Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Rinexin 25 mg depottabletter

Rinexin 50 mg depottabletter

fenylpropanolaminhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Rinexin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Rinexin
 3. Hvordan du bruker Rinexin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Rinexin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Rinexin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Rinexin motvirker oppsvulmede slimhinner, også i områder som ikke nås ved lokalbehandling med nesedråper, ved å trekke sammen utvidede blodårer i slimhinnene.
Rinexin brukes til behandling av snue og tett nese som oppstår ved allergi eller utvidede blodkar i neseslimhinnen når lokal behandling ikke gir tilstrekkelig effekt.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Rinexin
Bruk ikke Rinexin
 • dersom du har for høy aktivitet i skjoldbruskkjertelen (hypertyreose)
 • dersom du har svulst i binyremargen (feokromocytom)
 • dersom du er gravid i 1. trimester
 • dersom du har urinavlatingsbesvær og samtidig blir behandlet med et legemiddel av typen MAO-hemmer
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Rinexin.
 • dersom du har hjertekrampe (angina pectoris)
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom du har forstørret prostata
 • dersom du har nyresvikt
 • dersom du har sukkersyke (diabetes)
Andre legemidler og Rinexin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Skal ikke brukes sammen med enkelte midler mot depresjon (MAO-hemmere) og enkelte andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rinexin skal ikke brukes de første 3 månedene av graviditeten.
Går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Rinexin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Rinexin inneholder laktose
Rinexin depottabletter 25 mg og 50 mg inneholder henholdsvis 132,5 mg og 230 mg laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Rinexin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Vanlig dose for voksne ved tett nese er 1 depottablett á 50 mg morgen og kveld. Til barn gis 25 mg depottablett som anbefalt av legen.
Depottabletten består av en kjerne og et ytre lag. Fra det ytre laget frigjøres virkestoff umiddelbart. Resten løses langsomt ut fra kjernen, og dette gir en langvarig effekt.
Depottablettene skal ikke deles eller tygges, men svelges hele.
Dersom du tar for mye av Rinexin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger kan være nervøsitet, søvnvansker, døsighet, munntørrhet og vansker med å late vannet, spesielt hos eldre menn med forstørret prostata. Mindre vanlige er overfølsomhetsreaksjoner. Sjeldne bivirkninger er midlertidig forhøyet blodtrykk, vrangforestillinger, forvirring, aggressivitet. Nervøsitet, søvnvansker og aggressivitet forekommer mest hos barn og forsvinner når man avslutter behandlingen. Det er rapportert svært sjeldne tilfeller av hjerneblødning. Skjelvinger er rapportert, men hyppigheten er ukjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Rinexin
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Blisterarkene er laget av polypropylen. Plastboksen er laget av polyetylen. Avfallssorteres etter lokale bestemmelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Rinexin
 • Virkestoff er fenylpropanolaminhydroklorid 25 mg resp. 50 mg.
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat 132,5 mg resp. 230 mg, maisstivelse, glyseroltristearat, talkum, gelatin, magnesiumstearat, glyserol, vannfri sitronsyre, kokosnøttolje, polymer av polyvinylpyrrolidonvinylacetat.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Meda AS, Askerveien 61, Postboks 194, 1371 Asker.
Tlf. 66 75 33 00
Fax: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.08.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.