Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Rescueflow, infusjonsvæske, oppløsning

dekstran 70 til injeksjon 6 % w/v

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA RESCUEFLOW ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER RESCUEFLOW
 3. SLIK BEHANDLES DU MED RESCUEFLOW
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER RESCUEFLOW
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 

Les avsnittStopp

1. HVA RESCUEFLOW ER, OG HVA DET BRUKES MOT
RescueFlow er en infusjonsvæske, oppløsning. Legemidlet er en plasmaerstatning som hurtig øker blodvolumet i kretsløpet, og bidrar til å øke blodtrykket.
RescueFlow anvendes i akutte situasjoner som innledende behandling av blodtap og lavt blodtrykk forårsaket av traumer.
 

Les avsnittStopp

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER RESCUEFLOW
Bruk ikke RescueFlow
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor dekstran eller et av de andre innholdsstoffene i RescueFlow.
 • dersom du er høygravid og nær termin
Legen eller apoteket vil være ekstra forsiktig med å behandle deg med RescueFlow
 • hvis du allerede bruker legemidler med kjent effekt på blodets koagulasjon (blodets evne til å størkne)
 • hvis du har problemer med hjertet
 • i enkelte alvorlige tilfeller av diabetes
 • hvis du lider av kronisk nedsatt nyrefunksjon
Det er imidlertid klart at i akutte situasjoner der Rescue Flow anvendes, har legen ofte ikke kjennskap til disse opplysningene. Hvis det er mistanke om noen av disse lidelsene, bør legen avveie den potensielt høyere risikoen mot de forventede fordelene for pasienten.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du nylig bruker eller har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, legemidler kjøpt i utlandet, naturlegemidler, sterke vitaminer og mineraler samt kosttilskudd.
 

Les avsnittStopp

3. SLIK BEHANDLES DU MED RESCUEFLOW
Legen kan fortelle deg hva slags dose du får og hvor ofte du skal ha den kan. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Bare legen kan endre dosen.
Én pose med RescueFlow inneholder 250 ml, og administreres intravenøst over 2-5 minutter som innledende behandling i akutte situasjoner forårsaket av traumer. Det gis kun som enkelt dose, og etterfølges som regel av infusjoner av andre væsker, avhengig av pasientens behov.
 

Les avsnittStopp

4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan RescueFlow forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det kan forekomme lokale smerter nær infusjonsstedet, som kan lindres ved lett massasje på området nær infusjonsstedet. Andre bivirkninger er ikke observert i kliniske studier.
I sjeldne tilfeller kan det forekomme overfølsomhetsreaksjoner ved behandling med dekstran, men slike reaksjoner er ikke observert i kliniske studier der RescueFlow ble brukt ved akutt behandling av traumer.
Hos diabetikere med hyperglykemi (høye blodsukkernivåer) skal hypertoniske oppløsninger som RescueFlow anvendes med forsiktighet.
RescueFlow skal anvendes med forsiktighet hos pasienter med enhver type hjerteproblemer.
Det skal dessuten utvises forsiktighet ved behandling av pasienter som bruker legemidler med kjent påvirkning på blodkoagulasjonen (blodets evne til å størkne), da store mengder væske kan føre til økt blødningsrisiko.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. HVORDAN DU OPPBEVARER RESCUEFLOW
Oppbevares utilgjengelig for barn.
RescueFlow kan oppbevares ved normal temperatur.
Bruk ikke RescueFlow etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen (EXP) henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Lever alltid legemidler som ikke er nødvendig lenger til apoteket. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning
RescueFlow er en klar og fargeløs oppløsning som inneholder følgende:
 • Virkestoffer er dekstran 70 til parenteral anvendelse 6 % w/v og natriumklorid 7,5 % w/v.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker og saltsyre/natriumhydroksid til pH-justering.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Pharmanovia A/S
Jægersborg Allé 164
DK-2820 Gentofte
Danmark
E-post: info@pharmanovia.com
Tilvirker
Fresenius Kabi Norge AS
Svinesundsveien 80
NO – 1753 Halden
Norge.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 08-07-2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).