenge Spinraza skal brukes
Legen forteller deg hvor lenge du eller barnet ditt skal få Spinraza. Ikke avbryt behandling med Spinraza med mindre legen ber deg gjøre det.
Dersom du eller barnet ditt går glipp av en injeksjon
Snakk med legen dersom du eller barnet ditt går glipp av en dose med Spinraza, slik at Spinraza kan gis så snart som mulig.
Spør legen dersom du har spørsmål om hvordan Spinraza gis.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger forbundet med spinalpunksjonen kan oppstå mens Spinraza gis eller etterpå. De fleste av disse bivirkningene er rapportert innen 72 timer etter prosedyren.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Ryggsmerter
 • Hodepine
 • Oppkast
Andre bivirkninger som ikke er sett i kliniske forsøk:
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Alvorlig infeksjon forbundet med spinalpunksjon (f.eks. hjernehinnebetennelse)
 • Hydrocephalus (“vannhode”, en ansamling av for mye væske rundt hjernen)
 • Hjernehinnebetennelse som ikke er forårsaket av en infeksjon (betennelse i hinnene rundt ryggmargen og hjernen, som kan gi stiv nakke, hodepine, feber, kvalme og oppkast)
 • Overfølsomhet (en allergisk eller allergilignende reaksjon som kan omfatte hevelse i ansiktet, lepper eller tunge, utslett eller kløe)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Spinraza oppbevares
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Dersom kjøleskap ikke er tilgjengelig kan Spinraza oppbevares i originalemballasjen, beskyttet mot lys ved høyst 30ºC i opptil 14 dager.
Uåpnede hetteglass med Spinraza kan tas ut av og settes tilbake i kjøleskap ved behov. Dersom hetteglass tas ut av originalemballasjen, skal total tid utenfor kjøleskap ikke overskride 30 timer ved temperatur på høyst 25ºC.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Spinraza
 • Virkestoff er nusinersen.
 • Ett 5 ml hetteglass inneholder nusinersennatrium tilsvarende 12 mg nusinersen.
 • 1 ml inneholder 2,4 mg nusinersen.
 • Andre innholdsstoffer er natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfat, natriumklorid, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Spinraza ser ut og innholdet i pakningen
Spinraza er en klar, fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning.
Én eske med Spinraza inneholder ett hetteglass.
Hvert hetteglass er til engangsbruk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Biogen Netherlands B.V. Prins Mauritslaan 13
1171 LP Badhoevedorp Nederland
Tilvirker
Biogen (Denmark) Manufacturing ApS Biogen Allé 1
DK - 3400 Hillerød Danmark
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Biogen Norway AS Tlf: +47 23 40 01 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.01.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
 1. Hetteglasset med Spinraza skal inspiseres for partikler før administrering. Dersom partikler observeres og/eller væsken i hetteglasset ikke er klar og fargeløs, skal hetteglasset ikke brukes.
 2. Aseptisk teknikk skal brukes ved tilberedning av Spinraza oppløsning til intratekal administrering.
 3. Hetteglasset skal tas ut av kjøleskapet og oppnå romtemperatur (25ºC) uten bruk av eksterne varmekilder, før administrering.
 4. Dersom hetteglasset ikke åpnes og oppløsningen ikke brukes, skal det settes tilbake i kjøleskapet.
 5. Like før administrering fjernes plastlokket og sprøytens kanyle føres inn i hetteglasset gjennom midten av forseglingen for å trekke opp riktig volum. Spinraza skal ikke fortynnes. Det er ikke nødvendig å bruke eksterne filtre.
 6. Spinraza administreres som en intratekal bolusinjeksjon i 1 til 3 minutter, ved hjelp av en kanyle til spinalanestesi.
 7. Injeksjonen skal ikke settes i hudområder der det er tegn på infeksjon eller inflammasjon.
 8. Det anbefales at et volum av CSF tilsvarende volumet av Spinraza som skal injiseres, tas ut før administrering av Spinraza.
 9. Dersom oppløsningen ikke brukes innen 6 timer etter at den er trukket opp i sprøyten, skal den kastes.
 10. Ikke anvendt legemiddel samt avfall skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).