Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Quetiapin Aristo 25 mg tabletter, filmdrasjerte

Quetiapin Aristo 100 mg tabletter, filmdrasjerte

Quetiapin Aristo 150 mg tabletter, filmdrasjerte

Quetiapin Aristo 200 mg tabletter, filmdrasjerte

Quetiapin Aristo 300 mg tabletter, filmdrasjerte

kvetiapin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Quetiapin Aristo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Quetiapin Aristo
 3. Hvordan du bruker Quetiapin Aristo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Quetiapin Aristo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Quetiapin Aristo er og hva det brukes mot
Quetiapin Aristo inneholder virkestoffet kvetiapin. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles antipsykotika. Quetiapin Aristo kan brukes til å behandle forskjellige sykdommer, som for eksempel:
 • Bipolar depresjon: du kan føle deg trist eller deprimert, eller du kan oppleve skyldfølelse, manglende energi, mister matlysten eller ikke får sove.
 • Mani: du kan føle deg svært oppglødd, oppstemt, opphisset, entusiastisk eller hyperaktiv, eller du har dårlig vurderingsevne, inkludert at du har forstyrrende eller aggressiv oppførsel.
 • Schizofreni: du kan se, høre eller føle ting som ikke er der, tro ting som ikke er sant eller føle uvanlig mistenksomhet, angst, forvirring, skyld, anspenthet eller depresjon.
Legen din kan fortsette å forskrive Quetiapin Aristo selv om du føler deg bedre.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Quetiapin Aristo
Bruk ikke Quetiapin Aristo:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor kvetiapin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker noen av de følgende legemidlene:
  • enkelte medisiner mot HIV
  • azolpreparater (mot soppinfeksjoner)
  • erytromycin eller klaritromycin (mot infeksjoner)
  • nefazodon (mot depresjon).
Bruk ikke Quetiapin Aristo hvis noe av dette gjelder deg. Dersom du er usikker, snakk med legen, eller apotek før du tar Quetiapin Aristo.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Quetiapin Aristo dersom:
 • du eller noen i familien din har eller har hatt hjerteproblemer, for eksempel hjerterytmeproblemer, svekket hjertemuskel eller betennelse i hjertet eller hvis du tar medisiner som kan virke inn på måten hjertet slår på.
 • du har lavt blodtrykk.
 • du har hatt et slag, spesielt dersom du er eldre.
 • du har leverproblemer.
 • du noen gang har hatt krampeanfall.
 • du har diabetes eller har økt risiko for å få diabetes. Hvis du har det, kan legen din sjekke blodsukkeret ditt når du behandles med Quetiapin Aristo.
 • du vet at du tidligere har hatt lavt nivå av hvite blodlegemer (som eventuelt har vært forårsaket av andre medisiner).
 • du er en eldre person med demens (sviktende hjernefunksjon). I så fall bør du ikke ta Quetiapin Aristo fordi den gruppen medisiner som Quetiapin Aristo tilhører, kan øke risikoen for slag, eller i enkelte tilfeller faren for dødsfall, hos eldre mennesker med demens.
 • du eller noen andre i din familie har hatt blodpropp, ettersom lignende medisiner har blitt assosiert med dannelse av blodpropper.
Gi straks legen din beskjed dersom du opplever noe av det følgende etter at du har tatt Quetiapin Aristo:
 • en kombinasjon av feber, alvorlig muskelstivhet, svetting eller nedsatt bevissthet (en sykdom som heter “malignt nevroleptikasyndrom”). Det kan bli nødvendig med øyeblikkelig legebehandling.
 • ukontrollerte bevegelser, i hovedsak i ansiktet eller tungen.
 • Svimmelhet eller en sterk følelse av å være søvnig. Dette kan øke risikoen for skader ved uhell (fall), spesielt hos eldre.
 • krampeanfall
 • langvarig og smertefull ereksjon (priapisme).
Denne typen legemiddel kan forårsake slike tilstander.
Fortell legen din så snart som mulig dersom du har:
 • feber, influensalignende symptomer, sår hals, eller en annen infeksjon, da dette kan skyldes et svært lavt antall hvite blodlegemer, som kan kreve at Quetiapin Aristo må stoppes og/eller at behandling må iverksettes.
 • forstoppelse sammen med vedvarende smerter i magen, eller forstoppelse hvor behandling ikke har fungert, siden dette kan føre til en mer alvorlig tilstopping av tarmen.
Selvmordstanker eller forverring av din depresjon.
Dersom du er deprimert, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner behandlingen, fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Slike tanker kan også øke hvis du plutselig slutter å ta medisinen.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordstanker og/eller selvmordsrelatert adferd hos unge voksne under 25 år som lider av depresjon.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig. Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert, og be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon er blitt verre, eller dersom de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Vektøkning
Det er sett vektøkning hos pasienter som tar kvetiapin. Både du og legen din bør kontrollere vekten din regelmessig.
Effekt på screening av legemidler i urin
Dersom urinen din skal screenes for legemidler, vil inntak av Quetiapin Aristo kunne gi positive resultater for metadon eller visse legemidler for depresjon som kalles trisykliske antidepressiva (TCA) når visse tester benyttes, selv om du ikke tar metadon eller TCA. Dersom dette skjer, kan det tas en mer spesifikk test.
Barn og ungdom
Quetiapin Aristo skal ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Quetiapin Aristo
Rådfør deg med legen din dersom du bruker, eller nylig har brukt andre legemidler.
Bruk ikke Quetiapin Aristo dersom du bruker noen av følgende medisiner:
 • Enkelte medisiner mot HIV.
 • Azolpreparater (mot soppinfeksjoner).
 • Erytromycin eller klaritromycin (mot infeksjoner).
 • Nefazodon (mot depresjon).
Fortell legen din det dersom du tar noen av følgende medisiner:
 • Epilepsimedisin (f. eks fenytoin eller karbamazepin).
 • Medisiner mot høyt blodtrykk.
 • Barbiturater (mot søvnvansker).
 • Tioridazin eller litium (andre legemidler mot psykose).
 • Medisiner som virker inn på hvordan hjertet slår, for eksempel legemidler som kan forårsake en ubalanse i elektrolytter (lavt nivå av kalium eller magnesium) slik som diuretika (vanndrivende piller) eller visse antibiotika (legemidler mot infeksjoner).
 • Legemidler som kan føre til forstoppelse.
Snakk med legen din før du slutter å ta noen av dine legemidler.
Inntak av Quetiapin Aristo sammen med mat, drikke og alkohol
 • Quetiapin Aristo kan tas med eller uten mat.
 • Vær forsiktig med alkohol siden kombinasjonen av Quetiapin Aristo og alkohol kan gjøre deg søvnig.
 • Drikk ikke grapefruktjuice når du tar Quetiapin Aristo. Det kan påvirke hvordan legemidlet virker.
Graviditet og amming
Rådfør deg med legen din før du tar Quetiapin Aristo dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du bør ikke bruke Quetiapin Aristo under graviditet hvis ikke dette har blitt diskutert med legen din. Quetiapin Aristo bør ikke brukes under amming.
De følgende symptomene, som kan være abstinenssymptomer, kan forekomme hos nyfødte barn når mødrene har brukt Quetiapin Aristo i siste trimester (de siste tre månedene av graviditeten): skjelvinger, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, uro, pustevansker og problemer med å ta til seg mat. Dersom barnet ditt utvikler noen av disse symptomene, kan det være nødvendig å kontakte legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Quetiapin Aristo kan gjøre at du føler deg søvnig. Kjør ikke bil eller betjen maskiner før du vet hvordan du reagerer på behandlingen.
Quetiapin Aristo inneholder lactose
Dette legemidlet inneholder laktose som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Quetiapin Aristo
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen din eller apotek dersom du er usikker. Legen din vil bestemme startdosen. Vedlikeholdsdosen (daglig dose) vil avhenge av sykdommen du har og ditt behov, men vil vanligvis være mellom 150 mg og 800 mg.
 • Tablettene dine kan tas én gang daglig ved sengetid, eller to ganger daglig avhengig av sykdommen din.
 • Svelg tablettene hele med et glass vann.
 • Du kan ta tablettene med eller uten mat.
 • Drikk ikke grapefruktjuice når du tar Quetiapin Aristo. Dette kan påvirke hvordan legemidlet virker.
 • Avslutt ikke behandlingen selv om du føler deg bedre, med mindre legen har bedt deg om det.
Leverproblemer
Hvis du har leverproblemer kan det hende at legen vil endre dosen.
Eldre personer
Hvis du er eldre, kan det hende at legen vil endre dosen.
Bruk hos barn og ungdom.
Quetiapin Aristo bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Quetiapin Aristo
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar mer Quetiapin Aristo enn legen har forskrevet, kan det være at du vil føle deg søvnig og/eller svimmel, og oppleve unormale hjerteslag. Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart. Ta med deg Quetiapin Aristo tablettene.
Dersom du har glemt å ta Quetiapin Aristo
Hvis du glemmer en dose, så ta dosen så snart du kan. Dersom det nærmer seg tidspunktet for neste dose, vent til da. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Quetiapin Aristo
Dersom du brått avbryter behandling med Quetiapin Aristo kan du oppleve problemer med å sove (søvnløshet), du kan føle deg uvel (kvalm), eller du kan oppleve hodepine, diaré, oppkast, svimmelhet eller irritabilitet. Det kan hende at legen din foreslår at du reduserer dosen gradvis før du avslutter behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer)
 • Svimmelhet (kan føre til at du faller), hodepine, munntørrhet.
 • Søvnighet (dette kan forsvinne etterhvert som du fortsetter å ta Quetiapin Aristo) (som kan føre til at du faller).
 • Symptomer ved avbrutt behandling (symptomer som kan oppstå når du slutter å ta Quetiapin Aristo) omfatter problemer med å sove (søvnløshet), kvalme, hodepine, diaré, oppkast, svimmelhet eller irritabilitet. Gradvis nedtrapping i en periode på minst 1 til 2 uker er tilrådelig.
 • Vektøkning.
 • Unormale muskelbevegelser. Dette omfatter vanskeligheter med å starte muskelbevegelser, risting, rastløshetsfølelse eller muskelstivhet uten smerte.
 • Endringer i mengden av enkelte fettstoffer (triglyserider og totalkolesterol).
Vanlige bivirkninger (kan påvirke inntil 1 av 10 personer)
 • Rask hjerterytme.
 • En følelse av at hjertet banker veldig hardt, fort eller hopper over slag.
 • Forstoppelse, urolig mage, fordøyelsesproblemer.
 • Svakhetsfølelse
 • Hevelser i armer eller bein.
 • Lavt blodtrykk når du reiser deg. Dette kan medføre svimmelhet eller du kan besvime (kan føre til at du faller).
 • Økt nivå av sukker i blodet.
 • Sløret syn.
 • Unormale drømmer og mareritt.
 • Sterkere sultfølelse.
 • Irritasjon.
 • Tale- og språkforstyrrelser.
 • Selvmordstanker og forverret depresjon.
 • Kortpustethet.
 • Oppkast (hovedsakelig hos eldre).
 • Feber.
 • Endringer i mengden av tyroideahormoner i blodet
 • Reduksjon i antall av enkelte typer blodceller
 • Økning i mengde leverenzymer målt i blodet
 • Økning i mengden av hormonet prolaktin i blodet. Prolaktinøkning kan i sjeldne tilfeller føre til følgende:
  • Opphovning av brystene og uventet melkeproduksjon hos menn og kvinner.
  • Uregelmessig eller uteblitt menstruasjon hos kvinner.
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke inntil 1 av 100 personer)
 • Anfall eller kramper.
 • Allergiske reaksjoner som kan inkludere kuler og hevelser i huden, og hevelser rundt munnen.
 • Ubehagelig følelse i beina (også kalt restless legs-syndrom).
 • Svelgevansker.
 • Ukontrollerbare bevegelser, i hovedsak i ansiktet og tungen.
 • Seksualproblemer.
 • Diabetes.
 • Endring i hjertets elektriske aktivitet sett på EKG (forlenget QT-intervall).
 • En hjerterytme som er langsommere enn normalt som kan oppstå ved behandlingsstart og som kan forbindes med lavt blodtrykk og besvimelse.
 • Vanskeligheter med å urinere.
 • Besvimelse (som kan føre til at du faller).
 • Tett nese
 • Reduksjon i antall røde blodceller
 • Reduksjon i mengde natrium i blodet
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke inntil 1 av 1000 personer)
 • En kombinasjon av feber, svetting, stive muskler, sterk søvnighet eller besvimelse (en lidelse som kalles "malignt nevroleptikasyndrom").
 • Gulfarging av hud og øyne (gulsott).
 • Leverbetennelse (hepatitt).
 • Langvarig og smertefull ereksjon (priapisme).
 • Opphovning av brystene og uventet brystmelkproduksjon (galaktore).
 • Menstruasjonsforstyrrelse.
 • Blodpropper i venene, spesielt i bena (symptomer som hovenhet, smerte og rødhet), som kan føres videre til lungene og forårsake brystsmerter og pusteproblemer. Om du får slike symptomer må du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
 • Du går i søvne, snakker i søvne eller gjør andre ting mens du sover.
 • Redusert kroppstemperatur (hypotermi).
 • Betennelse i bukspyttkjertelen.
 • En tilstand (kalt "metabolsk syndrom") der du kan ha en kombinasjon av 3 eller flere av følgende: økt mengde fett rundt magen, reduksjon i “godt kolesterol” (HDL-C), økning i en type fett i blodet, kalt triglyserider, høyt blodtrykk og en økning i blodsukkeret.
 • Kombinasjon av feber, influensalignende symptomer, sår hals, eller annen infeksjon med et svært lavt antall hvite blodlegemer, en tilstand som kalles agranulocytose.
 • Blokkering av tarmen.
 • Økt blodkreatinfosfokinase (en substans fra musklene).
Svært sjeldne bivirkninger (kan påvirke inntil 1 av 10.000 personer)
 • Kraftig utslett, blemmer eller røde flekker på huden.
 • Alvorlig allergisk reaksjon (kalt anafylaksi) som kan medføre pustevansker eller sjokk.
 • Rask hevelse i huden, vanligvis rundt øyne, lepper eller tunge (angioødem).
 • En alvorlig blæredannende tilstand i huden, munnen, øynene og kjønnsorganene (Steven- Johnson syndrom).
 • Utilstrekkelig utskillelse av et hormon som kontrollerer urinvolum.
 • Nedbryting av muskelfibre og smerte i musklene (rabdomyolyse).
 • Forverring av pre-eksisterende diabetes.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Hudutslett med uregelmessige røde flekker (erythema multiforme).
 • Alvorlig plutselig allergisk reaksjon med symptomer som feber og blemmer på huden og avskalling av hud (toksisk epidermal nekrolyse).
 • Abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte barn når mødre har brukt Quetiapin Aristo i løpet av graviditeten.
 • Legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). Utbredt utslett, høy kroppstemperatur, forhøyede leverenzymer, endringer i blodet (økt antall hvite blodceller, eosinofili)), forstørrede lymfeknuter og påvirkning av andre organer (legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer, også kjent som DRESS eller hypersensitivitetssyndrom). Dersom du utvikler disse symptomene, skal du slutte å ta Quetiapin Aristo og kontakte lege eller oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
Den gruppen av legemidler som Quetiapin Aristo tilhører kan forårsake hjerterytmeproblemer, som kan være alvorlige og som i svært alvorlige tilfeller kan være dødelige.
Enkelte bivirkninger oppdages bare dersom man tar en blodprøve. Dette inkluderer endring av enkelte typer fett (triglyserider og totalkolesterol) eller sukker i blodet, endringer i mengden tyroideahormoner i blodet, økning i leverenzymer, reduksjon i antallet av enkelte typer blodceller, redusert antall røde blodlegemer, økt blodkreatinin-fosfokinase (et stoff i musklene), reduksjon i antallet av enkelte typer blodceller, redusert mengde natrium i blodet og økt mengde av et hormon som kalles prolaktin i blodet. Økning i hormonet prolaktin kan i sjeldne tilfeller føre til:
 • Opphovning av brystene og uventet melkeproduksjon hos menn og kvinner.
 • Uregelmessig eller uteblitt menstruasjon hos kvinner.
Legen din kan fra tid til annen be om å få ta blodprøver av deg.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
De samme bivirkningene som kan oppstå hos voksne kan også oppstå hos barn og ungdom. Følgende bivirkninger har vært sett oftere hos barn og ungdom eller har ikke vært sett hos voksne:
Svært vanlige bivirkninger (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer):
 • Økt mengde av et hormon, som heter prolaktin i blodet. Økningene i hormonet prolaktin kan i sjeldne tilfeller føre til følgende:
  • At gutter og jenter får hevelse i brystene og uventet produsere brystmelk.
  • At jenter ikke har månedlig menstruasjon eller får uregelmessig menstruasjon
 • Økt appetitt.
 • Oppkast.
 • Unormale muskelbevegelser. Dette inkluderer vanskeligheter med å starte muskelbevegelser, skjelving, rastløshet eller muskelstivhet uten smerter.
 • Økt blodtrykk.
Vanlige bivirkninger (kan påvirke inntil 1 av 10 personer)
 • Svakhetsfølelse, besvimelse (som kan føre til at du faller).
 • Tett nese.
 • Følelse av irritasjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Quetiapin Aristo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen/boksetiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Quetiapin Aristo
 • Virkestoff er kvetiapin. Quetiapin Aristo inneholder 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg eller 300 mg av kvetiapin (som kvetiapinfumarat).
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: povidon, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat (type A), laktosemonohydrat, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika og talkum.
  Tablettdrasjering: hypromellose, makrogol 400, titandioksid (E171). 25 mg, 100 mg og 150 mg tablettene inneholder også gult jernoksid (E172) og 25 mg tablettene inneholder rødt jernoksid (E172). 100 mg, 150 mg, 200 mg og 300 mg tablettene inneholder også svart trykkblekk som inneholder skjellakk, svart jernoksid og propylenglykol.
Hvordan Quetiapin Aristo ser ut og innholdet i pakningen
Filmdrasjerte tabletter.
Quetiapin Aristo 25 mg filmdrasjerte tabletter
Ferskenfargede, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med ”E52” inngravert på den ene siden.
Quetiapin Aristo 100 mg filmdrasjerte tabletter
Gule, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med ”E53” inngravert på den ene siden.
Quetiapin Aristo 150 mg filmdrasjerte tabletter
Lysegule, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med ”E54” inngravert på den ene siden.
Quetiapin Aristo 200 mg filmdrasjerte tabletter
Hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med ”E55” inngravert på den ene siden.
Quetiapin Aristo 300 mg filmdrasjerte tabletter
Hvite, kapselformede, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med ”E56” inngravert på den ene siden.
HDPE bokser og PVC/aluminiumblister.
Presentasjoner:
Bokser:
Quetiapin Aristo 25 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg: 100, 250, 500 eller 1000 tabletter
Quetiapin Aristo 300 mg: 60, 100, 250, 500 eller 1000 tabletter
Blisterpakninger: 1,10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 eller 240 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Aristo Pharma GmbH,
Wallenroder Straße 8-10,
13435 Berlin,
Tyskland
Tilvirker
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate,
Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000
Malta
Lokal representant
Aristo Pharma Nordic ApS,
Kanalholmen 14C,
2650 Hvidovre,
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.06.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hdl: (HDL: high density lipoprotein) HDL er et stoff som transporterer kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Siden HDL fjerner kolesterol fra blodkarvegger reduseres risikoen for hjerte-karsykdom.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.