Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

gentamicin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Gentamicin B. Braun er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Gentamicin B. Braun
 3. Hvordan Gentamicin B. Braun brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Gentamicin B. Braun oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Gentamicin B. Braun er, og hva det brukes mot
Gentamicin B. Braun tilhører en gruppe legemidler som kalles antibiotika, det vil si at de brukes til å behandle alvorlige infeksjoner med bakterier som kan drepes med virkestoffet gentamicin.
For å behandle sykdommer som er listet under, bortsett fra kompliserte infeksjoner i nyrene, urinveiene og blæren, skal Gentamicin B. Braun bare brukes sammen med andre antibiotika.
Du kan få Gentamicin B. Braun for å behandle følgende sykdommer:
 • Kompliserte og gjentatte infeksjoner i nyrene, urinveiene og blæren.
 • Infeksjoner i lungene og luftveiene som oppstår mens du er innlagt på sykehus.
 • Infeksjoner i magen, som også omfatter betennelse i bukhinnen.
 • Infeksjoner i hud og bløtvev, inkludert alvorlige brannskader.
 • Sepsis (”blodforgiftning”, en infeksjon i hele kroppen), bakterier i blodet.
 • Betennelse i de indre hinnene i hjertet (for å behandle infeksjoner).
 • Infeksjoner etter operasjoner.
 
2. Hva du må vite før du får Gentamicin B. Braun
Dette legemidlet må ikke brukes
 • hvis du er allergisk overfor gentamicin eller lignende stoffer eller noen av de andre innholds- stoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har myasthenia gravis.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du får dette legemidlet dersom
 • du er gravid eller ammer.
 • du har nedsatt nyrefunksjon eller døvhet i indre øre.
I slike tilfeller vil du bare få gentamicin hvis legen anser det som strengt nødvendig for å behandle sykdommen din. Legen vil være spesielt nøye når dosen av gentamicin skal justeres riktig for deg. Legen vil være spesielt forsiktig dersom du har sykdommer som berører nerve- og muskelfunksjonen, slik som Parkinsons sykdom, eller dersom du får muskelavslappende midler under en operasjon,
fordi gentamicin kan blokkere effekten på nerve- og muskelfunksjonen.
Du må informere legen umiddelbart dersom du får alvorlig diaré.
Det kan hende at infeksjonen din ikke blir påvirket av gentamicin hvis den ikke ble påvirket av andre aminoglykosider. Du kan få en allergisk reaksjon overfor gentamicin dersom du allerede er allergisk mot andre aminoglykosider.
Det er begrenset erfaring med å gi gentamicin én gang daglig til eldre pasienter.
For å minske risikoen for skade på hørselsnerven og nyrene vil legen grundig vurdere følgende:
 • Kontroll av hørsel, balanse og nyrefunksjon før, under og etter behandlingen.
 • Nøyaktig dosering basert på nyrefunksjonen din.
 • Dersom du har nedsatt nyrefunksjon må det tas hensyn til antibiotika som i tillegg blir påført direkte på infeksjonsstedet ved beregning av den totale dosen.
 • Kontroll av mengde gentamicin i serum under behandlingen dersom det er nødvendig i ditt tilfelle.
 • Dersom du allerede har skade på hørselsnerven (nedsatt hørsel eller balanse), eller hvis behandlingen er langvarig, er det nødvendig med ytterligere kontroll av balansen og hørselen.
 • Dersom det er mulig vil du ikke bli behandlet med gentamicin lengre enn 10 – 14 dager (vanligvis
  7 – 10 dager).
 • Det bør gå lang nok tid (7 – 14 dager) mellom hver behandling med gentamicin eller andre nært beslektede antibiotika.
 • Unngå å bruke gentamicin sammen med andre stoffer som kan forårsake skade på hørselsnerven eller nyrene. Dersom dette ikke kan unngås er
  det nødvendig med spesielt nøye kontroll av nyrefunksjonen.
 • Væskebalansen i kroppen din og urinproduksjonen skal være normal.
Andre legemidler og Gentamicin B. Braun
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Vær oppmerksom på følgende legemidler:
Eter, muskelavslappende midler
Eter og muskelavslappende midler forsterker den blokkerende effekten som aminoglykosider har på nerve- og muskelfunksjonen. Du vil derfor overvåkes spesielt nøye dersom du får slike stoffer.
Anestesi (narkose) med metoksyfluran
Du må informere anestesilegen dersom du har fått eller får aminoglykosider før du får narkose med metoksyfluran (en anestesigass). Dersom det er mulig skal dette legemidlet unngås fordi det er økt risiko for nyreskade.
Andre legemidler som kan føre til skade på hørselsnerven og nyrene
Du vil bli svært nøye overvåket dersom du får gentamicin før, under eller etter behandling med legemidler som inneholder følgende virkestoffer:
 • amfotericin B (mot soppinfeksjoner).
 • kolistin (for dekontaminering av tarmen).
 • ciklosporin (for å hemme uønskede immun- reaksjoner).
 • cisplatin (legemiddel til behandling av kreft).
 • vankomycin, streptomycin, viomycin, karbenicillin, aminoglykosider, cefalosporiner (antibiotika).
Du vil dessuten bli overvåket veldig nøye dersom du får vanndrivende legemidler som inneholder f.eks. etakrynsyre eller furosemid.
Graviditet og amming
Graviditet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet med mindre det er absolutt nødvendig.
Amming
Informer legen dersom du ammer. Legen vil
vurdere nøye om ammingen eller behandlingen med gentamicin skal avbrytes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du må være forsiktig ved kjøring og bruk av maskiner på grunn av mulige bivirkninger som ørhet og svimmelhet.
Gentamicin B. Braun inneholder natrium
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske inneholder 283 mg/425 mg natrium per flaske med 80 ml/120 ml infusjonsvæske. Dette må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan Gentamicin B. Braun brukesDosering hos pasienter med normal nyrefunksjon Voksne/ungdom
Daglig anbefalt dose til ungdom og voksne med normal nyrefunksjon er 3-6 mg/kg kroppsvekt pr. dag gitt som 1 (foretrukket) eller opp til 2 enkeltdoser.
Vanligvis vil du bli behandlet med gentamicin i maksimalt 7-10 dager. Behandlingen kan overstige 10 dager bare dersom infeksjonen er alvorlig eller komplisert.
Mengden av gentamicin i blodet vil bli nøye kontrollert ved hjelp av blodprøver som tas på slutten av et doseringsintervall og umiddelbart etter avsluttet infusjon. Dette gjøres først og fremst for å sjekke nyrefunksjonen. Dosen vil bli nøye justert for å unngå nyreskade.
Barn (fra 2 inntil 12 år)
Daglig dose til nyfødte er 4-7 mg/kg kroppsvekt. Nyfødte gis den nødvendige daglige dosen som én enkeltdose.
Daglig dose til spedbarn som ammes, etter første levemåned, er 4,5-7,5 mg/kg kroppsvekt pr. dag gitt som 1 (foretrukket) eller opp til 2 enkeltdoser. Daglig anbefalt dose til eldre barn med normal nyrefunksjon er 3-6 mg/kg kroppsvekt pr. dag gitt som 1 (foretrukket) eller opp til 2 enkeltdoser.
Dosering hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Dersom du har nedsatt nyrefunksjon vil du overvåkes for at mengden av gentamicin i blodet skal justeres riktig. Dette skjer enten ved å gi lavere dose eller ved å forlenge tiden mellom enkeltdosene. Legen kjenner til hvordan dosen skal justeres i slike tilfeller.
Dosering hos pasienter som behandles med dialyse
Dosen vil bli justert nøye ut fra mengden gentamicin i blodet.
Eldre pasienter kan ha behov for lavere vedlikeholdsdoser enn yngre voksne for å oppnå tilstrekkelige mengder gentamicin i blodet.
Hos svært overvektige pasienter baserer startdosen seg på ideell kroppsvekt pluss 40 % av overvekten.
Hos pasienter med nedsatt leverfunksjon er det ikke nødvendig med dosejustering.
Dersom du får for mye av Gentamicin B. Braun
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye
legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved opphopning av gentamicin i kroppen (f.eks. på grunn av nedsatt nyrefunksjon), kan det oppstå ytterligere nyreskade og skade på hørselsnerven.
Behandling ved overdosering
Behandlingen vil stoppes. Det finnes ikke noen spesiell motgift, men gentamicin kan fjernes fra blodet ved hjelp av dialyse. Ved behandling av blokade av nerve- og muskelfunksjon kan det gis kalsiumklorid, og om nødvendig kunstig åndedrett. Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Hvordan legemidlet gis
Gentamicin B. Braun gis ved drypp direkte i en blodåre (intravenøs infusjon). Infusjonsvæsken i polyetylenbeholderen tilføres over et tidsrom på 30 – 60 minutter.
Gentamicin B. Braun skal ikke gis som injeksjon i en muskel eller blodåre (intramuskulær eller intravenøs injeksjon).
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Under spesielle forhold har gentamicin skadelige virkninger på hørselsnerven og nyrene. Nedsatt nyrefunksjon sees ofte hos pasienter som behandles med gentamicin og vil vanligvis forsvinne etter
at behandlingen med legemidlet er avsluttet. I de fleste tilfeller er nyreskade forbundet med svært høye doser, behandling over lang tid, nyresykdom allerede tilstede da behandlingen startet, eller om legemidlet tas sammen med andre stoffer som også har skadelig virkning på nyrene.
Ytterligere risikofaktorer for nyreskade er høy alder, lavt blodtrykk, lavt blodvolum eller sjokk, eller leversykdom. Risikofaktorer for skadelige effekter på hørselsnerven er nedsatt leverfunksjon eller nedsatt hørsel, bakterier i blodet og feber.
Følgende bivirkninger, som kan forekomme svært sjelden (dvs. hos færre enn 1 av 10 000 behandlede pasienter), kan være alvorlige og kreve umiddelbar behandling:
 • alvorlig akutt overfølsomhetsreaksjon (allergisk reaksjon).
 • akutt nyresvikt.
Hudutslett, kløe og pustevansker kan være tegn på akutt overfølsomhet.
Nedsatt urinmengde eller fullstendig urinstopp (oliguri, anuri), økt vannlating om natten, og hevelser flere steder i kroppen (væskeretensjon) er tegn på akutt nyresvikt.

Infeksiøse og parasittære sykdommer:

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Infeksjoner med andre bakterier som er motstandsdyktige mot gentamicin, tykktarmsbetennelse (vanligvis på grunn av andre antibiotika)

Sykdommer i blod og lymfatiske organer:

Mindre vanlige (forekommer hos inntil 1 av 100 personer):

Unormal sammensetning av blodet

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Unormalt lavt antall av forskjellige typer blodlegemer, økt antall eosinofile (en spesiell type hvite blodlegemer)

Forstyrrelser i immunsystemet – allergiske reaksjoner:

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Feber pga. legemiddel, alvorlige akutte overfølsomhetsreaksjoner

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer:

Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 personer):

Lave mengder kalium, kalsium og magnesium i blodet (forbundet med høye doser gitt over lang tid), nedsatt matlyst, vekttap

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Lave mengder fosfat i blodet (forbundet med høye doser gitt over lang tid)

Psykiatriske lidelser:

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Forvirring, hallusinasjoner, nedstemthet

Nevrologiske sykdommer:

Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 personer):

Skade på perifere nerver, nedsatt følelse eller tap av følelse i huden

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Organisk hjernesykdom, kramper, blokade av nerve- og muskelfunksjon, ørhet, balanseforstyrrelser, hodepine

Øyesykdommer:

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Synsforstyrrelser

Sykdommer i øre og labyrint:

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Skade på hørselsnerven, hørselstap, Meniéres sykdom, ringing/susing i ørene (tinnitus), svimmelhet

Hjertesykdommer:

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Lavt blodtrykk, høyt blodtrykk

Mage-tarmsykdommer:

Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 personer):

Oppkast, kvalme, økt spyttutskillelse, betennelse i munnen

Sykdommer i lever og galleveier:

Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 personer):

Økt mengde av leverenzymer og bilirubin i blodet (går tilbake til utgangsverdiene når man slutter å ta legemidlet)

Hud- og underhudssykdommer:

Mindre vanlige (forekommer hos inntil 1 av 100 personer):

Allergisk hudutslett, kløe

Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 personer):

Rødhet i huden

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Håravfall, alvorlig allergisk reaksjon i hud og slimhinner i kombinasjon med blemmer og rødhet i huden (erythema multiforme), som i noen svært alvorlige tilfeller kan påvirke indre organer og være livstruende (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett:

Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 personer):

Muskelsmerter (myalgi)

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Muskelskjelvinger (gjør det vanskelig å stå oppreist)

Sykdommer i nyre og urinveier:

Vanlige (forekommer hos inntil 1 av 10 personer):

Nedsatt nyrefunksjon (som vanligvis går tilbake etter avsluttet behandling)

Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 personer):

Økt mengde urinstoff i blodet (går tilbake til utgangsverdiene når man slutter å ta legemidlet)

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Akutt nyresvikt, store mengder fosfat og aminosyrer i urinen (forbundet med høye doser gitt over lang tid)

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet:

Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 personer):

Økt kroppstemperatur

Svært sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 10 000 personer):

Smerte på injeksjonsstedet

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan Gentamicin B. Braun oppbevares
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på beholderen eller ytterkartongen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppløsningen skal brukes umiddelbart etter anbrudd. Kun til engangsbruk. Skal kun brukes dersom oppløsningen er klar, fargeløs og ikke inneholder partikler.
Ubrukt innhold skal kastes.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Gentamicin B. Braun
 • Virkestoff er gentamicin.
1 ml Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning, inneholder 3 mg gentamicin som gentamicinsulfat.
1 beholder med 80 ml inneholder 240 mg gentamicin.
1 beholder med 120 ml inneholder 360 mg gentamicin.
 • Andre innholdsstoffer er dinatriumedetat (3 mg/ ml), natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Gentamicin B. Braun ser ut og innholdet i pakningen
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml er en infusjonsvæske (oppløsning), det vil si at de gis som drypp gjennom en tynn slange eller kanyle som er plassert inn i en blodåre. De er klare, fargeløse oppløsninger.
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning, fås i polyetylenbeholdere à 80 ml eller 120 ml.
Pakningsstørrelse: 10 x 80 ml eller 10 x 120 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
MT-innehaver
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
B. Braun Medical S. A. Carretera de Terrassa 121 08191 Rubí (Barcelona) Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 12-2013
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning, er preparater ferdige til bruk og skal ikke fortynnes før administrering.
Aminoglykosider må ikke under noen omstendigheter blandes med en infusjonsvæske med betalaktamantibiotika (f.eks. penicilliner, cefalosporiner), erytromycin, eller lipiphysan (en spesiell o/v-emulsjon til parenteral ernæring),
da dette kan forårsake fysiokjemisk inaktivering. Dette gjelder også kombinasjoner med gentamicin og diazepam, furosemid, flekainidacetat eller heparinnatrium.
Følgende virkestoffer eller oppløsninger til rekonstituering/fortynning skal ikke administreres samtidig:
Gentamicin er uforlikelig med amfotericin B, cefalotinnatrium, nitrofurantoinnatrium, sulfadiazinnatrium og tetracykliner.
Tilsetting av gentamicin til oppløsninger som inneholder bikarbonat kan føre til frigjøring av karbondioksid.
Ut fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart.
Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstiden under bruk og forholdene før bruk, noe som ikke bør være mer enn 24 timer ved 2 – 8 °C.
Oppløsningen skal administreres med sterilt utstyr ved bruk av aseptisk teknikk. Utstyret skal primes med oppløsningen for å unngå at luft kommer inn i systemet.
Kun til engangsbruk. Ubrukt innhold skal kastes.
Før bruk skal oppløsningen sjekkes visuelt med hensyn til partikler og misfarging. Oppløsningen skal kun anvendes dersom den er klar og uten partikler.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

oliguri (lav diurese): Redusert produksjon av urin. For voksne defineres oliguri som urinmengde <500 ml/døgn.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.