Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Resolor, 1 mg tabletter filmdrasjerte

Resolor, 2 mg tabletter filmdrasjerte

prukaloprid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Resolor er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Resolor
 3. Hvordan du bruker Resolor
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Resolor
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Resolor er, og hva det brukes mot
Resolor inneholder virkestoffet prukaloprid.
Resolor tilhører en gruppe tarmbevegelsesfremmende legemidler (gastrointestinale prokinetika). Det virker på muskelveggen i tarmen og bidrar til å gjenopprette den normale tarmfunksjonen. Resolor brukes til behandling av kronisk forstoppelse hos voksne der laksativer ikke fungerer bra nok.
Skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Resolor
Bruk ikke Resolor
 • dersom du er allergisk overfor prukaloprid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • hvis du får nyredialyse,
 • hvis du lider av perforasjon eller obstruksjon i tarmveggen, alvorlig betennelse i tarmkanalen, som Crohns sykdom, ulcerøs kolitt eller toksisk megakolon/megarektum.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Resolor.
Vis forsiktighet ved bruk av Resolor, og si fra til legen dersom:
 • du har alvorlig nyresykdom,
 • du har alvorlig leversykdom,
 • du for tiden er under overvåking av en lege for et alvorlig medisinsk problem, som lunge- eller hjertesykdom, problemer med nervesystemet eller mentale helseproblemer, kreft, AIDS eller en hormonforstyrrelse.
Dersom du har svært kraftig diaré, er det ikke sikkert at p-piller virker som de skal, og det anbefales å bruke ekstra prevensjon. Se instruksjonene i pakningsvedlegget for p-pillene du bruker.
Andre legemidler og Resolor
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Resolor sammen med mat og drikke
Resolor kan tas sammen med eller uten mat og drikke, når som helst på dagen.
Graviditet og amming
Resolor er ikke anbefalt til bruk ved graviditet.
 • Informer legen din dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Bruk en pålitelig prevensjonsmetode mens du tar Resolor, for å hindre graviditet.
 • Informer legen din dersom du blir gravid under behandling med Resolor.
Når du ammer kan prukaloprid gå over i morsmelken. Amming er ikke anbefalt under behandling med Resolor. Rådfør deg med legen din om dette.
Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke sannsynlig av Resolor vil påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner. Noen ganger kan Resolor imidlertid forårsake svimmelhet og tretthet, særlig første behandlingsdag, og dette kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Resolor inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor visse sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Resolor
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Ta Resolor hver dag så lenge legen din forskriver det.
Legen kan ønske å revurdere tilstanden din og fordelen ved fortsatt behandling etter de første 4 ukene, og deretter med regelmessige intervaller.
Den vanlige dosen av Resolor er for de fleste pasienter én tablett på 2 mg én gang daglig.
Dersom du er eldre enn 65 år eller har alvorlig leversykdom, er startdosen én tablett på 1 mg én gang daglig, som legen din kan øke til 2 mg én gang daglig om nødvendig.
Legen din kan også anbefale en lavere dose på én tablett på 1 mg daglig dersom du har alvorlig nyresykdom.
Bruk av høyere doser enn anbefalt vil ikke gjøre at legemidlet fungerer bedre.
Resolor er kun beregnet til voksne og skal ikke tas av barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Resolor
Det er viktig at du holder deg til den dosen legen din har forskrevet. Dersom du har tatt for mye av Resolor, er det mulig at du får diaré, hodepine og/eller kvalme. Ved diaré må du sørge for at du drikker nok vann.
Dersom du har glemt å ta Resolor
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Ta bare neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandlingen med Resolor
Dersom du slutter å bruke Resolor, kan forstoppelsessymptomene dine komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene oppstår hovedsakelig i begynnelsen av behandlingen, og forsvinner vanligvis i løpet av et par dager med fortsatt behandling.
Følgende svært vanlige bivirkninger er rapportert (kan ramme flere enn 1 av 10 personer): hodepine, kvalme, diaré og smerter i buken.
Følgende vanlige bivirkninger er rapportert (kan ramme inntil 1 av 10 personer): redusert apetitt, svimmelhet, oppkast, fordøyelsesbesvær (dyspepsi), luft i magen, unormale tarmlyder,tretthet.
Følgende mindre vanlige bivirkninger er rapportert (kan ramme inntil 1 av 100 personer): tremor, hjertebank, rektal blødning, økt urineringshyppighet (pollakiuri), feber og uvelhet. Informer legen din dersom du får hjertebank.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Resolor
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i original blisterpakning for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Resolor
Virkestoff er prukaloprid.
Én filmdrasjert tablett Resolor 1 mg inneholder 1 mg prukaloprid (som suksinat).
Én filmdrasjert tablett Resolor 2 mg inneholder 2 mg prukaloprid (som suksinat).
Andre innholdsstoffer er:
Laktosemonohydrat (se avsnitt 2), mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal silikondioksid, magnesiumstearat, hypromellose, triacetin, titandioksid (E171), makrogol.
Tabletten på 2 mg inneholder også rødt jernoksid (E172), gult jernoksid (E172), indigokarmin aluminiumlakk (E132).
Hvordan Resolor ser ut og innholdet i pakningen
Resolor 1 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til offwhite, runde tabletter merket med ”PRU 1” på den ene siden.
Resolor 2 mg filmdrasjerte tabletter er rosa, runde tabletter merket med ”PRU 2” på den ene siden.
Resolor leveres i aluminium/aluminium perforerte endoseblistere (kalendermerkede), som inneholder 7 tabletter. Hver pakning inneholder 7×1, 14×1, 28×1 eller 84×1 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
Block 2 & 3 Miesian Plaza
50 – 58 Baggot Street Lower
Dublin 2
IrlandTlf: +44(0)1256 894 959
E-mail: medinfoEMEA@shire.com
Tilvirker
Sanico NV
Veedijk 59
B-2300 Turnhout
Belgia
Janssen Cilag S.P.A.
Via C. Janssen
I-04100 Borgo San Michele (Latina)
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10/2018
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.