Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Glucobay 100 mg tabletter

akarbose

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glucobay er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glucobay
 3. Hvordan du bruker Glucobay
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glucobay
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Glucobay er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Glucobay virker i tarmen ved å forsinke glukoseopptaket i blodet. Akarbose er en enzymhemmer som hemmer spaltingen av karbohydrater (sukrose, stivelse etc.) i mat til glukose. Det gir jevnere glukoseverdier i blodet uten de konsentrasjonstoppene som kjennetegner ubehandlet sukkersyke etter et måltid.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Glucobay
Bruk ikke Glucobay
 • hvis du er allergisk overfor akarbose eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har kroniske forstyrrelser i tarmen, kronisk betennelse eller sår i tarmen, tarmobstruksjon eller risiko for tarmobstruksjon.
 • hvis du har en tilstand som kan forverres på grunn av økt mengde gass i tarmen (f.eks Roemhelds syndrom) .
 • hvis du har alvorlig nyresvikt.
 • hvis du har nedsatt leverfunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Glucobay. Det er viktig at du følger legens diettanbefalinger under behandlingen.
Glucobay senker innholdet av glukose i blodet, men forårsaker ikke selv hypoglykemi (unormalt lavt innhold av glukose i blodet). Derimot kan samtidig behandling med Glucobay og andre legemidler mot sukkersyke (insulin, glibenklamid, metformin etc.) gi hypoglykemi. I slike tilfeller skal man ta ren glukose (druesukkertabletter) og ikke vanlig sukker (sukrose).
En økning av leverenzymverdier kan forekomme, spesielt ved høye doser. Legen din vil derfor overveie kontroll av leverenzymer de første 6-12 månedene av behandlingen. Denne effekten kan forsvinne av seg selv når Glucobay behandlingen avsluttes
Andre legemidler og Glucobay
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis du tar Glucobay samtidig med andre legemidler mot sukkersyke, midler mot sur mage (syrenøytraliserende midler), midler mot diaré (absorberende midler), kolestyramin og fordøyelsesenzymer.
Glucobay kan påvirke effekten av digoksin (hjertemedisin) når de brukes samtidig.
Dersom du tar Glucobay og oral (det vil si via munnen, med andre ord som tabletter eller mikstur) neomycin samtidig, vil stigningen i blodsukkeret ditt etter et måltid kunne reduseres. Dette kan føre til mer hyppig og mer plagsomt magebesvær. Hvis symptomene blir plagsomme, ta kontakt med legen din. Legen kan da vurdere å midlertidig redusere dosen av Glucobay.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Glucobay sammen med mat og drikke
Ved Glucobay behandling kan vanlig husholdningssukker og sukkerholdige matvarer ofte forårsake ubehag i magen, diaré og luftsmerter på grunn av øket forgjæring av karbohydrater (gassutvikling) i tykktarmen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Glucobay skal ikke tas under graviditet. Erfaring ved bruk hos gravide mangler. Det er ukjent om Glucobay går over i morsmelk. Rådfør deg med lege før bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Glucobay
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Tablettene tas umiddelbart før måltid eller med første munnfull. Det anbefales å starte behandlingen med en lav dose som økes langsomt for å redusere eventuelle gastrointestinale bivirkninger (gassutvikling i tarmen, diaré).
Vanlig doseringsskjema for voksne ved behandlingsstart er som følger:
 1. uke: 50 mg til middag.
 2. uke: 50 mg til formiddagsmat og 50 mg til middag.
 3. uke: 50 mg til frokost, 50 mg til formiddagsmat og 50 mg til middag.
Får du særlig plagsomme bivirkninger fra mage-tarm (gassutvikling) bør du kontakte din lege som eventuelt kan vurdere dosereduksjon.
7-11 uker etter at du startet behandlingen med Glucobay vil legen vurdere om en høyere dose er nødvendig. I mange tilfeller vil legen bestemme at dosen skal økes og det er vanlig å trappe opp dosen i henhold til følgende skjema:
 1. uke: 50 mg til frokost, 50 mg til formiddagsmat og 100 mg til middag.
 2. uke: 50 mg til frokost, 100 mg til formiddagsmat og 100 mg til middag.
 3. uke: 100 mg til frokost, 100 mg til formiddagsmat og 100 mg til middag.
Sikkerhet og effekt av Glucobay hos barn og ungdom under 18 år har enda ikke blitt fastslått.
Dersom du tar for mye av Glucobay
Hvis Glucobay blir inntatt samtidig med mat og/eller drikke som inneholder mye karbohydrater kan en for høy dose Glucobay gi deg luftplager i magen eller diaré.
En for høy dose tatt uavhengig av mat behøver ikke gi magesymptomer.
Hvis du har inntatt for høy dose skal mat og drikke med karbohydrater unngås i 4-6 timer etter tablettinntaket.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Glucobay
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer): Gass i magen.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 men færre enn 1 av 10 behandlede ): Diaré og magesmerter.
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000 pasienter men færre enn 1 av 100 behandlede):
Kvalme, oppkast, sure oppstøt, forhøyede leverenzymverdier.
Sjeldne (forekommer hos flere enn av 1 av 10 000 men færre enn 1 av 1000 behandlede): Hevelser, gulsott.
Ikke kjent hyppighet (hyppighet kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data): Nedsatt mengde blodplater i blodet (trombocytopeni), allergiske reaksjoner som utslett, rødme, eksem og hevelse i underhuden), tarmsykdom med gassfylte blærer i tarmslimhinnen (pneumatosis cystoidis intestinalis), tarmslyng (ileus), alvorlig leverbetennelse (hepatitt), utbredt hudutslett med små blemmer som inneholder puss (akutt generalisert eksantematøs pustulose).
Etter markedsføring er det sett tilfeller av unormal leverfunksjon, leversykdom og leverskade. Enkelte tilfeller av raskt utviklende leversykdom (fulminant hepatitt) som har vært dødelig er rapportert, først og fremst i Japan.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Glucobay
Oppbevares ved høyst 25ºC og utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Tablettene bør oppbevares i pakningen til like før bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Glucobay
 • Virkestoff er akarbose.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat og maisstivelse.
Hvordan Glucobay ser ut og innholdet i pakningen
Glucobay 100 mg tabletter er hvite til gulhvite, avlange med lengde 13 mm, merket G100 og har delestrek. Tablettene kan deles i to like store deler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Bayer AB Box 606
SE-169 26 Solna
Tilvirker:
Bayer AG
51368 Leverkusen Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 04.02.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.