Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fucidin-Hydrocortison 20 mg / 10 mg krem

fusidinsyre og hydrokortisonacetat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fucidin-Hydrocortison er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fucidin-Hydrocortison
 3. Hvordan du bruker Fucidin-Hydrocortison
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fucidin-Hydrocortison
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fucidin-Hydrocortison er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fucidin-Hydrocortison er et kombinasjonspreparat bestående av antibiotika (fusidinsyre 2 %) og et mildt binyrebarkhormon (hydrokortison 1 %). Det oppnås dermed en bakteriedrepende effekt, samtidig med en kløestillende og betennelseshemmende effekt.
Fucidin-Hydrocortison krem brukes ved mild til moderat eksem infisert med en bestemt bakterie (Staphylococcus aureus).
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fucidin-Hydrocortison
Bruk ikke Fucidin-Hydrocortison:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved hudinfeksjoner som primært er forårsaket av bakterier, virus eller sopp.
 • ved hudforandringer i forbindelse med tuberkulose
 • hvis du har eksem rundt munnen (perioral dermatitt)
 • hvis du har rosacea (betennelsesaktig hudsykdom i ansiktet med rødme)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før og under bruk av Fucidin-Hydrocortison
 • ved bruk i øyeregionen.
 • hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser
 • ved bruk over lang tid, på store kroppsflater eller til små barn uten etter avtale med lege.
Andre legemidler og Fucidin-Hydrocortison
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Kan benyttes etter samråd med lege.
Amming: Virkning på ammende barn er ikke sannsynlig. Kan anvendes etter samråd med lege. Bør ikke anvendes på brystvorten før amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Fucidin-Hydrocortison inneholder butylhydroksyanisol, cetylalkohol og kaliumsorbat.
Butylhydroksyanisol: Kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner.
Cetylalkohol og kaliumsorbat: Kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).
 
3. Hvordan du bruker Fucidin-Hydrocortison
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den individuelt for deg.
Den anbefalte dosen for voksne og barn er:
Kremen påføres forsiktig i et tynt lag på huden 3 ganger daglig.
2 ukers behandlingstid er ofte tilstrekkelig.
Hvis hendene ikke skal behandles, vaskes de etter påføring.
Dersom du bruker for mye av Fucidin-Hydrocortison:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å bruke Fucidin-Hydrocortison
Hvis du har glemt å bruke kremen til vanlig tid, bruk denne så fort du husker det. Fortsett deretter med den dosering legen har anbefalt.
Dersom du avbryter behandling med Fucidin-Hydrocortison
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger: Kløe, brennende følelse og irritasjon på området som behandles.
Mindre vanlige: Overfølsomhet, utslett, kontakteksem, forverring av eksem.
Frekvens ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall personer): tåkesyn.
Andre bivirkninger som kan oppstå, og som skyldes det aktive stoffet hydrokortison:
 • tynn hud (hudatrofi)
 • utvidelse av blodkarene under huden
 • striper i huden, særlig ved langtidsbehandling
 • betennelse i hårsekk (follikulitt)
 • uønsket hårvekst
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fucidin-Hydrocortison
Oppbevares utilgjengelig for barn
Oppbevares ved høyst 30ºC
Holdbarhet etter åpning: 3 måneder
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fucidin-Hydrocortison
 • Virkestoffer er: Fusidinsyre 20 mg/g, hydrokortisonacetat 10 mg/g
 • Andre innholdsstoffer er: Butylhydroksyanisol (E 320), cetylalkohol, glyserol 85 %, flytende parafin, kaliumsorbat (E 202), polysorbat 60, hvit vaselin, helracemisk α-tokoferol, saltsyre, fortynnet, renset vann.
Hvordan Fucidin-Hydrocortison ser ut og innholdet i pakningen
Hvit krem.
Pakningsstørrelse: 30 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse:
LEO Pharma AS,
Fornebuveien 37
1366 Lysaker
Norge
Tilvirker:
LEO Laboratories Ltd
Dublin, Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.11.2018
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk (www.legemiddelverket.no).

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

follikulitt (hårkjertelbetennelse, hårsekkbetennelse, hårrotsbetennelse): Betennelse i hårsekkene, den delen av overhuden som omslutter roten til et hår.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.