Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fluconazol Krka 50 mg harde kapsler

Fluconazol Krka 100 mg harde kapsler

Fluconazol Krka 150 mg harde kapsler

Fluconazol Krka 200 mg harde kapsler

flukonazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fluconazol Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fluconazol Krka
 3. Hvordan du bruker Fluconazol Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fluconazol Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fluconazol Krka er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fluconazol Krka er et legemiddel som tilhører gruppen som kalles «antifungale midler». Virkestoffet er flukonazol.
Fluconazol Krka brukes til behandling av soppinfeksjoner, men kan også brukes til å hindre at du får en candidainfeksjon. Den vanligste årsaken til soppinfeksjoner er en gjærsopp som kalles Candida.
Voksne
Legen din kan ha forskrevet dette legemidlet for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:
 • Kryptokokkmeningitt – en soppinfeksjon i hjernen
 • Koksidioidomykose – en sykdom i luftveiene
 • Infeksjoner forårsaket av Candida og som finnes i blodbanen, i organer (f.eks. hjertet, lunger) eller i urinveiene
 • Trøske på slimhinner – infeksjon i munnvikene, halsen og munnen
 • Genital trøske – infeksjon i vagina eller på penis
 • Hudinfeksjoner – f.eks. fotsopp, ringorm, utslett i lysken og skrittet, negleinfeksjon
Legen kan også ha forskrevet Fluconazol Krka for å:
 • hindre at du får kryptokokkmeningitt igjen
 • hindre at du får trøske på slimhinner igjen
 • hindre at du får vaginal trøske igjen
 • hindre at du får en infeksjon forårsaket av Candida (hvis immunsystemet ditt er svakt og ikke virker skikkelig)
Barn og ungdom (0 til 17 år)
Legen din kan ha forskrevet dette legemidlet for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:
 • Trøske på slimhinner – infeksjon i munnvikene, halsen
 • Infeksjoner forårsaket av Candida og som finnes i blodbanen, i organer (f.eks. hjertet, lunger) eller i urinveiene
 • Kryptokokkmeningitt – en soppinfeksjon i hjernen
Legen kan også ha forskrevet Fluconazol Krka for å:
 • hindre at du får en infeksjon forårsaket av Candida (hvis immunsystemet ditt er svakt og ikke virker skikkelig)
 • hindre at du får kryptokokkmeningitt igjen
 
2. Hva du må vite før du bruker Fluconazol Krka
Bruk ikke Fluconazol Krka
 • dersom du er allergisk overfor flukonazol, overfor andre legemidler du har tatt tidligere for å behandle soppinfeksjoner eller overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Symptomene kan inkludere kløe, hudrødme eller pustevansker
 • dersom du tar astemizol, terfenadin (legemidler i gruppen antihistaminer, mot allergi)
 • dersom du tar cisaprid (mot magebesvær),
 • dersom du tar pimozid (mot psykiske plager)
 • dersom du tar kinidin (mot uregelmessig hjerterytme ”arytmier”).
 • dersom du tar erytromycin (antibiotikum for å behandle infeksjoner)
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Fluconazol Krka
 • dersom du:
  • har lever- eller nyreproblemer
  • har en hjertesykdom, inkludert hjerterytmeforstyrrelser
  • har unormale blodverdier av kalium, kalsium eller magnesium
Snakk med lege dersom du:
 • utvikler alvorlige hudreaksjoner (kløe, hudrødme eller pustevansker)
 • utvikler tegn på binyresvikt, at binyrene dine ikke produserer tilstrekkelige mengder av visse steroidhormoner, f.eks. kortisol (kronisk eller langvarig tretthet (fatigue), muskelsvakhet, nedsatt appetitt, vekttap, magesmerter).
Andre legemidler og Fluconazol Krka
Snakk med legen din umiddelbart dersom du tar astemizol, terfenadin (et antihistamin for å behandle allergier) eller cisaprid (mot mageplager) eller pimozid (mot psykiske plager) eller kinidin (mot uregelmessig hjerterytme ”arytmier”) eller erytromycin (et antibiotikum for å behandle infeksjoner) ettersom disse ikke skal tas sammen med Fluconazol Krka (se avsnitt ”Bruk ikke Fluconazol Krka”).
Det er noen legemidler som kan påvirke Fluconazol Krka og motsatt. Forsikre deg om at legen din vet om du tar noen av følgende legemidler:
 • rifampicin eller rifabutin (antibiotika mot infeksjoner)
 • alfentanil, fentanyl (brukt som anestesimidler)
 • amitriptylin, nortriptylin (mot depresjon)
 • amfotericin B, vorikonazol (antifungale midler, soppmidler)
 • blodfortynnende legemidler som brukes for å forebygge blodpropp (warfarin eller liknende legemidler)
 • benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller liknende legemidler) brukt for å få sove eller mot angst
 • karbamazepin, fenytoin (mot kramper)
 • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin og losartan (mot høyt blodtrykk)
 • olaparib (brukes til behandling av eggstokkreft)
 • ciklosporin, everolimus, takrolimus eller sirolimus (gis vanligvis etter organtransplantasjon)
 • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (vinkristin, vinblastin eller liknende legemidler) brukt for å behandle kreft
 • halofantrin (brukt for å behandle malaria)
 • statiner (atorvastatin, simvastatin og fluvastatin eller liknende legemidler) brukt for å redusere høye kolesterolverdier
 • metadon (brukes for å behandle sterke smerter)
 • celekoksib, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, diclofenac (Ikke- steroide antiinflammatoriske midler, såkalte NSAIDs)
 • orale prevensjonsmidler
 • prednison (steroid)
 • zidovudin, også kjent som AZT; sakinavir (behandling ved HIV-infeksjon)
 • legemidler mot diabetes slik som klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid
 • teofyllin (brukes i behandling av astma)
 • tofacitinib (brukes til behandling av revmatoid artritt)
 • vitamin A (vitamintilskudd)
 • ivakaftor (brukt i behandling av cystisk fibrose)
 • amiodaron (mot hjerterytmeforstyrrelser)
 • hydroklortiazid (vanndrivende middel)
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Fluconazol Krka sammen med mat og drikke
Legemidlet kan tas uavhengig av mat.
Graviditet og amming
Dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller prøver å bli gravid, snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.
Du bør ikke bruke Fluconazol Krka dersom du er gravid, med mindre legen din har sagt at du kan gjøre det. Du kan fortsette å amme etter å ha tatt én enkeltdose av Fluconazol Krka på 150 mg. Du bør ikke amme dersom du tar gjentatte doser av Fluconazol Krka.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Når du kjører bil og bruke maskiner, bør du være oppmerksom på at svimmelhet eller kramper kan forekomme av og til.
Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg og 150 mg harde kapsler inneholder laktose og natrium
Kapslene inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som
«natriumfritt».
Fluconazol Krka 200 mg harde kapsler inneholder laktose, natrium og azorubin.
Kapslene inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som
«natriumfritt».
Fluconazol Krka 200 mg kapsler inneholder også azorubin (E122) som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Fluconazol Krka
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Svelg kapselen hel med et glass vann. Det er best å ta kapslene til samme tidspunkt hver dag.
De vanligste dosene for dette legemidlet for ulike infeksjoner er som følger:
Voksne

Tilstand

Dose

For å behandle kryptokokkmeningitt

400 mg første dag, deretter 200 mg til 400 mg
én gang daglig i 6 til 8 uker eller lengre ved behov. Noen ganger øker dosen opptil 800 mg

For å hindre tilbakefall av kryptokokkmeningitt

200 mg én gang daglig inntil du får beskjed
om å slutte

For å behandle koksidiodiomykose

200 mg til 400 mg én gang daglig fra 11 måneder opptil 24 måneder eller lengre ved
behov. Noen ganger øker dosen opptil 800 mg

For å behandle interne soppinfeksjoner forårsaket av Candida

800 mg første dag, deretter 400 mg én gang daglig inntil du får beskjed om å slutte

For å behandle infeksjoner på slimhinner, i munnvikene, halsen og munnen

200 mg til 400 mg første dag, deretter 100 mg til 200 mg inntil du får beskjed om å slutte

For å behandle trøske på slimhinner – dosen avhenger av hvor infeksjonen er lokalisert

50 mg til 400 mg én gang daglig i 7 til 30 dager inntil du får beskjed om å slutte

For å hindre infeksjoner på slimhinner, i munnvikene, halsen

100 mg til 200 mg én gang daglig, eller 200 mg 3 ganger i uken mens du er utsatt for å få
en infeksjon.

For å behandle genital trøske

150 mg som én enkeltdose

For å redusere tilbakefall av vaginal trøske

150 mg hver 3. dag, totalt 3 doser (dag 1, 4 og
7) og deretter én gang i uken i 6 måneder mens du er utsatt for å få en infeksjon

For å behandle soppinfeksjon i hud og negler

Avhengig av infeksjonsstedet 50 mg én gang daglig, 150 mg én gang ukentlig, 300 til 400 mg én gang ukentlig i 1 til 4 uker (fotsopp kan
ta opptil 6 uker, negleinfeksjon behandles inntil infisert negl er erstattet)

For å hindre at du får en infeksjon forårsaket av Candida (hvis immunsystemet ditt er svakt og ikke
virker skikkelig)

200 mg til 400 mg én gang daglig mens du er utsatt for å få en infeksjon

Ungdommer fra 12 til 17 år
Følg dosen som er foreskrevet av legen din (enten dosering for voksne eller barn).
Barn opptil 11 år
Maksimal dose for barn er 400 mg daglig.
Dosen vil beregnes ut ifra barnets vekt i kilogram.

Tilstand

Daglig dose

Trøske på slimhinner og halsinfeksjoner forårsaket av Candida – dose og varighet av behandling avhenger av infeksjonens alvorlighetsgrad og hvor
infeksjonen er lokalisert

3 mg per kg kroppsvekt (6 mg per kg kroppsvekt kan gis den første dagen)

Kryptokokkmeningitt eller interne soppinfeksjoner
forårsaket av Candida

6 mg til 12 mg per kg kroppsvekt

For å hindre at barn får infeksjon forårsaket av
Candida (hvis immunsystemet ikke virker skikkelig)

3 mg til 12 mg per kg kroppsvekt

Bruk hos barn 0 til 4 uker gamle
Bruk hos barn som er 3 til 4 uker gamle:
Samme dosen som ovenfor, men gitt annenhver dag. Maksimal dose er 12 mg per kg kroppsvekt hver 48.time.
Bruk hos barn som er under 2 uker gamle:
Samme dosen som ovenfor, men gitt hver 3. dag. Maksimal dose er 12 mg per kg kroppsvekt hver 72. time.
Legene foreskriver av og til ulike doser til disse. Bruk alltid legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Rådfør deg med legen din eller apoteket om du er usikker.
Eldre
Vanlig dosering for voksne bør gis med mindre du har nyreproblemer.
Pasienter med nyreproblemer
Det er mulig at legen din vil endre dosen din avhengig av nyrefunksjonen.
Dersom du tar for mye av Fluconazol Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tar for mange kapsler på én gang kan du bli uvel. Symptomer på en mulig overdose kan inkludere at man hører, ser, føler og tenker ting som ikke er reelle (hallusinasjoner og paranoid oppførsel). Symptomatisk behandling (med støttende behandling og ventrikkelskylling om nødvendig) kan være tilstrekkelig.
Dersom du har glemt å ta Fluconazol Krka
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du har glemt å ta en dose, ta den så snart du husker det. Dersom du snart skal ta din neste dose, skal du ikke ta den dosen du glemte, men fortsette med vanlig dosering ved å ta neste planlagte dose til riktig tid.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen få personer utvikler allergiske reaksjoner selv om alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne. Dersom du får noen av følgende symptomer, kontakt legen din omgående.
 • plutselig piping/hvesing i brystet, pustevansker eller tetthet i brystet
 • hovne øyelokk, ansikt eller lepper
 • kløe over hele kroppen, hudrødme eller kløende røde flekker
 • hudutslett
 • alvorlig hudreaksjon som utslett med blemmer (kan inkluder munn og tunge).
Fluconazol Krka kan påvirke leveren din. Symptomer på leverproblemer inkluderer:
 • tretthet
 • tap av appetitt
 • oppkast
 • gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott)
Hvis du får noen av disse symptomene, slutt med Fluconazol Krka og kontakt legen din umiddelbart.
Andre bivirkninger:
Hvis noen av følgende bivirkninger blir alvorlige, eller du opplever bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget må du kontakte legen din eller apoteket.
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • hodepine
 • mageproblemer, diaré, kvalme, oppkast
 • økning i blodprøveverdier for leverfunksjon
 • utslett
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • reduksjon i antall røde blodceller som kan gjøre huden blek og forårsake svakhet eller at man blir andpustet
 • nedsatt appetitt
 • søvnvansker, døsighet
 • kramper, svimmelhet, følelse av man snurrer rundt, kribling, prikking eller nummenhet, endringer i smaksoppfatning
 • forstoppelse, fordøyelsesvansker, luft i magen, munntørrhet
 • muskelsmerter
 • leverskade og gulfarging av hud og øyne (gulsott)
 • blemmer, vabler (elveblest), kløe, økt svetting
 • tretthet, generell uvelfølelse, feber
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • lavere antall enn normalt av hvite blodceller som hjelper til med å bekjempe infeksjoner, og av blodceller som hjelper til med å stanse blødninger
 • rød eller lilla misfarging av huden som kan skyldes lavt blodplatetall, andre blodcelleforandringer
 • endringer i blodverdier (høye blodverdier av kolesterol og fett)
 • lavt kaliumnivå i blodet
 • skjelving
 • unormalt elektrokardiogram (EKG), endring i hjertefrekvens eller -rytme.
 • leversvikt
 • allergiske reaksjoner (av og til alvorlige), inkludert omfattende utslett med blemmer og hudskolding, alvorlige hudreaksjoner, hovne lepper eller ansikt
 • hårtap
Frekvens er ikke kjent (forekommer hos et ukjent antall personer):
 • overfølsomhetsreaksjon med hudutslett, feber, hovne kjertler, økning i en bestemt type hvite blodceller (eosinofili) og betennelse i indre organer (lever, lunger, hjerte, nyre og tykktarm) (legemiddelreaksjon eller utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS))
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fluconazol Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fluconazol Krka
 • Virkestoff er flukonazol
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, kolloidal vannfri silika og maisstivelse.
Kapselskallet til Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg og 150 mg inneholder patentblå V (E131), titandioksid (E171) og gelatin. Se avsnitt 2 «Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg og 150 mg harde kapsler inneholder laktose og natrium».
Kapselskallet til Fluconazol Krka 200 mg inneholder titandioksid (E171), azorubin (E122), indigokarmin (E132) og gelatin. Se avsnitt 2 «Fluconazol Krka 200 mg harde kapsler inneholder laktose, natrium og azorubin».
Hvordan Fluconazol Krka ser ut og innholdet i pakningen:
50 mg: kapsel med blå overdel og hvit underdel 100 mg: kapsel med blå overdel og hvit underdel 150 mg: kapsel med blå overdel og blå underdel 200 mg: kapsel med fiolett overdel og hvit underdel
Blisterpakning
50 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 50, 98 kapsler
100 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 50, 60 kapsler
150 mg: 1, 2, 4, 6, 12 kapsler
200 mg: 100 x 1, 7, 10, 20, 28, 30, 50 kapsler
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige
Tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.05.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hudrødme (erytem, rødhet i huden): Diffus rødhet i huden.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kryptokokkmeningitt: Hjernehinnebetennelse forårsaket av gjærsoppen Cryptococcus neoformans.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.