Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Riluzol Actavis 50 mg filmdrasjerte tabletter

riluzol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Riluzol Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Riluzol Actavis
 3. Hvordan du bruker Riluzol Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Riluzol Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Riluzol Actavis er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Riluzol Actavis er
Virkestoffet i Riluzol Actavis er riluzol som virker på nevestystemet.
Hva Riluzol Actavis brukes mot
Riluzol Actavis brukes til pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS).
ALS er en form for motornevron sykdom hvor angrep på nervecellene som er ansvarlig for å sende instrukser til musklene fører til svakhet, muskelsvinn og lammelser.
Ødeleggelser av nerveceller ved motornevron sykdom kan være forårsaket av for mye glutamat (en kjemisk budbringer) i hjernen og ryggmargen. Riluzol Actavis stopper frigjøringen av glutamat og det kan bidra til å forebygge at nervecellene blir skadet.
Legen din kan gi deg mer informasjon om ALS og årsaken til hvorfor denne medisinen er skrevet ut til deg.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Riluzol Actavis
Bruk ikke Riluzol Actavis:
 • hvis du er allergisk overfor riluzol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du har leversykdom eller forhøyede blodverdier av visse leverenzymer (transaminaser),
 • hvis du er gravid eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Riluzol Actavis:
 • hvis du har leverproblemer: gulfarging av huden din eller det hvite i øynene dine (gulsott), kløe, kvalme, oppkast
 • hvis nyrene dine ikke fungerer ordentlig
 • hvis du har feber: det kan være pga. lavt antall hvite blodceller som kan gi økt risiko for infeksjon
Hvis noe av det overnevnte gjelder for deg, eller hvis du er usikker, kontakt legen din som vil avgjøre hva du skal gjøre.
Barn og ungdom
hvis du er under 18 år. Bruk av Riluzol Actavis er ikke anbefalt til barn fordi det ikke er tilgjengelig informasjon for denne populasjonen.
Andre legemidler og Riluzol Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du MÅ IKKE bruke Riluzol Actavis hvis du er eller tror du kan være gravid, eller hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan kjøre, bruke verktøy eller maskiner med mindre du føler deg svimmel eller ør etter å ha tatt denne medisinen.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Riluzol Actavis
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dose er én tablett to ganger daglig.
Du skal ta tablettene via munnen hver 12. time, til samme tid hver dag (for eksempel morgen og kveld).
Dersom du tar for mye av Riluzol Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du har tatt for mange tabletter, kontakt legen din eller nærmeste legevakt umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Riluzol Actavis
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Hvis du glemmer å ta tabletten din, hopp over denne dosen og ta neste tablett til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Riluzol Actavis
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Viktig
Avbryt behandlingen med Riluzol Actavis og oppsøk lege umiddelbart hvis du opplever symptomer på angioødem, som for eksempel:
 • hevelse i ansiktet, tunge eller hals
 • problemer med å svelge
 • elveblest og pusteproblemer
Kontakt legen din umiddelbart
 • hvis du får feber (økning i temperaturen) fordi Riluzol Actavis kan føre til økt antall hvite blodceller. Legen din vil kanskje ta blodprøver av deg for å kontrollere antall hvite blodceller, som er viktige for å bekjempe infeksjoner.
 • hvis du opplever noen av følgende symptomer: gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott), kløe , kvalme, oppkast ettersom det kan være tegn på leversykdom (hepatitt). Legen din kan ta blodprøver regelmessig mens du bruker Riluzol Actavis for å være sikker på at dette ikke oppstår.
 • hvis du opplever hoste eller pusteprobleme fordi det kan være tegn på lungesykdom (kalt interstitiell lungesykdom).
Svært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)
 • tretthet
 • kvalme
 • økning i nivåene av visse leverenzymer (transaminaser) i blodet. Kan være forbundet med gulsott* (se avsnitt 2).
Vanlige (kan ramme opp til 1 av 10 personer):
 • svimmelhet
 • tretthet
 • hodepine
 • nummenhet eller prikking i munnen
 • hurtig puls
 • magesmerter
 • oppkast
 • diaré
 • smerter
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme opp til 1 av 100 personer):
 • allergiske reaksjoner, hevelse i ansiktet, lepper, tunge eller hals som gir problemer med å puste og/eller svelge (angioødem)
 • anemi
 • betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
* studier tyder på at asiatiske pasienter kan være mer utsatt for leverfunksjonsendringer enn kaukasiske pasienter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Riluzol Actavis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og emballasjen etter ”EXP”.
Blisterpakninger (aluminium/aluminium): Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Blisterpakninger (aluminium/PVC): Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot sollys. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Riluzol Actavis
 • Virkestoffet er riluzol. Én filmdrasjert tablett inneholder 50 mg riluzol.
 • Hjelpestoffer er:
  Tablettkjerne: vannfritt kalsiumhydrogenfosfat, pregelatinisert maisstivelse, krysskarmellosenatrium, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat.
  Drasjering: OPADRY AMB hvit 03F28689 bestående av: hypromellose, makrogol 6000, titandioksid (E171).
Hvordan Riluzol Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Riluzol Actavis filmdrasjerte tabletter er hvite til off-white, ovale og bikonvekse, og merket ”RL 50”.
Blisterpakninger med 28, 30, 56 og 60 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78,
220 Hafnarfjordur,
Island
Tilvirker:
Actavis ehf.
Reykjavikurvegur 76-78,
220 Hafnarfjordur,
Island
Specifar S.A.,
1, 28 Octovriou str.,
Agia Varvara Attiki, 12351,
Greece
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

als (amyotrofisk lateralsklerose): Fellesbetegnelse for en gruppe sykdommer hvor nervecellene som kontrollerer musklene dør. Hvis en muskel ikke mottar nerveimpulser, vil den visne bort. Symptomene er først og fremst muskelsvakhet. Når sykdommen påvirker hjernestammen kommer tale- og svelgevansker til å oppstå, og til slutt rammes pustemuskulaturen.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).