Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Flolan 0,5 mg pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning

Flolan 1,5 mg pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning

epoprostenol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flolan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flolan
 3. Hvordan du bruker Flolan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flolan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Flolan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Flolan er
Flolan inneholder virkestoffet epoprostenol og tilhører en legemiddelgruppe kalt prostaglandiner, som hindrer blodet i å koagulere (klumpe seg), og utvider blodårene.
Hva Flolan brukes mot
 • Flolan brukes i behandlingen av en sykdom som kalles ”pulmonal arteriell hypertensjon”, som er en tilstand med høyt blodtrykk i blodårene i lungene. Flolan utvider blodårene og reduserer blodtrykket i lungene.
 • Flolan brukes også for å hindre blodet i å koagulere under nyredialyse i nødsituasjoner når heparin ikke kan brukes.
 
2. Hva du må vite før du bruker Flolan
Bruk ikke Flolan
 • dersom du er allergisk overfor epoprostenol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hjertesvikt.
 • dersom det begynner å samle seg opp væske i lungene dine som forårsaker kortpustethet etter at du har startet behandlingen.
Ikke bruk Flolan før du har rådført deg med legen din hvis du tror noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Flolan:
 • hvis du har problemer med blødninger.
 • hvis du står på en natriumkontrollert diett.
Hudskade ved injeksjonsstedet
Flolan injiseres inn i en blodåre. Det er viktig at legemidlet ikke lekker ut av blodåren og ut i omkringliggende vev. Huden kan bli skadet hvis dette skjer. Symptomer på dette er:
 • ømhet
 • brennende følelse
 • stikkende følelse
 • hevelse
 • rødhet
Dette kan etterfølges av blemmer på huden og hudavskalling. Det er viktig at du sjekker injeksjonsstedet mens du får behandling med Flolan.
Kontakt sykehuset umiddelbart for råd dersom hudområdet blir ømt, smertefullt eller hovent, eller hvis du oppdager blemmer eller hudavskalling.
Effekter av Flolan på blodtrykk og hjerterytme
Flolan kan forårsake at hjertet ditt slår raskere eller langsommere. Blodtrykket ditt kan også bli for lavt. Hjerterytmen din og blodtrykket ditt vil bli undersøkt mens du får behandling med Flolan. Symptomer på lavt blodtrykk inkluderer svimmelhet og besvimelse.
Kontakt legen din hvis du får disse symptomene. Dosen din må muligens reduseres eller infusjonen må avbrytes.
Andre legemidler og Flolan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan påvirke hvordan Flolan virker eller øke sannsynligheten for at du får bivirkninger. Flolan kan også påvirke effekten av andre legemidler hvis de tas samtidig. Disse inkluderer:
 • legemidler som brukes til å behandle høyt blodtrykk
 • legemidler som brukes til å forhindre blodpropper
 • legemidler som brukes for å løse opp blodpropper
 • legemidler som brukes til å behandle betennelse eller smerte (også kalt ”NSAIDs”)
 • digoksin (brukes til å behandle hjertesykdom)
Informer legen din eller apoteket dersom du bruker noen av disse.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, da dine symptomer kan forverres under graviditet.
Det er ikke kjent hvorvidt innholdsstoffene i Flolan utskilles i morsmelk. Du bør avbryte ammingen av barnet ditt under behandling med Flolan.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Behandlingen din kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Ikke kjør bil eller bruk maskiner hvis du ikke føler deg frisk.
Flolan inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder natrium. Dette må tas hensyn til for pasienter som står på en natriumkontrollert diett.
 
3. Hvordan du bruker Flolan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din vil avgjøre hvor mye Flolan du skal bruke. Mengden du får er basert på kroppsvekten din, og hva slags sykdom du har. Det kan være at dosen din må økes eller reduseres avhengig av hvor bra du responderer på behandlingen.
Flolan gis som en langsom infusjon (drypp) i en blodåre.
Pulmonal arteriell hypertensjon
Den første behandlingen din vil bli gitt på sykehus. Dette skyldes at legen din må overvåke deg og finne dosen som er best egnet til deg.
Ved oppstart vil du få en infusjon med Flolan. Dosen vil bli økt inntil symptomene dine lindres og eventuelle bivirkninger er håndterbare. Når legen har funnet den beste dosen vil du få satt inn en permanent infusjonsslange i en av blodårene dine. Deretter kan du behandles med en infusjonspumpe.
Nyredialyse
Du vil få en infusjon med Flolan mens du får dialyse.
Bruk av Flolan hjemme (kun for behandling av pulmonal arteriell hypertensjon)
Legen din eller sykepleier vil vise deg hvordan du skal tilberede og bruke Flolan hvis du skal behandle deg selv hjemme. De vil også gi deg råd om hva du skal gjøre hvis du må stoppe behandlingen. Avbrytelse av behandlingen må gjøres gradvis. Det er veldig viktig at du følger alle instruksjonene nøye.
Flolan er tilgjengelig som pulver i et hetteglass. Pulveret må oppløses i oppløsningsvæsken som følger med før det kan brukes. Oppløsningsvæsken inneholder ingen konserveringsmidler. Kast eventuelle rester hvis det er oppløsningsvæske igjen.
Hvordan du skal ta vare på infusjonsslangen
Hvis du har fått satt inn en infusjonsslange i en blodåre er det svært viktig at du holder dette området rent. Du kan få en infeksjon hvis du ikke gjør dette. Legen din eller sykepleier vil vise deg hvordan du rengjør slangen og området rundt. Det er veldig viktig at du følger alle instruksjonene nøye.
Dersom du tar for mye av Flolan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege eller sykehus umiddelbart hvis du tror du har brukt eller fått for mye Flolan. Symptomer på overdosering kan inkludere hodepine, kvalme, oppkast, rask puls, varm eller kriblende følelse, eller en følelse av at du kan besvime (svimmelhet).
Dersom du har glemt å ta Flolan
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Flolan
Å avbryte behandling med Flolan må gjøres gradvis. Dersom behandlingen avbrytes for raskt kan du få alvorlige bivirkninger, inkludert svimmelhet, kraftløshet og pustebesvær. Kontakt legen din, sykepleier eller sykehus umiddelbart hvis du har problemer med at infusjonspumpen eller infusjonsslangen stopper eller hindrer behandling med Flolan.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Informer legen din eller sykepleier umiddelbart da følgende symptomer kan være tegn på infeksjon i blodet, lavt blodtrykk eller alvorlig blødning:
 • Du føler at hjertet ditt slår fortere, du har brystsmerter eller er kortpustet.
 • Du er svimmel eller føler at du kan besvime, spesielt når du står oppreist.
 • Du har feber eller frysninger.
 • Du har hyppigere eller lengre perioder med blødninger.
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Svært vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer:
 • hodepine
 • smerter i kjeven
 • smerter
 • oppkast
 • kvalme
 • diaré
 • ansiktsrødme
Vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
 • infeksjon i blodet (sepsis)
 • raskere hjerterytme
 • langsommere hjerterytme
 • lavt blodtrykk
 • blødninger og blåmerker på forskjellige steder som oppstår oftere enn normalt, f.eks. fra nesen eller tannkjøttet
 • ubehag eller smerter i magen
 • brystsmerter
 • leddsmerter
 • engstelse, nervøsitet
 • utslett
 • smerte på injeksjonsstedet
Vanlige bivirkninger som kan gjøre utslag på blodprøver
 • redusert antall blodplater (celler som hjelper blodet med å koagulere)
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:
 • svetting
 • munntørrhet
Sjeldne bivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer:
 • infeksjon på injeksjonsstedet
Svært sjeldne bivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer:
 • føle stramninger over brystet
 • føle seg trøtt eller svak
 • føle seg opphisset
 • blek hud
 • rødhet på injeksjonsstedet
 • overaktiv skjoldbruskkjertel
 • blokkering av infusjonsslangen
Andre bivirkninger
Det er ikke kjent hvor mange personer som er berørt:
 • forstørret eller overaktiv milt
 • oppsamling av væske i lungene (pulmonært ødem)
 • økt blodsukker
 • hevelse som følge av væskeansamling rundt magen
 • for mye blod som pumpes fra hjertet og medfører kortpustethet, tretthet, hevelse i bena og magen på grunn av væskeansamling, vedvarende hoste
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Flolan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevar Flolan på et tørt sted.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Må ikke fryses.
Pulmonal arteriell hypertensjon
For oppløsninger ≤ 150 000 ng/ml:
Når Flolan pulveret har blitt oppløst og fortynnet bør det helst brukes umiddelbart. Flolan oppløsning som nettopp har blitt tilberedt eller som har blitt lagret i maksimum 8 dager ved kjøleskapstemperatur (2 til 8ºC) kan lagres i legemiddelkassetten og brukes innen maksimalt:
 • 72 timer ved opp til 25ºC, eller
 • 48 timer ved opp til 30ºC, eller
 • 24 timer ved opp til 35ºC, eller
 • 12 timer ved opp til 40ºC
For oppløsninger > 150 000 ng/ml og ≤ 300 000 ng/ml:
Rekonstituert oppløsning som har vært oppbevart ved 2 til 8ºC opptil 7 dager, kan administreres i inntil 24 timer ved 25ºC.
Nylig tilberedt rekonstituert oppløsning, eller oppløsning som har vært oppbevart ved 2 til 8ºC i opptil 5 dager, kan administreres i inntil:
 • 48 timer ved opptil 25ºC
 • 24 timer ved opptil 35ºC
Eventuell ubrukt oppløsning skal kasseres etter dette.
Nyredialyse
Når Flolan pulveret har blitt oppløst og fortynnet kan all ubrukt oppløsning oppbevares ved 25 °C og brukes innen 12 timer.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Flolan
Virkestoff er epoprostenolnatrium. Flolan infusjonsvæske er tilgjengelig i forskjellige styrker.
Hvert hetteglass inneholder:
 • 0,5 mg epoprostenolnatrium, eller
 • 1,5 mg epoprostenolnatrium
Andre innholdsstoffer er mannitol, glysin, natriumklorid, natriumhydroksid og vann.
Hvordan Flolan ser ut og innholdet i pakningen
Flolan er en infusjonsvæske bestående av pulver og oppløsningsvæske. Pulveret er hvitt eller off-white og oppløsningsvæsken er klar og fargeløs.
Følgende fire pakningsstørrelser av Flolan er tilgjengelige for bruk ved behandling av pulmonal arteriell hypertensjon:
 • Ett 0,5 mg hetteglass med pulver og ett hetteglass med oppløsningsvæske samt filter
 • Ett 0,5 mg hetteglass med pulver og to hetteglass med oppløsningsvæske samt filter
 • Ett 1,5 mg hetteglass med pulver og ett hetteglass med oppløsningsvæske samt filter
 • Ett 1,5 mg hetteglass med pulver og to hetteglass med oppløsningsvæske samt filter
Det er kun en pakningsstørrelse av Flolan tilgjengelig for bruk ved nyredialyse:
 • Ett 0,5 mg hetteglass med pulver og ett hetteglass med oppløsningsvæske samt filter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A
Parma
Italia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Estland, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Malta, Nederland, Spania, Storbritannia: Flolan
Danmark: Epoprostenol
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.10.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:INFORMASJON TIL HELSEPERSONELLPulmonal arteriell hypertensjon
Følgende fire pakningsstørrelser er tilgjengelige for bruk ved behandling av pulmonal arteriell hypertensjon:
 • Ett 0,5 mg hetteglass med pulver og ett hetteglass med oppløsningsvæske samt filter
 • Ett 0,5 mg hetteglass med pulver og to hetteglass med oppløsningsvæske samt filter
 • Ett 1,5 mg hetteglass med pulver og ett hetteglass med oppløsningsvæske samt filter
 • Ett 1,5 mg hetteglass med pulver og to hetteglass med oppløsningsvæske samt filter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
En pakning med oppløsningsvæske til parenteral bruk må benyttes initialt. Ved kronisk behandling med Flolan kan den endelige konsentrasjonen av oppløsningen økes ved tilsetting av ytterligere ett hetteglass med 0,5 mg eller 1,5 mg frysetørret Flolan.
Det er kun hetteglass med samme mengde som er inkludert i den initiale startpakningen som kan brukes til å øke den endelige konsentrasjonen til oppløsningen.
Flolan tilberedt med oppløsningsvæske (pH 11,7-12,3) må ikke brukes sammen med noe tilberednings- eller administrasjonsutstyr som inneholder polyetylentereftalat (PET) eller polyetylentereftalatglykol (PETG). Basert på tilgjengelig data fra egne tester og publisert litteratur vil tilberednings- og administrasjonsutstyr sannsynligvis være kompatible inkludert:
 • Modifisert akryl
 • Akrylnitril-butadien-styren (ABS)
 • Syklisk olefinpolymer
 • Polyamid
 • Polyetersulfon
 • Polyetylen
 • Polyisopren
 • Polyolefin
 • Polypropylen
 • Polytetrafluoretylen (PTFE)
 • Polyuretan
 • Polyvinylklorid (PVC) (mykgjort med di(2-etylheksyl)ftalat [DEHP])
 • Polyvinylidenfluorid (PVDF)
 • Silikon
Egnede bærbare pumper som kan brukes inkluderer:
 • CADD-Legacy 1
 • CADD-Legacy PLUS
Fremstilt av Smiths Medical.
Pumpetilbehør som ble funnet kompatible inkluderer:
 • CADD disposable Medication Cassette Reservoir 50 ml; 100 ml fra Smiths Medical.
 • CADD extension sett med in-line 0,2 micron filter (CADD extension sett med male luer 0,2 micron air-elimination filter, klemme og integrert anti-siphon ventil med male luer) fra Smiths Medical. Bare extension sett med ett in-line 0,22 mikron filter plassert mellom infusjonspumpen og kateteret kan brukes. Extension settet og in-line filteret må skiftes ut minst hver 48 timer.
Rekonstituering:
 1. Bruk kun den medfølgende oppløsningsvæsken for rekonstituering.
 2. Trekk opp ca. 10 ml oppløsningsvæske i en steril sprøyte. Injiser innholdet i sprøyten inn i hetteglasset som inneholder Flolan pulver og rist forsiktig inntil alt pulveret er oppløst.
 3. Trekk opp den resulterende oppløsningen av Flolan i en sprøyte. Re-injiser dette i det gjenværende volumet med oppløsningsvæske og bland godt.
Oppløsningen kalles nå den konsentrerte oppløsningen og inneholder enten 10 000 nanogram/ml (for 0,5 mg styrken) eller 30 000 nanogram/ml (for 1,5 mg styrken) Flolan. Det er kun disse konsentrerte oppløsningene som er egnet for ytterligere fortynning før bruk. Når 0,5 mg Flolan pulver blir rekonstituert med 50 ml oppløsningsvæske, har den endelige injeksjonsvæsken en pH på ca. 12 og natriumioninnhold på ca. 73 mg.
Fortynning:
Flolan kan benyttes enten som konsentrert oppløsning eller i fortynnet form ved behandling av pulmonal arteriell hypertensjon. Kun medfølgende oppløsningsvæske skal benyttes til ytterligere fortynning av rekonstituert Flolan.
Natriumklorid 0,9 % w/v oppløsningsvæske må ikke benyttes når Flolan skal brukes i behandlingen av pulmonal arteriell hypertensjon.
For å fortynne den konsentrerte oppløsningen må man trekke den opp i en større sprøyte og sette det medfølgende sterile filteret på sprøyten.
Overfør den konsentrerte oppløsningen direkte til oppløsningsvæsken ved å bruke et bestemt, men ikke overdrevet trykk. Vanligvis tar det ca. 70 sekunder å filtrere 50 ml konsentrert oppløsning. Bland godt.
Filteret må kun brukes en gang og deretter kastes.
Vanlig brukte konsentrasjoner ved behandling av pulmonal arteriell hypertensjon er som følger:
 • 5000 nanogram/ml - Ett hetteglass inneholdende 0,5 mg Flolan, rekonstituert og fortynnet til et totalt volum på 100 ml oppløsning.
 • 10 000 nanogram/ml - To hetteglass inneholdende 0,5 mg Flolan, rekonstituert og fortynnet til et totalt volum på 100 ml oppløsning.
 • 15 000 nanogram/ml - Ett hetteglass inneholdende 1,5 mg Flolan, rekonstituert og fortynnet til et totalt volum på 100 ml oppløsning.
 • 30 000 nanogram/ml - To hetteglass inneholdende 1,5 mg Flolan, rekonstituert og fortynnet til et totalt volum på 100 ml oppløsning.
Beregning av infusjonshastigheten:
Infusjonshastigheten kan beregnes ved hjelp av følgende formel:
Mangler tekstalternativ for bilde
Infusjonshastighet (ml/time) = Infusjonshastighet (ml/min) × 60
Høyere infusjonshastigheter (og dermed mer konsentrerte oppløsninger) kan være nødvendig ved langvarig administrasjon av Flolan.
Spesielle forsiktighetsregler ved oppbevaring
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Oppbevares tørt.
Må ikke fryses.
Rekonstituering og fortynning bør helst utføres umiddelbart før bruk. For ytterligere detaljer om stabilitet etter rekonstituering, se avsnitt 5 (Hvordan du oppbevarer Flolan).
Oppløsningsvæsken inneholder ikke konserveringsmiddel. Av den grunn skal hetteglasset brukes kun én gang og deretter kastes.
Nyredialyse
Det er kun en pakningsstørrelse tilgjengelig for bruk ved nyredialyse:
 • Ett 0,5 mg hetteglass med pulver og ett hetteglass med oppløsningsvæske samt filter
Flolan fremstilt med steril fortynningsvæske (pH 12) må ikke brukes sammen med noe tilberednings- eller administrasjonsutstyr som inneholder polyetylentereftalat (PET) eller polyetylentereftalat glykol (PETG). Basert på tilgjengelig data fra egne tester og publisert litteratur vil tilberedning og administrasjonsmaterialer sannsynligvis være kompatible inkludert:
 • Modifisert akryl
 • Akrylnitril-butadien-styren (ABS)
 • Syklisk olefinpolymer
 • Polyamid
 • Polyetersulfon
 • Polyetylen
 • Polyisopren
 • Polyolefin
 • Polypropylen
 • Polytetrafluoretylen (PTFE)
 • Polyuretan
 • Polyvinylklorid (PVC) (mykgjort di(2-etylheksyl)ftalat [DEHP])
 • Polyvinylidenfluorid (PVDF)
 • Silikon
Rekonstituering:
 1. Bruk kun den medfølgende oppløsningsvæsken for rekonstituering.
 2. Trekk opp ca. 10 ml oppløsningsvæske i en steril sprøyte. Injiser det inn i hetteglasset som inneholder 0,5 mg frysetørret Flolan pulver og rist forsiktig inntil alt pulveret er oppløst.
 3. Trekk opp den resulterende oppløsningen av Flolan i en sprøyte. Re-injiser dette i det gjenværende volumet med oppløsningsvæske og bland godt.
Oppløsningen kalles nå den konsentrerte oppløsningen og inneholder 10 000 nanogram/ml Flolan. Det er kun denne konsentrerte oppløsningen som er egnet for ytterligere fortynning før bruk. Når 0,5 mg Flolan pulver er rekonstituert med 50 ml oppløsningsvæske, har den endelige injeksjonsvæsken en pH på ca. 12 og natriumioninnhold på ca. 73 mg.
Fortynning:
Den konsentrerte oppløsningen fortynnes vanligvis ytterligere umiddelbart før bruk. Den kan fortynnes med natriumklorid 0,9 % w/v oppløsningsvæske, i et forhold på 2,3 deler natriumklorid 0,9 % w/v oppløsningsvæske til 1 del konsentrert oppløsning. F.eks. kan 50 ml konsentrert oppløsning ytterligere fortynnes med 117 ml natriumklorid 0,9 % w/v oppløsningsvæske. Andre vanlig brukte intravenøse væsker er ikke egnet til fortynning av den konsentrerte oppløsningen, da den nødvendige pH ikke oppnås. Flolan oppløsning er mindre stabil ved lavere pH.
For å fortynne den konsentrerte oppløsningen må man trekke den opp i en større sprøyte og sette det medfølgende sterile filteret på sprøyten.
Overfør den konsentrerte oppløsningen direkte til den valgte infusjonsvæsken ved å bruke et bestemt, men ikke overdrevet trykk. Vanligvis tar det ca. 70 sekunder å filtrere 50 ml konsentrert oppløsning. Bland godt. Filteret må kun brukes en gang og deretter kastes.
Når Flolan infusjonsoppløsning har blitt rekonstituert og fortynnet som beskrevet ovenfor, vil den beholde 90 % av sin opprinnelige potens i ca. 12 timer ved 25ºC.
Beregning av infusjonshastigheten:
Infusjonshastigheten kan beregnes ved hjelp av følgende formel:
Mangler tekstalternativ for bilde
Infusjonshastighet (ml/time) = Infusjonshastighet (ml/min) × 60
For administrasjon via en pumpe som er i stand til å levere konstante infusjoner med lavt volum, kan egnede delmengder med konsentrert oppløsning fortynnes med steril natriumklorid 0,9 % w/v oppløsningsvæske.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.