Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Sinalfa 1 mg + 2 mg tabletter

Sinalfa 2 mg tabletter

Sinalfa 5 mg tabletter

Sinalfa 10 mg tabletter

terazosin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Sinalfa er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Sinalfa
 3. Hvordan du bruker Sinalfa
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Sinalfa
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Sinalfa er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Sinalfa tilhører en legemiddelgruppe som kalles alfablokkere. Det virker ved å avslappe den glatte muskulaturen i prostata, noe som fører til en forbedring av vannlatingen. Det utvider også blodårene, og senker derved forhøyet blodtrykk.
Sinalfa brukes til å lindre symptomer ved for stor prostata (benign prostatahyperplasi).
Sinalfa brukes også til å senke blodtrykket ved for høyt blodtrykk.
 
2. Hva du må vite før du bruker Sinalfa
Bruk ikke Sinalfa
 • dersom du er allergisk overfor terazosin, andre alfa-adrenoreseptorblokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tidligere har hatt en allergisk reaksjon på lignende legemidler.
 • dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt. Dersom du får et hjerteinfarkt mens du bruker Sinalfa, vil legen vurdere om du skal fortsette behandlingen eller ikke.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Sinalfa dersom:
 • du lider av noen sykdommer, spesielt om du har smerte i venstre side av brystet, trykk for brystet, og brystsmerter (hjertekrampe) eller kortpustethet, svakhet og opphovning. Informer legen din dersom du opplever endring av disse tilstandene etter at du begynte å bruke Sinalfa.
 • du skal opereres for grå stær (kataraktoperasjon) må du fortelle øyelegen at du bruker eller tidligere har brukt Sinalfa. Dette er fordi Sinalfa kan gi komplikasjoner under operasjonen, men legen kan håndtere dette hvis han på forhånd er forberedt.
 • du har nedsatt leverfunksjon.
Når du tar Sinalfa for første gang eller gjenopptar behandlingen etter en tidsperiode uten legemidlet eller etter en doseøkning, kan du oppleve et fall i blodtrykket når du setter deg ned eller reiser deg opp hurtig. Dette kan medføre svimmelhet og risiko for å besvime. Risikoen for lavt blodtrykk er større når visse andre legemidler (tiazider, andre legemidler mot høyt blodtrykk) tas samtidig. Se i avsnittet «Andre legemidler og Sinalfa».
Legen din vil utføre rutinemessig blodprøver under behandlingen med Sinalfa.
Barn og ungdom
Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Sinalfa
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Sinalfa tas sammen med visse andre legemidler, for eksempel
 • andre midler mot forhøyet blodtrykk (f.eks. klonidin, ACE-hemmere, kalsiumblokkere)
 • legemidler til behandling av impotens (f.eks. sildenafil, tadalafil, vardenafil)
 • diuretika (vanndrivende legemidler, brukes til å øke urinproduksjonen)
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er liten erfaring med bruk av Sinalfa under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Sinalfa dersom du er gravid.
Amming
Det er ukjent om Sinalfa går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Sinalfa ved amming.
Fertilitet
Dyrestudier har vist at Sinalfa kan påvirke fertiliteten.
Kjøring og bruk av maskiner
I starten av behandlingen kan Sinalfa ha en stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Sinalfa kan forårsake svimmelhet.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Sinalfa inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Sinalfa
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Doseres en gang daglig. Den anbefalte startdosen er 1 tablett à 1 mg ved sengetid i den første uken, deretter trappes dosen opp slik legen har bestemt.
Eldre personer
Doseringen bør være så lav som mulig, og doseøkninger skal foretas under nøye overvåking.
Nedsatt leverfunksjon
Dersom du har nedsatt leverfunksjon er det mulig at dosen må justeres av legen din.
Bruk av Sinalfa hos barn og ungdom
Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Sinalfa
Tegn på overdosering er blodtrykksfall og sjokk. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Sinalfa
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Sinalfa
Avbryt ikke behandling med Sinalfa uten å rådføre deg med legen. Dersom du avbryter behandling med Sinalfa i flere dager og må starte opp behandlingen igjen, vil legen be deg begynne med den opprinnelige oppstartsdosen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Den vanligste bivirkningen er svimmelhet, spesielt i begynnelsen av behandlingen, besvimelse kan forekomme.
Blodtrykksfall hvis du reiser deg og besvimelse kan også opptre hvis behandlingen gjentas etter et kortere avbrudd.
Vanlige bivirkninger (kan påvirke inntil 1 av 10 personer)
 • Lavt blodtrykk (særlig etter at man har reist seg opp)
 • Uregelmessig (økt) hjertefrekvens
 • Hevelser
 • Besvimelse
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke inntil til 1 av 1 000 personer)
 • Raske og uregelmessige hjerteslag med kortpustethet, ubehag i brystet og svimmelhet
 • Redusert antall blodplater
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Unormal fysisk svakhet
 • Utslett
 • Depresjon
 • Svimmelhet, hodepine, falle lett i søvn, ørhet
 • Dårlig eller manglende syn som ellers pleier å være normalt (amblyopi)
 • Pustevansker
 • Utslett, kløe og hevelse i ansiktet, leppene, munnen og halsen som kan føre til svelge- og pustevansker (angioødem)
 • Nedsatt seksualdrift
 • Vektøkning
 • Impotens hos menn (manglende evne til å opprettholde en ereksjon under seksuell aktivitet)
 • Forlenget og smertefull ereksjon av penis
 • Kvalme
 • Raske hjerteslag
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Sinalfa
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Sinalfa
 • Virkestoff er: terazosin 1 mg, 2 mg, 5 mg respektive 10 mg (i form av terazosinhydroklorid).
 • Andre innholdsstoffer er: laktose, maisstivelse, talkum, magnesiumstearat, kinolingult E104 (tabl. 2 mg), jernoksider E172 (tabl. 5 mg), indigotin E132 (tabl. 10 mg).
Hvordan Sinalfa ser ut og innholdet i pakningen
Sinalfa startpakning inneholder blisterpakningcr med 7 tabletter å 1 mg + 7 tabletter å 2 mg som er hvite, runde, 7.2 mm med Abbottsymbol på den ene siden.
Sinalfa 2 mg tabletter er gule, runde, 7,2 mm med Abbottsymbol på den ene siden og leveres i blisterpakninger med 28 eller 98 tabletter.
Sinalfa 5 mg tabletter er lakserosa, runde. 7,2 mm med Abbottsymbol på den ene siden og leveres i blisterpakninger med 28 eller 98 tabletter.
Sinalfa 10 mg tabletter er blå, runde, 7,2 mm med Abbottsymbol på den ene siden og leveres i blisterpakninger med 28 eller 98 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Irland
Tlf.+44 1268 82 3049
Tilvirker:
Famar Italia S.P.A.
Via Zambeletti, 25 – 20021
Baranzate, Milano,
Italia
eller
Aesica Queenborough Limited
Queenborough, Kent
MEI 1 5EL, England
eller
AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L.
VIA PRAGLIA,15
10044 PIANEZZA
ITALY
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).