Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Flutide Nasal 1 mg/ml, nesedråper, suspensjon

flutikasonpropionat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flutide Nasal nesedråper er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flutide Nasal nesedråper
 3. Hvordan du bruker Flutide Nasal nesedråper
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flutide Nasal nesedråper
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Flutide Nasal nesedråper er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Flutide Nasal nesedråper er et kortikosteroid til bruk på neseslimhinnen. Nesedråpene virker slimhinneavsvellende og reduserer størrelsen på polypper i nesen og brukes til symptomatisk behandling av polypper i nesen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Flutide Nasal nesedråper
Bruk ikke Flutide Nasal nesedråper
 • dersom du er allergisk overfor flutikasonpropionat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Flutide Nasal nesedråper:
 • dersom du har en infeksjon i neseslimhinnen og bihulene, da dette må behandles med antibiotika.
 • dersom du har kraftig neseblødning. Ta da kontakt med lege.
Full virkning er avhengig av regelmessig bruk over lengre tid. Hvis effekt ikke oppnås må lege kontaktes. Preparatet bør ikke komme i kontakt med øynene eller skadet hud.
Nesepolypper krever jevnlig oppfølging av lege for å kunne vurdere alvorlighetsgraden.
Systemiske effekter (effekter som påvirker hele kroppen) av nesedråper som inneholder kortikosteroider kan i sjeldne tilfeller forekomme, spesielt ved bruk av høye doser over lengre perioder. Det er mye mindre sannsynlig at disse bivirkningene forekommer ved bruk av nesedråper enn ved bruk av kortikosteroider som skal svelges (tablettform). Mulige effekter kan være: rundt ansikt og forandring i fettfordelingen (Cushings syndrom), redusert egenproduksjon av kortikosteroider, veksthemming hos barn og ungdom, redusert bentetthet, grå og grønn stær. Disse effektene varierer individuelt mellom pasienter og mellom ulike kortikosteroider.
Kontakt legen din dersom du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn
Flutide Nasal nesedråper er ikke anbefalt til barn på grunn av manglende data.
Andre legemidler og Flutide Nasal nesedråper
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Snakk med legen din før du begynner å bruke Flutide Nasal nesedråper dersom:
 • du bruker et legemiddel mot HIV som kalles en proteasehemmer (f.eks. ritonavir) eller et produkt som inneholder kobicistat. Disse kan øke effekten av Flutide Nasal. Legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler.
 • du bruker et legemiddel for å behandle en soppinfeksjon (f.eks. ketokonazol)
 • du i lengre tid har brukt kortikosteroider i tablett- eller injeksjonsform
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring med bruk av Flutide Nasal nesedråper under graviditet.
Det er ukjent om Flutide Nasal nesedråper går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Flutide Nasal nesedråper
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik legen din har fortalt deg. Bruk av større eller mindre doser kan forverre symptomene dine. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne over 18 år: Innholdet i 1 endosebeholder (0,4 ml) fordeles i neseborene 1-2 ganger daglig. Det foreligger ikke tilstrekkelige data for behandling av polypper hos barn.
Full virkning er avhengig av regelmessig bruk over lengre tid. Virkningen vil vanligvis ikke inntre umiddelbart, og først etter flere ukers behandling oppnås full behandlingseffekt. Hvis effekt ikke oppnås etter 4-6 uker bør lege kontaktes.
Bruk av Flutide Nasal nesedråper er beskrevet i dette pakningsvedlegget under overskriften Bruksanvisning.
Hvis du mener at virkningen av Flutide Nasal nesedråper er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Flutide Nasal nesedråper:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Flutide Nasal nesedråper:
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Flutide Nasal nesedråper
Ikke avbryt behandlingen selv om du føler deg bedre, med mindre legen din har fortalt deg at du skal gjøre det. Symptomene kan komme tilbake hvis du avbryter behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Forstyrrelser i immunsystemet
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter): Overfølsomhetsreaksjoner, alvorlig allergisk reaksjon inkludert kortvarig pustebesvær (bronkospasme), utslett, hevelse i ansikt og munn.
Sykdommer i luftveiene
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter): Neseblødning.
Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter): Uttørring av neseslimhinne og svelg, irritasjon i nese og svelg.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter): Septumperforasjon (hull i neseskilleveggen).
Ukjent frekvens: Sår i nesen
Øyesykdommer
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter): Grønn stær (glaukom), økt intraokulært trykk, grå stær (katarakt).
Ukjent frekvens, men kan også forekomme: Tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Flutide Nasal nesedråper
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Skal ikke fryses.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Brett sammen aluminiumsfolien etter åpning for å beskytte resterende endosebeholdere.
Bruk ikke Flutide Nasal nesedråper etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Etter åpning av folien er holdbarheten 28 dager.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Flutide Nasal nesedråper 1 mg/ml
 • Virkestoff er flutikasonpropionat
 • Hjelpestoffer er polysorbat 20, sorbitanlaurat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfat, natriumklorid, sterilt vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen,
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Glaxo Wellcome Operations
Barnard Castle
Co. Durham
DL12 8DT
Storbritannia
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk,
Citywest Business Campus
Dublin 24,
Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 19.02.2019
 
Bruksanvisning:
Vennligst les bruksanvisningen nøye før du bruker nesedråpene og følg nøye de råd og anvisninger som gis.
 1. Puss nesen.
 2. Folien åpnes ved å rive av den ene siden.
 3. Riv av en endosebeholder.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Endosebeholderen omrystes godt før bruk.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. For å sikre at innholdet i endosebeholderen er tilstrekkelig blandet: Hold beholderen horisontalt og knips på eller rist endosebeholderen flere ganger.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 6. For å fjerne nesedråpevæsken fra halsen på endosebeholderen: Hold i endosebeholderens flate del som er merket med preparatnavnet.
  Knips på den andre enden et par ganger.
 7. Vri av toppen på endosebeholderen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 8. For at legemidlet skal komme frem til polyppene er det nødvendig å bøye hodet fremover som vist på tegningen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Har du problemer med å bøye hodet fremover, kan du i stedet ligge på ryggen med hodet godt bøyd bakover.
 9. Før endosebeholderen forsiktig inn i neseboret og drypp ca. 6 dråper. Dette er halve dosen i en endosebeholder.
  NB! Dersom det er vanskelig å telle dråpene: plasser tommel og pekefinger i fordypningene på endosebeholderen og press hurtig en gang. Dette er halve dosen i en endosebeholder.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 10. Gjenta pkt. 9 i det andre neseboret.
 11. Hold hodet fremoverbøyd i 1 minutt (evt. snu hodet til siden, dersom du ligger på ryggen).
GlaxoSmithKline, 2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

proteasehemmer: Legemiddel som brukes i behandling av hiv-infeksjon. Proteasehemmere virker ved å bremse ned virusets evne til å reprodusere seg selv og dermed reduseres spredning av virus i kroppen. Immunforsvaret innhenter seg og sykdomsutviklingen hemmes.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

økt intraokulært trykk (forhøyet iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.