Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ferromax 65 mg tabletter

ferrosulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er unntatt fra reseptplikt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger, som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ferromax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ferromax
 3. Hvordan du bruker Ferromax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ferromax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ferromax er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Ferromax er jernpreparat. Jern inngår i kroppen i mange viktige forbindelser, først og fremst i hemoglobin (protein som finnes i de røde blodlegemene), men også i en rekke andre enzymer.
Bruksområder: Voksne og barn over 12 år: Ferromax brukes ved jernmangel. Ferromax forebygger jernmangel hos blodgivere og pasienter som har fått fjernet deler av mavesekken.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ferromax
Bruk ikke Ferromax
dersom du er allergisk overfor ferrosulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ferromax:
 • dersom du har forsnevringer i spiserøret
 • dersom du har vanskeligheter med å svelge. Kontakt lege så snart som mulig hvis du setter tabletten i halsen, fordi det kan oppstå sår og forsnevring i bronkiene (forgreningene i lungene) hvis tabletten havner i luftveiene. Symptomer på dette er vedvarende hosting, opphosting av blod og/eller tungpustethet, som kan dukke opp selv dager eller måneder etter at tabletten ble satt i halsen. Du må derfor raskt undersøkes for å sjekke at tabletten ikke har skadet luftveiene dine.
Andre legemidler og Ferromax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ferromax kan nedsette effekten av visse legemidler som tyroksin, noen typer antibiotika (tetracyklin og kinoloner), penicillamin, metyldopa og levodopa. Syrenøytraliserende midler og tetracykliner (mot bakterieinfeksjon) nedsetter opptaket av jern. Interaksjonene kan i noen tilfeller unngås ved å ta midlene adskilt med 2-3 timers mellomrom.
Inntak av Ferromax sammen med mat og drikke
Ferromax vil gi best virkning hvis det tas utenom måltider. I tilfelle plagsomme bivirkninger kan preparatet tas til måltider.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ferromax kan brukes som jerntilskudd under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Ferromax inneholder
Dette legemidlet inneholder sukrose (5,7 mg/tablett) og laktose (3,2 mg/tablett). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder fargestoffer (E 124). Disse kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Ferromax
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dosering for voksne og barn over 12 år: 2-3 tabletter daglig, for eksempel 1 tablett om morgenen og 1-2 tabletter om kvelden. Tas utenom måltider.
Behandlingen bør fortsette til normale blodverdier er oppnådd.
Dersom du tar for mye av Ferromax
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Barn: En dose på 400 mg jern (6-7 tabletter Ferromax) er giftig for 2-3 åringer. Minste dødelige dose rapportert er 650 mg jern/10 tabletter Ferromax).
Behandling: Gi melk, egg og 1-2 teskjeer natron (natriumhydrogenkarbonat) utrørt i vann.
Videre behandling på sykehus.
Symptomer: Tegn på jernforgiftning er bl.a. mavesmerter, oppkast og diaré. Det er viktig å være oppmerksom på at disse symptomene kan komme rett etter eller flere timer etter overdosen.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ferromax
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Lett forstoppelse eller diaré, kvalme og mavesmerter kan forekomme, hyppigheten øker med økende doser. Gradvis økning av dosen kan minske bivirkningene.
Sjeldne: Sår i spiserøret (øsofagusulcerasjon), innsnevring i spiserøret (øsofagusstriktur).
Alle pasienter, men særlig eldre pasienter og pasienter som har svelgeproblemer, er utsatt for å få sår i halsen eller i spiserøret. Hvis tabletten kommer i luftveiene, er det en risiko for sårdannelse i bronkiene (forgreningene i lungene) og forsnevring av disse.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ferromax
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ferromax
Virkestoff er: Ferrosulfat tilsvarende 65 mg Fe2+ per tablett.
Andre innholdsstoffer er: Maisstivelse, maltodekstrin, kalsiumstearat, laktosemonohydrat, cellulosepulver, kopovidon, sukrose, makrogol 4000, talkum, natriumstivelsesglykolat, natriumlaurylsulfat, kalsiumkarbonat, povidon, magnesiumstearat, titandioksid, fargestoffer (E 124), teobrominolje, skjellakk.
Hvordan Ferromax ser ut og innholdet i pakningen
Røde tabletter.100 tabletter per pakning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 03/2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

jernmangel: Mangel på jern kan føre til jernmangelanemi.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.