Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG:INFORMASJON TIL BRUKEREN

Glucosamin Pharma Nord 400 mg, harde kapsler

Glukosamin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Glucosamin Pharma Nord brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 30
  dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glucosamin Pharma Nord er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glucosamin Pharma Nord
 3. Hvordan du bruker Glucosamin Pharma Nord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glucosamin Pharma Nord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Glucosamin Pharma Nord er, og hva det brukes mot
Glucosamin Pharma Nord tilhører gruppen legemidler som kalles ikke steoride antiinflammatoriske og antireumatiske legemidler.
Glucosamin Pharma Nord er et legemiddel for lindring av mild til moderat slitasjegikt i ledd(artrose).
Legen kan ha forskrevet Glucosamin Pharma Nord til annen bruk. Følg alltid legens anvisning.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Glucosamin Pharma Nord
Bruk ikke Glucosamin Pharma Nord
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor glukosamin eller et av de andre innholdsstoffene i Glucosamin Pharma Nord.
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor skalldyr, da den aktive substansen utvinnes fra skalldyr.
Vis forsiktighet ved bruk av Glucosamin Pharma Nord
Du bør rådføre deg med lege før behandling med Glucosamin Pharma Nord for en vurdering av om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene.
Ved manglende effekt etter 4 uker, bør lege kontaktes.
Glucosamin Pharma Nord inneholder 2.2 mmol (87 mg) kalium per kapsel, og dette skal tas i betraktning dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller står på kaliumkontrollert diett.
Personer med en kjent risikofaktor for hjerte- karsykdom bør rådføre seg med lege ved bruk av Glucosamin Pharma Nord, da det er rapportert enkelte tilfeller av økt kolesterolnivå i blodet ved bruk av glukosamin.
Lider du av astma når du begynner med glukosamin, bør du være oppmerksom på mulig forverring av symptomer.
Diabetikere og personer med nedsatt glukosetoleranse bør rådføre seg med en lege før bruk av Glucosamin Pharma Nord og blodsukkerverdiene bør kontrolleres oftere i begynnelsen av behandlingen.
Bruk av andre legemidler sammen med Glucosamin Pharma Nord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Forsiktighet bør utvises hvis Glucosamin Pharma Nord tas samtidig med andre legemidler, spesielt:
 • blodfortynnende legemidler (warfarin)
 • tetracykliner
Det er rapportert at glukosamin kan øke effekten av enkelte blodfortynnende midler (warfarin). Personer som bruker blodfortynnende midler skal derfor ha oppfølging av lege ved oppstart og avslutning av behandling med Glucosamin Pharma Nord.
Inntak av Glucosamin Pharma Nord sammen med mat og drikke
Kapslene kan tas med mat og drikke
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det foreligger ikke tilstrekkelig data på bruk av glukosamin hos gravide kvinner. Det er ukjent om glukosamin går over i morsmelk, og det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes.
Glukosamin skal derfor ikke brukes under amming og graviditet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Glucosamin Pharma Nord antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bruk eller bruke maskiner. Hvis du opplever trøtthet, svimmelhet, kvalme eller oppkast etter behandlingsstart med Glucosamin Pharma Nord, bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Glucosamin Pharma Nord
Bruk alltid Glucosamin Pharma Nord slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og eldre
Den vanlige dosen er 1 kapsel 3 ganger daglig (tilsvarende 1200 mg glukosamin). Alternativt kan du ta alle 3 kapslene samtidig. Kapslene bør tas sammen med et helt glass vann.
Glukosamin kan ikke brukes til behandling av akutt smerte. Lindring av symptomer (spesielt smertelindring) kan ikke forventes før etter flere ukers behandling og i noen tilfeller til og med lenger. Hvis lindring av symptomer ikke erfares etter 2-3 måneder, bør videre behandling revurderes.
For oralt bruk.
Bruk av Glucosamin Pharma Nord hos barn
Brukes ikke til barn under 18 år uten etter legens anvisning
Dersom du tar for mye av Glucosamin Pharma Nord
Kontakt lege, sykehus eller giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye Glucosamin Pharma Nord eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Symptomer på overdosering kan være hodepine, svimmelhet, forvirring, leddsmerter, kvalme, brekninger, diaré eller forstoppelse. Avbryt behandlingen ved tegn på overdosering.
Dersom du har glemt å ta Glucosamin Pharma Nord
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt kapsel eller dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Glucosamin Pharma Nord forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige bivirkninger (opptrer blant 1 og 10 av 100 behandlede):
 • Hodepine
 • Trøtthet
 • Kvalme
 • Magesmerter
 • Fordøyelsesproblemer
 • Diaré
 • Forstoppelse
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer blant 1 og 10 av 1000 behandlede):
 • Utslett
 • Kløe
 • Hud rødming
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Glucosamin Pharma Nord
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC
 • Hold boksen tett lukket
 • Bruk ikke Glucosamin Pharma Nord etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter utl.dato.
 • Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket
hvordan du skal kaste legemidler du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glucosamin Pharma Nord
Virkestoff(er) er glukosamin.
Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.
 • Andre innholdsstoffer er magnesiumstearat
 • Kapsel: gelatin. Farge:
 • titandioksid (E 171)
Hvordan Glucosamin Pharma Nord ser ut og innholdet i pakningen
Utseende
Glucosamin Pharma Nord er en hvit hard gelatinkapsel som inneholder hvitt krystallisert pulver.
Pakningsstørrelse
60, 90, 270 og 1000 kapsler
Ikke alle størrelser er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6 DK-6500 Vojens Danmark
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Pharma Nord Norge AS Syretårnet 25
N-3048 Drammen Tlf: + 47 32 82 70 00
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 2015-03-30

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme