Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ramipril Actavis 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletter

ramipril

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ramipril Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ramipril Actavis
 3. Hvordan du bruker Ramipril Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ramipril Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ramipril Actavis er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ramipril Actavis inneholder et legemiddel som heter ramipril. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles ACE-hemmere (angiotensinkonverterende enzymhemmere).
Ramipril Actavis virker ved å:
 • Redusere kroppens produksjon av stoffer som kan øke blodtrykket ditt.
 • Gjøre blodårene dine avslappet og utvidet.
 • Gjøre det lettere for hjertet ditt å pumpe blod rundt i kroppen.
Ramipril kan brukes:
 • Til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).
 • Til å redusere risikoen for at du får hjerteinfarkt eller slag.
 • For å redusere risikoen eller forsinke forverring av nyreproblemer (uavhengig av om du har diabetes).
 • Til behandling av hjertet når det ikke kan pumpe nok blod til resten av kroppen (hjertesvikt).
 • Som behandling etter hjerteinfarkt (myokard infarkt) komplisert med hjertesvikt.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ramipril Actavis
Bruk ikke Ramipril Actavis:
 • dersom du er allergisk overfor ramipril, et annet legemiddel i gruppen ACE-hemmere eller noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Tegn på en allergisk reaksjon kan være utslett, svelge- eller pusteproblemer, hovne lepper, ansikt eller tunge.
 • dersom du noen gang har hatt en alvorlig allergisk reaksjon som kalles angioødem. Tegn på dette kan være kløe, elveblest (urtikaria), røde flekker på hender og hals, hevelse i svelg og tunge, hevelse rundt øyne og lepper, vansker med å puste og svelge.
 • dersom du er dialysepasient eller bruker andre former for blodfiltrering. Det kan være at Ramipril Actavis ikke passer for deg, avhengig av hvilken maskin som brukes.
 • dersom du har nyreproblemer hvor blodforsyningen til nyrene er redusert (nyrearteriestenose).
 • i løpet av de siste 6 månedene av graviditet (se avsnitt nedenfor om ”Graviditet og amming”).
 • dersom blodtrykket ditt er unormalt lavt eller ustabilt. Legen din vil gjøre denne vurderingen.
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
 • dersom du har tatt eller for tiden tar sakubitril/valsartan, et legemiddel som brukes til behandling av en type langvarig (kronisk) hjertesvikt hos voksne, da risikoen for angioødem (akutt oppstått hevelse i huden i et område som f.eks. halsen) er økt.
Bruk ikke Ramipril Actavis hvis noe av dette gjelder for deg. Hvis du er usikker, snakk med lege før du tar Ramipril Actavis.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ramipril Actavis:
 • Hvis du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer.
 • Hvis du har mistet mye kroppssalter eller –væsker (etter å ha hatt oppkast, diaré, unormal svette, vært på en diett med lavt saltinnhold, tatt diuretika (vanndrivende legemidler) over lang tid eller hatt dialyse).
 • Hvis du skal ha behandling for å redusere allergi for bie- eller vepsestikk (desensibilisering).
 • Hvis du skal motta et anestetikum. Dette kan gis ved en operasjon eller tannbehandling. Du kan måtte stoppe Ramipril Actavis behandlingen en dag på forhånd, spør legen din om råd.
 • Hvis du har høye nivåer av kalium i blodet (vises i blodprøveresultater).
 • Hvis du har kollagen vaskulær lidelse som sklerodermi eller systemisk lupus erythematosus.
 • Du må informere legen dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Ramipril Actavis er ikke anbefalt i de 3 første månedene av graviditeten og kan forårsake alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter 3 måneders graviditet, se avsnittet ”Graviditet og amming”.
 • Dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt -sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
 • Hvis du tar noen av følgende legemidler, kan det være økt risiko for angioødem:
  • racekadotril, et legemiddel til behandling av diaré
  • legemidler som brukes for å forhindre avstøtning av transplanterte organer og mot kreft (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
  • vildagliptin, et legemiddel til behandling av diabetes
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet ”Bruk ikke Ramipril Actavis”.
Barn og ungdom
Ramipril Actavis anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år da sikkerhet og effekt av Ramipiril Actavis ikke enda er kjent.
Hvis noe av dette gjelder for deg (eller hvis du er usikker), snakk med legen din før du tar Ramipril Actavis.
Andre legemidler og Ramipril Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er fordi Ramipril Actavis kan påvirke virkningen av andre legemidler. Andre legemidler kan også påvirke virkningen av Ramipril Actavis.
Rådfør deg med legen din hvis du bruker noen av de følgende legemidler. De kan føre til at Ramipril Actavis får en dårligere virkning:
 • Legemidler som brukes mot smerter og inflammasjon (f. eks. ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) som ibuprofen eller indometacin og acetylsalisylsyre).
 • Legemidler som brukes til behandling av lavt blodtrykk, sjokk, hjertesvikt, astma eller allergi som efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Legen din vil kontrollere blodtrykket ditt.
Rådfør deg med legen hvis du bruker noen av de følgende legemidler. De kan øke sjansen for å få bivirkninger når de brukes sammen med Ramipril Actavis:
 • Legemidler som brukes mot smerter og inflammasjon (f. eks. ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), som ibuprofen eller indometacin og acetylsalisylsyre).
 • Legemidler mot kreft (cellegift).
 • Diuretika (vanndrivende), f.eks. furosemid.
 • Kaliumtilskudd (inkludert salterstatninger), kaliumsparende diuretika som spironolakton, triamteren, amilorid og andre legemidler som kan øke mengde kalium i blodet ditt (f.eks. trimetoprim alene eller i kombinasjon med sulfametoksazol mot infeksjoner forårsaket av bakterier), ciklosporin, et immunsupprimerende legemiddel for å unngå avstøtning av transplanterte organer og heparin, et blodfortynnende legemiddel som forebygger blodpropp)
 • Steroider mot inflammasjon, f.eks. prednisolon.
 • Allopurinol (brukes for å redusere mengden urinsyre i blodet).
 • Prokainamid (brukes mot forstyrrelser i hjerterytmen).
 • Temsirolimus (til behandling av kreft)
 • Legemidler som oftest brukes for å unngå avstøtning av transplanterte organer (sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører klassen av mTOR-hemmere). Se avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler”.
Rådfør deg med legen din hvis du bruker noen av de følgende legemidler. De kan bli påvirket av Ramipril Actavis:
 • Legemidler for diabetes som orale blodsukkersenkende legemidler og insulin. Ramipril Actavis kan senke blodsukkeret. Kontroller blodsukkeret nøye når du bruker Ramipril Actavis.
 • Litium (mot psykiske lidelser). Ramipril Actavis kan øke mengden litium i blodet. Litiumnivået må kontrolleres av legen din.
Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • hvis du bruker en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene ”Bruk ikke Ramipril Actavis” og ”Advarsler og forsiktighetsregler”).
Hvis noe av dette gjelder for deg (eller du er usikker), snakk med legen din før du tar Ramipril Actavis.
Inntak av Ramipril Actavis sammen med mat og drikke
Inntak av alkohol sammen med Ramipril Actavis kan gjøre deg svimmel eller ør. Hvis du lurer på hvor mye du kan drikke mens du bruker Ramipril Actavis diskuter dette med legen din da blodtrykkssenkende legemidler og alkohol kan gi tilleggseffekter.
Ramipril Actavis kan tas uavhengig av måltider.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du må informere legen din dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Du bør ikke ta Ramipril Actavis i de første 12 ukene av graviditeten, og du må absolutt ikke ta dette legemidlet etter 13. uke da bruken under graviditet muligens kan skade barnet.
Hvis du blir gravid mens du tar Ramipril Actavis, må du informere legen din umiddelbart. Et bytte til et egnet legemiddel bør være utført før en planlagt graviditet.
Amming
Du bør ikke bruke Ramipril Actavis under amming.
Rådfør deg med lege eller kontakt apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan føle deg svimmel under behandling med Ramipril Actavis. Dette skjer spesielt i starten av behandlingen eller etter økt dose. Hvis dette skjer skal du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ramipril Actavis inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Ramipril Actavis inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Ramipril Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Inntak av dette legemidlet
 • Ta dette legemidlet gjennom munnen til samme tid hver dag.
 • Svelg tablettene hele med væske.
For Ramipril Actavis 2,5 mg, 5 mg og 10 mg tabletter:
Tablettene kan deles i to like doser.
Dosering
Behandling av høyt blodtrykk
 • Anbefalt startdose er 1,25 mg eller 2,5 mg en gang daglig.
 • Legen din vil justere dosen inntil blodtrykket er under kontroll.
 • Høyeste dose er 10 mg en gang daglig.
 • Hvis du allerede tar vanndrivende (diuretika) kan legen din stoppe eller redusere mengden av det vanndrivende middelet du tar før du starter behandling med Ramipril Actavis.
For å redusere risiko for hjerteinfarkt eller slag
 • Anbefalt startdose er 2,5 mg en gang daglig.
 • Legen din kan deretter beslutte å øke dosen.
 • Vanlig dose er 10 mg en gang daglig.
Behandling for å redusere eller forsinke forverring av nyreproblemer
 • Startdose kan være 1,25 mg eller 2,5 mg en gang daglig.
 • Legen din vil justere dosen.
 • Vanlig dose er 5 mg eller 10 mg en gang daglig.
Behandling av hjertesvikt
 • Anbefalt startdose er 1,25 mg en gang daglig.
 • Legen din vil justere dosen.
 • Høyeste dose er 10 mg daglig, helst fordelt på to doser daglig.
Behandling etter hjerteinfarkt
 • Anbefalt startdose er fra 1,25 mg én gang daglig til 2,5 mg to ganger daglig.
 • Legen din vil justere dosen.
 • Vanlig dose er 10 mg daglig helst fordelt på to doser.
Eldre
Legen din vil redusere startdosen og gradvis justere behandlingen.
Dersom du tar for mye av Ramipril Actavis
Kontakt lege, sykehus eller dra til nærmeste sykehus/legevakt umiddelbart. Ikke kjør til sykehuset, få noen andre til å kjøre deg eller ring til ambulanse. Ta medisin pakningen med deg slik at legen kan vita hva du har tatt.
Dersom du har glemt å ta Ramipril Actavis
Hvis du glemmer en dose, ta vanlig dose neste gang.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Hvis du har ytterligere spørsmål til bruken av dette legemidlet, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avbryt behandlingen med Ramipril Actavis og ta kontakt med lege umiddelbart om du får noen av de følgende alvorlige bivirkningene – du kan ha behov for øyeblikkelig hjelp:
 • Hevelse i ansikt, lepper eller svelg som gjør det vanskelig å svelge eller puste, samt kløe og utslett. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon på Ramipril Actavis.
 • Alvorlige hudreaksjoner, inkludert utslett, sår i munnhulen, forverring av en hudlidelse du allerede har, rødhet, dannelse av blemmer eller at huden løsner (som Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller erytem av mange ulike former).
Om du opplever noe av det følgende skal du fortelle det til legen din:
 • Om hjertet slår hurtigere, uregelmessig eller ekstra kraftig (hjertebank), brystsmerter, det snører seg sammen i brystet eller mer alvorlige problemer som hjerteinfarkt eller slag.
 • Åndenød eller hoste. Dette kan være tegn på lungeproblemer.
 • Du får lettere blåmerker, eller blødning som varer lengre enn vanlig, tegn på blødninger (som f.eks. fra gummene), lilla flekker som bryter frem i huden eller om du får infeksjoner lettere enn normalt, vondt i halsen eller feber, du føler deg trøtt, ør, svimmel eller er blek. Dette kan være tegn på problemer med blod eller beinmarg.
 • Sterke magesmerter som kan spre seg til ryggen. Dette kan være tegn på pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen).
 • Feber, frysninger, tretthet, dårlig appetitt, magesmerter, kvalme, gul i huden eller øynene (gulsott). Dette kan være tegn på leverproblemer som hepatitt (betennelse i leveren) eller leverskade.
Andre bivirkninger inkluderer
Vennligst fortell legen din om noen av de følgende bivirkningene blir alvorlige eller varer mer enn noen dager:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Hodepine eller tretthet.
 • Svimmelhet. Dette er hyppigst ved oppstart eller doseøkning under Ramipril Actavis-behandlingen.
 • Besvimelse, hypotensjon (unormalt lavt blodtrykk), særlig når du reiser deg raskt eller står oppreist.
 • Tørr, kilende hoste, bihulebetennelse eller bronkitt, åndenød.
 • Mage- eller buksmerter, diaré, dårlig fordøyelse eller kvalme.
 • Hudutslett med eller uten hevelse.
 • Brystsmerter.
 • Muskelkramper eller muskelsmerter.
 • Blodprøver som viser mer kalium i blodet enn normalt.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Balanseproblemer.
 • Kløe eller unormal følelse i huden som nummenhet, kiling, prikking, brenning eller iling i huden (parestesi).
 • Forandring eller bortfall av smakssansen.
 • Søvnproblemer.
 • Følelse av nedstemthet, engstelse, mer nervøs enn vanlig eller uro.
 • Tett nese, pusteproblemer eller forverring av astma.
 • Hevelse i tarmen “intestinal angioødem” som utarter seg med symptomer som buksmerter, oppkast eller diaré.
 • Halsbrann, forstoppelse eller tørr munn.
 • Du tisser mer enn vanlig i løpet av en dag.
 • Du svetter mer enn vanlig.
 • Dårlig eller tap av appetitt (anoreksi).
 • Hjertet slår raskt eller uregelmessig. Hevelse i armer og ben. Dette kan være et tegn på at kroppen din holder på mer vann enn vanlig.
 • Rødme.
 • Tåkesyn
 • Leddsmerter.
 • Feber.
 • Ereksjonsproblemer, nedsatt sexlyst hos både menn og kvinner.
 • Økt antall av en bestemt type hvite blodceller i blodprøver (eosinofili).
 • Blodprøver som viser endrede verdier fra lever, bukspyttkjertel eller nyrer.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer):
 • Du føler deg skjelven eller forvirret.
 • Rød og oppsvulmet tunge.
 • Alvorlig flassing eller avskalling av hud, kløende ruglete utslett.
 • Neglproblemer (f.eks. neglene løsner eller faller av).
 • Hudutslett eller blåmerker.
 • Kviser i huden og kalde hender og føtter.
 • Røde, kløende, hovne og rennende øyne.
 • Hørselsforstyrrelser eller ringing i ørene.
 • Du føler deg svak.
 • Blodprøver som viser redusert antall røde blodceller, hvite blodceller eller blodplater eller lavt hemoglobin.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Mer følsom overfor sollys enn vanlig.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • konsentrert urin (mørk farge), føler deg dårlig eller er dårlig, har muskelkramper, forvirring og anfall som kan skyldes utilstrekkelig ADH-sekresjon (anti-diuretisk hormon). Hvis du har disse symptomene, ta kontakt med lege så snart som mulig
 • Konsentrasjonsvansker.
 • Hevelse i munnen.
 • Blodprøver som viser for lavt antall blodceller.
 • Blodprøver som viser lavere natriumverdier enn vanlig.
 • Fingre og tær forandrer farge når du er kald, for så å prikke og kjennes smertefulle når du blir varm igjen (Raynauds fenomen).
 • Brystene vokser hos menn.
 • Forsinket eller svekket reaksjonsevne.
 • Brennende følelse.
 • Endring i hvordan ting lukter.
 • Håravfall.
Hos barn er frekvensen av følgende høyere enn hos voksne:
Vanlige (oppleves av færre enn 1 av 10)
 • Økt hjerterytme, tett eller rennende nese
 • Røde, kløende, hovne og rennende øyne
Mindre vanlige (oppleves av færre enn 1 av 100)
 • Du føler deg skjelven, kløende hud
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Ramipril Actavis
Oppbevar dette legemidlet utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen og blisteret etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendige lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ramipril Actavis
 • Virkestoffet er ramipril. Hver tablett inneholder 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg ramipril.
 • Hjelpestoffer er: natriumhydrogenkarbonat, laktosemonohydrat, krysskarmellosenatrium, pregelatinisert stivelseog natriumstearylfumarat. Fargestoffer: 2,5 mg og 5 mg tabletter inneholder gult jernoksid (E172). 5 mg tabletter inneholder også rødt jernoksid (E172).
Hvordan Ramipril Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Utseende
Ramipril Actavis 1,25 mg tabletter er hvite til offwhite, kapselformede, udrasjerte flate tabletter.
Ramipril Actavis 2,5 mg tabletter er gule, kapselformede, udrasjerte, flate tabletter, med delestrek på den ene siden og på kantene, merket R2.
Ramipril Actavis 5 mg tabletter er rosa, kapselformede, udrasjerte, flate tabletter, med delestrek på den ene siden og på kantene, merket R3. Ramipril Actavis 10 mg tabletter er hvite til offwhite, kapselformede, udrasjerte, flate tabletter, med delestrek på den ene siden og på kantene, merket R4.
Pakningsstørrelser
10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 90, 98 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island
Tilvirkere
Actavis Nordic A/S,
Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Danmark
Actavis hf.,
Rekjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur, Island
Actavis Ltd.,
BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta
Actavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shose Str., Dupnitsa 2500, Bulgaria
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestetikum (bedøvelsesmiddel): Gis ved operasjoner eller smertefulle undersøkelser for å oppnå analgesi (bedøvelse).

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

sklerodermi: Generalisert bindevevssykdom som særlig rammer huden, som blir fortykket og stiv, men også ofte med angrep på blodkar og indre organer.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.