Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fostimon Set 75 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Fostimon Set 150 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

urofollitropin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fostimon Set er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fostimon Set
 3. Hvordan du bruker Fostimon Set
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fostimon Set
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fostimon Set er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 • Fostimon Set brukes til å fremme eggløsning hos kvinner som ikke har eggløsning og som ikke har hatt effekt av annen behandling (klomifensitrat).
 • Fostimon Set brukes til å fremme utvikling av flere eggsekker (og derfor flere egg) hos kvinner som får fruktbarhetsbehandling.
Urofollitropin er et høygradig renset humant follikkelstimulerende hormon, tilhørende legemiddelgruppen gonadotropiner.
Dette legemidlet skal brukes under veiledning av legen din.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fostimon Set
Din og din partners fruktbarhet vil bli utredet før behandlingen startes.
Bruk ikke Fostimon Set hvis du har noe av følgende:
 • forstørrede eggstokker eller cyster som ikke skyldes en hormonforstyrrelse (polycystisk ovariesyndrom)
 • blødninger av ukjent årsak
 • eggstokk-, livmor- eller brystkreft
 • unormal hevelse (svulst) i hypofysen eller hypothalamus (hjernen)
 • overfølsomhet (allergi) overfor urofollitropin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Dette legemidlet skal ikke brukes dersom du har tidlig overgangsalder (menopause), misdannelser i kjønnsorganene eller enkelte livmorsvulster som kan hindre en normal graviditet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Informer legen din hvis du har hatt en allergisk reaksjon på lignende legemidler, selv om det hittil ikke er rapportert allergiske reaksjoner med Fostimon Set.
Denne behandlingen øker din risiko for å utvikle en tilstand kjent som ovarielt hyperstimuleringssyndrom (OHSS; overstimulering av eggstokkene) (se Mulige bivirkninger). Dersom OHSS oppstår, vil behandlingen bli stoppet og graviditet vil unngås. De første tegnene på OHSS er smerter i nedre mageregion samt kvalme, oppkast og vektøkning. Hvis disse symptomene oppstår bør du undersøkes av legen din så snart som mulig. I alvorlige, men sjeldne tilfeller, kan eggstokkene forstørres og væske kan samles i magen eller brystkassen.
Legemidlet som brukes til å utløse frisetting av modne egg (innholdende humant choriongonadotropin-hCG) kan øke risikoen for OHSS. Det anbefales derfor ikke å bruke hCG i tilfeller hvor OHSS utvikles, og du bør ikke ha samleie før etter minst 4 dager selv om du bruker en barrieremetode som prevensjon.
Vær oppmerksom på at kvinner med fruktbarhetsproblemer har høyere andel aborter enn befolkningen generelt.
Hos pasienter som får behandling for å få eggløsning er forekomsten av flerlingegraviditeter og -fødsler økt sammenlignet med naturlig befruktning. Risikoen kan imidlertid minimaliseres ved bruk av anbefalte doser.
Det er litt økt risiko for graviditet utenfor livmoren hos kvinner med skadede eggledere.
Flerlingegraviditet og egenskaper hos foreldrene som gjennomgår fruktbarhetsbehandlinger (f.eks. morens alder, sædegenskaper) kan være forbundet med en økt risiko for medfødte skader.
Behandling med Fostimon Set kan, på samme måte som graviditet, øke risikoen for å få trombose. Trombose er dannelse av en blodpropp i en blodåre, oftest i vener i ben eller lunger.
Diskuter dette med legen din før behandlingsstart, spesielt:
 • hvis du allerede vet at du har økt risiko for å få trombose
 • hvis du eller noen i nær familie har hatt trombose
 • hvis du er svært overvektig
Dette legemidlet er fremstilt fra urin fra mennesker. Faren for overføring av en organisme som kan forårsake en infeksjon eller sykdom kan ikke utelukkes helt, men denne begrenses ved trinn i produksjonsprosessen som skal fjerne virus, spesielt HIV, herpesvirus og papillomvirus. Det er ikke rapportert tilfeller av virusforurensning.
Andre legemidler og Fostimon Set
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Fostimon Set skal ikke brukes hvis du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Fostimon SetDosering og behandlingsvarighet:
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Kvinner som ikke har eggløsning og har uregelmessig menstruasjon eller ikke har menstruasjon:
Hvis du har menstruasjon bør behandlingen starte innen 7 dager etter at menstruasjonen startet (menstruasjonssyklusens 7 første dager).
Du vil få 1 injeksjon per dag, under huden (subkutant).
Den vanlige startdosen er 75 til 150 IU FSH (Fostimon Set) hver dag. Denne dosen kan økes, ved behov, med 37,5 til 75 IU med 7 eller helst 14 dagers mellomrom, for å få riktig effekt.
Maksimal døgndose av FSH er vanligvis ikke over 225 IU.
Hvis legen din ikke kan se en effekt etter 4 ukers behandling, vil denne behandlingssyklusen bli stoppet. Til neste syklus vil legen din foreskrive en høyere startdose.
Når du får god effekt (tilfredsstillende eggsekkvekst), vil du få én injeksjon av et annet legemiddel (hCG) som brukes til å gi full modning av eggsekkene og frisetting av egg. Dette vil bli gitt 24 til 48 timer etter siste injeksjon med Fostimon Set. Du bør ha samleie den dagen hCG gis og dagen etter.
Hvis du får for kraftig effekt vil behandlingen bli stoppet, og hCG vil ikke bli gitt (se Mulige bivirkninger). Til neste syklus vil legen din foreskrive en lavere startdose.
Kvinner som gjennomgår eggstokkstimulering for utvikling av flere eggsekker før in vitro-fertilisering eller andre assisterte befruktningsteknikker:
Situasjon 1 - Hvis du har menstruasjon
Behandlingen bør starte 2 eller 3 dager etter at menstruasjonen startet (menstruasjonssyklusens 2. eller 3. dag).
Du vil få 1 injeksjon per dag, subkutant.
Den vanlige startdosen for kraftig eggløsning er 150 til 225 IU Fostimon Set hver dag. Behandlingen fortsettes, med en dose tilpasset din effekt, til du får ønsket eggsekkutvikling. Dette oppnås vanligvis i gjennomsnitt 10. behandlingsdag (5 til 20 dager) og måles ved å ta blodprøver og/eller ultralydundersøkelse).
Maksimaldosen er vanligvis 450 IU/dag.
Når ønsket eggsekkutvikling er oppnådd vil du få én injeksjon av et legemiddel som brukes til å gi full modning av eggsekkene. Dette legemidlet inneholder inntil 10 000 IU humant choriongonadotropin (hCG). Det vil bli gitt 24 til 48 timer etter siste Fostimon Set-injeksjon. Celler vil bli hentet ut ca 35 timer senere.
Situasjon 2 - Når et gonadotropinfrisettende hormon (GnRH)-agonist brukes
Fostimon Set vil bli gitt ca. 2 uker etter oppstart av denne behandlingen. Begge behandlingene fortsettes til ønsket eggsekkutvikling er oppnådd. Fostimon Set vil bli gitt som 1 subkutan injeksjon per dag. For eksempel vil 150 til 225 IU Fostimon Set bli gitt de første 7 dagene etter to ukers behandling med en GnRH-agonist. Dosen tilpasses deretter effekten på eggstokkene.
Hvordan skal Fostimon Set gis:
Fostimon Set gis ved injeksjon under huden (subkutant).
Hvert hetteglass skal kun brukes en gang, og injeksjonen bør brukes straks den er laget.
Etter egnet veiledning og opplæring kan legen din be deg sette injeksjonen med Fostimon Set selv.
Første gang må legen din:
 • la deg øve på å sette en subkutan injeksjon på deg selv
 • ha vist deg de stedene du kan sette en injeksjon på deg selv
 • ha vist deg hvordan injeksjonsvæske, oppløsning skal tilberedes
 • ha forklart hvordan riktig dose til injeksjon skal tilberedes
Les følgende instrukser nøye før du setter en injeksjon med Fostimon Set selv.
Hvordan tilberede og injisere Fostimon Set ved bruk av 1 hetteglass med pulver:
Oppløsningen må tilberedes rett før injeksjon. Hvert hetteglass er kun til engangsbruk. Legemidlet skal rekonstitueres under aseptiske forhold.
Fostimon Set må kun rekonstitueres med væsken i pakningen.
Klargjør en ren flate og vask hendene dine før oppløsningen rekonstitueres. Det er viktig at hendene dine og tingene du bruker er så rene som mulig.
Sett følgende på den rene flaten:
 • to injeksjonstørk (ikke vedlagt)
 • et hetteglass med Fostimon Set pulver
 • en ferdigfylt sprøyte med væske
 • en nål for tilberedning av injeksjonen
 • en tynn nål til subkutan injeksjon
Rekonstituering av injeksjonsvæske, oppløsning ved bruk av 1 hetteglass med pulver
Klargjør oppløsningen til injeksjon:
1. Ta hetten av den ferdigfylte sprøyten, og fest rekonstitueringsnålen (lang nål) til sprøyten.
Sett sprøyten forsiktig på den rene flaten og unngå å berøre nålen.
2. Fjern det fargede plastlokket fra pulverhetteglasset ved å presse det forsiktig opp.
Desinfiser gummiproppen ved å tørke av den med et injeksjonstørk og la det tørke.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Ta opp sprøyten, fjern beskyttelseshetten og injiser væsken langsomt inn i hetteglasset med pulver gjennom midten av gummiproppen.
Press stemplet hardt ned for å sprøyte all væske inn til pulveret. Sprøytens base er utstyrt med en stoppeanordning for å hindre at proppen utilsiktet trekkes ut av sprøyten og for å forbedre sprøytehåndteringen når injeksjonen gis.
Mangler tekstalternativ for bilde
IKKE RIST, men rull hetteglasset forsiktig mellom hendene til pulveret er helt oppløst, slik at skumdannelse unngås.
4. Når pulveret er oppløst (noe som vanligvis skjer umiddelbart), trekk oppløsningen langsomt opp i sprøyten:
 • Snu hetteglasset opp ned mens nålen fortsatt står inne.
 • Sørg for at nålespissen er under væskenivået.
 • Trekk forsiktig i stemplet for å trekke all oppløsning opp i sprøyten.
 • Sjekk at den tilberedte oppløsningen er klar og fargeløs.
Mangler tekstalternativ for bilde
Tilberedning av høyere doser ved bruk av flere enn 1 hetteglass med pulver
Dersom legen din har anbefalt høyere doser til deg, kan dette oppnås ved bruk av flere enn ett hetteglass med pulver sammen med én ferdigfylt sprøyte med væske.
Ved rekonstituering av flere enn 1 hetteglass med Fostimon Set, trekk det rekonstituerte innholdet i første hetteglass opp i sprøyten på slutten av trinn 4 ovenfor, og sprøyt det langsomt inn i det neste hetteglasset. Gjenta trinn 2 til 4 for det neste og påfølgende hetteglass,, til innholdet i nødvendig antall hetteglass tilsvarende foreskrevet dose er oppløst (innenfor grensen for den maksimale totaldosen på 450 IU, tilsvarende maksimalt 6 hetteglass for Fostimon Set 75 IU, 3 hetteglass for Fostimon Set 150 IU eller 2 hetteglass for Fostimon Set 225 IU).
Legen din kan øke dosen med 37,5 IU, som tilsvarer et halvt hetteglass med Fostimon Set 75 IU.
Til dette skal du rekonstituere innholdet i hetteglasset med 75 IU som beskrevet i trinn 2 til 3 ovenfor og trekke halvparten av den rekonstituerte oppløsningen (0,5 ml) opp i sprøyten som beskrevet i trinn 4.
Dersom du skal injisere to tilberedninger rekonstitueres første tilberedning med 1 ml og den andre som inneholder 37,5 IU med 0,5 ml.
De to tilberedningene skal injiseres fra de separate sprøytene som beskrevet i følgende trinn.
Oppløsningen skal være klar og fargeløs.Injeksjon av legemidlet subkutant:

 • Sett beskyttelseshetten på nålen når sprøyten inneholder foreskrevet dose. Ta nålen av sprøyten og erstatt den med den tynne nålen til subkutan injeksjon med beskyttelseshette.
 • Press den tynne nålen godt inn på sprøyten, vri deretter lett på den for å sikre at den er helt påskrudd og for å danne en tett forsegling.
Mangler tekstalternativ for bilde

 • Fjern nålens beskyttelseshette. Hold sprøyten med nålen oppover og slå forsiktig på siden av sprøyten for å presse eventuelle luftbobler til toppen.
 • Press deretter på stemplet til en væskedråpe synes på nålespissen.
 • Ikke bruk den hvis den inneholder partikler eller er uklar.
Mangler tekstalternativ for bilde

Injeksjonsstedet:
Legen din eller sykepleieren skal ha fortalt deg hvor på kroppen du kan injisere dette legemidlet. De vanlige stedene er låret eller magen nedenfor navlen.
Tørk injeksjonsstedet med et injeksjonstørk.
Innstikk av nålen:
 • Klem huden hardt sammen. Bruk den andre hånden til å stikke inn nålen med en pilkastlignende bevegelse i en vinkel på 45º eller 90º.
Mangler tekstalternativ for bilde
Injeksjon av oppløsningen:
 • Injiser under huden som du ble vist. Ikke injiser direkte i en vene. Press langsomt og stødig på stemplet slik at oppløsningen injiseres riktig og hudvevet ikke skades. Bruk den tiden du trenger for å injisere foreskrevet volum av oppløsningen. Avhengig av dosen legen din har foreskrevet, er det mulig at du ikke bruker hele volumet av oppløsningen, slik det er beskrevet under tilberedning av oppløsningen.
Fjerning av nålen:
 • Trekk sprøyten raskt ut og trykk på injeksjonsstedet med et injeksjonstørk. Lett massering av stedet – samtidig med et lett press – bidrar til å fordele Fostimon Set-oppløsningen og lindre eventuelt ubehag.
Destruksjon av alle brukte deler:
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav (etter injeksjonen bør alle nåler og tomme sprøyter kastes i egnet beholder).
Dersom du tar for mye av Fostimon Set:
Effektene av en overdosering med Fostimon Set er ukjente, men man kan forvente OHSS (se Mulige bivirkninger). Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Fostimon Set:
Ta legemidlet ved neste vanlige tidspunkt for injeksjon. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Fostimon Set:
Ikke avbryt på eget initiativ: Rådfør deg alltid med legen din hvis du vurderer å avbryte behandlingen med dette legemidlet. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Fostimon Set forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkning er alvorlig og vil kreve omgående tiltak hvis du får den. Du skal slutte å ta Fostimon Set og oppsøke legen din umiddelbart hvis følgende oppstår:
Vanlige, forekommer hos 1-10 av 100 brukere:
 • Ovarielt hyperstimuleringssyndrom (for ytterligere informasjon, se avsnitt 2)
Følgende bivirkninger også rapportert:
Vanlige, forekommer hos 1-10 av 100 brukere:
 • Hodepine
 • Oppblåsthet
 • Forstoppelse
 • Smerter på injeksjonsstedet
Mindre vanlige, forekommer hos 1-10 av 1000 brukere:
 • Overaktiv tyreoidkjertel
 • Humørsvingninger
 • Tretthet
 • Svimmelhet
 • Åndenød
 • Neseblødninger
 • Kvalme, fordøyelsesbesvær, magesmerter
 • Hudutslett, kløe
 • Hetetokter
 • Cyster
 • Brystforstørrelse, brystsmerter
 • Vansker med å stoppe blødninger
Rødhet, smerter og blåmerker på injeksjonsstedet kan forekomme (hyppighet ikke angitt).
Se avsnitt 2 for ytterligere informasjon om risiko for blodpropp, graviditet utenfor livmoren, multippel graviditet og abort.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fostimon Set
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar hetteglasset og den ferdigfylte sprøyten med væske i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytteremballasjen, hetteglasset og den ferdigfylte sprøyten med væske. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Brukes umiddelbart etter tilberedning.
Bruk ikke Fostimon Set hvis oppløsningen ikke ser klar ut. Etter rekonstituering skal oppløsningen være klar og fargeløs.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fostimon Set
Virkestoff er
Urofollitropin:
Ett hetteglass inneholder 75 IU urofollitropin (follikkelstimulerende hormon FSH):1 ml rekonstituert oppløsning inneholder 75 IU, 150 IU, 225 IU, 300 IU, 375 IU eller 450 IU urofollitropin når henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 hetteglass rekonstitueres med 1 ml væske.
Ett hetteglass inneholder 150 IU urofollitropin (follikkelstimulerende hormon FSH):1 ml rekonstituert oppløsning inneholder 150 IU, 300 IU eller 450 IU urofollitropin når henholdsvis 1, 2, eller 3 hetteglass rekonstitueres med 1 ml væske.
Den spesifikke in vivo-aktiviteten er tilsvarende eller over 5000 IU FSH per mg protein.
Andre innholdsstoffer er
I pulveret: laktosemonohydrat.
I væsken: natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Fostimon Set ser ut og innholdet i pakningen
Fostimon Set leveres som pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning. (1 sett inneholder pulver i hetteglass (75 IU eller 150 IU), væske i ferdigfylt sprøyte (1 ml), en nål til rekonstituering og en nål til subkutan injeksjon) – pakningsstørrelse på 1, 5 og 10 sett.
Pulveret er en hvit til off-white klump og væsken er klar og fargeløs.
Innehaver av markedsføringstillatelsenIBSA Farmaceutici Italia S.r.l.
Via Martiri di Cefalonia 2
26900 Lodi
Italia
Tilvirker og batch releaseLaboratoires Genevrier S.A.
280, rue de Goa, Zone Industrielle les Trois Moulins
Parc de Sophia-Antipolis
F-06600 Antibes
Frankrike
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.L
Via Martiri di Cefalonia
26900 LODI (LO)
Italia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn: (Styrke og legemiddelform er identisk i alle land, kun handelsnavnet er forskjellig)
Belgia: Fostimon Kit
Danmark: Fostimon Set
Finland: Fostimon Set
Frankrike: Fostimonkit
Irland: Fostimon PFS
Kypros: Fostimon PFS
Luxemburg: Fostimon Kit
Nederland: Fostimon Set
Norge: Fostimon Set
Spania: Fostipur Kit
Storbritannia: Fostimon PFS
Sverige: Fostimon Set
Østerrike: Fostimon PFS
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.05.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

follikkelstimulerende hormon (fsh): Hypofysehormon som stimulerer til dannelse av kjønns- og støtteceller i eggstokker og støtteceller i testikler.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fruktbarhet (fertilitet): Evnen til å få barn.

gnrh: (GnRH: Gonadotropin Releasing Hormone) Et hormon som stimulerer til utskillelse av to hormoner, FSH (follikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). FSH og LH stimulerer gonadene, det vil si testikler og eggstokker.

gonadotropin: Gonadotropiner er hormoner som påvirker kjønnskjertlenes funksjon. Kjønnskjertlene er eggstokkene hos kvinner og testiklene hos menn. Disse hormonene stimulerer blant annet sædproduksjon hos menn, og eggdannelsen hos kvinner.

hcg (koriongonadotropin): (hCG: human ChorionGonadotropin). Et hormon som ved graviditet lages av cellene som utgjør forstadiene til morkaken. Hormonet kan måles relativt tidlig, og slik måling brukes derfor i graviditetstester.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

Fostimon Set