Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fluanxol Depot 100 mg/ml, injeksjonsvæske, oppløsning

flupentiksoldekanoat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdomsom ligner dine
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fluanxol Depot er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fluanxol Depot
 3. Hvordan du bruker Fluanxol Depot
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fluanxol Depot
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fluanxol Depot er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som angitt på apoteketiketten.
Fluanxol Depot inneholder virkestoffet flupentiksoldekanoat. Fluanxol Depot er et neuroleptikum. I doser opptil 3 mg/døgn har Fluanxol Depot angstdempende, antidepressiv og stemningsstabiliserende effekt og visse aktiviserende egenskaper, men ingen sløvende effekt. I høyere doser har Fluanxol Depot antipsykotisk effekt, dvs. at det demper eller fjerner helt psykotiske symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser.
Fluanxol Depot brukes som vedlikeholdsbehandling av schizofreni og andre psykoser.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fluanxol Depot
Bruk ikke Fluanxol Depot
 • Hvis du er allergisk overfor flupentixol eller noen av de andre innholdsstoffene i Fluanxol Depot listet opp i avsnitt 6.
 • Ved alvorlige medikament eller rusmiddelforgiftninger
 • Ved bevisstløshet
 • Hvis kroppen går inn i sjokktilstand (plutselig, kraftig blodtrykksfall)
 • Hvis du har ondartet nevroleptikasyndrom (malignt nevroleptikasyndrom)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Fluanxol Depot:
 • ved krampetilstander
 • ved alvorlig hjerte-karsykdom
 • ved en arvelig hjertetilstand i familien som kalles lang QT-tid
 • ved hypokalemi eller hypomagnesemi (for lite kalium eller magnesium i blodet eller ved genetisk disponering for dette)
 • ved risikofaktorer for hjerneslag (røyking, høyt blodtrykk)
 • ved leverlidelser
 • ved myasthenia gravis (sykdom som gir muskelsvakhet)
 • ved ubehandlet trangvinkel glaukom (en spesiell type grønn stær)
 • ved vannlatingsproblemer
 • samtidig med andre neuroleptika (antipsykotika)
 • hvis du eller noen andre i familien din har hatt blodpropp, siden denne type legemidler har vært forbundet med dannelse av blodpropp
Hvis du får ufrivillige bevegelser må behandlende lege kontaktes. Ved vedlikeholdsbehandling må du kontrolleres regelmessig hos lege
Eldre pasienter anbefales å reise seg langsomt for å unngå svimmelhet pga blodtrykksfall Legemidlet skal brukes med forsiktighet hos eldre.
Det kan bli nødvendig å justere antidiabetikabehandling hos diabetikere.
Barn og ungdom:
Fluanxol Depot anbefales ikke til denne pasientgruppen.
Andre legemidler og Fluanxol Depot
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Rådfør deg med lege dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • barbiturater og karbamazepin (mot epilepsi)
 • litium og høye doser med andre legemidler mot psykoser
 • levodopa (til behandling av Parkinsons sykdom) og adrenerge legemidler
 • metoklopramid (til behandling av mage-tamsykdom)
 • noen legemidler mot depresjon, epilepsi, høyt blodtrykk og midler som øker blødningstiden (warfarin)
 • antidiabetika (se ”Vis forsiktighet ved bruk av Fluanxol Depot”)
 • legemidler som forlenger QT-intervallet
 • legemidler som påvirker elektrolyttbalansen
Inntak av Fluanxol Depot sammen med mat, drikke og alkohol
Fluanxol Depot kan tas med eller uten mat.
Virkningen av alkohol kan forsterkes. Alkohol bør ikke inntas under behandlingen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Fluanxol Depot skal bare brukes under graviditet hvis legen din mener det er nødvendig.
Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte der mødrene har brukt Fluanxol Depot siste trimester (siste tre måneder av svangerskapet): skjelvinger, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, uro, pustevansker og problemer med å ta til seg mat. Hvis barnet ditt utvikler noen av disse symptomene må du kontakte legen din.
Amming:
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er lite sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved bruk av Fluanxol Depot dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner kan påvirkes. Inntil du kjenner hvordan du reagerer på behandlingen må du utvise forsiktighet i slike situasjoner.
 
3. Hvordan du bruker Fluanxol Depot
Bruk alltid Fluanxol Depot slik legen din har foreskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker. Dosen tilpasses individuelt. Vanligvis injiseres 20-100 mg dypt i muskulaturen. Etter senest 4 uker kan neste injeksjon gis. Avslutt ikke behandlingen uten etter avtale med legen.
Dersom du tar for mye av Fluanxol Depot
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Legemidlet vil bli gitt av lege eller sykepleier. Hvis du skulle få for mye legemiddel ved et uhell kan du få bivirkninger.
Symptomer på overdose kan være:
 • Søvnighet
 • Nedsatt bevissthet
 • Ufrivillige bevegelser eller stivhet
 • Kramper
 • Lavt blodtrykk, svak puls, rask hjerterytme, blekhet, rastløshet
 • Høy eller lav kroppstemperatur
 • Endret hjerterytme inkludert uregelmessig eller langsom hjerterytme er sett når Fluanxol Depot er gitt i overdose sammen med andre legemidler som påvirker hjertet
Dersom du har glemt å ta Fluanxol Depot
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Fluanxol Depot forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du får noen av følgende symptomer skal du kontakte legen umiddelbart:
Mindre vanlige (oppleves av flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter)
 • Uvanlige bevegelser i munn og tunge. Dette kan være tidlige tegn på en bivirkning som kalles tardive dyskinesier
Svært sjeldne (oppleves av færre enn 1 av 10000 pasienter)
 • Høy feber, uvanlig stivhet i muskler og endret bevissthet, samtidig med svette og hjertebank. Dette kan være symptomer på en sjelden bivirkning som kalles malignt neuroleptikasyndrom og som er rapportert ved bruk av ulike antipsykotika
 • Gul farge i huden og det hvite i øyet (gulsott) pga. leverpåvirkning
Følgende bivirkninger er mest uttalt i begynnelsen av behandlingen og de fleste går over ved fortsatt behandling:
Svært vanlige (oppleves av flere enn 1 av 10 pasienter)
 • Søvnighet, vanskeligheter med å sitte eller stå stille (akatisi), ufrivillige bevegelser (hyperkinesi), langsom eller redusert bevegelighet (hypokinesi)
 • Munntørrhet
Vanlige (oppleves av flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasienter)
 • Hjertebank (takykardi), følelse av rask, sterk eller uregelmessige hjerteslag (palpitasjoner)
 • Skjelving (tremor), vridning eller ufrivillige bevegelser eller unormal kroppsstilling pga. vedvarende muskelsammentrekninger (dystoni), svimmelhet, hodepine
 • Synsforstyrrelser (vanskeligheter med å fokusere på objekt nær øyet, akkomodasjonsforstyrrelser)
 • Pustevansker (dyspne)
 • Økt spyttsekresjon, forstoppelse, oppkast, fordøyelsesbesvær, (dyspepsi), diare
 • Vannlatingsbesvær (unormal urinering, urinretensjon)
 • Økt svette, kløe
 • Muskelsmerter (myalgi)
 • Økt appetitt, vektøkning
 • Tretthet, kraftløshet (asteni)
 • Søvnløshet, depresjon, nervøsitet, agitasjon, nedsatt seksuallyst (nedsatt libido)
Mindre vanlige (oppleves av flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter)
 • Ufrivillige bevegelser (dyskinesi), parkinsonisme, talevansker, kramper
 • Ufrivillige øyebevegelser (okulogyrisk krise)
 • Buksmerter, kvalme, luft i magen (flatulens)
 • Utslett, hudreaksjoner pga. overømfintlighet for lys, eksem eller betennelse i huden (dermatitt)
 • Muskelstivhet
 • Nedsatt appetitt
 • Lavt blodtrykk (hypotensjon), hetetokter
 • Unormale leverfunksjonstester
 • Seksuelle forstyrrelser (forsinket ejakulasjon, ereksjonsproblemer)
 • Forvirring
Sjeldne (oppleves av flere enn 1 av 10000, men færre enn 1 av 1000 pasienter)
 • Lavt blodplatetall (trombocytopeni), lavt antall hvite blodceller (neutropeni, leukopeni og agranulocytose)
 • Økt nivå av prolaktin i blodet (hyperprolaktinemi)
 • Høyt blodsukker (hyperglykemi), unormal glukosetoleranse
 • Overfølsomhet, akutt systemisk og alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon)
 • Brystutvikling hos menn (gynekomasti), økt melkeproduksjon (galaktoré), menstruasjonsforstyrrelser (amenoré)
Som for andre legemidler med samme virkning som flupentiksol (virkestoffet i Fluanxol), er det rapportert sjeldne tilfeller av følgende bivirkninger:
 • QT forlengelse (langsom hjerterytme og endret EKG)
 • Uregelmessig hjerterytme (ventrikulære arytmier, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi)
 • Torsades de Pointes (en spesiell type hjerterytmeforstyrrelse)
I sjeldne tilfeller kan hjerterytmeforstyrrelser ha ført til plutselig død.
Blodpropp i venene, særlig i bena (symptomer er blant annet hevelse, smerte og rødhet i bena), kan bevege seg gjennom blodårene til lungene og gi brystsmerter og pustevansker. Hvis du merker slike symptomer må du kontakte lege umiddelbart.
Hos eldre med demens er det sett en liten økning i antall dødsfall hos de som er behandlet med antipsykotika sammenlignet med de som ikke får antipsykotika.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fluanxol Depot
Vanligvis vil lege eller sykepleier oppbevare legemidlet for deg.
Dersom du oppbevarer legemidlet hjemme:
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdato henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fluanxol Depot
Virkestoff er flupentiksoldekanoat 100 mg/ml.
Hjelpestoffer er vegetabilsk olje.
Innehaver av markedsføringstillatelse:
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500-Valby
Ytterligere informasjon om dette legemidlet gis av
H. Lundbeck AS
Strandveien 15b
1366 Lysaker
Tlf: +47 91 30 08 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.06.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akatisi: Rastløshet, angst og manglende evne til å sitte stille. Tilstanden er en relativt vanlig bivirkning av behandling med nevroleptika (antipsykotika).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperkinesi (motorisk hyperaktivitet): Ufrivillige kroppsbevegelser med unormal styrke, retning og hastighet.

hyperprolaktinemi: Ved hyperprolaktinemi er det forhøyede nivåer av hormonet prolaktin i blodet. Prolaktin utskilles normalt når barnet suger på morens bryst, og gjør at brystene produsere mer melk.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nedsatt libido (redusert libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

neutropeni (nøytropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.