Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Octostim 150 mikrogram/dose nesespray, oppløsning

desmopressin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Octostim er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Octostim
 3. Hvordan du bruker Octostim
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Octostim
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Octostim er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Octostim fungerer på samme måte som det naturlige hormonet vasopressin, og øker nivåene av faktor VIII og von Willebrand-faktor, som er nødvendige for at blodet skal levre seg.
Legemidlet brukes for å forebygge og kontrollere blødninger ved milde tilfeller av hemofili A og von Willebrands sykdom. Det anvendes også for å forkorte eller normalisere blødningstiden hos pasienter med trombocyttdysfunksjon (forstyrret blodplatefunksjon).
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Octostim
Bruk ikke Octostim:
 • dersom du er allergisk overfor desmopressin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i avsnitt 6), deriblant konserveringsmidlet,
 • dersom du lider av polydipsi (unormalt stort væskeinntak),
 • dersom du lider av hjertesvikt eller andre tilstander som krever behandling med vanndrivende legemidler,
 • dersom du har lav natriumkonsentrasjon i blodet,
 • dersom du lider av syndrom med forstyrret ADH-sekresjon (hvilket medfører for stort inntak av væske i forhold til urinproduksjon),
 • dersom du har von Willebrands sykdom type IIB.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Octostim.
Forsiktighet skal utvises:
 • hvis du bruker Octostim sammen med visse andre legemidler (se ”Andre legemidler og Octostim”),
 • hvis du i forbindelse med akutt sykdom (f.eks. feber, infeksjoner etc.) eller kronisk lidelse får/har forstyrret væske- og/eller saltbalanse,
 • ved behandling av små barn og eldre pasienter pga. økt risiko for lav natriumkonsentrasjon i blodet,
 • ved forstyrret væske- og/eller elektrolyttbalanse,
 • ved nedsatt nyrefunksjon,
 • ved risiko for væskeansamling i hjernen.
På grunn av risiko for at unormalt mye væske blir samlet opp i kroppen, skal væskeinntaket begrenses til minst mulig for å slukke tørsten (til voksne maksimalt 1,5 liter væske per døgn inkludert væskeinnholdet i måltider (f.eks. suppe)).
Kontakt lege eller sykehus dersom du opplever vektøkning eller dersom rikelige blødninger inntreffer eller Octostim nesespray ikke gir umiddelbar effekt.
Konserveringsmidlet (benzalkoniumklorid) kan føre til at slimhinnene i nesen hovner opp, spesielt ved langtidsbruk. Ved mistanke om slik reaksjon (vedvarende slimhinneødem i nesen) bør et legemiddel til bruk i nesen uten konserveringsmiddel velges. Dersom det ikke finnes legemiddel uten konserveringsmiddel til bruk i nesen, bør en annen legemiddelform velges.
Andre legemidler og Octostim
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ansamlingen av væske i kroppen kan øke dersom legemidlet brukes sammen med trisykliske antidepressiva (legemidler mot depresjon), selektive serotoninreopptakshemmere (legemidler mot depresjon), klorpromazin (legemiddel mot psykose), karbamazepin (legemiddel mot epilepsi) eller NSAIDs-preparater (smertestillende og betennelsesdempende legemidler).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Erfaring fra bruk under graviditet er begrenset, og forsiktighet bør utvises. Desmopressin går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barnet påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Octostim nesespray har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Octostim
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den individuelt for deg.
Forebyggende og for kontroll av blødning samt for å forkorte eller normalisere blødningstiden:
Én spraydose i hvert nesebor (300 mikrogram) ved blødning eller 1/2 time før operasjon. Dosen kan gjentas hver 12. time i maksimalt 2‑3 dager.
Hvis du mener at virkningen av Octostim nesespray er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Bruksanvisning
Se nedenfor.
Dersom du er i tvil om hvor stor dose du har tatt, skal du vente til tiden for neste dosering før du tar ytterligere doser.
Dersom du tar for mye av Octostim
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Octostim
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Octostim
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom væskeinntaket ikke begrenses i henhold til anvisningen ovenfor, kan unormalt store væskemengder samles opp i kroppen. Det kan føre til hodepine, kvalme/oppkast, vektøkning, senket natriuminnhold i blodet og i alvorlige tilfeller krampeanfall.
Vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 pasienter): Hodepine, rødhet i øynene, hjerteklapp, rødme, nesetetthet, nesebetennelse, neseblødning, kvalme, magesmerter.
Svært sjeldne bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 000 pasienter): Hyponatremi (lav konsentrasjon av natrium i blodet).
Det er også rapportert om tilfeller av allergiske reaksjoner, vektøkning, forvirring, kramper, koma, svimmelhet, oppkast, kløe, utslett, elveblest, muskelkramper, væskeansamlinger (ødem) i hender/armer/ben/føtter og fatigue (utmattethet).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Octostim
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Octostim nesespray etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Åpnet flaske må brukes innen seks måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som ikke er nødvendige lenger. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Octostim
 • Virkestoff er 1,5 mg/ml desmopressinacetat.
 • Hjelpestoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumklorid, sitronsyremonohydrat (E330), dinatriumfosfatdihydrat (E339) og renset vann.
Én spraydose gir 0,1 ml som tilsvarer 150 mikrogram desmopressinacetat.
Hvordan Octostim ser ut og innholdet i pakningen
Octostim nesespray leveres i glassflasker (pumpespray) inneholdende 2,5 ml, tilsvarende ca. 25 doser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ferring Legemidler AS
Postboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf: 22 02 08 80
E-post: mail@oslo.ferring.com
Tilvirker:
Ferring GmbH
Wittland 11
P. O. Box 2145
24109 Kiel
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.07.2018.
 
BRUKSANVISNINGLes denne informasjonen nøye før du bruker Octostim nesespray.
Før Octostim nesespray brukes første gang, fylles pumpen ved å trykke fire ganger eller inntil en jevn dusj oppnås. Dersom sprayen ikke har vært brukt den siste uken, fylles pumpen på nytt ved å trykke én gang eller inntil en jevn dusj oppnås. Når pumpen er fylt gir den én dose hver gang den trykkes ned.

VIKTIG! Den nedre delen av pumpeslangen må alltid være nedsenket i væsken når du bruker sprayen (se figur A).
Mangler tekstalternativ for bilde

Puss nesen før bruk av nesesprayen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Ta av beskyttelseshylsen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Hold sprayflasken slik som figuren viser.

Mangler tekstalternativ for bilde

Len hodet litt bakover.
Før spissen rett inn i neseboret slik som figur 3 viser. Hold pusten og spray én gang.

Mangler tekstalternativ for bilde

Gjenta sprayingen i det andre neseboret.

Mangler tekstalternativ for bilde

Sett på beskyttelseshylsen.
Sprayflasken skal alltid oppbevares stående.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hemofili a (faktor viii-mangel): Faktor VIII er en blodkomponent som er nødvendig for at blodet skal levre seg. Hemofili A er en arvelig blødersykdom (forekommer bare hos gutter), der kroppen lager for lite faktor VIII, slik at det oftere oppstår blødninger.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

von willebrands sykdom: Blødersykdom med slimhinneblødninger som vanligste symptom.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.