Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Quetiapine Teva 25 mg tabletter, filmdrasjerte

Quetiapine Teva 100 mg tabletter, filmdrasjerte

Quetiapine Teva 200 mg tabletter, filmdrasjerte

Quetiapine Teva 300 mg tabletter, filmdrasjerte

kvetiapin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Quetiapine Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Quetiapine Teva
 3. Hvordan du bruker Quetiapine Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Quetiapine Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Quetiapine Teva er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Quetiapine Teva inneholder virkestoffet kvetiapin som tilhører en gruppe legemidler som kalles antipsykotika.
Quetiapine Teva kan brukes til å behandle forskjellige sykdommer, som for eksempel:
 • Bipolar depresjon: hvor du kan føle deg trist. Du kan føle deg deprimert, ha skyldfølelse, mangle energi, miste matlysten eller ikke få sove.
 • Mani: hvor du kan føle deg svært oppglødd, oppstemt, opphisset, entusiastisk eller hyperaktiv, eller du har dårlig vurderingsevne, inkludert at du har aggressiv eller forstyrrende oppførsel.
 • Schizofreni: hvor du kan høre eller føle ting som ikke er der, tro ting som ikke er sant eller føle uvanlig mistenksomhet, angst, forvirring, skyld, anspenthet eller depresjon.
Det kan være at din lege fortsetter å forskrive kvetiapin selv når du føler deg bedre.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Quetiapine Teva
Bruk ikke Quetiapine Teva
 • dersom du er allergisk overfor kvetiapin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker noen av de følgende legemidlene
  • enkelte medisiner mot HIV
  • azolpreparater (mot soppinfeksjoner)
  • erytromycin eller klaritromycin (mot infeksjoner)
  • nefazodon (mot depresjon).
Dersom du er usikker, snakk med legen eller en farmasøyt før du tar Quetiapine Teva.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker kvetiapin:
 • dersom du eller noen i familien din har eller har hatt hjerteproblemer, for eksempel hjerterytmeproblemer, svekket hjertemuskel eller betennelse i hjertet, eller hvis du tar medisiner som kan virke inn på måten hjertet slår på.
 • dersom du har lavt blodtrykk.
 • dersom du har hatt et slag, spesielt dersom du er eldre.
 • dersom du har leverproblemer.
 • dersom du noen gang har hatt krampeanfall.
 • dersom du har diabetes eller har økt risiko for å få diabetes. Hvis du har det, kan legen din sjekke blodsukkeret ditt når du behandles med kvetiapin.
 • dersom du vet at du tidligere har hatt lavt nivå av hvite blodlegemer (som eventuelt har vært forårsaket av andre medisiner).
 • dersom du er en eldre person med demens (sviktende hjernefunksjon). I så fall bør du ikke ta Quetiapine Teva fordi den gruppen medisiner som Quetiapine Teva tilhører, kan øke risikoen for slag, eller i enkelte tilfeller faren for dødsfall, hos eldre mennesker med demens
 • dersom du eller noen i din familie har hatt blodpropp, ettersom lignende legemidler har vært forbundet med dannelse av blodpropp.
 • dersom du har eller har hatt en tilstand der du slutter å puste i korte perioder i løpet av den normale nattesøvnen (kalt søvnapné) og tar medisiner som roer ned den normale hjerneaktiviteten (beroligende medisiner).
 • dersom du har eller har hatt en tilstand der du ikke klarer å tømme blæren din fullstendig (urinretensjon), har en forstørret prostata, en tilstopping i tarmene dine eller økt trykk inne i øyet. Disse tilstandene kan skyldes medisiner (kalt “antikolinergika”) som påvirker måten nervecellene virker på, slik at visse medisinske tilstander kan behandles.
 • dersom du har misbrukt alkohol eller narkotika.
Informer legen din umiddelbart dersom du opplever noe av det følgende etter at du har tatt Quetiapine Teva:
 • En kombinasjon av feber, alvorlig muskelstivhet, svetting eller nedsatt bevissthet (en sykdom som heter “ malignt nevroleptisk syndrom”). Det kan bli nødvendig med øyeblikkelig legebehandling.
 • Ukontrollerte bevegelser, i hovedsak i ansiktet eller tungen.
 • Svimmelhet eller en sterk følelse av å være søvnig. Dette kan øke risikoen for skader ved uhell (fall), spesielt hos eldre.
 • Krampeanfall.
 • Langvarig og smertefull ereksjon (priapisme).
Denne typen legemiddel kan forårsake slike tilstander.
Fortell legen din så snart som mulig dersom du har:
 • feber, influensalignende symptomer, sår hals eller en annen infeksjon, da dette kan skyldes et svært lavt antall hvite blodlegemer, som kan kreve at Quetiapine Teva må stoppes og/eller at behandling må iverksettes.
 • forstoppelse sammen med vedvarende smerter i magen, eller forstoppelse hvor behandling ikke har fungert, siden dette kan føre til en mer alvorlig tilstopping av tarmen.
Selvmordstanker eller forverring av din depresjon
Dersom du er deprimert, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner behandlingen, fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker. Slike tanker kan også øke hvis du plutselig slutter å ta medisinen.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordstanker og/eller selvmordsrelatert adferd hos unge voksne under 25 år som lider av depresjon.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig. Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert, og be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem om å fortelle deg det dersom de tror at depresjonen din er blitt verre, eller dersom de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Vektøkning
Det er sett vektøkning hos pasienter som tar Quetiapine Teva. Både du og legen din bør kontrollere vekten din regelmessig.
Barn og ungdom
Quetiapine Teva skal ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Quetiapine Teva
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du skal IKKE ta Quetiapine Teva dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • Enkelte legemidler mot HIV
 • Azolpreparater (mot soppinfeksjoner)
 • Erytromycin eller klaritromycin (mot infeksjoner)
 • Nefazodon (mot depresjon)
Informer legen din dersom du allerede bruker noen av følgende legemidler:
 • Epilepsimedisin (f.eks. fenytoin eller karbamazepin)
 • legemidler mot høyt blodtrykk
 • Barbiturater (mot søvnvansker)
 • Tioridazin eller litium (andre legemidler mot psykose)
 • Legemidler som virker inn på hvordan hjertet slår, f.eks. legemidler som kan forårsake en ubalanse i elektrolytter (lavt nivå av kalium eller magnesium) slik som diuretika (vanndrivende tabletter) eller visse antibiotika (legemidler mot infeksjoner)
 • Legemidler som kan føre til forstoppelse
 • Legemidler (kalt «antikolinergika») som påvirker måten nervecellene virker på, slik at visse medisinske tilstander kan behandles.
Snakk med legen din før du slutter å ta noen av dine legemidler.
Effekt på screening av legemidler i urin
Dersom urinen din skal screenes for legemidler, vil inntak av Quetiapine Teva kunne gi positive resultater for metadon eller visse legemidler for depresjon som kalles trisykliske antidepressiva (TCA) når visse tester benyttes, selv om du ikke tar metadon eller TCA. Dersom dette skjer, kan det tas en mer spesifikk test.
Inntak av Quetiapine Teva sammen med mat, drikke og alkohol
 • Quetiapine Teva kan tas med eller uten mat.
 • Vær forsiktig med alkohol siden kombinasjonen av Quetiapine Teva og alkohol kan gjøre deg søvnig.
 • Drikk ikke grapefruktjuice når du tar Quetiapine Teva. Det kan påvirke hvordan legemidlet virker.
Graviditet og amming
Rådfør deg med legen din før du tar Quetiapine Teva dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du bør ikke bruke Quetiapine Teva under graviditet hvis ikke dette har blitt diskutert med legen din. Quetiapine Teva bør ikke brukes under amming.
Følgende symptomer, som kan være abstinenssymptomer, kan forekomme hos nyfødte barn når mødrene har brukt kvetiapin under siste trimester (de siste tre månedene av svangerskapet): skjelving, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, opphisselse, pusteproblemer og problemer med mating. Hvis barnet ditt utvikler noen av disse symptomene kan det være nødvendig å kontakte legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, kontakt lege eller apotek.
Quetiapine Teva kan gjøre at du føler deg søvnig. Ikke kjør bil eller betjen maskiner før du vet hvordan tablettene påvirker deg.
Quetiapine Teva inneholder laktose
Quetiapine Teva inneholder laktose som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
25, 100 mg:
Quetiapine Teva inneholder E110 (paraoransje):
Dette legemidlet inneholder paraoransje (E110) og kan forårsake allergiske reaksjoner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Quetiapine Teva
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din vil avgjøre hvilken dose du skal starte med. Vedlikeholdsdosen (daglig dose) vil avhenge av sykdommen du har og ditt behov, men vil vanligvis være mellom 150 mg og 800 mg.
 • Du vil ta tablettene dine én gang daglig, ved sengetid eller to ganger daglig, avhengig av din sykdom.
 • Svelg tablettene hele med et glass vann.
 • Du kan ta tablettene med eller uten mat.
 • Ikke drikk grapefruktjuice mens du tar kvetiapin. Det kan påvirke hvordan legemidlet virker.
 • Avslutt ikke behandlingen selv om du føler deg bedre, med mindre legen har bedt deg om det.
Leverproblemer
Hvis du har leverproblemer, kan det hende at legen vil endre dosen.
Eldre personer
Hvis du er eldre, kan det hende at legen vil endre dosen.
Bruk hos barn og ungdom
Quetiapine Teva bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Quetiapine Teva
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell, ta med deg beholderen og eventuelt gjenværende tabletter. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar mer Quetiapine Teva enn legen har forskrevet, kan det være at du vil føle deg søvnig og/eller svimmel og oppleve unormale hjerteslag. Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart. Ta med deg pakningen med Quetiapine Teva.
Dersom du har glemt å ta Quetiapine Teva
Dersom du har glemt å ta dosen din skal du ta den så fort du husker det. Dersom det nærmer seg tidspunkt for neste dose, vent til da. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Quetiapine Teva
Dersom du brått avbryter behandlingen med kvetiapin kan du oppleve at du ikke får sove (insomni), du kan føle deg uvel (kvalm), eller du kan oppleve hodepine, diaré, oppkast, svimmelhet eller irritabilitet. Det kan hende at legen din foreslår at du reduserer dosen gradvis før du avslutter behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler, kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige: kan berøre flere enn 1 av 10 brukere
 • Redusert mengde hemoglobin (protein i røde blodceller som frakter oksygen)
 • Svimmelhet (kan føre til at du faller), hodepine, munntørrhet.
 • Søvnighet (dette kan forsvinne etterhvert som du fortsetter å ta Quetiapine Teva) (kan føre til at du faller).
 • Symptomer ved avbrutt behandling (symptomer som kan oppstå når du slutter å ta Quetiapine Teva) omfatter problemer med å sove (søvnløshet), kvalme, hodepine, diaré, oppkast, svimmelhet eller irritabilitet. Gradvis nedtrapping i en periode på minst 1 til 2 uker er tilrådelig.
 • Vektøkning.
 • Unormale muskelbevegelser. Dette omfatter vanskeligheter med å starte muskelbevegelser, risting, rastløshetsfølelse eller muskelstivhet uten smerte.
 • Endringer i mengden av enkelte fettstoffer (triglyserider og totalkolesterol).
Vanlige: kan berøre opptil 1 av 10 brukere
 • Rask hjerterytme-
 • En følelse av at hjertet banker veldig hardt, fort eller hopper over slag.
 • Forstoppelse, urolig mage, fordøyelsesproblemer.
 • Svakhetsfølelse.
 • Hevelser i armer eller bein.
 • Lavt blodtrykk når du reiser deg. Dette kan medføre svimmelhet eller du kan besvime (kan føre til at du faller).
 • Økt nivå av sukker i blodet.
 • Sløret syn.
 • Unormale drømmer og mareritt.
 • Sterkere sultfølelse.
 • Irritasjon.
 • Tale- og språkforstyrrelser.
 • Selvmordstanker og forverret depresjon.
 • Kortpustethet.
 • Oppkast (hovedsakelig hos eldre).
 • Feber.
 • Endringer i mengden tyroideahormoner i blodet.
 • Endring i antall av enkelte typer blodceller.
 • Økning i mengde leverenzymer målt i blodet.
 • Økning i mengden av hormonet prolaktin i blodet. Prolaktinøkning kan i sjeldne tilfeller føre til følgende:
  • Opphovning av brystene og uventet melkeproduksjon hos menn og kvinner.
  • Uregelmessig eller uteblitt menstruasjon hos kvinner.
Mindre vanlige: kan berøre opptil 1 av 100 brukere
 • Anfall eller kramper.
 • Allergiske reaksjoner som kan inkludere kuler og hevelser i huden, og hevelser rundt munnen.
 • Kombinasjon av feber, influensalignende symptomer, sår hals eller annen infeksjon med svært lavt antall hvite blodceller, en tilstand kalt nøytropeni
 • Ubehagelig følelse i beina (også kalt restless legs-syndrom).
 • Svelgevansker
 • Ukontrollerte bevegelser, i hovedsak i ansiktet og tungen.
 • Seksualproblemer
 • Diabetes
 • Endring i hjertets elektriske aktivitet sett på EKG (forlenget QT-intervall).
 • En hjerterytme som er langsommere enn normalt som kan oppstå ved behandlingsstart og som kan forbindes med lavt blodtrykk og besvimelse.
 • Vanskeligheter med å urinere.
 • Besvimelse (som kan føre til at du faller).
 • Tett nese.
 • Reduksjon i antall røde blodceller.
 • Reduksjon i mengde natrium i blodet.
 • Forverring av allerede eksisterende diabetes (sukkersyke).
Sjeldne: kan berøre opptil 1 av 1000 brukere
 • En kombinasjon av feber, svetting, stive muskler, sterk søvnighet eller besvimelse (en lidelse som kalles «malignt nevroleptikasyndrom»).
 • Gulfarging av hud og øyne (gulsott)
 • Leverbetennelse (hepatitt).
 • Langvarig og smertefull ereksjon (priapisme).
 • Opphovning av brystene og uventet melkeproduksjon (galaktoré).
 • Menstruasjonsforstyrrelse
 • Blodpropper i venene, spesielt i bena (symptomer som hovenhet, smerte og rødhet), som kan føres videre til lungene og forårsake brystsmerter og pusteproblemer. Om du får slike symptomer må du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
 • Du går i søvne, snakker i søvne eller gjør andre ting mens du sover.
 • Redusert kroppstemperatur (hypotermi).
 • Betennelse i bukspyttkjertelen.
 • En tilstand (kalt “metabolsk syndrom”) der du kan ha en kombinasjon av 3 eller flere av følgende: økt mengde fett rundt magen, reduksjon i “godt kolesterol” (HDL-C), økning i en type fett i blodet, kalt triglyserider, høyt blodtrykk og en økning i blodsukkeret.
 • Blokkering av tarmen.
 • Økt blodkreatinfosfokinase (en substans fra musklene)
Svært sjeldne: kan berøre opptil 1 av 10 000 brukere
 • Kraftig utslett, blemmer eller røde flekker på huden.
 • Alvorlig allergisk reaksjon (kalt anafylaksi) som kan medføre pustevansker eller sjokk.
 • Rask hevelse i huden, vanligvis rundt øyne, lepper eller tunge (angioødem).
 • En alvorlig blæredannende tilstand i huden, munnen, øynene og kjønnsorganene (Steven-Johnson syndrom)
 • Utilstrekkelig utskillelse av et hormon som kontrollerer urinvolum.
 • Nedbrytning av muskelfibre og smerte i musklene (rabdomyolyse).
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
 • Hudutslett med uregelmessige røde flekker (erythema multiforme).
 • Alvorlig plutselig allergisk reaksjon med symptomer som feber og blemmer på huden og avskalling av hud (toksisk epidermal nekrolyse).
 • Abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte barn når mødre har brukt Quetiapine Teva i løpet av graviditeten.
Den gruppen av legemidler som Quetiapine Teva tilhører, kan forårsake hjerterytmeproblemer, som kan være alvorlige og som i svært alvorlige tilfeller kan være dødelige.
Legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS).
Utbredt utslett, høy kroppstemperatur, forhøyede leverenzymer, endringer i blodet (økt antall hvite blodceller, eosinofili), forstørrede lymfeknuter og påvirkning av andre organer (legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer, også kjent som DRESS eller hypersensitivitetssyndrom). Dersom du utvikler disse symptomene, skal du slutte å ta Quetiapine Teva og kontakte lege eller oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
Enkelte bivirkninger oppdages bare dersom man tar en blodprøve. Dette inkluderer endring av enkelte typer fett (triglyserider og totalkolesterol) eller sukker i blodet, endringer i mengden tyroideahormoner i blodet, økning i leverenzymer, reduksjon i antallet av enkelte typer blodceller, redusert antall røde blodlegemer, økt blodkreatinin-fosfokinase (et stoff i musklene), redusert mengde natrium i blodet og økt mengde av hormonet prolaktin i blodet. Økning i hormonet prolaktin kan i sjeldne tilfeller føre til:
 • Opphovning av brystene og uventet melkeproduksjon hos menn og kvinner.
 • Uregelmessig eller uteblitt menstruasjon hos kvinner.
Legen din kan fra tid til annen be om å få ta blodprøver av deg.
Ytterligere bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
De samme bivirkningene som kan oppstå hos voksne, kan også oppstå hos barn og ungdom.
Følgende bivirkninger har vært sett oftere hos barn og ungdom eller har ikke vært sett hos voksne:
Svært vanlige: kan berøre flere enn 1 av 10 brukere
 • Økt mengde av et hormon som heter prolaktin i blodet. Økningene i hormonet prolaktin kan i sjeldne tilfeller føre til følgende:
  • at gutter og jenter får hevelse i brystene og uventet produserer brystmelk.
  • at jenter ikke har menstruasjon eller får uregelmessig menstruasjon.
 • Økt appetitt.
 • Oppkast
 • Unormale muskelbevegelser. Dette inkluderer vanskeligheter med å starte muskelbevegelser, skjelving, rastløshet eller muskelstivhet uten smerter.
 • Økt blodtrykk.
Vanlige: kan berøre opptil 1 av 10 brukere
 • Svakhetsfølelse, besvimelse (som kan føre til at du faller)
 • Tett nese
 • Følelse av irritasjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Quetiapine Teva
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og flasken eller blister etter EXP/«Utløpsdato». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Quetiapine Teva
 • Virkestoff er kvetiapin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 25, 100, 200, 300 mg kvetiapin (som kvetiapinfumarat)
 • Andre innholdsstoffer er kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, laktosemonohydrat, povidon, cellulose mikrokrystallinsk, natriumstivelseglykolat (type A), silika kolloidal vannfri, magnesiumstearat. Drasjeringen inneholder hypromellose, titandioksid (E171), triacetin, 25, 100, 300 mg: laktosemonohydrat, gult jernoksid (E172), 25, 100 mg: paraoransje (E110), 200 mg: polydekstrose (E1200), makrogol 8000.
Hvordan Quetiapine Teva ser ut og innholdet i pakningen
Quetiapine Teva 25 mg er lysoransje, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter gravert med ”25” på en side og ikke merket på den andre.
Quetiapine Teva 100 mg er lysoransje, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter gravert med ”100” på en side og ikke merket på den andre.
Quetiapine Teva 200 mg er hvite til offwhite, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter gravert med ”200” på en side og ikke merket på den andre.
Quetiapine Teva 300 mg er svakt gule, kapselformede, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter gravert med ”300” på en side og ikke merket på den andre.
Quetiapine Teva er tilgjengelig i:
Hvite ugjennomsiktige PVC/PE/Aclar- aluminium eller hvite ugjennomsiktige PVC/PVdC-aluminium‑blisterpakninger:
25 mg: pakningsstørrelser på 1, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 (10×10) filmdrasjerte tabletter. Sykehuspakning på 50 filmdrasjerte tabletter
100 mg: pakningsstørrelser på 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 (10×10) filmdrasjerte tabletter. Sykehuspakning på 50 filmdrasjerte tabletter
200 mg: pakningsstørrelser på 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 (10×10) filmdrasjerte tabletter. Sykehuspakning på 50 filmdrasjerte tabletter
300 mg: pakningsstørrelser på 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 (10×10) filmdrasjerte tabletter. Sykehuspakninger på 50, 120, 180 og 240 filmdrasjerte tabletter
HDPE-boks med hvitt, barnesikret, polypropylenlokk med tørkemiddel:
Pakningsstørrelser på 100 og 250 filmdrasjerte tabletter for alle styrker.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse
Teva Sweden AB
Box 1070
SE – 251 10 Helsingborg
Sverige
Tilvirker
Teva UK Ltd, Eastbourne, Storbritannia
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nederland
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Ungarn
Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Tsjekkiske Republikk
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hdl: (HDL: high density lipoprotein) HDL er et stoff som transporterer kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Siden HDL fjerner kolesterol fra blodkarvegger reduseres risikoen for hjerte-karsykdom.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.