Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Feraccru 30 mg harde kapsler

jern (som jern(III)maltol)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Feraccru er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Feraccru
 3. Hvordan du bruker Feraccru
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Feraccru
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Feraccru er og hva det brukes mot
Feraccru inneholder jern (som jern(III)maltol). Feraccru brukes til voksne til behandling av lave jernlagre i kroppen. Lavt jernnivå medfører anemi (for få røde blodceller).
 
2. Hva du må vite før du bruker Feraccru
Bruk ikke Feraccru:
 • Dersom du er allergisk overfor jern(III)maltol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du har sykdom som medfører jernoverskudd eller forstyrrelser i hvordan kroppen bruker jern.
 • Dersom du har fått flere blodoverføringer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Før behandlingen startes kommer legen til å ta en blodprøve for å sjekke at din anemi ikke er alvorlig eller skyldes noe annet enn jernmangel (lave jernlagre).
Du skal unngå å bruke Feraccru dersom du får en oppblussing av din inflammatorisk tarmsykdom (IBD).
Barn og ungdom
Gi ikke Feraccru til barn eller ungdom som er 17 år eller yngre da det ikke er undersøkt i denne aldersgruppen. For mye jern er farlig for små barn og kan være livstruende.
Andre legemidler og Feraccru
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker andre legemidler.
Du bør la det gå minst 2 timer mellom inntak av Feraccru og:
 • Kosttilskudd eller legemidler som inneholder magnesium eller kalsium.
 • Visse antibiotika, som ciprofloksacin og tetrasyklin.
 • Bisfosfonater (brukes til behandling av skjelettlidelser).
 • Penicillamin (brukes til å binde metaller).
 • Visse legemidler som brukes til behandling av Parkinsons sykdom (entakapon, levodopa) og problemer med skjoldbruskkjertelen (levotyroksin).
 • Mykofenolat (brukes sammen med andre legemidler for å hindre at kroppen avstøter transplanterte organer).
Du skal ikke få jern som injeksjon eller infusjon (intravenøst) mens du tar Feraccru.
Du skal ikke ta Feraccru dersom du bruker dimerkaprol (et legemiddel som brukes til å fjerne giftige metaller fra blodet), kloramfenikol (brukes til behandling av bakterieinfeksjoner) eller metyldopa (brukes til behandling av høyt blodtrykk).
Graviditet og amming
Du bør helst ikke ta Feraccru dersom du er gravid eller dersom du ammer barnet ditt.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at Feraccru vil påvirke evnen til å kjøre og bruke maskiner.
Feraccru kapsler inneholder laktose, paraoransje FCF (E110) og allurarød AC (E129).
Laktose: dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Paraoransje (E110) og allurarød (E129): kan forårsake allergiske reaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Feraccru
Bruk alltid disse kapslene nøyaktig slik legen din har fortalt deg.
Voksne (18 år eller eldre)
Ta Feraccru på tom mage med et halvt glass vann (én time før et måltid, eller minst 2 timer etter et måltid). Den anbefalte dosen er 1 kapsel (30 mg) to ganger daglig, morgen og kveld.
Svelg kapslene hele.
Dersom du tar for mye av Feraccru
Inntak av for mye av Feraccru kan gi kvalme eller oppkast og medføre magesmerter og diaré. Ring legen eller sykehuset umiddelbart dersom du eller en annen person har tatt for mye av Feraccru. Sørg for å ta med deg dette pakningsvedlegget og eventuelle gjenværende kapsler for å vise til legen.
Dersom du har glemt å ta Feraccru
Hopp over den glemte dosen og ta neste dose som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt kapsel.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De vanligste bivirkningene (kan ramme inntil 1 av 10 personer) av Feraccru er:
 • Magesmerter
 • Flatulens (luft i magen)
 • Forstoppelse
 • Ubehag eller oppblåst mage
 • Diaré
 • Kvalme
 • Misfarget avføring
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer) er: tørste, stive ledd, smerter i fingre/tær, hodepine, akne, rød hud, oppkast og økt mengde bakterier i tynntarmen. Blodprøver kan vise økt nivå av proteiner som bryter ned stoffer i blodet og av et hormon som stimulerer skjoldbruskkjertelen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Feraccru
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP: Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet i mer enn 45 dager etter åpning av flasken. Oppbevar kapslene ved høyst 25ºC.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Feraccru
Virkestoff er 30 mg jern som jern(III)maltol.
Andre innholdsstoffer er:
 • Laktosemonohydrat (se avsnitt 2)
 • Natriumlaurylsulfat
 • Magnesiumstearat
 • Kolloidal vannfri silika
 • Krysspovidon (type A)
 • Gelatin
 • Briljantblå (E133)
 • Allurarød AC (E129) (se avsnitt 2)
 • Titandioksid (E171)
 • Paraoransje FCF (E110) (se avsnitt 2)
Hvordan Feraccru ser ut og innholdet i pakningen
Feraccru er en rød hard kapsel inneholdende et rødbrunt pulver. Feraccru er tilgjengelig i flasker inneholdende 56 kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Norgine B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland
Tilvirker
Piramal Healthcare UK Limited Whalton Road
Morpeth Northumberland
NE61 3YA, Storbritannia
Patheon France
40 boulevard de champaret 38300 Bourgoin-Jallieu Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
+43-1-503-72-44
office@aoporphan.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.12.2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

ibd (inflammatorisk tarmsykdom): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

jernmangel: Mangel på jern kan føre til jernmangelanemi.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.