Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Flutide Nasal 50 mikrogram/dose, nesespray, suspensjon

flutikasonpropionat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flutide Nasal nesespray er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flutide Nasal nesespray
 3. Hvordan du bruker Flutide Nasal nesespray
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flutide Nasal nesespray
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Flutide Nasal nesespray er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dette legemidlet er et kortikosteroid til bruk i nesen. Flutide Nasal nesespray brukes forebyggende og til behandling av sesongallergisk og helårlig rhinitt (betennelse i nesens slimhinner).
 
2. Hva du må vite før du bruker Flutide Nasal nesespray
Bruk ikke Flutide Nasal nesespray
 • dersom du er allergisk overfor flutikasonpropionat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Flutide Nasal nesespray:
 • dersom du har en infeksjon i neseslimhinnen og bihulene, da dette må behandles spesifikt med legemidler mot infeksjoner.
Full virkning er avhengig av regelmessig bruk over lengre tid. Hvis effekt ikke oppnås må lege kontaktes. Preparatet bør ikke komme i kontakt med øynene.
Systemiske effekter (effekter som påvirker hele kroppen) av nesespray som inneholder kortikosteroider kan i sjeldne tilfeller forekomme, spesielt ved bruk av høye doser over lengre perioder. Det er mye mindre sannsynlig at disse bivirkningene forekommer ved bruk av nesespray enn ved bruk av kortikosteroider som skal svelges (tablettform). Mulige effekter kan være: rundt ansikt og forandring i fettfordelingen (Cushings syndrom), redusert egenproduksjon av kortikosteroider, veksthemming hos barn og ungdom, redusert bentetthet, grå og grønn stær. Disse effektene varierer individuelt mellom pasienter og mellom ulike kortikosteroider.
Kontakt legen din dersom du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn
Hos barn som bruker nasale kortikosteroider over lengre perioder bør veksthastigheten kontrolleres.
Flutide Nasal nesespray er ikke anbefalt til barn under 6 år på grunn av manglende data.
Andre legemidler og Flutide Nasal nesespray
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Snakk med legen din før du begynner å bruke Flutide Nasal nesespray dersom:
 • du bruker et legemiddel mot HIV som kalles en proteasehemmer (f.eks. ritonavir) eller et produkt som inneholder kobicistat. Disse kan øke effekten av Flutide Nasal. Legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler.
 • du bruker et legemiddel for å behandle en soppinfeksjon (f.eks. ketokonazol)
 • du i lengre tid har brukt kortikosteroider i tablett- eller injeksjonsform
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring med bruk av Flutide Nasal nesespray under graviditet.
Det er ukjent om Flutide Nasal nesespray går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Flutide Nasal nesespray
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik legen din har fortalt deg. Bruk av større eller mindre doser kan forverre symptomene dine. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: 2 doser i hvert nesebor én gang daglig. I noen tilfeller kan det være nødvendig med 2 doser i hvert nesebor to ganger daglig. Når full effekt er oppnådd, bør laveste effektive dose benyttes.
Barn 6 - 11 år: 1 dose i hvert nesebor én gang daglig, fortrinnsvis om morgenen.
I enkelte tilfeller er 1 dose i hvert nesebor 2 ganger daglig nødvendig. Daglig dose bør ikke overstige 2 doser i hvert nesebor.
Ved hovne slimhinner i nesen kan det være nødvendig å benytte et slimhinneavsvellende middel de første dagene.
Full virkning er avhengig av regelmessig bruk. Virkningen vil vanligvis ikke inntre umiddelbart, men etter noen dagers behandling. Preparatet bør ikke komme i kontakt med øynene.
Bruksanvisning for Flutide Nasal nesespray er inkludert helt til slutt i dette pakningsvedlegget.
Hvis du mener at virkningen av Flutide Nasal nesespray er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Dersom du tar for mye av Flutide Nasal nesespray
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Flutide Nasal nesespray
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Flutide Nasal nesespray
Ikke avbryt behandlingen selv om du føler deg bedre, med mindre legen din har fortalt deg at du skal gjøre det. Symptomene kan komme tilbake hvis du avbryter behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Forstyrrelser i immunsystemet
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
Overfølsomhetsreaksjoner, alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) inkludert sammentrekning og innsnevring av luftveiene (bronkospasme), hudutslett, hevelse (ødem) i ansikt eller tunge.
Sykdommer i nervesystem
Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
Hodepine, ubehagelig smak og lukt.
Øyesykdommer
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
Grønn stær (glaukom), økt intraokulært trykk, grå stær (katarakt).
Ukjent frekvens, men kan også forekomme:
Tåkesyn
Sykdommer i luftveiene
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
Neseblødning.
Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
Uttørring av neseslimhinne og svelg, irritasjon i nese og svelg.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
Septumperforasjon (hull i neseskilleveggen)
Ukjent frekvens: Sår i nesen
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Flutide Nasal nesespray
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke Flutide Nasal nesespray etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Flutide Nasal nesespray
 • Virkestoff er flutikasonpropionat
 • Hjelpestoffer er vannfri glukose, mikrokrystallinsk cellulose, fenetanol, benzalkoniumklorid, polysorbat 80, fortynnet saltsyre, renset vann.
Hvordan Flutide Nasal nesespray ser ut og innholdet i pakningen
Polypropylenflaske eller flaske av brunt glass med sprayfunksjon (dosepumpe). Hver flaske inneholder 120 doser. Flutide Nasal nesespray leveres i pakninger med 1 × 120 doser og 3 × 120 doser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Glaxo Wellcome S.A.
Avenida de Extremadura 3
09400/Aranda de Duero, Burgos
Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.02.2018
 
Bruksanvisning:
Vennligst les bruksanvisningen nøye før du bruker nesesprayen og følg nøye de råd og anvisninger som gis.
Puss nesen.

Mangler tekstalternativ for bilde

1.

Ryst flasken og fjern plasthetten.

Mangler tekstalternativ for bilde

2.

Hold flasken som figuren viser. La den hvile på tommelen og plasser langfinger og pekefinger på hver side av neseapplikatoren og press kragen kraftig ned.
Ved første gangs bruk, eller hvis man ikke har brukt nesesprayen på ca. en uke, bør man pumpe flere ganger for å få en jevn dusj.

Mangler tekstalternativ for bilde

3.

Bøy hodet litt forover. Lukk det ene neseboret. Før neseapplikatoren forsiktig inn i det andre neseboret og trykk ned en gang. Pust samtidig rolig inn gjennom neseboret. Pust ut gjennom nesen. Spray en gang til i samme nesebor hvis legen har forskrevet 2 doser i hvert nesebor.

Mangler tekstalternativ for bilde

4.

Gjør på samme måten med det andre neseboret. Tørk av neseapplikatoren og sett på plasthetten.

Rengjøring: Plasthetten tas av. Fjern forsiktig neseapplikatoren og skyll den i rennende varmt vann. Rist bort overflødig vann, la applikatoren lufttørke og sett delene på plass igjen.
Hvis neseapplikatoren blir tett, kan den ligge i varmt vann en stund. Skyll så applikatoren i rennende kaldt vann, la den lufttørke og sett delene sammen igjen.
Stikk ikke nåler eller andre spisse gjenstander i applikatoren.
GlaxoSmithKline, 2018.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

proteasehemmer: Legemiddel som brukes i behandling av hiv-infeksjon. Proteasehemmere virker ved å bremse ned virusets evne til å reprodusere seg selv og dermed reduseres spredning av virus i kroppen. Immunforsvaret innhenter seg og sykdomsutviklingen hemmes.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt intraokulært trykk (forhøyet iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.