Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Galieve tyggetabletter med peppermyntesmak

natriumalginat

natriumhydrogenkarbonat

kalsiumkarbonat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Galieve tyggetabletter brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Galieve tyggetabletter er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Galieve tyggetabletter
 3. Hvordan du bruker Galieve tyggetabletter
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Galieve tyggetabletter
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Galieve tyggetabletter er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Galieve tyggetabletter danner et beskyttende lag som flyter på toppen av mageinnholdet. Dette laget hindrer magesyren i å bevege seg fra magen til spiserøret, og kan dermed lindre den brennende følelsen av halsbrann og følelsen av ubehag i hals og munn. Halsbrann kan oppstå etter måltider (f.eks. når du spiser fet og krydret mat) eller under graviditet, eller hos pasienter med symptomer forbundet med betennelse i veggen på spiserøret (f.eks. vanskelig og/eller smerte ved svelging, munnsår, oppkast).
Galieve tyggetabletter brukes til behandling av symptomer på reflukssykdom, slik som sure oppstøt, halsbrann og fordøyelsesbesvær (forbundet med refluks), f.eks. etter måltider eller under graviditet, og hos pasienter med symptomer forbundet med såkalt refluksøsofagitt.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Galieve tyggetabletter
Bruk ikke Galieve tyggetabletter
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), da pustevansker og hudutslett har oppstått i svært sjeldne tilfeller.
Advarsler og forsiktighetsregler
Dette legemidlet inneholder natrium (5,3 mmol i en dose på 2 tabletter) og kalsium (1,6 mmol i en dose på 2 tabletter).
 • Hvis du følger en diett med restriksjoner for noen av disse saltene bør du rådføre deg med lege før du bruker dette legemidlet.
 • Du bør også rådføre deg med legen om saltinnholdet i dette legemidlet hvis du har eller tidligere har hatt alvorlig nyre- eller hjertesykdom, ettersom visse salter kan påvirke slike sykdommer.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
Andre legemidler og Galieve tyggetabletter
Det skal være et opphold på 2 timer mellom inntak av Galieve tyggetabletter og andre legemidler som tas gjennom munnen fordi virkningen av enkelte andre legemidler kan påvirkes.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Du kan bruke dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Galieve tyggetabletter inneholder aspartam
Inneholder aspartam (søtningsmiddel) som er en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for personer med Føllings sykdom (fenylketonuri).
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Galieve tyggetabletter
Tas gjennom munnen. Tablettene skal tygges godt før de svelges.
Voksne, eldre og barn fra og med 12 år: Når symptomene oppstår tas 2–4 tabletter etter måltider og ved sengetid (inntil 4 ganger daglig).
Bruk av Galieve tyggetabletter hos barn
Barn under 12 år: Dette legemidlet skal kun gis hvis det er forskrevet av lege.
Dersom du tar for mye av Galieve tyggetabletter
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye av dette legemidlet kan du føle deg oppblåst. Det er sannsynligvis ikke skadelig, men du bør rådføre deg med lege.
Dersom du har glemt å ta Galieve tyggetabletter
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose, fortsett bare å ta tablettene som vanlig.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært sjelden (hos færre enn 1 av 10 000) forekommer allergiske reaksjoner overfor innholdsstoffene. Symptomer på dette kan omfatte hudutslett, kløe, pustevansker, svimmelhet eller hevelser i ansiktet, lepper, tunge eller svelg. Hvis du merker slike bivirkninger eller andre bivirkninger skal du slutte å bruke legemidlet og kontakte lege umiddelbart.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Galieve tyggetabletter
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisteret og esken etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Galieve tyggetabletter
 • Virkestoffer er natriumalginat, natriumhydrogenkarbonat og kalsiumkarbonat.
  Én tyggetablett inneholder 250 mg natriumalginat, 133,5 mg natriumhydrogenkarbonat og 80 mg kalsiumkarbonat.
 • Andre innholdsstoffer er mannitol (E 421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E 951), peppermyntesmak, magnesiumstearat og acesulfamkalium.
Tablettene inneholder ikke sukker eller gluten.
Hvordan Galieve tyggetabletter ser ut og innholdet i pakningen
Galieve tyggetabletter er runde og offwhite til kremfargede med enkelte prikker.
Galieve tyggetabletter fås som følgende pakninger:
 • Blisterpakning som inneholder 4, 6 eller 8 individuelt forseglede tabletter.
  Pakningsstørrelser: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 eller 64 tabletter.
 • Plastboks med 8, 12, 16, 18, 20, 22 eller 24 tabletter.
 • Multippelpakninger 32 (2 x 16), 36 (2 x 18), 40 (2 x 20), 44 (2 x 22) eller 48 (2 x 24) pakket i esker.
 • Enkeltpakninger med 8, 12, 16, 18, 20, 22 og 24 tabletter i esker.
  Pakningsstørrelser: 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg Danmark
Tilvirker:
RB NL Brands B.V. WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol, Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.