Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fixopost 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholder

latanoprost / timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fixopost er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fixopost
 3. Hvordan du bruker Fixopost
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fixopost
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fixopost er og hva det brukes mot
Fixopost inneholder to legemidler: latanoprost og timolol. Latanoprost tilhører en gruppe legemidler som kalles prostaglandinanaloger. Timolol tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere.
Latanoprost virker ved å øke den naturlige dreneringen av væske fra øyet over i blodbanen. Timolol virker ved å redusere produksjonen av væske i øyet.
Fixopost brukes til å redusere trykket i øyet dersom du har tilstander som kalles åpenvinklet glaukom (grønn stær) eller okulær hypertensjon. Begge disse tilstandene er forbundet med en økning av trykket i øyet, noe som kan påvirke synet ditt. Legen foreskriver vanligvis Fixopost når andre legemidler ikke har virket godt nok.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fixopost
Fixopost kan brukes av voksne menn og kvinner (inkludert eldre), men er ikke anbefalt dersom du er under 18 år.
Bruk ikke Fixopost:
 • dersom du er allergisk overfor latanoprost, timolol, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har eller har hatt luftveisproblemer, som astma eller alvorlig kronisk obstruktiv bronkitt (alvorlig lungesykdom som kan forårsake hvesende pust, pustevansker og/eller langvarig hoste)
 • dersom du har alvorlige hjerteproblemer eller hjerterytmeforstyrrelser
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Fixopost dersom:
 • du har nå eller har hatt tidligere hjerte-karsykdom (symptomer kan inkludere brystsmerter eller tetthet i brystet, andpustenhet eller følelse av kvelning), hjertesvikt, lavt blodtrykk
 • du har nå eller har hatt tidligere hjerterytmeforstyrrelser, for eksempel langsom hjerterytme
 • du har nå eller har hatt tidligere pustevansker, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom
 • du har nå eller har hatt tidligere dårlig blodsirkulasjon (som Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
 • du har diabetes, da timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker
 • du har nå eller har hatt tidligere overaktiv skjoldbruskkjertel, da timolol kan maskere tegn og symptomer
 • du skal gjennomgå eller har gjennomgått en øyeoperasjon (inkludert grå stær-operasjon)
 • du har øyeproblemer (som øyesmerter, irritasjon eller betennelse, tåkesyn)
 • du vet at du har tørre øyne
 • du bruker kontaktlinser. Du kan likevel bruke Fixopost, men følg instruksene for kontaktlinsebrukere i avsnitt 3
 • du vet at du lider av angina (spesielt en type kalt Prinzmetals angina)
 • du vet at du lider av allergiske reaksjoner som vanligvis krever sykehusinnleggelse
 • du har eller har hatt en virusinfeksjon i øyet forårsaket av herpes simplex-virus (HSV)
Informer legen om at du bruker Fixopost før en eventuell operasjon, da timolol kan påvirke effekten av visse legemidler som brukes ved narkose.
Andre legemidler og Fixopost
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også øyedråper og reseptfrie legemidler.
Fixopost kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, inkludert andre øyedråper til behandling av grønn stær. Rådfør deg med legen dersom du bruker eller planlegger å bruke legemidler for å senke blodtrykket, hjertemedisin eller legemidler til behandling av diabetes.
Rådfør deg særlig med lege eller apotek dersom du vet at du bruker følgende typer av legemidler:
 • Prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater
 • Betablokkere
 • Adrenalin
 • Legemidler til behandling av høyt blodtrykk som inntas via munnen, slik som kalsiumkanalblokkere, guanetidin, antiarytmika, digitalisglykosider og parasympatomimetika
 • Kinidin (brukes til behandling av hjertesykdom og noen typer malaria)
 • Antidepressiva kjent som fluoksetin og paroksetin
Inntak av Fixopost sammen med mat og drikke
Normale måltider, mat og drikke påvirker ikke når eller hvordan du skal bruke Fixopost.
Graviditet, amming og fertilitet
Bruk ikke Fixopost dersom du er gravid eller ammer. Fixopost kan gå over i morsmelken.
Det er vist at latanoprost og timolol ikke påvirker fertilitet hos hanner eller hunner i dyrestudier. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Når du bruker Fixopost kan du få tåkesyn en kort periode. Dersom du får dette skal du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner før du ser klart igjen.
Fixopost inneholder makrogolglyserolhydroksystearat
(fra lakserolje) som kan forårsake hudreaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Fixopost
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen til voksne (inkludert eldre) er én dråpe daglig i det (de) berørte øyet (øynene).
Bruk ikke Fixopost mer enn én gang daglig da effekten av behandlingen kan reduseres dersom du bruker det oftere.
Bruk Fixopost slik legen din har fortalt deg, til legen sier at du skal slutte.
Det er mulig at legen vil at du skal ta ekstra kontroller av hjertet og blodsikrluasjonen dersom du bruker Fixopost.
Kontaktlinsebrukere
Dersom du bruker kontaktlinser skal du ta dem ut før du bruker Fixopost. Etter bruk av Fixopost skal du vente 15 minutter før du setter kontaktlinsene inn igjen.
Bruksanvisning
Dette legemidlet skal brukes i øyet.
Følg disse instruksene ved bruk av dråpene:
1. Vask hendene og sitt eller stå bekvemt.
2. Åpne posen som inneholder 5 endosebeholdere. Skriv dato for åpning på posen.
3. Riv av én endosebeholder fra remsen.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Vri tuppen av endosebeholderen som anvist. Ikke berør tuppen etter åpning av beholderen.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Bruk fingeren til å dra det nedre øyelokket på det berørte øyet forsiktig ned.
6. Hold tuppen av endosebeholderen nær, men uten å berøre, øyet.
7. Klem forsiktig på endosebeholderen slik at kun én dråpe kommer inn i øyet. Slipp så det nedre øyelokket.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Press en finger mot øyekroken ved nesen. Hold i 2 minutter mens du holder øyet lukket.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Gjenta på det andre øyet dersom legen din har sagt at du skal gjøre det. Hver endosebeholder inneholder nok oppløsning til begge øyne.
10. Kast endosebeholderen etter bruk. Ikke behold den til senere bruk. Da sterilitet ikke kan opprettholdes etter at en endosebeholder er åpnet, skal en ny beholder åpnes før hver bruk.
11. Legg de uåpnede endosebeholderne tilbake i posen. Legg den åpnede posen i esken. Uåpnede beholdere skal brukes innen 1 måned etter åpning av posen.
Dersom du bruker Fixopost sammen med andre øyedråper
Vent minst 5 minutter mellom bruk av Fixopost og andre øyedråper.
Dersom du tar for mye av Fixopost
Dersom du drypper for mange dråper i øyet kan du merke en svak irritasjon i øyet, og øynene kan renne og blir røde. Dette går nok over, men rådfør deg med lege dersom du er bekymret.
Dersom du svelger Fixopost
Rådfør deg med lege dersom du vet et uhell svelger Fixopost. Dersom du svelger mye Fixopost kan du bli kvalm, få magesmerter, blit trett, rødme, bli svimmel og begynne å svette.
Dersom du har glemt å ta Fixopost
Fortsett med den vanlige doseringen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom bivirkningene ikke er alvorlige kan du vanligvis fortsette å bruke øyedråpene. Kontakt lege eller apotek dersom du er bekymret. Ikke avbryt behandlingen med Fixopost uten å rådføre deg med legen.
Listet opp nedenfor er de kjente bivirkningene ved bruk av Fixopost. Den viktigste bivirkningen er muligheten for en gradvis, varig endring av øyefargen. Det er mulig at Fixopost kan medføre alvorlige endringer i måten hjertet virker på. Dersom du merker endringer i puls eller hjertefunksjon skal du rådføre deg med lege og fortelle at du har brukt Fixopost.
Følgende bivirkninger er kjente ved bruk av Fixopost:
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer):
 • Gradvis forandring av øyefargen ved en økning av mengden av brunt pigment i den fargede delen av øyet (regnbuehinnen). Dersom du har flerfargede øyne (blåbrune, gråbrune, gulbrune eller grønnbrune) er det mer sannsynlig at du ser denne forandringen enn om du har ensfargede øyne (blå, grå, grønne eller brune). Forandringer i øyefargen kan utvikles over flere år. Fargeforandringen kan være varig og kan være mer synlig dersom du bruker Fixopost i kun ett øye. Det synes ikke å være problemer knyttet til forandringen i øyefarge. Forandringen i øyefarge fortsetter ikke etter avsluttet behandling med Fixopost.
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • Øyeirritasjon (brennende følelse, følelse av sand eller fremmedlegeme i øyet, kløe eller svie) og øyesmerter
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • Hodepine
 • Rødhet i øyet, øyebetennelse (konjunktivitt), tåkesyn, rennende øyne, øyelokkbetennelse, irritasjon eller rifter på øyets overflate
 • Hudutslett eller kløe (pruritus)
Andre bivirkninger
Som andre legemidler som brukes i øynene, tas Fixopost (latanoprost og timolol) opp i blodet. Forekomsten av bivirkninger etter bruk av øyedråper er lavere enn når legemidler for eksempel inntas via munnen eller injiseres.
Selv om det ikke er sett med Fixopost, er følgende andre bivirkninger sett med virkestoffene i Fixopost (latanoprost og timolol), og kan derfor forekomme når du bruker Fixopost. Bivirkningene som er listet opp omfatter reaksjoner som er sett med gruppen betablokkere (f.eks. timolol) ved bruk til behandling av øyetilstander:
 • Utvikling av en virusinfeksjon i øyet forårsaket av herpes simplex-virus (HSV).
 • Allergiske reaksjoner som kan ramme hele kroppen, inkludert hevelse under huden som kan forekomme i områder som ansikt, armer og ben og kan blokkere luftveiene og gi svelge- eller pustevansker, elveblest eller kløende utslett, utslett på hele eller deler av kroppen, kløe, plutselig livstruende allergisk reaksjon.
 • Lavt blodsukkernivå.
 • Svimmelhet
 • Søvnvansker (insomni), depresjon, mareritt, hukommelsestap, hallusinasjoner.
 • Besvimelse, hjerneslag, redusert blodtilførsel til hjernen, økte tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom), uvanlige fornemmelser som prikking og nummenhet samt hodepine.
 • Hevelse bak i øyet (makulaødem), væskefylt cyste inni den fargede delen av øyet (iriscyste), overfølsomhet for lys (fotofobi), innsunkne øyne (fordypning av øyelokkets fold).
 • Tegn og symptomer på øyeirritasjon (f.eks. brennende følelse, svie, kløe, rennende øye, rødhet), øyelokkbetennelse, hornhinnebetennelse, tåkesyn og avløsning av laget under netthinnen som inneholder blodårer etter grå stær-operasjon, som kan gi synsforstyrrelser, redusert følsomhet i hornhinnen, tørre øyne, hornhinneslitasje (skade på overflaten av øyeeplet), hengende øvre øyelokk (medfører et halvveis lukket øye), dobbeltsyn.
 • Mørkere hud rundt øynene, forandring av øyevippene og de tynne hårene rundt øyet (økt antall, lengde, tykkelse samt mørkning), endret vekstretning av øyevippene, hevelse rundt øyet, hevelse i regnbuehinnen, den fargede delen av øyet (iritt/uveitt), arrdannelse i øyets overflate.
 • Øresus (tinnitus).
 • Angina, forverring av angina hos pasienter som allerede har hjertesykdom.
 • Lav puls, brystsmerter, hjertebank (følbar hjerterytme), ødem (væskeansamling), endringer i hjerterytme eller hjertefrekvens, stuvningssvikt (hjertesykdom med kortpustethet og hevelse i ben og føtter grunnet væskeansamling), en type hjerterytmeforstyrrelse, hjerteinfarkt, hjertesvikt.
 • Lavt blodtrykk, dårlig blodsirkulasjon som gir nummenhet og blekhet i fingre og tær, kalde hender og føtter.
 • Kortpustethet, forsnevring av luftveiene i lungene (hovedsakelig hos pasients som allerede har slik sykdom), pustevansker, hoste, astma, forverring av astma.
 • Smaksforstyrrelser, kvalme, fordøyelsesbesvær, diaré, munntørrhet, magesmerter, oppkast.
 • Hårtap, hudutslett med hvitt, sølvfarget utseende (psoriasisliknende utslett) eller forverring av psoriasis, hudutslett.
 • Leddsmerter, muskelsmerter som ikke er forårsaket av trening, muskelsvakhet, tretthet.
 • Seksuell dysfunksjon, nedsatt sexlyst.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fixopost
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, posen og endosebeholderen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Etter anbrudd av posen: bruk endosebeholderne innen 1 måned. Skriv dato for åpning på posen.
Etter anbrudd av endosebeholderen: brukes omgående og endosebeholderen kastes etter bruk. Oppbevar ubrukte endosebeholdere i den åpnede posen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fixopost
Virkestoffer er latanoprost 50 mikrogram/ml og 5 mg/ml timolol (som timololmaleat). Andre innholdsstoffer er: makrogolglyserolhydroksystearat, sorbitol, makrogol, karbomer, dinatriumedetat, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Fixopost ser ut og innholdet i pakningen
Dette legemidlet leveres som øyedråper, oppløsning i endosebeholdere. Oppløsningen er en svakt gul og perlemorsaktig oppløsning uten konserveringsmiddel, så godt som fri for partikler, som leveres i endosebeholdere pakket i en pose med 5 enheter. Hver endosebeholder inneholder 0,2 ml legemiddel.
Pakningsstørrelser med 30 (6 x 5) eller 90 (18 x 5) endosebeholdere. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoires THEA 12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankrike
Tilvirker
Excelvision
27, rue de la Lombardière 07100 Annonay Frankrike
eller
Laboratoires THEA 12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankrike
Lokal representant:
Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet): Lysømfintlighet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.