Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Glypressin 1 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

terlipressinacetat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glypressin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du behandles med Glypressin
 3. Hvordan Glypressin gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glypressin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Glypressin er og hva det brukes mot
Glypressin består av et pulver og en væske som skal blandes til en injeksjonsvæske (oppløsning). Det hvite, frysetørkede pulveret inneholder virkestoffet terlipressin.
Glypressin brukes til behandling av blødende øsofagusvaricer. Øsofagusvaricer er utvidede blodårer (åreknuter) som dannes i spiserøret, som en komplikasjon til leversykdom. De kan sprekke og blø, hvilket er en alvorlig og livstruende tilstand.
Når virkestoffet terlipressin injiseres i blodomløpet (gis direkte i blodet) brytes det ned og frisetter en substans (et stoff) kalt lysinvasopressin. Denne virker på veggene i blodårene slik at de trekker seg sammen og dermed innskrenker/begrenser blodstrømmen til de berørte venene slik at blødningen reduseres.
 
2. Hva du må vite før du behandles med Glypressin
Bruk ikke Glypressin:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i avsnitt 6),
 • dersom du er gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Glypressin:
 • dersom du har høyt blodtrykk,
 • dersom du lider av hjertesykdom,
 • dersom du har septisk sjokk; septisk sjokk er en alvorlig tilstand som inntreffer når større infeksjoner fører til lavt blodtrykk og liten blodgjennomstrømming,
 • hos barn og eldre pasienter ettersom det er begrenset erfaring for disse aldersgruppene.
Under behandling med Glypressin skal blodtrykk, hjertefrekvens (antall hjerteslag i minuttet) og væskebalanse overvåkes hele tiden.
Andre legemidler og Glypressin
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er svært viktig at du informerer legen dersom du tar noen form for hjertemedisin (f.eks. propofol eller betablokkere) ettersom effekten av disse kan øke hvis de tas samtidig med Glypressin.
Graviditet og amming
Glypressin skal ikke brukes under graviditet.
Glypressin bør ikke brukes under amming da det er ukjent om Glypressin går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Glypressin er et legemiddel som kun brukes på sykehus.
 
3. Hvordan Glypressin gis
Glypressin er et legemiddel som brukes på sykehus, og som kun skal gis av kvalifisert personale.
Oppløsningsvæsken blandes med pulveret ved å injisere væsken gjennom gummiproppen på hetteglasset med pulver. Den klare oppløsningen injiseres intravenøst (gis direkte i blodet) umiddelbart etter blanding.
Den vanlige startdosen med Glypressin ved plutselig blødning fra øsofagusvaricer er 2 mg. Ytterligere doser er normalt 1-2 mg hver fjerde time inntil blødningen har vært under kontroll i 24 timer. Behandlingen bør ikke pågå i mer enn 48 timer.
Etter startdosen kan doseringen tilpasses til din kroppsvekt eller dersom du får bivirkninger.
Dersom du tar for mye av Glypressin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos inntil 1 av 10 personer):
 • Hodepine
 • Bradykardi (svært langsom hjerterytme)
 • Økt blodtrykk
 • Sammentrekning av perifere (mindre) blodårer (utilstrekkelig blodtilførsel til vev), hvilket resulterer i blekhet
 • Forbigående magesmerter
 • Forbigående diaré
Mindre vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos inntil 1 av 100 personer):
 • Lav konsentrasjon av natrium i blodet dersom væskeinntaket ikke overvåkes
 • Uregelmessig hjerterytme
 • Økt puls
 • Smerter i brystet
 • Hjerteinfarkt (hjerteattakk)
 • Lungeødem (væskeansamling i lungene)
 • Torsades de pointes (alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse)
 • Hjertesvikt; symptomer inkluderer kortpustethet, trøtthet og hovne ankler
 • Utilstrekkelig blodtilførsel til tarmene
 • Perifer cyanose (blåfarging av huden pga. oksygenmangel)
 • Hetetokter
 • Åndenød og lungesvikt (pusteproblemer)
 • Forbigående kvalme
 • Forbigående oppkast
 • Hudnekrose (vevsskade)
 • Livmorsammentrekninger
 • Nedsatt blodgjennomstrømning i livmor
 • Nekrose (vevsskade) på injeksjonsstedet
Sjeldne bivirkninger (kan inntreffe hos inntil 1 av 1000 personer):
 • Dyspné (pusteproblemer)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Glypressin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Den klare, ferdig tilberedte oppløsningen skal brukes umiddelbart etter blanding av pulveret med væsken.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glypressin
 • Virkestoff: Ett hetteglass inneholder 1 mg terlipressinacetat tilsvarende 0,86 mg terlipressin. Konsentrasjonen av den ferdig tilberedte oppløsningen er 0,2 mg terlipressinacetat per ml.
 • Andre innholdsstoffer:
  Pulver: Mannitol (E 421) og saltsyre.
  Væske: Natriumklorid, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Glypressin ser ut og innholdet i pakningen
Dette legemidlet er et pulver og en væske til injeksjonsvæske, oppløsning. Pulveret er hvitt på farge. Når pulveret løses opp i den medfølgende væsken skal det dannes en klar, fargeløs oppløsning.
Glypressin finnes i én pakningsstørrelse:
Fem sett av ett hetteglass og én ampulle.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ferring Legemidler AS
Postboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf: 22 02 08 80
E-post: mail@oslo.ferring.com
Tilvirker:
Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.12.2018.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

øsofagusvaricer (gastroøsofageale varicer, åreknuter i spiserøret): Åreknuter i spiserøret.