Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Glypressin 1 mg injeksjonsvæske, oppløsning

terlipressinacetat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glypressin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du behandles med Glypressin
 3. Hvordan Glypressin gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glypressin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Glypressin er og hva det brukes mot
Glypressin injeksjonsvæske (oppløsning) inneholder virkestoffet terlipressinacetat.
Glypressin brukes til behandling av blødende øsofagusvaricer. Øsofagusvaricer er utvidede blodårer (åreknuter) som dannes i spiserøret, som en komplikasjon til leversykdom. De kan sprekke og blø, hvilket er en alvorlig og livstruende tilstand.
Når virkestoffet terlipressinacetat injiseres i blodomløpet (gis direkte i blodet) brytes det ned og frisetter en substans (et stoff) kalt lysinvasopressin. Denne virker på veggene i blodårene slik at de trekker seg sammen og dermed innskrenker/begrenser blodstrømmen slik at blødningen reduseres.
 
2. Hva du må vite før du behandles med Glypressin
Bruk ikke Glypressin:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i avsnitt 6),
 • dersom du er gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Glypressin:
 • dersom du har høyt blodtrykk,
 • dersom du lider av hjertesykdom,
 • dersom du har septisk sjokk; septisk sjokk er en alvorlig tilstand som inntreffer når større infeksjoner fører til lavt blodtrykk og liten blodgjennomstrømming,
 • hos barn og eldre pasienter ettersom det er begrenset erfaring for disse aldersgruppene.
Informér lege før bruk av Glypressin dersom noe av dette gjelder for deg.
Under behandling med Glypressin skal blodtrykk, hjertefrekvens (antall hjerteslag i minuttet) og væskebalanse overvåkes hele tiden.
Andre legemidler og Glypressin
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er svært viktig at du informerer legen dersom du tar noen form for hjertemedisin (f.eks. propofol eller betablokkere) ettersom effekten av disse kan øke hvis de tas samtidig med Glypressin.
Graviditet og amming
Glypressin skal ikke brukes under graviditet.
Glypressin bør ikke brukes under amming da det er ukjent om Glypressin går over i morsmelk.
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Glypressin er et legemiddel som kun brukes på sykehus.
Glypressin inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 1,33 mmol (eller 30,7 mg) natrium per ampulle (glassbeholder). Informér legen dersom du står på en natriumkontrollert diett (en saltkontrollert diett).
 
3. Hvordan Glypressin gis
Glypressin er et legemiddel som brukes på sykehus, og som kun skal gis av kvalifisert personale.
Glypressin injiseres intravenøst (gis direkte i blodet).
Den vanlige startdosen med Glypressin ved plutselig blødning fra øsofagusvaricer er 2 milligram (mg). Ytterligere doser er normalt 1‑2 mg hver fjerde time inntil blødningen har vært under kontroll i 24 timer. Behandlingen bør ikke pågå i mer enn 48 timer.
Etter startdosen kan doseringen tilpasses til din kroppsvekt eller dersom du får bivirkninger.
Dersom du tar for mye av Glypressin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (inntreffer hos mellom 1 og 10 av 100 behandlede pasienter):
 • Hodepine
 • Bradykardi (svært langsom hjerterytme)
 • Økt blodtrykk
 • Sammentrekning av perifere (mindre) blodårer (utilstrekkelig blodtilførsel til vev), hvilket resulterer i blekhet
 • Forbigående magesmerter
 • Forbigående diaré
Mindre vanlige bivirkninger (inntreffer hos mellom 1 og 10 av 1000 behandlede pasienter):
 • Lav konsentrasjon av natrium i blodet dersom væskeinntaket ikke overvåkes
 • Uregelmessig hjerterytme
 • Økt puls
 • Smerter i brystet
 • Hjerteinfarkt (hjerteattakk)
 • Lungeødem (væskeansamling i lungene)
 • Torsades de pointes (alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse)
 • Hjertesvikt; symptomer inkluderer kortpustethet, trøtthet og hovne ankler
 • Utilstrekkelig blodtilførsel til tarmene
 • Perifer cyanose (blåfarging av huden pga. oksygenmangel)
 • Hetetokter
 • Åndenød og lungesvikt (pusteproblemer)
 • Forbigående kvalme
 • Forbigående oppkast
 • Hudnekrose (vevsskade)
 • Livmorsammentrekninger
 • Nedsatt blodgjennomstrømning i livmor
 • Nekrose (vevsskade) på injeksjonsstedet
Sjeldne bivirkninger (inntreffer hos mellom 1 og 10 av 10 000 behandlede pasienter):
 • Dyspné (pusteproblemer)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Glypressin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Oppbevar ampullene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke Glypressin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glypressin
 • Virkestoff: Én ampulle à 8,5 ml inneholder 1 mg terlipressinactetat tilsvarende 0,85 mg terlipressin. Én ml inneholder 0,12 mg terlipressinacetat.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, eddiksyre, natriumacetattrihydrat og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Glypressin ser ut og innholdet i pakningen
Dette legemidlet er en klar, fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning.
Glypressin finnes i én pakningsstørrelse:
Fem ampuller som hver inneholder 8,5 ml oppløsning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ferring Legemidler AS
Postboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf: 22 02 08 80
E-post: mail@oslo.ferring.com
Tilvirker(e):
Ferring-Léčiva, a.s.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Tsjekkia
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.12.2018.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

øsofagusvaricer (gastroøsofageale varicer, åreknuter i spiserøret): Åreknuter i spiserøret.